Woensdag 19 Jnnunrij. 1853. "J N.° 6. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. ABOBff3JJE3aswys-i?KiJs Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren'snamidd. vóór 4 ure. verschijsit: PKÏJS ADVEJaTEKTTflEBJ Gewone 15 cents de regel. Geboorte— Huwelijks— en Doodherigten van 1 -6 regels a f 1lielialve het Zegelregt. Openbare Raadsvergadering' gebonden (e KierlliKce, den 15 Juiouarij BS,33. Afwezig Jh.' W. D. de Jonge. De notulen der vorige vergadering worden ge lezen en goedgekeurd. De geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid, den heer J. H. Ochtman, Joh.sz. werden gesteld in handen van de heeren jjran Dongen, Egter en Goemaws tot onderzoek welke zich tot dat einde Verwijderen. De heer M.r H. A. van IJsseisteijn legt de ver- eischte eeden af als Gemeente-Ontvanger, en ontvangt den gelukwensch van den Burgemeester. Wordt door bovengenoemde commissie rap port gedaan bij monde van den heer Egter, no pens het onderzoek der geloofsbrievendat deze in orde waren bevonden waarvan aan heeren Gedeputeerde Staten zal worden kennis gegeven, alsmede aan het nieuwe lid ten einde later te worden beëedigd en geïnstalleerd. Komt ter tafel de raad van den Minister van Binnenlandsche Zaken om het onderscheidings- teeken door den Burgemeester te dragen voor rekening der Gemeente aan teschalïen. De Bur gemeester verklaart zich evenwel geheel bereid dit voor eigen rekening te doen. De heer Fokker stelt voor, van dit aanbod gebruik te maken en tevens gelijk door andere gemeenten reeds is gedaaneen tweede voor rekening der Ge meente aan te schaffen hetwelk op het stadhuis zal worden bewaard; de kosten tevinden uit den post van Onvoorziene Uitgaven. Conform dit voorstel besloten. Wordt aan E. W. Mes in erfpacht gegeven een gedeelte gronds, eigendom der gemeente, tegen betaling van f 1 's jaars. Wordt medegedeeld eene voorgedragen ampli- atie op het reglement der tusschensehool. De heer Moens stelt eene wijziging voor; hierover ont staan discussiënwaarna de heer Moens voor stelt dit punt aan te houden en de gerezen be denkingen aan de schoolcommissie mede te deelen dit voorstel wordt aangenomen. De heer Fokker verzoekt aanteekening, dat hij zich hiermede niet vereenigt. Wordt kennis gegeven van de opname der kas van den Gemeente-Ontvanger; en voorgele zen het Koninklijk besluitwaarbij het voorge dragen belastingstelsel wordt verdaagd tot ultimo April e. k.beiden voor "notificatie aangenomen. Idem het besluit» van Gedeputeerde Staten, waarbij de begrootingen worden verdaagd tot het einde van April e. k.waarvan aan den Ontvan ger zal worden kennis gegevenen verder voor notificatie aangenomen. Komt in behandeling het aangehouden verzoek van V. Hogerzeil, tot roeijing derboomen bij zij nen molen. Hierover ontstaan ampele discussiën. De heeren de Crane, Moens én Goemans verklaren zich roor, de heeren KrUea, van Dongen en Egter legen de roeijing, waarna wordt besloten, de door den heer Keller voorgestelde deskun digen tc benoemen te weten: N de Vin, te Oos- terlanden G. Barend*, te Viaiie, ten einde te onderzoeken, of de bewuste hoornen al dan niet ten einde groei zijn. Wordt kennis gegeven, dat heeren Gedepu teerde Staten eene aanmerking gemaakt hebben op een bevelschrift van betaling, behoorende bij de rekening der Geme(^^yjftJJi51 ten name van J. Voorbeijtel, doch voor voldaan geteekend door J. Voorbeitbl én tot wettiging van dit ver schil een Raadsbesluit verzoeken, waarna gemelde rekening zal goedgekeurd worden. Overeenkom stig dit verlangen een Raadsbesluit opgemaakt. In handen der heeren Moens, Ermkrins en van Der Vliet wordt gesteld een ontwerp-reglement en instructie voor dé Kraankinders tot rapport. Wordt besloten, conform het voorstel van de commissie van fabrikage, tot het vragen van mag- tiging aan heeren Gedeputeerde Staten, om te be schikken over den post van Onvoorziene Uitga ven op de begrooting van 1852 tot een bedrag van f 343,14'/», Voor herstelling aan het Bal- kengat. De verordening op de policie der markten en op de heffing van het marktgelden de door het Hooger Bestuur medegedeelde bedenkingen ge wijzigd zijnde, wordt besloten deze, aldus gewij zigd, aan de hoogere goedkeuring tc onderwerpen. De Burgemeester doet mededcelingdat de 21 dezer is bepaald voor het te houden concours voor de betrekking van muzijkmeesterdoch dat slechts een der sollicitanten aan de oproeping zal voldoen. Waarna de vergadering is gesloten. BUITENLAND. auitschiai]», Frankfort 13 januarij. Da landverhuizing uit Duitschland schijnt weldra buitengewoon talrijk te zul len worden reeds hebben zich zeer velen aangemeld. In Breslau is de cholera uitgebroken en heeft daar reeds onderscheidene slagtoffers ten grave gesleept. Uil Riga wordt van den 3 dezer maand gemeld dal bij de zachte weersgesteldheid de haven nng steeds open bleef en dat er dien dag een schip naar Londen was bevracht iets hetwelk op dezen tijd des jaars voor zooveel men zich heriuuerde vroeger nooit was voorgekomen. F R A N K B II K. Parijs 14 Januarij. Bij decreet des keizers is be paald dat eene espeditie legen de Kabijlen zal wor den ondernomen. Ér zijn 40,000 man daartoo aange wezen. De gedurige rijzing en daling der fondsen ter beurs van Parijs schijnt meer aan plaatselijke omstandigheden dan wel aan staatkundige redenen toegeschreven te moeten worden want in het politieke is het voor het oogetibiik stil alles wat men te gemoel zag zulfs de groole reeds zoolang aangekondigde wijziging in de pre fecturen schijnt minstens verdaagd. De Legitimisten in de verschillende departemen ten van Frankrijk blijven zich van de keizerlijke regering afscheiden door hun ontslag te nemen uit de betrekkin gen welke zij bckleeden. Parijs 16 Januarij. Volgens een gerucht zou de keizer het voornemen hebben om een morganatisch huwelijk aan te gaan. Er is een complot ontdekt hij de arrestatie van twee der daarbij betrokken personen werden eenige policie- agenlen gekwetst. GHOOX-EEÏTTAWIVÏERJ. Londen 10 Januarij. De geheimzinnige operation in den graanhandel die gedurendo do twee laatste ja ren ieder korenkooper hebben verbaasd zijn geëindigd met do arrestatie van den daarbij betrokken hoofdper soon (een Duitscher Friess genaamd) en het slaken van betaling door oen der voornaamste handelaars in de city, die, zoo het schijnt de grootste importeurs zijn ge weest. In Engeland zijn gedurende lipt jaar 1852 aan gevoerd 1,382 runderen 217,815 schapen en 8459 varkens. De Cleveland Herald klaagt over de felle koude in Ohio (Noord-Amerika). Hij zegtdat in sommigo stre ken de sneeuwstormen zeer hevig geweest zijn. Wij hooren bijna van alle zijden van eene huilenge wone koude in dezen lijd van 't jaar en ook in deze streken is het weder kouder dun liet voor een aantal jaren geweest is. Lonuf.n 12 Januarij. De Engelsche krijgsmagl in Indie heeft Pegu beinagtigd. Die provincie zal aan du Britsche bezittingen toegevoegd worden. De veldtogt in Birmsh kon -als geëindigd beschouwd worden, Te Southampton wordt het kolossale schip Caro line Chishohn uitgerust om met 900 meisjes op wier gedrag geene aanmerking is te maken naar Australië te vertrekken do weldoende mistress Cliishahn zal do meisjes vergezellen. BINNENLAND. ZiiïRiKZEE 18 Januarij. Te Middelburg is sedert eenige dagen in omloop een adres aan Z. M. den ko ning, bereids door een aanzienlijk getal ingezetenen on derteekend. Daarbij wordt verzocht (iat het Z. M. moge behagen de dezer dagen op nieuw aangevraagde concessie tot het aanleggen van een haven-kanaal en bet afdammen van het Sloe in te willigen. Naar wij vernemen heeft ook de kamer van koophandel aldaar gevestigd zich lol ondersteuning dezer aanvrage tot Z. M. gewend. In hel jaar 1852 zijn te Veere binnengekomen 20 zeeschepen met lading alle bestemd naar Middelburg melende gezamenlijk 3192 tonnen. Zijnde 11 Engel sche waarvan 9 van Ncw-Caslle en 2 van Sea ham alle met steenkolen 9 Nedcrlnndsche als 6 van New castle en 1 van Seaham mede met steenkolen 1 van Frederikshavpn met hout 1 van Soeratiaya met koflij en suiker en 3 bijleggers bestemd naar Antwerpen. In hetzelfde jaar zijn uitgevaren 35 zeeschepen waarvan 34 van Middelburg en 1 van Amsterdam me lende gezamenlijk 9381 tonnen Zijnde 12 Engelsche en 23 Nederlandsche 31 met hallast en 1 met suiker waarvan 8 via Engeland naar Indie, 14 naar New-Caslle, 4 naar Seaham 3 naar Sunderland 1 naar Antwer pen en 2 op avontuur. Ten govolge der organisatie van het korps mari niers zal do divisie onder hevel van den majoor Nabal, van Vlissingen naar Amsterdam worden verplaatstmet achterlating van slechts eene kompagnie onder bevel van den kapitein Vredenberg zullende de staf met het korps in de hoofdstad worden geconcentreerd. Op den II dezer zijn op een stuk land bij de Kleverlaan in do nabijheid der stad Haarlem twee ooijevaars gezien. In «Ie noordelijke en oostelijke strpken van ons vaderland bepaaldelijk in Noord-Holland Vriesland Groningen en Drenthe heeft II. dingsdag avond een zeer hevig onweder gewoed ten gevolge waarvan op onderscheidene plaatsen door den bliksem brand is ont slaan en eenige panden meestal molens zijn in de asch gplegil. Men verneemt dat de spoorweglinie van Ant werpen naar Rotterdam thans op het terrein is afgeba kend nemende eene rigling van de Nederlandsch-Bel- gische grenzot)ten westen van de Roosendaalsche Vliet, tusschen Roosendaal en Klein-Roosendaal langs en ten oosten van Oudenbosch en Zevenbergen tol Rondo vaart. Van Roodevaart lot Breda is voor den zijtak de rigling aangenomen ten noorden van den straatweg van Bergen-op-Zoom naar Breda tusschen de gemeente Ellen en Leur doorgaande en ten noorden van het Liesboscli en van Breda aldaar bij de Boschpoort uitkomende. De linie afgebakend zijnde is men met de waterpassin gen begonnen zoodat alles schijnt te worden ingespan nen om deze zoo belangrijke gemeenschap spoedig tot stand te brengen. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1