HERDSC OURART. S.° 14. Woensdag 16 Februarij. 1853, I BESTOREN ADJUST,STRAITEN NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Woensdag en Zaturdag. udda 12.00 F.75 13.25 7.00 stuks# ABOSK EMEKTS-] fHIJS Per drie maanden f ;2,00. Fra iico per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren snamiddvóór 4 ure. I Itlinisterii' van Fh <ianciën. WAARBORG EN BELASTING DER GOUDEN EN ZILVEREN WEI IKEN. De Controleur van het Midd Tsl van Waarborg in de Provincie Zeeland Ontvangen hebbende'eene resolul ;ie van den HeerMi- nisler van Financiën dato 20 Janu brij II. afd. In-en Uitgaande Region n." 117 waarhiSj naar aanleiding van art. 37 der Wet van 18 Septe mher 1S52 [Staats blad n.° 178) de vorm der Regisle rs door de Waar- borg-Schatpligtigen te houden wo,Vdt vastgesteld Brengt bij deze ter konnis van al de Schatpligttgen van den Waarborg der Gouden en Zilveren Werken in de Provincie Zeeland 1. Dat van de tegenwoordig im gebruik zijnde Re gisters van Inkoop en Herstelling na ultimo dezer geen gebruik meer mag worden geiYnaakt en van af 1 Maart aanstaande het nieuwe vastgestelde Register door hen uitsluitend moet worden gebezigd 2. Dat het nieuwe Register ulvorens in gebruik te tnngen worden gesteld door het Hoofd of één der Le den van het Bestuur der Gemeent e waar de Schatplig- tigen woonachtig zijn moet worden genommerd en gewaarmerkt en van af den 115 dezer verkrijgbaar is gesteld bij de navolgende Boekhandelaren als te Mid delburgvan BkntHem Tuttin g; Zierikzee, S. Ocut- iHAN Jz. GoesL. de Fouw Sluis P. J. Evers en te Hulst, hij den Heer J. dk Bruyn. Vermanende de ondergcleekemde de Schatpligtigen in hun eigen belang ter verk.oming van vervolging om zich sliptelijk naar het bovenstaande te gedragen. Middelburgden 8 Februarij 1853. De GbntroleUr voornoemd H. D. FOCK. SCiTIOHIAND, Keulen 10 Februarij. Do beriglen uit Milaan houden hier nog aller aandacht bezig. Het is rnoeije- lijk te begrijpen hoe het complot zoolang voor de po- licie is kunnen verholen blijven. Uit de beweging te Mil aan kan men overigens den gespannen staat der ge moederen in Italië afleiden terwijl de zoo zeer ge- wenschte terugkeer lot den normalen toestand weder voor goed is verschoven. Volgens de laatste per telegraaf ontvangen berig- ten trok Omer-paclia zijne strijdkrachten meer te za nten hij heeft 3000 man van de te Rumelie gekampeerde leger-afdeeling tot verslerkiog ontboden en 5000 man naar Skutarie gezonden. In de proclamatie die Omer-pacba tot de Monlene- grijuen heeft gerigt belooft hij hun algeheele gods dienstvrijheid hij zegt hun het regt toe om zeiven de prefecten en onderprefecten (serdares en baserdareS) hunner districten te benoemen evenwel zullen die amb tenaren bij zaken van hoog gewigt ondergeschikt zijn aan de hevelen van den pacha van Skutari. Voorts verklaart Omer-pacha dat in Montenegro noch belas tingen noch in- en uitgaande regten geheven zullen worden zullende het volk slechts gehouden zijn om zijne prefecten en onderprefecten te bezoldigen. Ieder district afzonderlijk zal toestemmend of weigerend op deze voorwaarden tot onderwerping aan Turkije moeten antwoorden. Overigens hebben de twee regementen Oostenrijksche infanterie die hevel bekomen hadden om naar do l'urksche grenzen te marcheren tegenbevel ontvangen, met last evenwel om zich marschvaardig te houden. Per telegraaf is het lierigt ontvangen dat graaf Van Leiningen te Konstantinopel is aangekomen doch no pens den uitslag zijner zending kan nog niets bekend zijn. Men verneemt echter dal de Oostenrijksche re- geting van de porie rced.9 mededoelingeii heeft onlvau- vers chijnt: gen die de hoop verlevendigd bobben dat aan de billijke eischen van Oostenrijk weldra door Turkije zal voldaan zijn. ir a s H B I) s, Parijs 10 Februarij. Bij keizerlijk besluit heden in het officiële dagblad opgenomen is de hertog van Belluno lol lid van den senaat benoemd. Het op den 7 dezer np het Lukembtirg den kei zer en de keizerin donr den sehaat aangeboden hal is al- lerluisterrijkst geweest. HH. MM. kwamen na eerst op het paleis der Tuileriën receptie aan het corps diplo matiek verleend te hebben ten tien ure des avonds op hel hal waar verscheiden Ipdèn der keizerlijke familie, hel corps diplomatiek de ministers de senatoren vele leden van het Wetgevend ligchnam en vele andere aanzienlijken te zatnen ongeveer 0()!)0 personen in ge- lal vereenlgd waren. Het hofkostuum was thans al gemeen. De keizer opende het bal met mevrouw Trnp- long en de keizerin met den graaf Hegnaull de S.'-Jean d'Angély tweeden voorzitter van den senaat. Het souper was ook zeer prachtig. HH. MM. zalen voor aan eene tafel van 200 couverts. Ten één nre verlie ten de keizer en de keizerin het Luxemburg weder. De ketel der stoomboot Parisienn.° 5 welke van Avignon komende de Rhóne opvoer is in den morgen van den 5 dezer op de hoogte van Andance ge sprongen waardoor het vaartuig letterlijk in drie stukken spleet. Een aantal menSchon geraakte door dit onheil in het water en enkelen vonden den dood in de golven terwijl anderen meer of minder gekwetst werden. Luidens ontvangen berigten is II. zondag avond in eenige wijken der stad Milaan een opstaml uitge barsten waarhij het volk met de militairen handgemeen werd nadat eenige dnoden gevallen waren zou de overheid de bovenhand behouden hebben. Volgens nadere berigten uit Milaan van eergisteren was de rust daar na II. zondag niet verder verstoord. Van de oproerlingen die gewapend in hechtenis waren genomen had men er zes doen ophangen en drie doen fusilleren. Nopens het gebeurde te Milaan verneemt men dat de botsing heeft plaats gehad tusschen de soldaten en een gedeelte van hel gepeupel naar aanleiding der ge maskerde hals-. De partij welke Oostenrijk vijandig is, zou alles in het werk hebben gesteld om de bevolking over te halen geen deel aan de karnavalsfeesten te ne men opdat hare onthouding daarvan als eerie vijande lijke manifestatie zou worden aangemerkt. In weêrwil hiervan moeten de openbare veréénigingsplaatsen zeer druk bezocht zijn doch zondag avond was men op het plein der hoofdkerk handgemeen geworden na verloop van twee uren moet de orde echter volkomen hersteld geweest zijn. Sommigen wilden weten dal zonilag té Milaan eene proclamatie van Mazzini was aangeplakt. Zondag werd lo Milaan het gerucht verspreid dat geheel Frankrijk in opstand de keizer vermoord en Parijs in handen der rèpuhliekeinen was. Luidens ontvangen depêche is ook te Rimini eene op roerige beweging uitgebarsten. Eene der meest zonderlinge opligterijcn van den laalsten tijd vindt men omschreven in de Gazelle des Tribunaux. De zaak komt voornamelijk hierop neder De weduwe Paltlral bezat een huis dat zij voor bijna de volle waarde op hypotheek had welen te be- leenen. Dit geschied zijnde liet zij achtereenvolgens het geheele pand inwendig afbreken en verkocht aan Verschillende personen de schoorsteen-mantels marme ren platen vloerdeelen afgezaagde bindlen schuttin gen kozijnen trappen deuren looden pijpen slo ten ijzerwerk en meer andere afbraak gezamenllijk voor de som van 1500 francs, zoodat dn hypotheek houders op zekeren dag het huis dat uitwendig rede lijk bewaard was binnentredende tot hunne stomme verbazing niets anders vonden dan vier muren met een dak dat hoven hunne hoofden dreigde in te storten. Daar het hier een geval geldt waarin de Wet niet regt- slreeks voorzien heeftvermits zij hij hare strafbepa lingen ten deze alleen roerende en niet onroerende goederen op het oog had gelooft liién nietdat de PRIJS DEK ADVEBTENTIEM Gewone 15 cents de regel. Geboorte— Huweiijhs— en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve liet Zegelregt- hypotheekhebbenden de weduwe met veel vrucht zullen kunnen vervolgen en dat alzoo voor hun alleen de civile actie zal overblijven. De zaak heeft deze week voor do reglbank van cor- rectionnele policie to Parijs gediend doch alleen legen een paar oudroeslcn die (ie afbraak hadden gekocht zonder dezen koop op hunne registers in Ie Schrijven. BINNENLAND. Zierikzee 15 Februarij. Men verneemt dal Z. M. dn koning, even als in vorige jaren, het verlangen heeft Ié kennen gegeven dat er hij gelegenheid van hoógstdeszelfs aanstaanden verjaardag (den 19 dezer), geene openbare festiviteiten zullen worden gehouden inaar dat die uitgesteld zullen worden tot den 17 Junij aanstaande, den verjaardag van II. M. de koningin. Bij circulaire van den 22 januarij II. heeft de minister van justitie de navolgende aanschrijving om trent de vernieling van gecalangeerde jagt- en vischtui gen aan dé procureurs-generaal bij de provinciale ge- reglshoven gérigt r< De vraag heeft zich Opgedaan, door wien of op wiens last de vernieling der jagt- en vischtuigen moet plaats hebben bedoeld in art. 46 der wet van 6 Maart 1852 Staatsblad n.° 47). Het art. 46 voormeld voor ziet twee gevallen namelijk dat de vernieling bevolen is hij eon vonnis van veroordeeling en ten andere dat de vernieling plaats hobbe ingevolge de wetalléén voor zoo verre de overtreding onvervolgd blijft hetzij om dat de daders onbekend zijn hetzij omdat zij vrijwillig de verbeurde geldboete enz. hebben voldaan. Met het oog op deze twee Wel le onderscheiden gevallen heb ilc de eer uweled. gestr. le kennen legeven: l.dat, voor zoo verre een vonnis van Veroordeeling daar is waarbij de rogter overeenkomstig hel 2is lid van art. 46 der jagtWet de vernieling gelast hel art. 373 van het wetboek van strafvordering tot regel van de ten uitvoer legging zal inoetcn strekken en de vernieling der verbódene jagt- of vischtuigen tot den werkkring behoort van de ambtenaren met de ten uitvoerlegging van hel geheele vonnis belast voor zoo verre dit ver oordeeling tot geldboete en de kosten meten henevens verbeurdverklaring en hevel lot vernietiging dor in be slag genomene voorwerpen inhoudt 2. dat voor zoo verre de vernieling van verhodene jagt- of vischtuigen moet geschieden ingevolge de wet alleen op grond der art. 45 en 51 der jagt wet deze vernieling zal moe ten worden bewerkstelligd door of op last van den amb tenaar van het openhaar ministerie I)ij de arrondisso- ments-regtbank binnen welker regtsgebied hot mis drijf is gepleegd, ik verzoek uweled. gestr. de olflcie- cieren van justitie binnen uwe provincie in bovenstaan- den zin in te lichten." Men merkt op dat de raad van state jl. don derdag op eeneh huilengewonen dag vergaderd is ge weest hetgeen zek"r is toe le schrijven aan de aan bieding aan dat collegie van ontwerpen van wet die do regering zoo spoedig doenlijk aan de beoordeeling der Stalcrt-genoraal wenSchl te onderwerpen. Het examen van leerlingen voor de telegrapbie dat sedert eenige dagen in liet ministerie van hiunen- landsclte zaken gehouden Werd is thans afgeloopen. De Commissie die met dal onderzoek vvas heiasl zal thans haar rapport over het afgelegd examen opmaken. Dat rapport zal den minister van hinneniandsche zaken worden aangeboden. Eerst daarna zal er beslist kunnen worden wie der geëxamineerden zullen worden ge- pianist. Dit besluit zul alzoo voor hel minst nog een paar weken uitblijven. Uit Rijssel wrirdt van den 5 dezer gemeld Tegen 12 nre werd heden de landbouW-kolonic Nederlandscli Mettray met een bezoek van Z. M. vereerd. Met eene groole belangstelling bezigtigde hoogstdezelv achtervolgens hel hoofdgebouw de onderscheidene fa ntilie-woningen en de school waar de kweekelingen 60 in getal door het aanheffen van hel geliefde volks lied Wilhelmus van Nassauwcn cn andere gezangen vol doende proeven gaven van de vorderingen die zij aar vankelijk in de zangkunst hebben gemaakt. In een tri fond antwoord Op de toespraak van den voorzitter en di.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1