C0ÜBAHT. f.0 5. Zaturdag 15 Januarij. 1853, Xl- Woensdag en Zaturdag, BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEÜWSTIjiiür IBOSKEnSBITS-FBZ;! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren''snamidd. vóór 4 ure. vsrbchijstt: prijs der adveetsktties l Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks-en Doodberiglen van 1-6 regels h f 1behalve hel Zegelregt. AANBESTEDING. Paarden voor de Btavallerie De Commissaris des Konings in de Provincie Zee land Gezien de missive van Hunne Excellentiën de Minis ters van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken respec tively van den 30 December 1852 n.° 41 en 4 Januarïj 1853 n.° 148 2d° afdeeling. Brengt overeenkomstig die missives ter kennis van de belanghebbenden Dat op Maandag den 7 Februarij aanstaande, des middags ten twaalf ure zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der levering van 41M5 SSe- sssosaife-IPBiiai'dlieso van welk getal een derde zal moeten zijn van inlandschen oorsprongen wel 3." Dror de Hoofd-Administratiën van het lsle, 2a" 3dc en 4d° Regement Dragonders respectively te Maastricht, te 's Gravenhagete Haarlem en Ie Deventer verblijf houdende ieder van 60 paar den in die plaatsen te leveren en waartoe voor elk korps in 3 loten of partijen ieder van 20 stuks moet worden ingeschreven 2.° Door de Hoofd-Admiuistratie van het Regement Veld-Artillerie te Utrecht, van 150 paarden, aldaar te leveren en waartoe in 6 loten of partijen, ieder van 25 paarden moet worden ingeschreven 3.° Door de Hocfd-Administralie van het Regement Rijdende Artillerie te Leiden, van 26paarden, aldaar te leveren en waartoe in 2 loten ieder van 13 paarden moet worden ingeschreven en 4.° Door den Kommandant van het korps Jagers te paard te Tilburg, van 50 paarden, aldaar te leveren, en waartoe in twee partijen ieder van 25 paar den moet worden ingeschreven. En zulks overeenkomstig de voorwaarden waarop die aanbestedingen zullen gedaan worden van welke exem plaren van den 10 dezer voor de gegadigden ter lezing liggen in de bureaux van de Kwartiermeesters der ge noemde korpsen alsmede bij het Departement van Oorlog te 's Gravenhage en op de Provinciale Griffie van Zeeland. Zullende deze bekendmaking geplaatst worden in de binnen dit gewest uitkomende dagbladen. Middelburgden 10 Januarij 1853. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. KENNISGEVING. De Bdrgemeesteb van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Zaturdag den 15 dezer, des middags ten half één ure op het Raadhuis alhier eene openbare vergadering van den Ge meente-Raad zal gehouden worden. Zierikzeeden 13 Januarij 1853. De Rurgemeesler DE CRANE. PUBLICATIE. A a ti on a le Militie. Rdbgemeester en Wethouders van de Gemeente Zierikzee, Gelet hobbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie. Rrengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaan dat het Register tot Inschrijving der personen welke voor dit jaar aan de Loting voor de dienst der Nationale Militie deel moeten nemen op het Raadhuis ter Secretarie zal gereed liggen van den 1 Ja nuarij 1853 lot den 20 daaraanvolgende iedere dag uitgezonderd des Zondags van des morgens ten negen ure lot des namiddags ten één ure en dat hetzelve als dan opgemaakt en door hel Hoofd van het lSestuur on derteekend zal worden en dat de zoodanigen welke daarna worden bevonden in hunne verpligting nalatig te zijn gebleven, tot en met den 28 Januarij nog op het Re gister zullen worden gebragtdoch met eene boete van 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden en dat de na- latigen die eerst na den 28 Januarij zullen worden ont dekt dadelijk gearresteerd moeten worden om tot de dienst te worden ingelijfd zontler lot het aanvoeren van eenige reden van vrijstelling te kunnen worden toege laten. En worden mitsdien alle jongelingen, hun domicilium of vaste woonplaats binnen deze Gemeente hebbende welke op den 1 Januarij 1853 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbragten dus al len die in het jaar 1834 geboren zijn bij deze opgeroe pen en aangemaand om zich op voorschreven tijdstippen, plaats en uren, vóór den 20 dier maand, ter Inschrijving in hel Register aan te dienen, met overlegging van een Extract van geboorte, lot opgave van den datum hunner geboorte gelijk de ouders, voogden, curatoren of getnag- tigden van aTwezigen worden opgeroepen om hunne kin deren of pupillen, binnen den bepaalden lijd ter Inschrij ving aan le geven en alsdan aan het Gemeente-Bestuur zoodanige onderriglingen le verschaffen of le doen ver schaffen als van de Lotelingen zelve zouden kunnen worden verlangd wordende voorts aan alle de jongelin gen die hun negentiende jaar zijn ingetreden bij deze te kennen gegeven, dat zij zich na den 1 Januarij 1853 tot op den 1 Junij daaraanvolgende tot geenen vrij wil li- gen Militairen dienst bij de Armèe te Land of ter Zee kunnen of mogen verbinden naar aanleiding der bepa lingen dienaangaande vervat in art. 94 litt. gg. der Wet van den 8 Januarij 1817; terwijl al verder tot voor koming van alle misvatting, welke zoude kunnen ont staan met betrekking tot de verpliglingen van Inschrij ving die bij de bestaande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder het oog gebragt 1. Dat alle jongelingen, in den jare 1834 alhier gebo ren en alhier hunne woonplaats hebbende moeten worden Ingeschreven zonder onderscheid of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kan worden bij - gebragt. 2. Dat gehuwden en afwezenden ook in de Inschrijving moeten worden begrepen en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Militie-Raad moeten overleggen op hetzelfde tijdstip hetwelk tot overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders voogden en regenten verpligt zijn hunne kinderen of pupillen in persoon of door iemand daartoe gemagligd te doen Inschrijven en daarin nala tig blijvende, verbeuren zullen de boelen bij de bestaande wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats of het domicilium van Inschrijving bij art. 56 der Wet vauden 8 Januarij 1817, het navolgende is bepaald De wettige woonplaats of domicilie voor de Inschrij- »ving hierboven vermeld wordt gehouden voor hen »die ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen en bij «overlijden van beiden, die van den eerst benoemden «voogd voor de gehuwden de plaats alwaar zijhun «bestaanhebben: in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden zal voorde wettige woonplaats gehouden «worden die plaats alwaar zij op den 1 Januarij van elk «jaar tot de uitoefening van eenig beroep patent hebben «bekomen of wel voor het middel van het personeel en «mobilair of dat hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden geïntroduceerd beschreven zijn en «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa stent hebben bekomen de plaats waar zij zich bevin- »den met deze verdere bepalingen dat zij die in een «vreemd land, uil ouders, ter oorzake van 's lands dienst «afwezend of anderszins op reis zijnde buiten het Rijk «zijn geboren zullen worden Ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaalsbebben; dat «jonge lieden door hun vader of moeder voogd of cura- «lor achtergelaten, en geen bestaan hebbende op de «lijsten van die Gemeente zullen worden gebragt, alwaar «hunne ouders eerst in rang benoemden voogd of cura- «tor het laatst hunne woonplaats hebben gehad en «waunocr deze woonplaats niet bekend mogt zijn of dat «dezelve buiten het Rijk is gelegen, op die van de «alwaar zij zich bevinden." Zij die geene ouders voogden of eigen beslaan «hebben, zullen worden Ingeschreven op de plaats al- «waar zij zich bevinden." De gealimenteerden en kinderen in Godshuizen en «liefdadige Geslichton, zullen worden Ingeschreven in do «plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de ali- «mentatie geschiedt." En eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als Inge zetenen van het rijk, binnen deze Gemeente met der woon hebben gevestigd overeenkomstig art. 6 der Wel van den 27 April 1820 zich voor zoo verre zij nog in de ja ren der Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot inschrijving in dat Register waartoe zij volgens hunnen ouderdom belmoren. En opdat niemand ten dezen onwetendheid zoude kun nen voorwenden zal deze in de Slads-Courant worden geplaatst en worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks binnen deze Gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee den 22 December 1852. DE GRANE Voorzitter. W. J. P. KROEF Secretaris. BUITENLAND. aaiizoHKAa zs. Keulen 11 Januarij. Uit eene naburige plaats zijn hier gisteren een bloeijende amandeitak'eu twee in bloei staande roggearen aangehragt. Omtrent de erkenning des Franschen keizers door de drie zoogenaamde noordsclie mogendheden behelzen Berlijnsche dagbladen en brieven eenige nadere bijzon derheden. De keizer van Oostenrijk en de koning van Pruissen noemen Lodewijk Napoleon in de nota's van erkenning mijnheer mijn broeder de keizer V3n Rusland geeft item den naam van mijn grooten en waarden vriend." f e a n k b 13 go Parijs 10 Januarij. Alvorens naar 's Gravenhage terug te koeren heeft de baron d'André de minister van Frankrijk zoowel als mevrouw de baronnesse d'Andréde eer genoten bet diner te gebruiken bij den keizer die den baron verheven heeft tot kommaudeur van hel Legioen van Eer. b E X. X E. Brussel 11 Januarij. De heer A. de Clerckge naamd Driesken Nijpers is eergisteren overleden. Hij was slechts 25 jaren oud. Men zal zich herinneren dat hij zich door zijne wonderbare genezingen die hern zijn bijnaam verschaften eenige vermaardheid had ver worven. BINNENLAND. Zierikzee 14 Jannarij. Zeer zeker ook met het oog op liet deerniswaardig omkomen van een krankzin nigjongeling Gij gelegenheid van een brand in Noord- Braband heeft de minister van binnenlandsche zaken dezer dagen de gemeentebesturen doen aanschrijven om voortaan geene krankzinnige personen meor in par ticuliere woningen te verplegen daar het maar al te duidelijk gebleken is, dat enkelen op eene met de men- schelijkbeid niet strooltende wijze worden behandeld. Uit de door de inspecteurs over de krankzinnigenge stichten afgelegde bezoeken moet onder anderen vol dingend zijn gebleken dat in de gestichten krankzin nigen zijn opgenomendie vóór hunne plaatsing daarin, onmenschelijk zijn behandeld. Het aan ketenen leggen moet aan de orde van den dag zijn. Een aantal lijders werd geketend naar degestichton overgebragt. Blaauwe plekken en andere kenlcckenen deden eene slechte voor afgegane behandeling vermoeden. Een krankzinnig man werd voigenderwijze overgebragt gebonden aan banden en voeten liggende op stroo op een wagen waarmede snel was gereden. Hij overleed dan ook drie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1