ZURISZEESCHE Woensdag 26 January iN.° 8. mm 1833. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADIHMSTRATIEN NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. ichter COURANT. op m ABOMNÏMKBJTB-FBi;S Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending dér Advert, daags tevoren,\snamidd. vóór 4 ure VERSCHIJ&T: FHIJ8 9£B ADVEBTENTIEBI I Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- er) Doodberiglen van I -6 regels af 1 behalve het Zegelregt. STRANDVONDER IJ. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter algemee'tie kennis: dal op den 9 October jl. in het vaarwater de Roompot, nabij zee, is gevis'cht en bij hem aangebragl: Ben stak Bezaansmasteen Zeilboomeen Belgische yiageen Schijfsblok zonder beslageen dito met be slag en Touwwerk; roept mitsdien allen die ver- mcenen mogten daarop eenig regt of aanspraak te heb ben tea* reclame op bullende zij zich tot dat einde ter Gemeente-Secretarie hehooren aan te melden. Zierikzee Öén 22 December 1852. De Burgemeester voornoemd DE CRANE. SUITS C HE. A N Do Keulen 20 Januarij. In Loïnbardije hebben 'sterke bewegingen Van troepen plaats. Aan de gemeenten in de districten van Milaan en Como is bevel geworden zich op zware inkwartieringen voor te bereiden naar dien men van daar naar de ZwitSersche grenzen wil op rukken. Naar vermoedt wordt geldt zulks bet kanton Tessin ten gevolge der verbanning Van O'osfenrijksche kloosterlingen uit dat kanton. Van elders Wordt gemeld dat Frankrijk de verzeke ring moet gegeven hebben dal hel niets zoude doen tegen eene bezetting van het kanton Tessin door Oos- tenrijksche troepen in geval dit kanton mögt weigeren Voldoening te geven aan Oostenrijk. Nadere berigten uit Montenegro melden dat de aanval op dat kleine landje gelijktijdig van uit Albani'e 'en de Herzogewina zal plaats hebben. ïn den omtrek van Grohowo worden loopgraven gemaakt om do Turksche kaVallcrie in hare bewegingen Ie hemoeijelij- Ben. Zoowel de Mörilenegrijnen als de bewoners van Grabowo töonen een waren leeuwenmoed en zij ver klaren besloten te hebben voor de Verdediging hunner regten hel uiterste te willen wagen. Fit Kohslanlinopel inelrlt men, dal de stillan Volstandig weigert in een® schikking met Montenegro te treden. Integendeel moet bij bevolen hebben Mon tenegro formeel voor Turkije in bezit te doen némen daar het afzonderlijk bestuur slechts eene gunst was én de Montenegrijneti volgens Oudé verdragen Turksche Onderdanen zijn. Volgens te Weeneri uit Rome ontvangen bérigtch hSerscble daar zekere gisting. Gedurende het karne- val was het niemand veroorloofd om verkleed op straat te verschijnen en waren overigens maatregelen genomen, om de orde en rust le bewaren. Mgr. Tizzanni, aal moezenier der gezamenllijke pauselijke troepen bad met bet nieuwe jaar eene zeer strehgfe kerkelijke lucht önder hen ingevoerd. r b tv at e s li s. Parijs 21 Januarij. Het berigt van den opsland te Cayenne wordt bevestigd. De gouverneur is reeds bij keizerlijk decreet ontslagen en troepen ter verster king zijn daarheen gezonden. De dagbladen hebben aanzegging bekomen Om ten aanzien van bet huwelijk des keizers zich te bepalen tot het overnemen der nota van den Monileur. Hun is tevens Verboden eenige goedkeuring of afkeuHiig van dit huwelijk in hunne kolommen op Ié hemen. Er zijn geruchten in omloop dat Ier gelegenheid van dit huwelijk eene algeineene amnestie zal worden verleend. Men wil ook weteh dot ih de aanspraak Welke de keizer zal riglen tot de staatsligchamen de keizer zou Spreken van do mislukte pogingen om eene prinses van een regerend geslacht te huwen en zou hel voor beeld van den hertog van Orléans worden aangehaald. Wanneer de keizer in bet huwelijk treedtzou prins Napoleon Bonaparte gelijktijdig dè dochter van den vorst van 1 Vagram huwen. Als eene opmerkelijke bijzonderheid verbaalt men, dal aan de hertogin van Theba vroeger in Spanje door eene gitana (beidïn) voorspeld is dat zij keizerin zoude worden. Gelijk men weet Was aan de keizerin Jo sephine lang voor dat zij tot deze hoog'ê waardigheid was gekomen eene soortgelijke voorspelling gedaan door eene Negerin van de Antilles. De begroot'ing van uitgaven voor bet jaar 1§54 is thans door de regering aan den staatsraad aangebo den zij verschilt merkelijk van de begrooting des loo penden jaars en het totaal bedraagt 57 millioenèn francs meer. Het is nog niet bekend door welke middelen die vermeerdering van uitgaven gedekt zal worden. De posten Van geheime en onvoorziene uitgaven hebben aanmerkelijke verbooging ondergaan. PariÏS 23 Januarij. De Mofiilcür bevat de nèn- Spraak waarmede de keizer gisteren avond bet be rigt van zijn voorgenomen huwelijk aan de bureaux en leden van den senaat bet wetgevend ligchaatn en de raad van state heeft medegedeeld. Dé markiezin de Monlijo behoort tot eene der aan zienlijkste familtën van Europa zij is de dochter van een grande van Spanje der 1"° klasse. Hare zustor iS gehuwd met den hertog van Alba een nakomeling van den zoo beruchten Spaanschen bevelhebber van dien naam. Zij zelve is een ideaal van schoonheid en hel toeval heeft haar korten tijd voor den coup d'etat, met hare moeder hervvaarls gevoerd. Haar vader was betrokken in de Spaansche omwenteling van 1823 en Werd tóen in hechtenis genomen dóch later op ver zoek van een dapper generaal weder in vrijheid gesteld. Op de marine-werven worden thans 18 fregatten en 15 andere vaartuigen van verschillonde klasse ge bouwd Welke alle van bulp-sloomvermogen voorzien zullen worden. sltOOT-BRITTANNieii. Londen 19 Januarij. De 400 kisten met stofgoud, ter zwaarte van 10 ton dezer dagen uit Australië aan gebragl zijn gisteren onder geleide Van pólicie-agenten te pa£rd naar de bank óvergebragt. Eene deputatie uit de Protestantsche vereeniging, met den heer Kinniard aan het hoofd had gisteren ge hoor bij lord JRussellthans minister vail buitenland- Sche zaken óm de tusschenkomst der E.ngelsche rege ring ill de zaak van Francisco en Rosa Madiaïen van Ongeveer 30 andere personen Welke in Toscane om bunne godsdienstige gevoelens in de gevangenis zitten in ie roepen. Het verlangen der vereeniging was dat den Engelscheh minister te Florence gelast zou worden de onverwijlde bevrijding vail al deze slagtoffers der ge loofsvervolging le eiSchen en daarbij de bedreiging te voegen dat wierd hieraan niet voldaan de diploma tieke betrekkingen met Toscane zouden worden af gebroken. Zijn lordschap antwoordde bel wat de Madiai's betrof, groolendeels met de deputatie eenS te zijn en goed le keuren wal zijne voorgangers in het bé- wiiid te dien opzigte verrigt hadden terwijl uit dezer dagen ontvangen depêches bleek dat sir II. Bulwèr zijne pogingen bleef voortzetten. Wat echter de ver langde verdere stappen tegenover een afhankelijk sou- verein betfofhieromtrent verzocht bij zijne rneeuing voor zicbzelven te mogen houden. LondeN 20 Januarij. Gedurende het jongst ver- Ionpen jaar hebben binnen de hoofdstad 923 branden plaats gebad van deze waren 263 van ernstigen 660 van minderen aard buitendien zijn de brandspuiten 182 keeren haar buiten gehaald voidr schoorsteenbran den of slechts valsch alarm. In den tijd van 16 jaren hadden niét meer dan 8 brandspuitgasten door instor ting van geböuWen als anderzins bet leven verloren. Of) de rijkswerf te Portsmouth beeft zich bet mis schien ongekende geval vertoond dat een nagenbeg af gewerkt schip de Marlborough van 120 stukken ge schut ton gevolge van een onverhoeds van de admira liteit ontvangen bevel II. zaturdag in bijzijn van vele officieren wetenschappelijke en andere personen door midden is gezaagd ten einde 20 voet verlengd te wor den. Dit geschied zijnde werd bel achterdeel door middel van zware machienerieden benoodigdeu af stand op de verlengde helling achteruitgezet. De Inverness-Advertiser meldt dat in Schotland de Sneeuw in zóó groote massa is gevallen dat de cor respondentie zeer belemmerd is geworden.^ Londen 21 Januarij. De Times en Daily News zeggen dat in den gisteren gehouden ministerraad zeer gewigtige Vraagstukken van builenlandsche staatkunde zijn behandeld zij zeggen weldra in staat le zullen zijn, dienaangaande lumgstbelangrijke inlichtingen le geven. Te New-York is eene groote vergadering gehou den met het doel om middelen le heramen ten eind'o bevorderlijk le kunnen wezen aan het in vrijheid stellen tier echtelingen Madiatdie te Florence gevangen wor den gèhóudên. Zierikzee 25 Januarij Door de Nederlandsehe Handel-Maaischappij zijn bevracht geworden 12schepen, tol de verminderde vracht en conditie als voor Am sterdam 1 Rotterdam 7 Dofdrecht 2 en Schiedam 2. In een jl. zatordag te Amsterdam onder voorzit terschap van den heer Boissevain, gehoudene bijeenkomst van reeders daar ter stede is met algeirieene stemmen besloten om voorshands hunne schepen niet aan de Nederlandsehe Handel-MaatSchappij tot de door haar Vastgestelde lagere vrachten af te staan. Dezer dagen werd te Amsterdam eene bijeenkomst gehouden van boekhouders van schepen varende op öost-indie welke ten doel had dat men zich zou wen den tol't hooger bestuur, ten einde van Java naar Mel bourne (Australië) van landswege een Schip met MaleijerS Worde afgezonden om aldaar le dienen tol recrutering van de wegloöpende matrozen der Hoilandsche schepen, en orn aan die schepen werkzaam te zijn zoo tot los sing der goederen in die haven als om ze naar Java terug te brengen daar de vaderlandsliefde der Maleijers hun liet deserteren zóu beletten. Z. M. heeft d en heer Sclwmerusdusver boekhouder en officier van justitie teveiis heiast met de functiën van secretaris en kassier ter Kuste vari Guinea en op wieri sedert 21 Sept. II. het interimair licStUur dér Nederlandsehe bezittingen aldaar is over gegaan benoemd tot gouverneur dier bezittingen met den plaatselijken militairen rang van luitenant-kolonel. Als bijzonderheden van deh zachten winter kun nen Wij het volgende melden Bi] de tuiniers G. en v. V. te Wateringen steken reeds enkele vroege aard- appelknolleri de Stengels hoven den kouden grond uit zoodat indien het weder zoo zacht blijft het te wach ten is dat zij spoedig zullen hlöeijen. In het land van Heusden heeft men in de laatste dagen nog veel gezaaid; hel wintergraan staat reeds zeer gunstig het koolzaad is buitengewoon schoon van gewas. Een landbouwer aan de Willemstad had alvorens zijn land te bezaaijen, de proef genomen hoe verre de geschoten tarwe zoo danig als ze hij een afgeloopon oogst veelal is ingewon- rieh daartoe kon gebruikt wórden. Van de 40 graan korrels Was er slechts één achtergebleven en ook do daarop gedane hezaaijing in het groot heeft het beste resultaat opgeleverd zoodat alles hij uitnemendheid is opgekomen. Ook daar zijn thans rijpe dop-erwten van den kouden grond geplukt ën hlöeijen aardbeziën en heestergewassen iri sommige tuinen. In de wandelin gen om de stad Kaïnpen staat een perk met heesters [pinus japonicus) in vollen bloei iets dat anders niet dan laat in het voorjaar plaats heeft. Te Groningen stoml in de vorige Week in een drietal tuinen een appel boom in den kouden grond waaraan thans nog het grootste gedeelte der vrucht van het vorige jaar prijkt. Onder deze hoornen vindt men er zelfs één wiens bloesem alreeds begint leöntkiemën. Op eene hofstede hij Alkmaar worden tulpen in vollen bloei gezien een verschijnsel dat, én wat de leederheid dier plant en Wat het saizoen betreft als eene groote bijzonderheid vermelding verdient. Uit Leuven schrijft men dat ook daar de wasdom bewonderenswaardige, verschijnse len Voor den lijd vau het jaar oplevert. Een landman

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1