T Zaturdag 12 February 1833. Woensdag en Zaturdag. E »nr.° 13. inde re cents e van e dito ns. eu s. en Corner 1,80 a Iroene 7,50; s. en i dito vorige it w&s ABOBHSBIEIHTS-FBXJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren,1 snamidd. vóór 4 ure vebbchijdjt: PHÏJS DEÏt SOVEUTKNTIEIH Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks—en Doodberigtenyan 1-6 regels af 1behalve hel Zegelregt* d go- asse dezer n het ;ft op ten .ANA ierik- mid- Een janda ba- Zen mor- SSSE esa lar« eveild VIN, laan- 853 (en daar ;en ge- gele- liun- EN uwer- jelten n ge- HA- twers' palen k LEN- Se van ïents- n ver- PÜL/B1CAT1E. De Burgemeester van Zierikzee noodigt de Inge zetenen dezer Gemeente uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15 dezer maand bij hem te doen blijken door over legging van hunne aanslagbiljetten naar aanleiding van art. 7 der Wet van den 4 Jnlij 1850 {Staatsblad 37) regelende het Iti'esregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Hamer der Slaien- Generaal. Zierikzee, den 9 Februarij 1853. De Burgemeester DE CBANE. ILoiïsrg' F&aiioiiaïe Militie. PUBLICATIE- Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, Gezien bel besluit van den heer Staatsraad Commis saris des Konings in deze Provincie van den 16 Decem ber 1852 Provinciaalblad n.° 154), alsmede art. 73, 74, 75 76 77 78 81 83 en 85 der wet van 8 January A Si 7 Staatsblad n.° 1). Hebben goedgevonden: Art. 1Ter kennis van de belanghebbenden Ie bron gen dat de Aiphahetischo Naamlijst van alle de perso nen die aan de liglin'g van (lil jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen op bet Ge meente-buis van maandag den 14 Februarij lol maan dag den 98 Februarij 1853 des morgens van 9 tot 12 ure ten einde een ieder in staat zoude zijn om in geval hem op die lijst eenige personen or omstandighe den rnogtcn voorkomen die op dezelve nog zouden be- Fooren Ie worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten daarvan aan den heer Militie-Com missaris te kunnen kennis geven. Art. 2. De belanghebbenden bij deze te verwittigen, dat zij zich op den 28 Februarij 1853 des morgens ten 10 ure, zullen hehooren Ie bevinden Ie Zierikzee. hoofdplaats van het Militie-Kanton op het Raadhuis aldaar, ten einde voor de dienst der Nationale Militie te loten en redenen van vrijstelling hebbende dio alsdan op te geven alsmede dat zij zullen hehooren Ie zorgen dat de bewijzen tot staving hunner redenen van vrijstelling bij do wet gevorderd uiterlijk binnen do vijf dagen na de Loting worden overgelegd aan het Bestuur der Gemeente. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kun nen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aan geplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee den 10 Februarij 1853. DE CRANE Voorzitter. \V. J. 1'. KROEF Secretaris. 1 HUIS O El, EU ran de urdag ure King, liou- L, in i is hij ij den an het 1853 leester. elaris. Vos, BUITENLAND, bïïitsghi.ah®, Berlijn 8 Februarij. Heden is bekend gewordeh dat het handelstraktaat met Oostenrijk den 3 de/.er is tot stand gekomen. Hanover heeft zijne toetreding le kennen gegeven. Betreffende liet oorlogstooneel in Montenegro Verneemt men, doormiddel van den telegraaf, het Volgende l)e Turken zijn in de vallei van Zeln binnengedron gen en hebben zich meester gemaakt van het klooster Ostrog gelegen op het hoogste punt in die vallei, Zij zijn daar evenwel niet in geslaagd zónder groote ver liezen geleden le hebben en werden zelfs herhaaldelijk uit hét klooster teruggeslagen. He Montenegrijnen onder bevel van den vorst Datiielo zelf, hebben post gevat bij het gebergte aan den regier-oever der Zet a en zijn 3- a 4000 man sterk. He rivier Zeta scheidt het grondgebied van Montenegro in twee deelen waar van het eene, bestaande uit de Nahies (districten) Bie- lopaoljevïch Kutschi Piperi en Moratja zich reeds aan de. Turken onderworpen heeft. Ömer-pacha die nog altijd stand blijft houden hij de vesting Spaz even eens in de valei van Zeta gelegen heeft tot de ten on der gebragte stammen eene proclamatie gerigt. Men moet daarbij echter niet uit het oog verliezen dat dit gedeelte van Montenegro het minst belangrijke is en waarop vorst Danielo zich nimmer had kunnen vertrou wen. De eigenlijke kracht van Montenegro is het ge deelte aan den rogter-oever -der Zeta waar zich tevens een ontoegankelijk gebergte bevindt en de voornnamsten en dappersten uit het volk gevestigd zijn. He boy van Anlivari heeft eenige pogingen aangewend oin het dis trict Czernizza binnen le dringen doch was genood zaakt terug te trekken en heeft thans post gevat aan den voet van den berg Sutterinan. Dervish-pacha be vindt zich met 5000 man te Grahovo waarvan het op perhoofd gelijk gemeld is door de Turken is gevan gen genomen. Volgens depêche uit Weenen van maandag avond zijn aldaar gunstige berigten aangaande de ten opzigte van Montenegro aangeknoopte onderhandelingen ont vangen en hebben gunstig op den slaat der effectenbeurs gewerkt. Het gerucht Wordt wedersproken dat eenige distric ten van Albanië de partij der Montenegrijnen gekozen hebben. Ofschoon de zucht daartoe niet ontbreekt worden zij door het leger van Omer-pacha daarin verhin derd. !n het pachalik Scutari staan thans 30,000 Turk- Sche soldaten waaronder 1*2,000 reguliere troepen. Sn de gevechten welke den 15 Januarij in de rigling van Anlivarigeleverd werden hielden de Montenegrijnen het 6 uren lang dapper tegen ongeveer 7000 Turken vol die Cucciuri, Logignanoen Bogliovióh aangrepen, waarzich slechts eenige honderde menschen, grootendeels vrouwen en kinderen bevonden de vrouwen slingerden steenen van de bergen op den vijand maar moesten eindelijk wijken. Drie dorpen werden door de Turken in brand gestoken twee vrouwen en vier kinderen de kerksie raden efï verder alles wat draagbaar was ter verkoop naar Antivari medegevoerd. Het verlies der Turken wordt op 60 dooden waaronder 2 vaandeldragers en 120 gekwetsten geschat. Onder de episoden van den oorlog in Montenegro verhaalde men dat zeker inwoner van Limnvani wiens woning door de Turken verbrand was, een Turk- schen soldaat nedervelde diens kleederen aantrok zich aldus onder de Turken begaf en ha eenigen tijd naar zijne wapenbroeders terug keerde met drie afgehouwen hoofden van Turken. Van eene geloofwaardige zijde deelt men de vol- gendé bijzonderheden méde omtrent de zending van den graaf van Leiningen naar Konslantinopel. Deze zen ding móet alleen ten doel hebben om aan bet bloed vergieten in Montenegro een einde te maken de Oos- tenrijksche regering doet aan de porte het aanbod om zich met 50,000 man haar Montenegro te begeven teil einde het wettig gezag van de porte to herstellen wanneer de divan zich Verbindt om allo deelen van hot Osmanische rijk aan de Christelijke bevolking de zelfde regten vrijheden én bescherming te verleenen welke de Muzelmansche bevolking geniet. Men gelooft, dat de porte déze voorwaarden zal 'aannemen en dat dadelijk na de terugkomst van graaf 'van Leiningen de generaal Mdmula met de lot dit doel bijeen getrokkene troepen in Montenegro zal binnenrukken en aan bet bloedvergieten aldaar een einde zal maken. Eend vreemdsoortige list werd onlangs gebruikt bm oproerige proclamation van Kossuth in Hongarije binnen te smokkelen hoezeer de invoer eigenlijk niet smokkelarij kon worden genoemd daar wel degelijk inkomend regt werd betaald voor die proclamation zonder dal dit echter den tolbeambten bekend was. Zie hier op welke wijze dit geschiedde In eene fabfijk te Londen werden een aantal zijden en linnen zakdoe ken vervaardigd met verschillende dessins welke doe ken naar Hongarije Werden gezonden. Aldaar in han den gekomen van hen voor wie zij bestemd waren werden zij éénmaal géwasschen en daardoor verdween het patroon en in zijne plaats las men zeer duidelijk eene proclamatie door middel van Oost-lndischen inkt er op gedrukt. r B A N K B XJ R, Parus 7 Februarij. Eergisteren heeft de keizer de prinsen Frederih en Chrisliaan van Sleeswijh lïolslein Sonderburg Auguslenbürg in een bijzonder gehoor ont vangen. Zij werden in een hofrijtuig door een ceremo niemeester naar de audiëntie geleid en door den groot- ceremoniemeester aan^Z. M. voorgesteld. Voor dat de keizer %f^~€loüd'Verliet wilde hij de keizerin de schoone divisie der kavallerie die to Ver sailles onder de hevelen van den generaal Korte staat doen zien. De keizer had de twee prinsen Frederih en Christiaan van Sleeswijh Uolstcin Augustenburg dia sedert kort te Parijs.zijn uitgenoodigd daarbij tegen woordig te zijn. Gisteren ten twee ure reden HU. MM. in een rijtuig tot nabij Ville d'Avary alwaar zij te paard stegen. De troepen stonden op den grooten weg naar Parijs in slagorde geschaard. De keizer met de keizerin aan de linkerzijde ging door de gelederen waarop do troepen defileerden. Dit geëindigd zijnde vroeg do generaal Korte voor al de kavaJJerie-oflicieren verlof om HH. MM. tot de limieten der stad te mogen vergezel len. Dit werd toegestaan en de geheele stoet zette Zich in eenen galopmarsch. De bevolking van Versailles en uil de omstreken bij menigte toegesneld, uitte kreten van geest<1 rift hel was een fraai en belangwek kend schouwspel dien stoet van officieren te zien aau welks hoofd eene jonge en bevallige vrouw galoppeerde. HH. MM. Werden door de troepen en de bevolking met de grootste geestdrift onder den duizendmaal herhaal den kreet van leve de keizer leve de keizerin begroet. Heden middag zijn de keizer en de keizerin op het paleis der Tuileriën teruggekeerd. Den 6 dezer had te Parijs de prachtige oplogt met een vetten os plaats. In den stoet merkte men op 50 gekostumeerde muzijkanlen 50 ruiters, gaande in twee gelederen in de kleeding van alle tijden en ianden 25 andere ruiters gelijk de vorige gekostumeerd waar onder vele muskettiers drie bijldragers te voet met roode mantels hierop volgde de vette os met vergulde hoornen en den rug bedekt met guirlandes geleid door zijnen drijver en omringd door Uomeinsche offerpries ters gehuld in witte mantels en met kroonen van bla deren op bet hoofd 20 andere ruiters als de vorigo uilgedoscht volgden achter den os. De allergorischu kar was fraai versierd en met den kleinen Cupido keizer der vleeschhouwors aan het hoofd zalen allo goden en godinnen van den ouden Olympus er op. De kar werd getrokken door zes paarden met roode scha brakken en met goud gegalonneerd. De vette os vau J853 is een ontzettend groot dier met zwarte en witte vlakken en het gaan over de siraatsteenen minder zacht dan de vette weiden van Normandie kostte hem groote moeite. 6 K O OT BSITTfiffiMISI, Londen 7 Februarij. Met goedkeuring der rege ring heeft zich hier le lunde een korps vrijwillige kara- biniers, duizend man sterk cevormd en is het bevel daarover den hertog van Wellington opgedragen die dit aanbod onverwijld heeft aangenomen. De nieuwe expeditie uil Amerika tot het opspo ren van sir J. Franklin zal eerlang vertrekken en on der hevel slaan van d.r Kane, die vast gelooft dat sir J. Franklin nog in leven is. Hoe zwak de gronden daarvoor ook zijn wil hij de onderneming nogmaals met alle veerkracht hem eigen wagen. Hij houdt hel er altijd voor dat beide vermiste schepen nog in een of anderen onbezochten inham in het ijs besloten zijn en wel in streken alwaar dierlijk voedsel en an dore middelen lot onderhoud niet ontbreken. Men verbindt aan deze onderneming ook nog altijd het ont werp eener doorvaart daar men de Baffinshaai tot nu toe oneigenlijk als eene. baai beschouwde. De zeevaart- kundigen houden zich mei veie gissingen en redenerin gen over een en ander bezig. BINNENLAND. Zierikzee 11 Februarij. Door het provinciaal go-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1