Woensdag 9 Februarij. 1858. p p \l '«W.0 12. Woensdag en Zaturdag. c§ vat- nge- astle ASOMNESKEaiTS-PRIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 41 ure vebschijbtt: PKIJS iïER ADVEBTEHTIEBI Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Hoodberigten van 1-6 regels a f 1behalve het Zegelregt. r ts' se rij. A uré. luddei i i2.no 8,00 0 00 11 00 13.00 7,00 er vati Ö6tukéd n t» f* «PppitHsare Raadsvergadering-, geliouden te 'üierilizee, deta S* Februari] 5S.Ï3. Afwezig de hoeren de Crane en jh1'. de Jonge. Be heer Wethouder M.1' Moens van Bloois, fun geert als Voorzitter. De vergadering wordt geopend met de instal latie van het nieuw benoemde lid den heer J. IJ. Ochtman, Jonsz.die als zoodanig de vereischte eeden aflegt, door den Voorzitter wordt geluk ge- Wenscht en daarop een gepast repliek geeft. De notulen der vorige vergadering worden ge lezen en na eene kleine wijziging goedgekeurd. Wordt goedgekeurd de ampliatie op het Re glement der tusschenschool. Komt ter tafel het rapport der in de vorige vergadering benoemde expertentot onderzoek nopens het al of niet noodzakelijke van het roeijen der hoornen aan de Zelke en wordt overeenkom stig dit rapport besloten de hoornen vooralsnog niet te roeijen. De Voorzitter verklaart, dat Burgemeester en Wethouders zich voorbehouden, om later een voorstel aan den Raad in te dienen tot roeijing van die hoornen welker roeijing inogt blijken nuttig en noodzakelijk té zijn. De ingezonden declaratie der experten ad 'f 15, zal betaald worden uit den post van onvoorziene uitgaven, waartoe de goedkeuring van Gedepu teerde Staten zal worden gevraagd. Wordt verslag gedaan van het beheer der tus schenschool over 1852, sluitende met een na- deelig saldo van /'82,497s, te vinden uil den post van onvoorziene uitgaven 1852. Wordt medegedeeld eene missive van Gede puteerde Staten, berigtende de Koninklijke goedkeuring op de door den Raad voorgedragen opcenten op de grond- en personele belasting. Idem eene missive van Burgemeester en Wet houders van Middelburg, dat door den Raad al daar aan J. F. Viersma op diens verzoek eervol ontslag is verleend als beurtschipper, en dat de vacature is aangehouden bij het uitzigt op eene geregelde stoom vaartaangenomen voornotificatie. Wordt kennis gegeven, dat Gedeputeerde Sta ten het besluit van dezen Raad hebben goedge keurd tot het vinden der som van f 343,147s op den post van Onvoorziene Uitgaven. Voorts dat van HEd. berigt is ontvangen dat aan de nieuw benoemde Institutricemejufvromv A. H. tan der Velden, dispensatie van liet provin ciaal examen is verleend, weshalve nu tot hare aanstelling Wordt besloten, dat zij hare betrek king op 1 April e. lc. zal aanvaarden. Ingevolge art. 229 der Gemeente-wet wordt mededeeling gedaan van de lijst der gemeentè- eigendoinmen. Mur W. I. P- Kroef had als lid en Voorzitter der plaatselijke Schoolcommissie en van liet col- legie van Curatoren, in welke betrekking Z. Ed. eene reeks van dertig jareri was werkzaam geweest, eervol ontslag Verzocht. Dit verzoek komt nu ter tafel en wordt dien ten gevolge Z. Ed. met dunk betuiging eervol ontslag verleend en de School commissie üitgélioodigd tot het doen eener voor- dragt tot vervulling der daardoor ontstane vacature Wordt overgegaan tot de benoeming van een lid der Commissie van fabiijkage en als zoodanig verkozen de heer Ochtman met 9 stemmen. De heeren Fokker en Goemans hadden ieder ééne stern. De commissie voor dé instructie van de kraan- werkers brengt rapport uit en adviseert tot aan neming. Op voorstel van den heer Fokker wordt besloten dit stuk voor de leden ter visie te leg gen en tot de volgende vergadering aan te houden. De Voorzitter verklaart de openbare vergade ring voor gesloten en de zitting met gesloten deuren voort te zetten. M. BUITENLAND. u I T s c h ei a si Bi Keulen 3 Februarij. Abd-el Kader is den 16 der vorige maand van Konstantinope! naar het hem tot verblijfplaats aangewezen Rrussa afgereisd. Een gerucht meldt dat do waiwode van Grahovo gevangen genomen zoude zijn door de Turken op het oogenblik dat hij naar het gebergte wilde vlugten. Dit zou een groot verlies voor de Monlenegrijnen zijn. Men voegt er echter bij dat O/ner-pacha op nieuw eenige ba deel en geleden had welke hem genoodzaakt hadden achterwaarts te trekkers naar de vesting Spusz. De jongste berigten uit Konstantinopel melden dal men aldaar zeer ongerust begon te worden over den uilslag der onderneming tegen Montenegro men begon te duchten dat hoedanig de uilslag ook ware over winning of nederlaag in alle gevallen het bewind des sultans er door verzwakt zoude worden want zelfs al wordt Montenegro overwonnen zoude Rusland en Oostenrijk zich deze zaak aantrekken en de sultan ge noodzaakt zijn tóe te geven. Men meldt clan ook dat de porte geneigd is eenige concessiën aan de Christe nen van Bosnië te doen. Zoo meende men te Konstan tinopel dat hun zoude toegestaan worden een zeker aantal kerken te bouwen. Ook spreekt men van ver andering in het ministerie. De groot-vizier zoude op het punt staan van afgezet te worden en zoude alleen gered zijn door den invloed van Rusland. Ook is er sprake geweest van de vervanging van Fuad-E/fendi als minister van buitenlandsche zaken door Sarfet- Effendien dat eerstgenoemde met eene zending naar Europa zoude belast worden. De sultan schijnt weder over te hellen tot de partij der Hervorming en men begon geloof te hechten aan eene verwijdering van licschid-pocha vooral op grond van de benoeming van Aii-yacha tot gouverneur van Smirna. De financiële toestand was nog geenszins verbeterd. De troepen in Zuid-Rusland hebben bevel beko- tnen om naar de Turksche grenzen op te rukken ten einde de gebeurtenissen in dat rijk te observeren. r B A N B R IJ K« Parijs 5 Februarij. Heden is de keizer der Fran- schen den ministerraad komen presideren en daarop naar St. Cloud teruggekeerd begeleid door de keizerin, v/elke hem herwaarts had vergezeld. Eerst morgen of maandag worden HH. MM. voor goed op hot paleis der Tuileriën terug verwacht. De heer de Fontenay voormalig schilder van Z. M. Willem I koning der Nederlanden heeft aan dëh keizer door tusschenkomst van den heer Lefrèvre Deamier een allerfraaist miniatuur-portret van wijlen koning Lod'ewyk vader des keizers aangeboden ge schilderd naar het eenige officiële portret van dien vorst, dat op het Museum te Amsterdam berust. Een dagblad behelst de volgende aardigheid Men zegt dat de koningin van Engeland aan keizer Napoleon de orde van den kousenband zou hebben toegezonden met het volgende briefje Aion citer frère je fenvoie Vordre de la jarreliére pour que tu puisses bien ailach'er 7éba (tes bas). Gr K O OT-BKITTAPJMIEKTè Londen 2 Februarij. Van maandag avond tot j dïngsdag morgen was deze hoofdstad met een zwaren mist overdekt zoo als men dien anders doorgaans in het laatst van November heeft. Op velo bureaux en in 1 een aantal winkels was men gisteren gedurende den gebeden morgen genoodzaakt licht te branden. Sedert de invoering van de Penny-post hier te land in 1839 is het brievenvervoer ongemeen ver meerderd. En 1839 werden 76 millioen brieven ver zonden in 1840 reeds 169 in 1845 271 in 1849 337 in 1852 379 millioen. Do hertog van New-Castlesecretaris van staat voor de koloniën bood dezer dagen de koningin een klomp zuiver goud aan die 28 Ëngdsche ponden weegt en op eene waarde van ongeveer i000 ponden sterling (f19.200) geschat wordt en welke iri de kolonie Victoria in Australië gevonden door de ingezetenen dier volkplanting als geschenk aan H. M. is overge zonden. Door telegrafisch berigt uit Triest van den 27 jf. kent men den hoofdinhoud der lijdingen welke de over- landmail overbrengt. Ten gevolge der onvoorzigtigbeid van don Ën»elsohen generaal Goodwin, om te Pegu op 60 mijlen afstands van Rangoon en in de nabijheid van de hoofdmagt der Birmannon een voorpost van slechts 400 man te plaatsen heeft de Birmansche bevelhebber dien post aangetast de gemeenschap daarvan met Ran goon afgesneden een ammuniiie-convooi bemagtigd de plaats omsingeld de kleine bezetting dag en nacht gekweld en de gemeenschap met Rangoon afgesneden. 150 mariniers 300 Europesche soldaten en eene stoom boot welke zich doorlogt poogden te verschaffen om. Pegu te ontzetten werden rnet verlies teruggedreven. Maar 2 kolonnes gezamenlijk 2400 man sterk zij a tegen de Birmannen opgetrokken hebben hen met groot verlies geslagen en zijn er in geslaagd Pegu le bereiken. Een Protest,antsch ïtaüaansch dagblad deelt 2 aan den redacteur daarvan door Francisco en Rosa Madiai gerigte brieven mede do eerste van welke gedagteekend is 20 November en in welken de briefschrijver zegt wel zeer ziek le zijn maar echter niet zoo zwaar dat hij aan die ziekte dacht te sterven ofschoon hij zich in alles aan Gods wil onderwierp. De brief van Rosaaan welken de dagteekening ontbreekt ademt insgelijks do grootste onderwerping aan haar lot ofschoon zij zich beklaagt dat haar telkens het stilzwijgen werd opgelegd wanneer zij zich omtrent bare godsdienstige gevoelens wenschte to verdedigen. Een ingenieur te Londen heeft een werktuig uit gevonden bestemd om ingeval van oorlog ter zee onder water dezelfde werking als de branders van den. ouden lijd uit te oefenen. Het uitgevonden ver n iel i rigs - toestel hecht zich aan de zijden van bel schip boort ec ga'ieh in en léat bet in de lucht vliegen. Eer» dagblad verzekert dat een voornaam lord onlangs een der tanden van den beroemden Newton voor de verbazende som van 709 ponden sterling heeft aan gekocht en in een kostbaren ring heeft doen vatten. Onder het opschrift diefstal van staatspapieren leest men in den Morning Advertiser het volgende Naar wij van goederhand vernemen is gedurende de laatste 14 dagen op de Tuileriën vee) opschudding veroorzaakt door hot verdwijnen van een groot pak papieren van veel staatkundig gewigt uil een der bijzondere ver trekken des keizers. Onder deze brieven bevinden zich niet minder dan 80 die naar men ons verzekert het karakter van eenige der uilstekendste staatslieden in Frankrijk verregaand compromitteren en politieke en particuliere kuiperijen aan het daglicht brengen vati personen die nimmer ondersteld zouden zijn geworden iets te bedrijven dat in strijd ware met het slrikste be sef van eer en waardoor ingeval de ontvreemde brie ven wierden openhaar gemaakt Frankrijk en Europa ten hoogste verbaasd zouden wezen. Inmiddels is het verlangen des keizers om die documenten terug le be komen zoo groot dat enne belooning van 200,000 fr. voor de teruggaaf is uitgeloofd op zoodanige plaats f Waar men ondersielt dat vermoedelijk eenige kennis van derzelver aanwezen beslaat Eene Ëngelsche dame, die geruimen tijd in naauwe betrekking tot den keizer heeft gestaan doch welke ten gevolge van Z.r M.s hu welijk genoodzaakt is geworden Frankrijk te verlaten, heeft in verdenking geslaan regtstreeks of zijdeling bij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1