Woensdag 2 Fehruarij 1853. bekendmaking. Woensdag en Zaturdag. lIESTDIffl AMIMSTMTIffi ZHRIKZEESCH COURANT. Ju IBONHIKMKBIT8-PBIJS Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, dang s tevoren'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PKIJS DBH ADVKHTXKTlXff! Gewone 15 cents de regel. Geboorte— Huwelijksen Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve hel Zegelregt nel den ling van ving dies :n zullen j van ge- De jongste dagbladen en ook het vorig num mer dezer Couranthebben gewag gemaakt van de oprigting eener Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Bij menigeen zal de vraag ontstaan zijn: Wat is het doel Welke de strekking dier vereeniging Welk nut beoogt zij Hoe kan men medewerken om dat nut te bevorderen Hoe kan men zelf van haar eenig nut trekken Deze vragen worden allen beantwoord in het prospectus dier vereeniging, waarvan wij onzen lezers een uittreksel mededee- len. Het doel is grootsch en van het hoogste be lang en verdient wel spoedig algemeene bekend heid maar verdient vooral deelneming en mede werking. Het is te wenschen, ih het belang Van handelen industrie, dat deze onderneming geen schipbreuk lijde op laauwheid en karigheid. Ieder handelaar eh fabriekant zalzoo hij zijn be lang wel begrijptmet haar ingenomen zijn en baar ondersteunen zoo veel hij kan, en niet al leen hij maar allen die prijs stellen op natio nale eer en wetenschappClijken vooruitgang. Men leze en oordeele. Hel is niet te ontkcnhen dol wij in weérwil van eenen vruchtbaren bodem, eene gunstige ligging, groote kapitalen en rijke koloniën in de meeste takken van volksvlijt door andere minder bevoorregle natiën wor den overtroffen. »De oorzaken van dit voor het vaderland noodlottig en dreigend verschijnsel zijn aan een ieder bekend. Steunende op de schatten, welke een ijverig voorgeslacht Onder andere omstandigheden verworven had veron achtzaamde men in later tijd de veelvermogende lessen Van wetenschap en ervaringen werden de welgemeende pogingen van enkelen dooreenen diepen afkeer van al wat nieuw scheen tegengewerkt en verzwakt. Wel wordt er thans meer over de belangen onzer volksvlijt gesproken, fen vermeerdert het aantal der op dit gebied kundige en ervarene mannen wel worden er loffe lijke pogingen tot herstel onzer welvaart en tot uitbrei ding onzer kennis van landbouw koophandel en nijver heid aangewend maar dit alles is weinig in verhouding tot de hier bestaande behoefteen nietig als men bet ver gelijkt met de stichtingen welke in andere hoofdsleden der beschaafde wereld lot bevordering der volksvlijt bestaan. Wil men onze welvaart opbeuren, en andere landen, voor zoover wij daartoe ih staat zijn evenaren dan zijn ër meer gestadig, meer zeker en krachtiger werkende middelen noodig dan moeten de associatie- en onder nemingsgeest die andere natiën en Engeland bovenal hebben groot gemaakt, hier weder worden opgewekt dan moeten de lessen in het buitenland verkregen, bij ons worden toegepasten al wat in de hoofdtakken van volksvlijt elders wordt uitgevonden veranderd of verbe terd ook hier te lande ten spoedigste bekend en zooveel mogelijk op eene enkele aanvrage verkrijgbaar zijn. Daartoe is deze vereeniging opgerigt. Zij Wenscht een vraagbaak en wegwijzer te worden toor allen en over alles wat met de volksvlijt in dadelijk Verband staat voor zoover dit langs wetenschappelijken Weg, uit openhaar gemaakte stukken en eene uitge breide correspondentie zoo in als huilen Europa moge lijk is, en zal, door aan allen die zich tol haar wenden naar vermogen raad en hulp Ie verleenen de uitbrei ding der bestaande zoowel als de vestiging van nieuwe takken van volkswelvaart reglstreeks bevorderen. Maar evenzeer zal zij waar hel te pas komt aantoonen dal ook bij het bezit der noodige kundigheden en ka pitalen niet alle bedrijven overal en ten allen tijde met voordeel kunnen worden uitgeoefend en trachten om de gevaren Ie doen kennen waaraan men zich door onnatuurlijke concurrentie of halve kennis blootstelt. Hoe vele schatten zijn reeds en worden nog dagelijks uit barmhartigheid in den blinde weggegeven en in den blinde verbruikt om het treurig bestaan van een gezin bijeen verouderd of kwijnend bedrijf te rekken? schatten welke door eene enkele raadgeving zonden zijn bespaard of nuttiger besteed. Hoe vele jaren en krachten worden er verspild om elders reeds lang afgekeurde plannen of met de wetenschap en ervaring strijdige begrippen in te voeren alleen door gemis aan de kennis van hetgeen de wetenschap of ervaring heeft geleerd En ovenzoo ziet men velen onzer ijverigste landgenooten zich vruch teloos afmatten om niet door vreemden van de eigen markt te Worden verdrongen, die door eenen enkelen raad een gering middel een monster of werktuig ge holpen en legen achteruitgang zouden beveiligd zijn. »Deze vereeniging zal in soortgelijke gevallen van onbe rekenbaar nut zijn en zonder iemand iri den lande te be- nadeelen hot welzijn van velen krachtig bevorderen. Zij zal een band vormen tusschen de beoefenaars der we tenschappen en de uitoefenaars der bedrijven, en tusschen de nijvere burgers binnen en buiten het vaderland. Hare Werkkring omvat echter alleen praktische onder werpen. Zuiver theoretische historische of uitvoerige onderzoekingen en het gemeenschappelijk bespreken van vraagstukken over de belangen van handelnijverheid of landbouw, waarvoor wij hier te lande reeds vele genoot schappen bezitten blijven daarbij zooveel mogelijk uitge sloten. «Het duurzaam bestaan en de bloei dezer vereeniging hangen inlusschen geheel af van de deel neming welke zij bij onze landgenooten vinden zal. Reeds is haar behalve de vereerende goedkeuring van Z. M. den Ko ning en de hooge bescherming van Z. K. H. Prins Fre- berik der Nederlanden van vele kanten een gunstig onthaal en vleijende beoordeeling te beurt gevallen en is het niet onaanzienlijk kapitaal, tot haren werkkring noodigdoor eenige landgenooten bijeen gebragt. Maar dit is niet genoeg. Deze onderneming moet om haar doel te kunnen bereiken, bij de natie in het alge meen hulp en steun vinden en het is daartoe dat wij al len die in onze welvaart belang stellen dringend uit- noodigen. «Voorzeker wordt hunne medewerking reeds te dik werf ingeroepen en is het velen moeijelijk om overal bij te dragen. Maar als men ziet, dat niet alleen voor wel dadigheid, maar zelfs voor vermaak en weelde hier schat ten te vinden zijn dan mag men met grond verwach ten dat aan deze vereeniging de noodige deelneming niet zal ontbreken. Niels toch is nuttigereu weldadiger dan om medeburgers in staat te stellen, het noodige door eigen vlijt te verdienen en om hen in tijds legen hel ver lies van bestaan, tegen armoede en schande te beveili gen. Daarom is dan ook bepaald dat niet alleen aan hen die de vastgestelde contributie adviezen en hulp kunnen betalen maar ook aan mingegoeden op eene enkele aanbeveling van een' donateur of aan behoefti ge» tegen de in het reglement omschreven bewijzen raad en hulp zal worden verleend. «Mogen allen die huiten de zorgen van het bedrijvige leven kunnen bestaan in hel algemeen belang en zij die eenig bedrijf uitoefenen ook in het belang van hunzelven, zich bij deze vereeniging aansluiten. Hel geldt hier niet een enkel bedrijf, niet eenen bepaalden stand of eene bij zondere plaats maar eigen welvaart en den bloei van geheel Nederland. Lang genoeg heeft men de gevolgen van onkunde en vooroordeel gevoeld en lang genoeg kunnen zien dat door afzonderlijke en op zichzelveu staande pogingen lijd, kracht en geld vruchteloos wor den verspild om overtuigd Ie zijn dat het hoog tijd is om in Nederland de oogen, voor hetgeen elders geschied, te openen en te erkennen dat kenni9 kracht en èènuragt magt is.'' Verdere bijzonderheden zullen de ingezetenen van deze en naburige gemeentendes begeerd wel van den alhier wonende correspondent dier vereeniging, den heer S. G. Nauta vak der Grijp, kunnen ontvangen. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat het kohier dor «SpoinJSseSastssig- van deze Gemeente, over het jaar 1853 op den 21 dezer maand door don heer Commissaris des Konings in deze Provincie is executoir verklaard en op heden gesteld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen alhier, ten fine van invordering en eindelijk dal ieder verpligl is zijnen aanslag op den hij de Wet bepaalden voet, te voldoen, Zierikzee den 29 Januarij 1853. DE CRANE. BRANDSCHOUWING. Borgemeestkr en Wethouders van Zierikzee bren gen Ier kennis van de in- en opgezetenen dat op Maandag den 7 dezer maand en volgende dagen eene algemeens BErazzvaaeSnouwiiig- in alle huizon geschieden zal en worden mitsdien alle eigenaren en bewoners uitgenoodigd om Hoeren Brandmeesteren den vrijen toegang in derzelver woningen en werkplaat sen te verleenen en hunne aanwijzingen tot voorkoming van brandgevaar op Ie volgen overeenkomstig de be palingen van het beslaande Brarid-Reglement. En opdat niemand hiervan onwetend zij zal deza worden afgekondigd en omgeroepen mitsgaders in de Courant geplaatst. Zierikzee den 1 Fehruarij 1853. DE CRANE Voorzitter. W. J. 1'. KROEF Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ma ken hekend dat op Maandag den 7 dezer maand zul len worden verkocht het Efljikliont der Wilgen- Coomen slaande op den dijk van den Polder Goolkens- Nieuwlandbij den Steenendijk mitsgaders eeniga opgaande ASzeele- en Pogsailïes'-SïoQmeii aan den Blokweg. De verkooping zal aanvangen aan gemelden dijk des morgens 10 ure. Zierikzee, den 1 Fehruarij 1853. DE CRANE Voorzitter. W. j. P. KROEF Secretaris. ministerie van Financiën. WAARBORG EN BELASTING DER GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN. De Controleur van het Middel van Waarborg in de Provincie Zeeland. Ontvangen bobbende de vergrootte Afbeeldsels der onderscheidene Stempelwerken, bedoeld bij Art. 11 der Wet van 18 September 1852 (Staatsblad n.° 178) Brengt bij deze ter kennis van de daarbij belangheb benden A. Dal de vergrootte Afbeeldsels hierboven ge meld van af heden ten zijnen Kantore verkrijgbaar zijn voor 25 ets. het stuk ten behoeve van het Rijk. B. Dat de Borderellen van Verkoop bedoeld bij Art. 42 van gemelde Weten welke de Verkoopers ingevolge Art 43 bij den verkoop van Gouden en Zilveren Werken aan de Koopers zoo zij zulks ver langen gebonden zijn uit te reiken doch ook zonder aanvrage bij den verkoop van Passement Borduur-en Draadwerken en van Diamantwerken waaraan zich echte en onechte Gesteenten zaïnengevoegd bevinden verpligt zijn af te geven eerstdaags hij de Boekhan delaren van Benthem Jutting tegen geringen prijs te verkrijgen zijn. Middelburg den 21 Januarij 1853. De Controleur voornoemd fi. D. FOCK.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1