Woensdag 12 Januarij. 1853, N.o 4. BESTUREN ADSIINISTRATIEN Woensdag en Zaturdag. abonhnemiebits-peijs i Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren' snamidd. vóór 4t ure. pDblicitib. TX uti nn al e Militie. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zierikzee. Gelet hebbende op de beslaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie. Brengen bij deze tor kennis van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaan dal het Register tot Inschrijving der personen Welke voor dit jaar aan de Loting vooi tie dienst der Nationale Militie deel moeten nemen opbel Raadhuis ter Secretarie zal gereed liggen van den 1 Ja- tuarij 1853 tot tien 20 daaraanvolgende iedere dag, uitgezonderd des Zondags van des morgens ten negen ure lot des namiddags ten óön ure en dal hetzelve als dan opgemaakt en doorbel Hoofd van bel Bestuur on derteekend zal Worden en dat de zoodanigen welke daarna worden bevonden in hunne verpligting nalatig te zijn gebleven, tot en met den 28 Januari] nog op bet Re gister zullen worden gebragtdoch met eene boete van 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden en dat de na- latigen die eerst na den 28 Januarij zullen worden ont dekt dadelijk gearresteerd moeten worden om lot de dienst te Worden ingelijfd zonder tot het aanvoeren van Benige reden V3n vrijstelling te kunnen worden toege laten. En worden mitsdien allo jongelingen, bun domieilium of vaste Woonplaats binnen deze Gemeente hebbende Welke op den 1 Januarij 1853 hun negentiende jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben volbragt en dus al len die in bet jaar 1834 geboren zijn bij deze opgeroe pen en aangetnaandom zich op voorschreven tijdstippen, plaats en uren, vóór den 20 dier maand, Ier Inschrijving in bel Register aan te dienen, met overlegging mn een Extract van geboortetol opgave van den datum hunner geboorte gelijk de ouders, voogden, curatoren of gernag- tigdrn van afwezigen worden opgeroepen om hunne kin deren of pupillen, binnen den bepaalden tijd ter Inschrij ving aan te geven en alsdan aan het Gemeente-Resluur zoodanige onderrigtihgen te verschaffen of te doen ver- Schaffen als van de Lolelingen zelve zouden kunnen Worden verlangd wonlende voorls aan alle de jongelin gen die bun negentiende jaar zijn ingetreden bij deze te kennen gegeven dat zij zich na den 1 Januarij 1853 lot op den 1 Junij daaraanvolgende tot geenen vrijwilli- gen Militairen dienst bij de Armée te Land of ter Zee kunnen of mogen verbinden naar aanleiding der bepa lingen dienaangaande verval in art. 94 lilt. gg. der Wet van den 8 Januarij 1817; terwijl al verder tot voor koming van alle misvatting, welke zoude kunnen ont staan met betrekking tot de verpliglingen van Inschrij ving die bij de bestaande wetten worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder het oog gebragt 1. Ba! alle jongelingen, in den jare 1834 alhier gebo ren eh alhier hunne woonplaats hebbende moeten Worden Ingeschreven zonderonderscheid of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kan worden bij- gebragt. 2. Dat gehuwden en afwozenden ook in de Inschrijving moeten worden begrepen, en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Militie-Raad moeten overleggen betzelfde tijdstip hetwelk lol overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders voogden en regenten verpligt zijn hunne kinderen of pupillen in persoon of door iemand daartoe gemagligd te doen Inschrijven endaarin nala tig blijvende, verbeuren zullen de boeten bij (Ié bestaande wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats of het domieilium van Inschrijving bij art. 5G der Wet vanden 8 Januarij 1817, bet navolgende is bepaald De wettige woonplaats of domicilie voor de Inscbrij- »ving hierboven vermeld wordt gehouden voor ben tl ie ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen en bij «overlijden van beiden die van den eerst benoemden «voogd; voor de gehuwden do plaats alwaar zijhun vïhschijht: «beslaan hebben in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden zal voorde wettige woonplaats gehouden «worden die plaats alwaar zij op don t Januari] van elk ft jaar tot dé uitoefening van eenig beroep patent hebben «bekomen of wel voor bet middel van het personeel eh «mobilair of dat hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden geïntroduceerd beschreven zijn en «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa- fttent hebben bekomen de plaats waar zij zich bevin- ftclen met deze verdere bepalingen dat zij die in een «vreemd land, uit ouders, ter oorznke van 's lands dienst «afwezehd of anderszins op reis zijnde buiten bet Rijk «zijn geboren zullen worden ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben; dat «jonge lieden door hun vader of moeder voogd of cura- »tor achtergelaten en geen bestaan hebbende op de «lijsten van die Gemeente zullen worden gebragt, alwaar «hunne ouders eerst in rang benoemden voogd of cura tor het laatst hunne woonplaats hebben gehad en «wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn of dat «dezelve buiten het Rijk is gelegen, op die van de plaats, «alwaar zi.j-7.ich bevinden." Zij die geene ouders voogden of eigen bestaan «hebben, zuilen worden Ingeschreven op de plaats al- «waar zij zich bevinden." De gealimenteerden en kinderen in Godsbuizen en «liefdadige Gestichten, zullen worden Ingeschreven in de «plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of do ali- «rnenlatie geschiedt." En eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als Inge zetenen van het rijk, binnen deze Gemeente met der woon hebben gevestigd overeenkomstig art. 6 der Wet van den 27 April 1820 zich voor zoo verre zij nog in de ja ren der Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot Inschrijving in dat Register waartoe zij vólgens hunnen ouderdom behooren. En opdat niemand ten dezen Onwetendheid zoude kun nen voorwenden zal deze in de Slads-Courant worden geplaatst en worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks binnen deze Gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee den 22 December 1852. DE CRANE Voorzitter. W. j. P. KR OEF Secretaris. I. BUITENLAND. fhaihkbijko Parï3S 6 Januarij. Sn deze hoofdstad zijn in het afgeloopen jaar 29,585 personen overleden 32,32-1 kinderen geboren en 10,233 huwelijken gesloten. Volgens hel jaarboekje voor de geneeskunde be draagt bel aantal doctoren in de genees— en heelkunde te Parijs 1337 179 officieren van gezondheid 423 apothekers 277 vroedvrouwen. Men hefeft berekend dot de maarschalk de S}- Arnüiid een jaarlijks inkomen van staatswege heeft van 300,000 francs hij geniet als minister van oorlog 130,000, als opper-stalmeester 100,000, als maarschalk van Frankrijk 40,000 en als senator 30,000 francs. De maarschalk Magnail geniet als opper-jagermeekler 100,000, als maarschalk 40,000 als senator 30,000 en als opperbevelhebber van hel leger van Parijs 40,000, cn dus te zamen 210,000 francs. Laatstleden maandag is het schip Orlando kapi tein Wiikè, te Havre binnengeloopen met een gedeelte der passagiers en dê equipage van do in zee veibrandé Amerikaanscho paketboot Sainl-Georges. Gemelde pa keiboot was den 24 November met eene volledige lading, 127 passagiers en 25 man equipage, van Liverpool naar New-York vertrokken de passagiers waren groolen- deels leren en onder hen bevonden zich vele vrouwen en kindefon. In weerwil van bet ruwe weder werd de reis gelukkig voortgezet tot den 24 December wan neer brand in het schip werd ontdekt alle pogingen tot blusscbirlg waren vruchteloos en allen gingen een zekeren dood te gemoettoen de Orlando tol redding ópdaagde cn hel mogt kapitein White .door inspanning peijs deh advehtentikbi Gewone 15 cents de regel. GeboorteFInwelijks- en Daodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregl- van alle krachten geluiden 101 menschen te redden f' terwijl een öOlal in de golven of in ile vlammen om kwam. Kapitein White verzorgde de geredtien zoo goed fiij kon en bereikte gelukkig spoedig de baven van Havre daar bij bad de reis langer geduurd spoedig gebrek aan levensmiddelen zou hebben gekregeö. GB.O O T^BEITTAHMIE U. Londen, 5 Januarij, Gisteren namiddag had op den spoorweg tusschen Londen en Oxford door bet tegen elkander botsen van twee treinen een vreesselijk ongeluk plaats. Acht menschen verloren bet leven en Verscheiden anderen werden gekwetst. Op Kersavond hail in de menagerie van Baltye die in Hundersïb'bl alhier ten toon is gesteld een voor val piaals dat al de aanwezigen mot schrik en angst vervulde. Terwijl eene jeugdige vrouw zorgeloos den luipaard beschouwde kwam zij hel hok der tijgers te zeer nabij een dezer dieren drong zijn klaauw door de traliën en sloeg dién in het baar dat op de kruin van bet hoofd der vrouw was zamengevlocbten. Voorzeker zou het zijn slagtoffer op die wijze in het bereik van zijnen muil gebragt hebben zoo niet eene andere vrouw baar geUjlijdig in de borst gegrepen staande gehouden en eenigzins van bet hok verwijderd bad. De strijd was hevig en de tijger brulde verschrikkelijk maar eindelijk viel dn kam, die de vlecht zamenhield do bedreigde werd onlzet en do tijger behield niets dan eenige bos sen uitgerukt baar en een zijden zakdoek welke de vrouw over bet boöfd had geslagen. BINNENLAND. Zierikzee 11 Januarij. Da Middelburgsche Cou rant behelst hel volgende Gelijk bekend is hebben de hoeren jonkh.r m.r Paspoort mn Grijpskerke Hyleveld van Serooslierke d.' C, van den Rroeckem.r G. A. Fokker en D. Dron- kerszich in tien aanvang van hel verloopen jaar bij adres, lot Z. M. den koning gewend ten einde eene voorloopige concessie te erlangen lot bet aanleggen van een havenkanaal van uit deze stad naar do Wesler- Scheldê en tot het afdammen van bet vaarwater het Sloe. Zoo als wij in der lijd mededeelden werd dit verzoek door den minister van binnenhntlsche zaken namens Z. M. afgewezen uit overweging dat het art. ix 5 en 8 van bet tractaat met Belgic van den 19 April 1839 [Staatsblad n.° 26 zich tegen dat plan verzette, als bepalende in de 5 dat de scheepvaart op de binnenwaleren tusschen de Schelde en den Rijn om van Antwerpen naar den Rijn te komen en omge keerd wederkeerig vrij zal blijven en slechts aan ge matigde tolgelden zal worden onderworpen die voor den handel tier beide landen dezelfde zullen zijn en in dé §8 dat indien natuurlijke gebeurtenissen of wer ken van kunst de in hel tegenwoordig artikel aangewe zene wegen voor de scheepvaart voor het vervolg on bruikbaar mogten maken de Nederlandscho regering aan de Belgische scheepvaart ter vervanging der ge zegde onbruikbaar gcwortlene wegen voor de scheep vaart andere zoodanige wegen die even veilig en even goed en gemakkelijk zijn aanwijzen zal. «Dezer dagen hebben genoemde heeren zich op nieuw, mol hetzelfde verzoek tot Z. M. gewend en hun adres doen vergezeld gaan van eene uitgebreide memorie waarbij de gronden door bert zijn uiteengezetwaarop zij verttieeneri zich met bet door de hooge regering aan gekleefde gevoelen dat tot de afwijzende beschikking aanleiding gaf, niet te kunnen vereenigen en waarbij zij daartegen lot bet besluit zijn gekomen dat het traktaat zich in geenentleeie legen bun plan verzet cn dat de heffing van een regt zoo als zij bij hunne eerste aanvrage voorstelden, van do binnen- cn buitenschepen van de eerste ten bedrage van 10 cent van de laatste van 15 cent per Ion slechts bij hel laden of lossen in do aan te leggen haven en van 5 cent per ton en per maand van die vaartuigen welke van die haven of van baren mond tot ligplaats gebruik zouden maken geens zins met een tolregt kan worden gelijk gesteld verkla rende de adressanten zich overigens Itereid dat mogt door de regering de heffing van zoodanig liggeld in strijd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1