Zaturdag 29 Januarij. BINNENLAND. Woensdag en Zaturdag. impels ildoozen kruikje ravure ven. ABOSHIHZlITi-FBI Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren.' snamidd. vóór 4 ure. en twee eke van le Sint- an M.' reur bij aar wo- dïe alsk en uit js-Regt- trecrd noch op dienen bij de ar wo« 6, Pd ZikrikzEE 28 Januarij. Met belangstelling verne men wij dal reeds in onderscheidene plaatsen van ons vaderland het correspondentschap der Vereeniging voor Volksvlijt le Amsterdam opgerigt onder bescherming V3n Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden door een aantal in handel nijverheid of landbouw als verdien- drieeu 'tekende mannen is aangevoerd en wel in Zee land door de heeren S. G. Naula van der Grijp te Zicrikzee O. Verhagen, te Goes, en Cli. Pierssens, te Hulst. Poor de Nederlandsche Mandei-Maatschappij is bevracht voor Amsterdam het schip Oost-India Packet. en voor Middelburg bet schip Schouwenkapt. II. A. II'. van lieede. Naar aanleiding van de vele zich in den laatsten Itijd voorgedaan hebbende gevallen van hondsdolheid is van wege de minister van binnenlandsche zaken aan de gemeentebesturen aanbevolen om maatregelen tegen hel ontstaan en de verspreiding dier kwaal te nemen te Zie- 'waartoe schijnt te kunnen strekken 1. bet heffen eener vinna- gemeentebelasting op de honden Waarbij de verplig- r mij is ting kon worden opgelegd die dieren een metalen aar Mi- balsband van een voor te schrijven maaksel met den pronke- naam des eigenaars te doen dragen. 2. Het dooden plaat- Van alle bonden die des nachts op den publieken weg, de Zie- zonder opzigl of geleide door de dienaren der policiu armelde tvorden aangetroffen. 3. L)e eigenaars van honden waarover klapten van wege aanschieten of poging tot en wel hijten worden gedaan te gelasten die honden vast to drie en 'eggen of bon een muilkorf te doen dragen bij ver- fgeslel-I zuitn van dit bevel die bonden te dooden. 4. Alle hon den die eenig voertuig trekken een muilkorf te doen dragen. 5. Het dooden van eiken hond die verdacht wordt dol te zijn. C. Alle honden gedurende drie maanden een muilkorf te doen dragen telkens wan neer een dolle hond in de gemeente of hare nabijheid aanwezig is bij verzuim die honden le dooden. 7. Allo door een dollen of van dolheid verdachten hond pebetene dieren te doen opsluiten en bewaken zoodat ontsnappen onmogelijk is bij verzuim die dieren le dooden. Bovendien verzoekt de minister aan de inge zetenen te kennen te geven dot de zoogenaamde Bilil- van I Sche drank als specifiek middel tegen den dollehonds- Vonnis t 'met geen vertrouwen verdient en dat hel dragen van r regts- lederen muilbanden door honden is af le keuren. ;de be- Men meldt uit Monsler als buitengewone merk waardigheid dat aldaar in liet afgeloopen jaar, op eene bevolking van ongeveer 3000 zielen slechts 8 ge boorten en geeno sterfgevallen hebben plaats gehad. In 1852 zijn met 142 schepen niet minder dan 21,301 landverhuizers van Hamburg naar Amerika en Australië vervoerd. In 1850 was het getal der schepen 60 en dat der personen 7062 in 1851 zeilden uil 75 schepen, overbrengende 10,208 landverhuizers. Onder tic dit jaar vertrokken personen telde men 3327 kinde- van de ;n wor- in Mi* Sint' Waar ier der- ij n ver* ekotnea ?rsooti jnwezen le dat hem op :ureur aan- worden iments- dat er rcn heneden de 8 jaren en 942 zuigelingen. Een en- jestaatM Hamhurgsch huis bezorgde alleen het vertrek van 11,037 landverhuizers in 61 schepen. De meeste per- aatsing Jsoncn, namelijk 6078, gingen naar New-York liet rlig en minste aantal 57 begaf zich naar Kio-Grande. Bo- aarder. vendien bragten nog 10 andere schepen 1770 soldaten eeden n8ar Rio-Janeiro over. 'aCLCS, Volgens eene onlangs te Berlijn gedane telling ïligsten vindt men thans in die hoofdstad 312 stralen 31 open- negen, hare pleinen 36 kerken 139 scholen en 20 hospita- ïvoijen. 'pn gedeeltelijk in de voorsteden. Tot de inwoners de met behooren 439 doctoren in de genees- en verloskunde e centU stads- en 67 andere heel*- en vroedmeesters 37 tandmeesters 41 apothekers 367 baardscheerders 142 bakers 37 ziekenoppassers 91 ziekenoppasiers en 30 badinriglingen van verschillenden aard. Verder onder anderen 168 boekhandelaars 68 boekdrukkers, 65 leesbibliotheken 70 logementen 147 wijnhande laars 460 koffijhuizen 800 drankwinkels 364 vic- lualiewinkels45 brouwerijen 190 baukelbakkcrs irift icureuTi B TOS, verschijnt: 340 broodbakkers 466 vleeschhouwers benevens 3 die uilsluitend paardenvleescb verkoopen 494 tabaks- fahrijken en winkels, 3190 kleedermakers 2932 schoen makers 1900 schrijnwerkers 458 draaijers, 123 kap pers enz. Eene zonderlinge soort van smokkelarij is gedu rende het laatste saizoen tusschen Lombardije en Pic- monl in het werk gesteld talrijke kudden schapen wer den namelijk met al hunne wol beladen over de gren zen gedreven en weinige dagen later geheel geschoren teruggevoerd. De Ooslenrijksche minister van finan ciën heeft bepaald dat voortaan in zoodanig geval het regl van uitvoer op de wol bij de terugkeering der kudden zou geheven worden. Dezer dagen had te Parijs een duel plaatsdat zeer 'gelukkig afliep maar menig vechter tot voorbeeld kan strekken. In een kolïijhuis op de boulevard ont stond er twist lusschcn een overmoedige jonge wind buil en een bejaard man. De jonge man beleedigde zijne tegenpartij en er zou een duel volgen. Ter be stemde plaatse aangekomen scheen de jongman aanvan kelijk zeer moedig te zijn hij neuriede een liedje en wilde niets welen van de genoegdoening welke zijne tegenpartij van hem verlangde. Toen de oude die hardnekkigheid bemerkte riep hij Zie eens toe en hij schoot een1 vogel welke juist voorhij vloog dood. De jonge man verbleekte want nu zag hij met welk een' schutter hij te doen had. Zie zéide de oude ik hen de beleedigde en gij weet nu dat ik treffen kan gij geeft mij eene eereverklaring en betaalt heden in de armenkas van het tweede arrondissement 1000 francs, of ik schiet u dood. De jonge ligtmis moest in den zuren appel bijten en hiermede was de zaak geëindigd. Een Duitsch geneesheer zal eerstdaags een werk uitgeven waarin op wetenschappelijke gronden afge keurd worden de losse mouwen welke de dames dra gen. Hij wil bewijzen dal zij rhumatiek en alle an dere soorten van ongesteldheden veroorzaken. Hij dringt er uit dien hoofde op aan om weder terug le keeren tot de lange en gesloten mouwen van vroegere tijden. De Schotsche reus James Kalcydie eenigen tijd geleden in een kolïijhuis op de boulevards werd ver toond stierf eenigfi dagen geleden te Parijs zeer plot seling. Hij was 2*7 jaren oud zijne hoogte was 71/, voet (bijna 8 Engelsche voelen). Hoewel schijnbaar zeer sterk bad hij een zwak ligchaamsgestel. Hij is nooit gehuwd geweest en stierf bijna in armoede. Het Parijssche dagblad Patriè deelt het verhaal mede van eene huwelijksverhindtenis welke op het punt was van gesloten te worden doch geheel onver wachts geen voortgang heeft gehad en wel om het uilen van één enkel woord. Zie hier wat Hat blad ver haalt Weinige dagen geleden hielden verscheiden rij tuigen voor eene der twaalf mairiën dezer hoofdstad stil in die rijtuigen Waren de bruidegom en bruid f de wederzijdsche betrekkingen en eenige vrienden geze ten. Naauwelijks had het eerste rijtuig stil gehouden, of het portier werd geopend en een van het hoofd tot de voeten in het zwart gekleed jong man kwam er uit. Éen meisje blanker dan hermelijn volgde hem haar bruidegom reikte haar de hand, zij plaatste hareh kleinen satijnen schoen op de trede en sprong daarna op den grond maar eetie slip van haar gewaad raakte het wiel waardoor de neige en kant bezoedeld werden. De bruidegom beet zich op de lippen en mompelde stampvoetende Loop lompert De stoet ging daarop naar binnen en men nam tegenover den rnaire plaats die, te midden eener plegtige stilte, bet wetboek opende en de daar voor deze gelegenheid geschreven ar tikelen voorlas toen zulks was afgeloopen zeide de rnaire Mejufvrouw Z.stemt gij er in toe den heer Xdie nevens u staat tot echtgenoot te nemen Neen antwoordde het meisje met eene heldere en kalme stem. De maire liet bij dit antwoord het wel hoek uit de hand vallen de bloedverwanten stonden ontroerd op de genoodigden waren om het zeerst ver baasd en het meisje fluisterde te midden der alge- meenc onlstelletiis haren bruidegom in het oor j De iobipert is niet zoo lomp dat is ceue les voor u En PHIJB DBB ADVEHTENTIliM Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- ev\ Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve hel Zegelregt met den vinger op het bezoedelde gewaad wijzende, ver liet zij het vertrek. Te Liverpool is van Para in Zuid-Amerika eeno ontzettend groote slang van do boa-soort aangehragt. Het dier is ten minste 18 voet lang. Op den dag van vertrek had hel 36 jongen ter wereld gebragt. De ka pitein heeft moeder en kroost aan de menagerie van den Heer Wombiocll verkocht. Eene Amerikaansche courant merkt op Voor 50 jaren geleden waren de stoombooten onbekend nu zijn er 3000 op de Amerikaansche waters alleen. In 1800 bestond er in de geheele wereld nog geen één spoorweg nu strekken zij zich uit tot 10,000 mijlen in de Vereenigde-Slaten en nagenoeg 22,000 mijlen in Amerika en in Engeland. Toen waren er eenige weken noodig om van Washington naar New-Orleans nieuws over te brengen toen kon de snelste drukpers slechts door handen in beweging gebragt worden - nu worden er door eene enkele stoompers 20,000 vel len in één uur gedrukt. Te Gincinnalie zijn onlangs vijf personen gearres teerd «lie tot de aanzienlijkste kooplieden dier stad be hoorden beschuldigd van gezamentlijk eene stoomboot uitgerust, haar met handelsartikelen naar New-Orleans gezonden en vervolgens in brand gestoken te hebben len einde de aanzienlijke verzekeringssom te ontvangen. Bij den brand van dit vaartuig verloren 16 menschen het leven in de vlammen of in het water. Het tegen de beschuldigden aangevangen onderzoek heeft ten ge volge gehad dat zij thans te regt slaan wegens brand stichting bedrog en moord. Berigten uit Californie luiden dal den 1 De cember 217 schepeu in de haven van San-Francisco lagen waaronder 135 Amerikaansche.en 43 Engelsche. ]n 11 maanden van Januarij tot primo December, kwamen 921 schepen in die haven metende 408,343 ton. Er werden uitgeklaard 1394 schepen metende 441,060 ton, In datzelfde tijdperk kwamen over zee 61.802 personen aan de van daar vertrokken passa giers worden op 21,138 geschat. Een schip zeilde naar Hong-Kong met 300 Chinezen. De stad Sacra mento is bijna herbouwd. Op verscheiden plaatsen ten noorden der Golumhia-rivier, zijn kolenmijnen ont dekt vooral aan de oevers der Comlitz-rivier. De belangrijkste ontdekking is aan de Schookum-krcek een tak der Chichollen. JONGSTE BIJITENLANDSCI1E TIJDINGEN. Te Parijs is tegenwoordig aller aandacht gevestigd op de toebereidselen tot het aanstaande hu welijk des keizers. Men zegt «lat Oostenrijk tot herstelling van het statu guo in Montenegro tusschen heide zal komen. Rusland heeft eene expeditie naar Japan gezon den denkelijk om de Amerikanen gade te slaan. SCHOMMEL-KARN. De heer 1 Vollerste Bolde provincie Drenthe heeft eene zoogenoeunle schommel-kam laten vervaanligen die bij uitnemendheid voldoet en bij hem voor alle be langstellenden te zien is. Deze karn «lie op dezelfde wij/c als eene wieg bewogen wordt kan door een kind van 8 a 10 jaar behandeld worden en men kan er even spoe«lig in karnen als in eene gewone karn met pols. Zoowel om den mindere prijs als om de gemakkelijke behandeling en ook om «le geringe plaats die zij be slaat» verdienen deze karnen boven de gewone pols- karnen de voorkeurte «neer «laar men, aan geen karn- waag verbonden dezelve plaatsen kan waar men wil en zillen«le op eene stoel zich van gedaan werk al karnende kan uitrusten. KONIJNEN—VLEESCH. Onlangs is medegedeeld dat er in Engeland op eeno vergadering van belanghebbenden besloten was om aan betgouvernement le verzoekendat de bestaande belasting op het konijnen-vleescb mogt worden ingetrokken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1