r.° Zaturdag 22 Janaarij. 185S Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. ?J test egge nt,i 7 Z2 ure^ 10 •veni J'/W P^9 9/16 3/„ lijk aan- i van dè en goedé 10 tot 7.40. Winter Zeeuvto. 3,30. f 8.50 a f 14. o Bruine ABOBSWEME3iITS-PBi;S 5 Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 4 ure. vebschijwt: pbij8 dbs aoverte3kttieib Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- rr> Doodberigten van 1-0 regels af1behalve hel Zege.hr,, AANBESTEDING. Paai'den ®ooj' fle Ktivallerie. De Commissaris des Konings in de Provincie Zee land", Gezien do missive van Hunne Excellentiën de Minis ters van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken respec- tivelijk van den 30 December 1852 n.° 41 en 4 Januarij 1853 n.° 148 '2d° afdeeling. BreDgt overeenkomstig die missives ter kennis van de belanghebbenden Dat op Maandag den 7 Fehruarij 'aanstaandedes middags ten twaalf ure zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der levering van 466 SSe- inoiiie.Faarden van welk getal een derde zal moeten zijn van inlandschen oorsprongen wel 1.° Door de Hoofd-Adminislraliën van het lsl° 2ds 3dc en 4d° Regement Dragonders respectivelijk te Maastrichtte 's Gravenhage te Haarlem en te Deventer verblijf houdende ieder van 60 paar den in die plaatsen te leveren en waartoe voor elk korps in 3 lolen of partijen ieder van 20 stuks moet worden ingeschreven 2." Door de Hoofd-Administratie van het Regement Veld-Artillerie te Utrecht, van 150 paarden, aldaar te leveren en waartoe in 6 loten of partijen, ieder van 25 paarden moet worden ingeschreven 3.° Door de Hoofd-Administratie van het Regement Rijdende Artillerie te Leiden, van 26paarden, aldaar te leveren en waartoe in 2 loten ieder van 13 paarden moet worden ingeschreven eh 4." Door den Kommandant van het korps Jagers te paard te Tilburg, van 5'0 paarden, aldaar te leveren, en waartoe in twee partijen ieder van 25 paar den moet worden ingeschreven. En zulks overeenkomstig de voorwaarden waarop die aanbestedingen zullen gedaan worden van welke exem plaren van den 10 dezer voor de gegadigden Ier lezing liggen in de bureaux van de Kwarliermeeslers der ge noemde korpsen alsmede hij het Departement van Oorlog te 's Gravenhage en op de Provinciale Griffie van Zeeland. Zullende deze bekendmaking geplaatst worden in de Linnen dit gewest uitkomende dagbladen. Middelburgden 10 Januarij 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. BOITOOHIAHB, Keulen, 18 Januarij. Device-president van den Senaat van Montenegro Georg Pelrovich Nilgusch neef van den regerenden vorst is den 15 dezer te Triest gearriveerd met eene speciale zending te Weenen en S.'-Petersburg belast. Do zaak van Montenegro neemt eene meer en meer ernstige wending. De oorlog tegen Montenegro was den 30 Dec. II. door de Turksche regering in het geheele land uitge schreven en alle geloovigen waren opgeroepen om ter bestrijding van de oproerlingen op te komen, Over Triest wordt medegedeeld dal de wateren van Rbodus weder zeer onveilig worden gemaakt door zeeschuimers. Zij bezitten 3 vaartuigen onder het he vel van zekeren Iiarasannidie vroeger onder Negro diende. Hunne voornaamste schuilplaatsen zijn Leros, Joronta de klippen aan de noordzijde van Slanchio alsmede Kaap Crio en de eilanden van Stampalio. Hunnen buit brengen zij gewoonlijk naar het weinig bewoonde eiland Nacaria van waar zij dien in kleine partijen naar Syra en Naxos vervoeren. Bovendien zijn zij nog in gemeenschap met Kalimnos Palhmosen de geheele kust van Kleih-Azie tot Smirha. De nade ring van een ooilogschip wordt hun van eiland tot eiland door vuurseinen medegedeeld waardoor het zeer moeijelijk is orri zo meester te worden. Een Oostenrijkse!) en Turkse!) schip welke in deze wate ren kruissnn hebben tot dusverre te vergeefs jagt op h en gemaakt. r B A N E B U K, Parijs 17 Januarij. De Monileur van gisteren be helst een artikel, waarin met kracht wordt geprotesteerd legen de hevige en helcedigende aanvallen door een gedeelte der Erigelsehe drukpers tegen den nieuwen staat van zaken in Frankrijk en tegen het Fransche volk zelf gerigt. Dit artikel heeft tot velerlei gesprekken aanleiding gegeven. De slotsom van veler redeneringen is het volgende of de Fransche regering over dusdanige onderwerpen spreekt of hel stilzwijgen bewaart de staal van zaken wordt er op geeneriei wijze door ver anderd heeft het officiële dagblad het stilzwijgen af gebroken om daardoor in do gelegenheid te zijn het misnoegen der ministers of des keizers aan den dag !o leggen dan had het heter gedaan met te zwijgen daar nu eene kwetsbare plaats openhaar wordt heeft het artikel ten doel, de vernieuwing van de uitdrukking der vreedzame gevoelens welke Lodewijk Napoleon bezielen zulks kan bijna overtollig genoemd worden daar men dezelfde bevestiging niet te dikwijls moet her halen uit vrees van haar te verzwakken bovendien is het van algemeene bekendheid dat do Engelsche bla den in Frankrijk zeer weinig gelezen worden weshalve het artikel niet ten doel kan hebben het kwaad tegen te gaan dat die bladen mogten hebben gesticht dus is er eene andere reilen, welker nut men niet wel doorgrondt. Nopens do ontdekte zamenzwering tegen het leven van den keizer heeft men geene verdere bijzonderheden vernomen de regering schijnt alles dienaangaande zoo veel mogelijk geheim te houden. De indirecte belastingen hebben in Frankrijk in het afgeloopen jaar 66,092,000 francs meer bedragen dan in 1850 en 66,491,000 francs meer dan in 1851. Te Troyes mogen op hevel der policie geene jongelingen of meisjes openbare bals bijwonen die niet den ouderdom van 20 jaren hebben bereikt. De bevolking van Rome bedraagt 175,000 zielen, waaronder 29 bisschoppen 1280 priesters 2092 mon niken en geestelijken 1698 geestelijke zusters 537 seminaristen. De Protestanten Turken en anderen behalve de Israëliten zijn niet talrijker dan 412 per sonen. Parijs 19 Januarij. Men verneemt heden dat de keizer in eene zondag gehoudeno geheime ministerraad zijn vast voornemen zou hebben hekend gemaakt om de markiezin Theba dochter van de hertogin M ontij o tot zijne gemalin te nemen. Den 14 Fehruarij zou hiervan aan den senaat mededeeling worden gedaan. QROOT-BKXTT&ErrSrlStig. Londen 15 Januarij. Gisteren avond en heden ochtend hebben hier niet minder dan zes branden plaats gehad waardoor meer of minder aanzienlijke schade is veroorzaaktmen meent reden Ie hebben om cenigo dezer branden zoo niet alle aan kwaadwilligheid te kunnen wijten. Volgens eene uit officiële bronnen geputte opgave, beslaat de Brilscho zeemagt thans uit 545 oorlogsvaar tuigen voerende elk van 2 tot 120 stukken geschut. Daaronder zijn 180 gewapende sloomhoolen van 100 tot 800 paardenkrachten. Deze vloot de grootste die eenige zeemogendheid ooit heeft bezeten gebruikt in vredestijd de dienst van 140,000 zeelieden 2000 scheepsjongens en 15,000 mariniers. Voor de nalatenschap van den hertog ran Welling ton is eene som van 800,000 ponden sterling aan suc- cessiercgt betaald. Gedurende de laatste week is liet rustige vlek Olney bij Newport-Pagnec in een staat van schrik en ontsteltenis geweest door herhaalde helsche pogingen om de plaats door brand te vernielen. Des nachts werd op verschillende punten brand gestichtdie de verwoes ting van talrijke huizen veroorzaakte. De boosdoeners begonnen hun goddeloos werk op Kersmis-avond toen het door tijdige hulp verhinderd word den daarop vol genden nacht, op hetzelfde uur, werd eene pacht hoevebij het dorp in brand gestoken en aanmerke lijke schade berokkend. Op nieuwjaarsavond klonken wederom do brandkreten door de straten toen brand midden in het dorp was gesticht. Den daaropvolgen- den nacht zondag werd weder eene poging godman die echter gelukkig ontdekt werd. Alle middelen wer den in het werk gesteld om de misdadigers te vatten maar le vergeefs want den volgendon dag ontstond i:i hel midden des dorps een ernstige brand waarbij twen menschen omkwamen die het verwoestend element wilden beteugelen. Vroegere branden hadden eenig vee het leven gekost. Verscheiden personen werd. n gemist, en bij het opruimen der puinhoopen werd,n eenigen gevonden die door het instorten van mum» schijnen omgekomen te zijn. Het was middernacht voor men den brand meester was, Volgens de laatste lierij- ten zijn do daders nog niet gevat. Verscheiden policie- beambten uit de hoofdstad hebben last gekregen o n de plaatselijke beambten de hand le leenen ten einde het in hechtenisnemen der schuldigen te bevorderen. Kossuth, van wien sedert geruimen tijd niets bij zonders te melden geweest is zal zich volgens de ver zekering van een der dagbladen eerlang op nieuw naar Amerika hegeven. Onder do schepen welke ter reede van Portland ten anker liggen is er een naar Australië bestemd op hetwelk zich 240 landverhuizers bijna allen Fran sche en Duitsche Israëliten bevinden. Dit schip heeft drie maanden geloden Duilschland verlaten. Kort n.i zijn vertrek verloor het in eenen storm de masten en moest te Rnmsgate hinnonloopen om te repareren. Daarmede verliepen twee maanden. Gedurende de laatste dagen moesten vele landverhuizers aan land gaan, om hunne kleinoodiën en kostbaarheden le verkooprn ten einde in de eerste levensbehoeften te voorzien. Deze passagiers verkeeren in eenen diep ellendigen staat. Al het opgespaarde geld is reeds verteerd en van alles ontbloot, zullen zij in de nieuwe wereld aanlanden. Te liavanah werd volgens lierigt van den 10 December II. veel gesproken over het van het eiland Nives in slavernij derwaarts voeren van eene zekere I'lassy Lawrence eene Engelsche onderdane die aan boord van de Vestal eene schuilplaats gezocht had tra dal ook hare kinderen als slaven verkocht waren. Do striemen van zweepslagen waren duidelijk op haar lig- chaam zigtbaar. De Vestal lag onder hel vuur der bat terijen en werd door Spaansche oorlogsvaartuigen om ringd maar haar gezagvoerder weigerde volstandig de vrouw aan hare wreerle meesters terug te geven. Terwijl wij in Europa van alle zijden wonderen der zachte natuur vernemen heeft in Noord-Amerika de winter zich reeds met gewone strengheid vertoond. Men was aldaar voornemens eenige ladingen ijs naar Europa le verzenden. b b x, a i e. Brussel 19 Januarij. Deze stad wil eene leening van ruim 6 millioen fr. sluiten van welke 800,000 fr. tot daarstelling van een gebouw voor tentoonstellingen, ruim 4,300,000 fr. tot waterleiding en ongeveer 1 mil lioon lot verbinding der voorstad Leopold met Brussel zou worden aangewend. Te Brussel worden thans aan vele huizen bussen tot ontvangst van brieven dagbladen en pakjes van kleinen omvang geplaatst waardoor voor de openbare dienst en de postadministratie zeer veel tijd bespaard en voor de huiselijke dienst in de woningen eene be langrijke verbetering verkregen wordt terwijl de brie ven enz. hunne bestemming bereiken zonder iemand ongerief te veroorzaken en zonder gevaar van verge ten of verslingerd te worden. Nu nagenoeg alle brie ven van postzegels voorzien zijn zoodat de besteller daarvoor geen port behoeft te ontvangen wordt zoo danige bus bijna onmisbaar en als eens alle huizen hunne brievenbus zullen hebben zoo als zij hunne schel bezitten zal de postdienst meteen spoed worden on geoefend waarvan men thans nog geen juist denkbeeld hebben kan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1