GODB W.o 3. Zaturdag 8 Januarij. 1853. 1 WEBÏÏSMM: 1 Woensdag en Zaturdag. 1IKÜLM ZIERIKZEESGH ABOMWEMEMTS-PBi;S Ver drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags tevoren'snamidd. vóór 41 ure. verschijnt: PRIJS DEE A® VEHTEKTTIEDB Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Boodberigten van 1-6 regels af 1behalve hel Zegelregt- BUITENLAND. ouiTSCRr.ABia, Keulen, 4 Januarij. Oostenrijk wil de blokkade der Albanesche kust die door de Turkscbe regering Verordend is niet erkennen. Vrij algemeen gelooft men dat Rusland als bemiddelaar in den twist der porie met den vladika van Montenegro tusschen beide zal treden. Tot dusverre schat men het aantal dooden en gekwet sten van de Turken en Montenegrijnon Op 880 waar- Van 8/j aan de zijde der Turken. TB a N H B II B. Parijs 3 Januarij. Behalve over het lans achter wege blijven der erkenning van keizer Napoleon door de drie groote mogendheden wordt hier ook veel ge sproken over een brief van den heer Berryer deken van de orde der advocaten, die namens de geheele orde dank heeft gezegd voor de eer om met de overige autoriteiten en corporaliën op den 1 Januarij hij deh keizer ten gehoore te Worden toegelaten. Deze weige ring heeft groote verbazing gewekt daar men voor het oogenhlik alle openbare oppositie voor bijna onmogelijk bield. Met den 1 Januarij hebben de prins .Ieróme en zijn zoon de prins Napoleon benevens de prinses Ma thildaden titel van Keizerlijke Hoogheid aangenomen. Men zegt zonder voor de juistheid van het b'e- rigt in te staan dat de keizer 40 door hcmzelveh be zoldigde speciale agenten benoemen wil die onmidde- lijk met hem briefwisseling houden zullen en wier taak bet zijn zou Frankrijk te doorreizen het oog op de voornaamste ambtenaren te houden en dë misbruiken dio zij van hun gezag maken alsmede den staat der openbare rneening Ier kennis van Z. M. te brengen. Van den 2 tot den 29 December II. heeft de keizer aan 1232 veroordeelden geheele of gedeeltelijke kwijt- Schelding van straf geschonken. De Patrie meldt dat, volgens officiële berigten sedert bet herstel van het keizerrijk de waarde van de onroerende goederen in geheel Frankrijk tot eene hoogte gestegen is welke zij sedert 1800 lot op dezen dag niet bereikt hadden. Zoo men zegt worden thans te Parijs pogingen aangewend om van den keizer de vergunning te ver krijgen tot bet openen van eet) glazen paleis aldaar in 3854 tot het houden van eene groole tentoonstelling; niet van voorwerpen van nijverheid van schilderkunst of schoone kunsten maar tot het tentoonstellen van verschillende rnenschenrassen. Het verzoekschrift drukt zich aldus uil Van den wilde van Canada tot den Neger van Congo van den Noordpoolbewoher tot den beschaaf den inwoner van de meest gezochlsle steden van Europa, zullen alle volken op de menschen-lentooOslelling zijn Vertegenwoordigd in hunne eigenaardige kleederdrag- ten. Zelfs de vrouwen zullen er in begrepen zijn zoowel met hunne hutten van takken en bladeren ge maakt als andere met hunne smaakvolle vertrekken. Zoowel diegenen welke zich klceden met prachtige zij den kleederen als zij die zich slechts bedekken met rokken van dierenhuiden en van palmboombladeren. Men zal er den Indiaan gezeten op zijn olifant kun nen aanschouwen den Kozak op zijn paard den Be douin op zijne kameel den Laplander op zijne slede enz." Indien het bestuur deze onderneming laat tot stand komen zullen de F.lyseésche velden inderdaad in een aardsch paradijs worden herschapen. Zij zullen dan in elk geval meer schepselen bevatten dan weleer de ark. SBOOT-BBIITlSIIIKc Londen 3 Januarij. De beambten der in- en uit gaande regten te Southampton hebben als maatregel van voorzorg legeo besmetting door de gele koorts Aanschrijving bekomen om alle aan boord der West- Indische paketten aldaar aankomende personen welke aan koorts lijden terstond naar het Lazareth te doen brengen. Te Troon is verleden week een nieuw gebouwd 'clippersohip hetwelk gereed was om van stapel te wor den gelaten op eene zeldzame wijze een paar dagen vroeger dan men voornemens was in zijn element opge nomen. De destijds heer'schende storm deed het water tot zulk eene ongewone hoogte rijzen dat de timmer werf overstroomd en het schip door de kracht des vloeds van de helling geligt en in vlot water gebragt werd. Men snelde nog in tijds toe om het voor anker te bren gen en alzoo voor vernieling te behoeden. Te Sherbrok in Canada jNoord-Amerika zijn mede rijke goudmijnen ontdekt. BINNENLAND. Ziertkzee 7 Januarij. In het jaar 1852 zijn bin nen deze stad en het poortambacht geboren 144 kinderen van het mannelijk geslacht 331 vrouwelijk te zamen 275 kinderen waaronder begrepen zijn 9 als levenloos aangegeven de geboorte in 1852 is minder dan in 1851 31 kinderen. In de registers van overlijden zijn ingeschreven 116 personen van het mannelijk geslacht 112 vrouwelijk te zamen 228 personen zijnde 67 meer dan in 1851. Ér zijn 41 huwelijken voltrokken zijnde 31 minder dan in 1851. Er heeft ééne echtscheiding plaats gehad. Volgens de aangiften hij den burgerlijken stand der gemeente Middelburg zijn in bet jaar 1852 aldaar geboren 531 kinderen te Weten 258 zonen en 273 dochters terwijl 45 kinderen als dood geboren zijn aan gegeven. Er zijn in dal jaar gehuwd 149 paren en 2 huwelijken ontbonden en in hetzelfde tijdvak zijn over leden 466 personen namelijk 211 van het mannelijk ën 255 van het vrouwelijk geslacht, zijnde hieronder begrepeii 23 personen welke elders gestorven zijn. In 1851 was bet getal der geborenen 550 der dood geborenen 47 van de huwelijken 154 en van de over ledenen 421. Te Botterdam hebben in 1852 plaats gehad ge boorten 3644 (1822 zonen en 1822 dochters) sterf gevallen 2848, huwelijken 859 echtscheidingen 7. Naar men verneemt heeft d.® B. Gewin predi kant te Oosterlahd het öp zijn eerw. uitgebragt beroep naar Oud-Loosdrechl aangenomen. D.s N. Beets theol. doet. en predikant te Heem stede heeft voor de beroeping als hoogleeraar naar de Kaap-de-Göede-Hoop bedankt. Men meldt uit Goes van den 3 dezer Wij ver nemen dat door de meeste gemeentebesturen in dit eiland is besloten öm het onderscheidingsteeken van den burgemeester te doen dragen aan eenen zilveren keten en niet aan een oranje-lint alsmede dat de leden van den gemeenteraad te Kloetinge hebben bepaald om uit eigen fondsen het onderscheidingsteeken mot den keten aan den burgemeester dier gemeente ten ge schenke te géven. In het jaar 1852 zijn in de Maas en Goeree bin nengekomen 2882 schepen zijnde 371 meerder dan in het jaar te voren. Te Leiden heeft II. zondag weder een dolle hond door de stad geloopen en andere honden gebeten. Men verneemt dat weder door hel Gostenrijk- sche centraal zee-gouvernement te Triest aan het Oos- lenrijksche consulaat-generaal te Amsterdam ten be hoeve van de nagelatene betrekkingen der verdronkene 9 Hellevoetsluiser varensgezellen overgemaakt is de som van f 1034,35 als slot van de inzameling gedaan door het beurs-committé te Triest. De bijdragen uit Oostenrijk heloopen alsuu f 9641,21. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN. Eergisteren (woensdag) is de Russische gezant te Pa rijs door den keizer in eene plegtige audiëntie op het paleis der Tuileriën ontvangen en heeft hij die gelegen heid aan Z. M. zijne nieuwe geloofsbrieven overhandigd. Men wil dat de gezanten der heide andere groote mo gendheden eerlang zullen volgen. Het plan dat in Frankrijk de staat alle assuran tie-maatschappijen en vereenigingen aan zich zou trek ken is verworpen. Volgens den Courrier Mercantilezou de groot hertog van loskane niet bereid zijn aan de echtgenoo- ten Madiagratie te verleenen in weêrwil van de vele pogingen door de hooge beschermers van deze lieden in het werk gesteld. DE BELOONING. Verhaal. Den 15 April des jaars 1523 dobberde op de Noord- Zee eene sloep der golven ten speelhal. In het broze vaartuig, elk oogenhlik op het punt om te zinken of r verbrijzeld te worden bevonden zich eene vrouw twee kinderen en een matroos. De vrouw, neèrgehurkt op den grond der hoot in eenen mantel gewikkeld waar onder zij hare kleinen voor nat en koude poogde te be schermen had en schreide. De matroos, nadat hij langen tijd tegen den storm geworsteld en vruchteloos getracht had aan de boot eene vaste rigting te geven, had de riemen nedergelegd en verwachtte met kruisseling over de horst geslagene armen mismoedig zwijgend den dood. Plotseling geeft hij eenen schreeuw van vreugde: de kust de kust roept hij grijpt de roeispanen weder op en begint met hernieuwden ijver te arbeiden. Doch helaas ondanks zijne geweldigste inspanning ver wijdert de sloep zich van het land in plaats van het te naderen. Nog een half uur lang zet hij zijnen vrneh- teloozen arbeid voorteindelijk legt hij de riemen ander maal neder ontdoet zich van de kleedingstukken die hem hij het zwemmen hinderlijk kunnen zijn en maakt zich gereed om in zee te springen. Groole God riep nu de radelooze moeder, gij wilttoch niet mijne kin deren aan hun nooJlot overlaten?" De matroos wierp aarzelende blikken nu eens op de ongelukkigcn dan eens op de zich verwijderende kust en toen hij de over tuiging scheen bekomen te helihen dal het onmogelijk was, ook slechts een eenigen der drie nevens hem aan boord zijnde personen Ie redden wierp hij zich in de golven met eene kracht, welke de boot, door de werking van den wederstuit bijna had doen omslaan. De arme moeder sloeg eenen blik van wanhoop ten hemel zoo roerend dat hij zelfs den geest van het hoozo erbarming zou hebben ingeboezemd en toen hareoogen weder op de golven staarden zag zij daarop een bloedig ligchaarn dobberen het was het lijk van den matroos, die zich aan eene blinde klip te bersten gesprongen had. Op hetzelfde oogenhlik liep ook de boot met eenen zwaron stoot tusschen twee rotspunten vast. De moeder stak haren arm in het water en voelde vas ten grond. Zij Itlorn hierop uit de sloep en tot aan den gordel in het water staande nam zij hare kinderen in de armen en poogde al wadende het strand te ho reiken. Somwijlen steeg het water haar totaan de horst en dreigde hare kinderen te versmoren. Op andere oogenhlikken doorsneed een plotselinge schrik het hart der moedige vrouw wanneer zij eensklaps voor haro schreden een' afgrond voelde, waarin zij op hel punt was reddingloos te verzinken. Eindelijk, na eene gedurige slingering tusschen wanhoop en vreugd, tusschen gevaar en redding bereikte zij den oever en viel God dan kende op de knieën. Hare kinderen waren behouden Zij behoefde eenige oogenhlikken van volstrekte rust om slechts min of meer de kracht te herkrijgen welke zielsangst en vermoeijenis haar ontnomen hadden. Spoedig echter wapende zij zich met nieuwe standvastig heid nam hare kinderen hij de hand, en poogde te over leggen welke rigting zij nemen moest. Overal in het rond zag zij niets anders dan water, zand en rotsen. Nog altijd huilde de storm, sloeg de regen in stortvlagen naar beneden klemden zich de kinderen angstig aau

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1