Zaturdag 5 Februarij. Cé 1853. bestim administratief Woensdag en Zaturdag. GEN iJ tO ijk ver. Saint) dien di oende ;te. ïgekon- Seelden a tie ge. ïrsonei fn gun ft eene eep een ZUUK COURANT. ABOSBTEBIEaiTS-FBIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 4 ure. vebschijnt: pbijb deh advbhtsistieh Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Ooodberigten van 1-6 regels af], behalve hel Zegelregt. ure, IjGGENIÏE narij* i; S'/j ure, 0 M '/a 5'/2 d in dë oen dé begeerd f9,20 nde van fi°g$ea Gerst a 7.otnet 2,80 h Groene f 7,o0 iws. en 12dito !er ruina er goede prijzen Ie zeer an bij EK De zijnen s mor» rikzee :aa«l, hadigtl Kapt, ei- nplaats den 11 JVIN Maan- 1853 ten Idaar g;en «e- n gele- Bun- IBSIV ieuwev iljelten s vos. In de Goessche Courant leest men het volgende Onder de geruchten van den dag behoortdat de onlangs aan den heer D. Dronkerste Middelburg geconcessioneerde stoombootdienst op de Ooster-Scbelde zal worden ten uitvoer gelegd door de stoomboot de Stad Vlissingen. thans varende van Vlissingen op Bot terdam terwijl voor laatstgenoemde dienst eene nieuwe ijzeren stoomboot zal worden gebouwd grooter en iets sneller varende in allen opzigle meer naar de behoefte van die dienst geschikt. Het schijnt dat men de vaart van Vlissingen op Rotterdam die zoo wij wel on- derrigt zijn ruime winsten afwerpt, door eene nieuwe en wel ingerigte boot nog hooger in de schatting van het reizend publiek wil doen stijgen terwijl men door de stoomboot de Stad Vlissingen in de vaart Ie brengen op de Ooster-Schelde ook deze dienst dadelijk het voordeel geeft van over een beproefd sterk en wel inge- rigt schip te kunnen beschikken zoo goed voor deze vaart berekend als ware het daarvoor bepaaldelijk gebouwd. Beide diensten op de Ooster-Schelde en op Rotter dam schijnen voor rekening van dezelfde maatschappij te zullen worden uitgevoerd. Dit is voorzeker van de belanghebbenden zeer goed gezien. Indien het waar is wal niet te betwijfelen valt dat de vaart van Vlis singen op Rotterdam ruime voordeelen afwerpt de verwachting dal dit ook het geval zal zijn met eene geregelde gemeenschap tusschen de Zeeuwsche sleden en Bergen-op-Zoom kan met veel grond verdedigd worden. Zeer aanzienlijk is het getal reizigers dat jaarlijks Zeeland bezoektwaarvan een groot deel uit Noord-Braband komen of langs dien weg vertrekken en niet minder sterk is het handelsverkeer tusschen de Zeeuwsche eilanden onderling. Men kan zich daarvan bezwaarlijk een goed denkbeeld vormen juist omdat van zoo veel verschillende gelegenheden gebruik wordt gemaaktdoch welke alle door groolere kostbaarheid mindere veiligheid en ongerief van allerlei aard zullen worden verlaten om zich in de geregelde stoomvaart te vereenigen. »Lar.gzamerhand komt alzoo Zeeland in het bezit van goede reisgelegenheden. De vaart op de Ooster-Schelde en Bergen-op-Zoom als hoofd-slation achten wij eene belangrijke slap voorwaarts op de haan der verbetering. Vooral zal dit blijken wanneer de spoorweg van Ant werpen naar de Moerdijk afgemaakt isdaar men te Bergen slechts op een uur aTslands van Rozendaal zich bevindt alwaar een der hoofd-stalions van dien spoor weg schijnt te worden aangelegd." Wij kunnen er bijvoegen, dat den 1 dezer maand bedoelde stoomboot eene proefreis heeft ge daan, aan boord hebbende deheeren Dronkers, M.,s van des Broecke en Boddaert uit Middelburgen M.' UiJTTENHOOvEN uit Vlissingen. De reis van Middel burg naar hier was in 2'/z uur volbragt. Zij hebben zonder oponthoud de reis naar Bergen- op-Zoom voortgezet. De Gedeputeerde Staten van Zeeland, doen te weten Dat zij, in hunne Vergadering van heden, met wijziging van hun Besluit van den 22 November 1852 n.° 97 en tol herstel van eene daarbij plaats gehad hebbende onregelmatigheid in de grgevcne uitvoering aan art. 5 der Wet van den 5 derzelfde maand Staats blad n.° 197) houdende regeling van de verdeeling der Provinciën in Kiesdistricten ter benoeming der Leden van de Provinciale Stalen enz. hebben bepaald 1. Dat in plaats van den heer Mooijaart verkeer delijk aan bet nieuwe hoofd-kiesdistricl Hulst toege voegd door liet lot zal worden aangewezen een van de acht in hel voormalig hoofd kiesdistrict Goes benoemde en in het eiland Zuid-Beveland wonende Leden en dat de neven overblijveudo Leden benevens de heer A. A. Mooijaart, wonende in hel eiland Koord-Beveland, en in het vroeger hoofd-kiesdistrict Zierikzee benoemd ge weest zullen geacht worden in het nieuwe hoofd- kiesdistrict Goes te zijn gekozen zijnde hij de ten ge volge van de zoo even vermelde bepaling plaats gehad hebbende loting de heer J. Fransen van de Putte aan gewezen als tot bet nieuwe hoofd-kiesdistricl Hulst le behooren 2. Dat de bij de 2de zinsnede van art. 5 der hierboven aangehaalde wel bedoelde lijst door hen dien ten gevolge is gewijzigd zoo als die aan den voel van dit besluit voorkomt. Gegeven te Middelburg den 18/28 Januarij 1853. VAN TETS Voorzitter. S. van der SWALME, Grifjier. Lijst aanwijzende de hoofd-kiesdislricten in welke elk Lid der Provinciale Staten van Zeeland geacht wordt te zijn verkozen opgemaakt volgens art. 5 der wet van den 5 November 1852 Staatsblad n." 197). Nieuw Hoofd-kiesdistricl Middelburg. Z. SnijderJonkheer P. Dainas van Citters D. Uijt- tenbooven B. Bomme W. M. Snijder G. Vis J. \V. Callenfels Jonkheer M.' M. C. Paspoort van Grijps- kerke G. J. Sprenger S. Luteijn M.' A. M. Becius; alle benoemd in bet vroegere hoofd-kiesdistrict Mid delburg. Nieuw Hoofd-kiesdistrict Zierikzee. M. C. de Crane, H. Moolenburgh .Jonkheer M.r J. F. Schuurbeque Boeije M.' W. J. P. KroefJonk heer W. D. de Jonge J. van der Have Cz. alle benoemd in het vroeger hoofd kiesdistrict Zierikzee. Nieuw Hoofd-kiesdistricl Tholen. M.' K. Wagtho W. J. van Voorst Catshoek C. van de Stolpe Mz. alle benoemd in het vroeger hoofd-kiesdistrict Zierikzee. Nieuw Hoofd-kiesdistrict Goes. M.' M. P Blaaubeen L. G. J. van den Bosch A. Kakebeeke M.' J. C. R. van der Bilt B. van der Mandere M.r J. J. van Deinse O. Verhagen; be noemd in het vroeger hoofd-kiesdistrict Goes A. A. Mooijaart benoemd in het vroeger hoofd-kiesdistrict Zierikzee. Nieuw Hoofd-kiesdistricl Sluis. I. C. O. Benleijn M. Mazure A. van den Broecke, A. de SmidtH. G. Hammacher J. M. Hennequin alle benoemd in het vroeger hoofd-kiesdistricl Sluis. Nieuw Hoofd-kiesdistrict Hulst. P. Beumer Hardenberg M.' G. W. T. Vogelvanger P. P. T. Pierssens J. Fransen van de Putte benoemd in het vroeger hoofd-kiesdistrict Goes P. D. Buijze S. H. van Diggelen P. W. Steenkamp benoemd in het vroeger hoofd-kiesdistrict Sluis vacature ten ge volge van hel ontslag van den heer L. van den Berg. Aldus gewijzigd ter Vergadering van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg den 18/28 Ja nuarij 1853. VAN TETS Voorzitter S. van hek SWALME Grifjier. NOTIFICATIE. De Gedeputeerde Staten van Zeeland Gezien art. 73, 2d0 lid van de Wet regelende het Siiearegt en de benoeming; van Afgevaae* <lig«len ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-tïeiieraal* van den 4 Julij 1850 Staats blad n." 37); Noodigen de inwoners der Provincie uit om voor zoover zij in de grondbelasting de personele belasting en het patenlregtop de kohieren lol de luopende dienst hehoorende builen hunne woonplaats zijn aangesla gen daarvan door toezending van de vereischte beschei den (aanslag-biljetten of uiltreksels uit de kohieren) en eene berekening van hetgeen in hoofdsom en in Rijks opcenten afzonderlijk wordt betaald vóór of uiterlijk op den 1 April aanstaande aan deze Verga dering lo doen blijken. En zal deze Notificatie in plano worden gedrukt en in de onderscheidene gemeenten van dit gewest worden afgekondigd en aangeplakt. Middelburg den 29 Januarij 1853. De Gedeputeerde Staten voornoemd VAN TETS Voorzitter. S. van dek SWALME Griffier. BRA NDSCHOUWING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen Ier kennis van de in- en opgezetenen dat op Maandag den 7 dezer maand en volgende dagen eene algeineene ÊSrnnuEseSloitwing in alle buizen geschieden zal en worden mitsdien alle eigena ren en bewoners uitgenoodigd oin Hoeren Brnndmeesteren den vrijen toegang in derzelver woningen en werkplaat sen te verleencn en hunne aanwijzingen tot voorkoming van brandgevaar op ie volgen overeenkomstig de be palingen van liet bestaande Brand-Reglement. En opdat niemand hiervan onwetend zij zal deza worden afgekondigd en omgeroepen mitsgaders in de Courant geplaatst. Zierikzee, den 1 Februarij 1853. DE CBaNE Voorzitter. W. J. 1'. KBOEF Secretaris. NATIONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee bren gen door deze ter kennis van de daarbij belanghebben den dat de e«>rste zitting; van den Militie- Etaad in deze provincie en voor dit kanton is bepaald op Zaturdag den 12 Februarij aanstaande des morgens ten half tien ure, jn de Abdij te Middelburg voor welken Raad verschijnen moeten de vrijwilligers casu quo en de voor één jaar vrijgestelde dienstpliglige lote- lingen van du liglihgen 1849 1850 1851 en 1852 voorzien van de bewijzen tot slaving hunner redenen van vrijstelling terwijl de zoodanigen welke op den bepaalden dag uur en plaats aldaar niet verschijnen zullen geacht worden geene redenen van vrijstelling te bezitten en mitsdien voor de dienst worden gede- signeerd. Zierikzee, den 1 Februarij 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ma ken bekend dat de Verknoping van Hakhout aan den dijk van Goolkens-Nieuwland en der Booinen aan den Blokweg vermeld bij de bekendmaking van den 1 dezer niet op Maandag maar op Oine/sda/j den dezer zal plaats hebben, Zierikzee, den 4 Februarij 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. BUITENLAND. DDITICH1AND, Keuren 1 Februarij. Men verzekert dat het Russisch kabinet nogmaals beproeven wil Ie Konslanti- nopel bemiddelend ter gunste der Montenegrijnen tus schen beide te treden. De lijdingen langs den gewonen weg uit Montenegro ontvangen gaan slechts tot 16 Januarij. Osrnan-pa- cha had zich den vorigen dag van Scutarie teruggetrok ken en zijn kamp in eene sterke stelling aan den voet van een heuvel opgeslagen. Een regenaebtigen nacht te baat nemende deden de Montenegrijnen een inval in het Turkscbe kamp waar wanorde en vrees begon nen te heersclien. De Montenegrijnen veroverden bij die gelegenheid 17 vaandels eene menigte paarden wapenen en ainunitie en hebben 317 hoofden van verslagen Turken medegevoerd. Latere telegrafische berigten zeggen dat bel Turk- 1 sche geschut tegen Grohowo en niet name tegen do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1