ZMKZEESC GODBARE 2. Woensdag 5 Jannarij. 1853, 'j 1 Woensdag en Zaturdag. BESTCREN AD1NISTMTIEN 11 op dfc NiBllWSTlMGËB. BUITENLAND. '88)6.' 6307*1 ABOKMEMESTS-PBIJS ^ederr r ^ne maaw^ew 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags tevoren,1 snatnidd. vóór 4 ure. vehschijmt: PHIJS 23>EB AD VSKTEIffTIKW Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijmmmmm Doodberigten van 1-6 regels af 1behalve hel Zègt-j^ Q. oo. Ingezetenen van Zeeland l Het heeft aan Zijne Majesteit den Koning behaagd t bij besluit van den 19 November ll.t n.° 82 mij met Ion 1 Januarij 1853 eervol ontslag te verleenen tils Hoogstdeszelfs Commissaris in deze Provincie. Ten gevolge van die beschikking zullen tot mijn rol ij. eedwezen mijne Ambtsbetrekkingen als zoodanig net voormelden datum eindigen maar alvorens dit ilaals hebbe is het mij eehe behoefte van Clieden de invordering wier belangen meer dan 26 jaren een voor- iaam doel mijner bemoeijingen en zorg is geweest een ïbrtelijk afscheid te nemen met dankbetuiging voor de nenigvuldige bewijzen van genegenheid welwilleild- leid en vertrouwen die ik in beantwoording aan nijne aangewende pogingen ten nutte van het welzijn a an het gewest Uwer inwoning van Olieden heb ont vangen. Die bewijzen zullen bij mij steeds in eetie zéér aan- jename herinnering blijven terwijl Ulieder voorspoed tonge-m het welvaren van Zeeland niet zullen ophouden eene 1852,plaats onder mijne meest opregte wenschen te vinden. bakkerDe verwezenlijking daarvan zal mij altoos tol een wéar VGlrV-vergenoegen verstrekken. jaren 'an liet: at van oodige en aan van en^. Middelburg den 31 December 1852. De Staatsraad Commissaris dos Konihgs in Zeeland VAN VREDENBÜRCII. De Commissaris des KoningS ih de Provincie Zite- e 'tandals zoodanig benoemd hij Zijner Majesteits besluit van den 19 Novethber jl. n.° 82 in plaats van M.r E. Baron van Vredenburcii bij datzelfde besluit. s„pnder dankbetuiging voor de door hern in die betrek king béwezelie diehstfeb eervol Onlslagen Brengt ter kennis van de Ingezetehen dezer Proviti- iedat hij op heden zijne betrekking heeft aanvaard. Middelburgden 1 Januarij 1853. De Commissaris des KoningS vootn.d van Tets. ek t>t fiBY- HUUK A Onder hartelijke dankbetuiging aan de edelmoedige irjCIT kever of geefster btriglen de Diakenen van het Lüer- iormd Armbestuur dat op gisteren bij Broeder H. G. 'Mulock Houwer als buitengetboni gift tot leniging ee^t f armoet'e onlva"gen is de som lat! /"SO. dgenoo- Zierikzeeden 4 Januarij 1853. oo civiel S. G. NAUTA van der GRIJP vt. men de- VERDOOHEN Sec. genheiti leluigent- !t morf r No S14) zal R IS K a IJ K. Parijs 30 December. Er worden geruchten in nloop gebragt en door vele Russen verspreid dat de ussische grootvorstin Maria weduwe Van den hertog m Leuchtenbergmet den keizer zou huwen. Velen erzekeren dat daarover levendig wordt onderhandeld. Op last van den keizer zal de nieuwe koperen aunt alvorens in omloop gebragt te zijn onder het eniger verdeeld worden en wel zoodanig dat ieder mi- morgenslair minstens één nieüw koperen geldstuk ontvangt. onder Twaalf vrouwen en een man van Puerto de Bunderlisa in de Spaansclie Pyreneën vertrokken om in Frank- E2&g<iJtik werk te gaan zoeken dat hun gedurende den winlër taande ir- hun ongelukkig land ontbrak zijn in liet gebergte >or de koude bevangen ten gevolge waarvan zes vrou- ven onder vreesselijk lijden zijn omgekomen zonder t het mogelijk was haar te helpen. De jongste berigten uit Rome spreken van ernstige ds vos. nasporingen die op bevel Van den Franschen prefect gedaan worden ter zake van de dagelijks op de muren aangeplakte beleedigende schimpschriften voor den kei zer der Franschen. Tot den 17 had men reeds 87 per sonen Ier dezer zake in hechtenis genomen welke inee- rendeels tot de fatsoenlijke familiën van Rome behoorden. Volgens dè jongste telling was de bevolking van Rome in 1852 175,838 zielen. De sultan heeft voorgenomen Abd-el-Fader te Konslanlinopel met luister te ontvangen. Te Brussa heeft hij voor den ex-emir eene fraaije woning doen aankoopen. Brieven uit Konstantinopel van den 15 dézer melden dat de sultan de begeerte van den Franschen ambassadeur heeft ingewilligd die ten aanzien der geschillen over de Heilige Plaatsen, dè zaak der Roomsch- Katholijken voortdurend bepleit had. A.fi-be.y gaat als commissaris des sultans naar Jeruzalem om aan deLa- tijnsche geloovigén te Bethlehem de sleutel van dè hoofd deur der kerk te doen ter hand stellen waar zij niet dan met toestemming der Grieken konden binnenkomen, om op het altaar der kerk de zilveren ster te herstellen welke deh 31 October 1847 is weggeroofd en om te zorgen dot de Franken hunne godsdienstige 'ceremoniën op het graf der H. Maagd ongestoord kunnen verrigten. De groöte koepel die hét graf des Zaligmakers bedekt zal op kosten des sultans hersteld worden. Men gelooft dat de Grieksche patriarch overeenkomstig do bevelen des keizers van Rusland Konstantinopel nu weldra Verlaten zal. Parijs 2 Januarij. Heden hééft hij den keizer eene luisterrijke receptie plaats gehad. Z. M. heeft op de toespraak van den nuntius geantwoord dat hij onder dè Goddelijke bescherming den voorspoed van Frank rijk hoopte te ontwikkelen en de rust van Europa te verzekeren. G ïl O OT-BRITIAKSIRN. Londen 30 December. De Times bevat eèn grievend verhaal nopens het bedriègelijkerwijs wegvoeren van 37 jonge meisjes uil Engeland naar Frankrijk. De Britsche consul te HaVro heeft kennis van het schahilePjkc geval gegevch ten gevolge waarvan een streng btulérzoek alhier is ingesteld. De dagbladen zijn voor een groot gedeelte gevuld met berigteh omtrent de vernielingen door den bijna voorheeldeloozen storm van II. zondag-avond zoo tè land als wel voornamelijk ter zee aangerigt. Men kan zich sedert het jaar 1839 zoo veel verlies van menschen- levens en schepen niet herinneren. Dij Duins zijn drie schepen zoo men gelooft met al het volk gezonken en nog vele andere vaartuigen met geheel of gedeelte lijk verlies der manschap op strand geworpen en ver brijzeld. In een hier ohtvahgen hijzonderën brief uit Rome leest ttien het volgende De Fraiische bezetting alhiér, nu gewoon over zee vervoerd te worden spreekt van het gemakkelijke eeher landing van drie afdeelingen van 30,000 man óp de kusten van Engeland om een bezoek aan de bank te brengen. Al de gesprekken der officieren in de koflijhuizen betreffen hunne vrees dat terwijl zij tie priesters beschermen anderen den röem en den buit zullen inoogslen. Gij zult hierover gew is lageben, maar ik duid u den geest van het Fransche leger aan én hoop dat de toebereidselen tot tegenweer hij u te lande niet verzuimd worden." De heer lleald (gewezen echtgenoot der gravin ram Landsfeld of Lola Monlez) is onlangs bij eene niet ver van Lissabon ondernomen luchtreis in zee neder- gekomen en Verdronken te gelijk met eene schoone dame welke hem vergezelde. Daarenboven verloren 14 matrozen van het Ëngelsche stoomschip Inflexible, die eene poging tot redding in het werk stélden het lèvën. Blijkehs dè jongste berigten uit onze Oost-Indi sche bezittingen is op het eerste gedeelte der sjioor- baah dië óver de geheele breedte van het Indische schier-eiland wordt aangelegd een proefrid gedaan met zoodanig gunstigen uilslag dat de geregelde dienst op dién weg met de aanslaande maand Februarij '-1' worden geopend. B E 1 G I E, Brussel 31 December. Ook de senaat heeft he met Frankrijk gesloten verdrag goedgekeurd en wc met 35 legen 3 stemmen. De moeder van Kóssulh is den 28 dezer in dei ouderdom van ongeveer 80 jaren alhier overleden. In de omstreken van Brussel hebben de landlicl den de zachtheid van bet weder te baat genomen om aardappelen te planten. In den vorigen winter is dezo planting mét een goed gevolg bekroond geworden. BINNENLAND. Zierikzee, 4 jannarij. Bij de op den 30 Decem ber jl. te Middelburg gehondene aanbesteding eener sualiesluis aan de noordzijde van het eiland Schou wen is dat werk aangenomen door den heer A. Mijn- Ixeff, Az. Junior te Hardinxveld voor f 63,300. In eene algemeene vergadering van hel bestuur en de leden der Zeeuwsche Maatschappij voor Meekrap- bereiding te Wilhelminadorp is besloten om aan do thans beslaande koninklijke fabrijk eene tweede to bouwen tot liet vervaardigen van garancine bestemd. Zoo men verneemt heeft de heer 'C. C. F. Last voornaam lithograaf te 's Gravenhage de taak op zich genomen tot het doen vervaardigen van do steendruk platen in twee tinten bestemd hij de verloting van hel uitmuntend schilderstuk voorstellende het zeetoo- neel van de redding der gansehe bemanning van de Pegno d'Atnicizia hij den geweldigen storm in den avond van den 25 October II., op den steilen punt vau den Oosler. De bekende heer P. ISlommers mede te 's Gravenhage woonachtig, heeft zich met het doen drukken willen belasten. Z. M. b eeft het besluit van 20 November II. waarhij aan jonkh.' 7'. G. rnn Teijlingendirecteur der registratie eh domeinen in Zeeland een eervol ontslag uit 's lands dienst is verleend ingetrokken. Bij besluit van den 39 December jl. heeft Zijne Majesteit tot gewoon hoogleeraar in do faculteit der godgeleerdheid aan de hoogeschooi te Leiden benoemd den lieer A. Nierrnèijertheol. doctor predikant lo Wemcldinge beroepen te Rotterdam. Z. AI. heeft heslist dat met Mei aanstaande hij het wapen der infanterie alleen de navolgende garni- zoensverahderingen rullen plaats hebben namelijk het 2dc rogemenl naar Vlissingen BrcskenS en Neuzen het 3''° regemont naar Bergen-,p-Zoom Venloen Botter dam en het 7dd regèmcnt naar Groningen Leeuwar den en Zwolle. De minister van financiën heeft bekend gemaakt dat hel tijdstip van intrekking der muntbiljetten van f 1000 en ƒ500 krachtens de wot van 17 September 184!) uitgegeven volgens art. 4 dier wet, invallende op den laatsten December 1852 die muntbiljetten van dien dag of ophouden wettig betaalmiddel te zijn doch gedurende zes maanden daarna en dus tot 30 Junij 1853 hij alle betalingen aan de schatkist zullen wor den aangenomen dat de muntbiljetten van ƒ100 en ƒ10 Volgens de wel van 13 Decombër jl. teruggebragt tot een bedrag van lier. millioca guldens voortdurend wétlig betaalmiddel blijven dat de eerte én andere der voormelde muntbiljetten steeds opvraagbaar blijven hij de Nedcrlandsche bank te Amsterdam als agent van de schatkist en alJanr zullen worden verwisseld tegen zilveren Nederlamlsche munt. Tot op den 29 December jl. Was wederom se dert de vorige Opgave hij de gotiimi&iè te "ellevoet- sluis tot ondersteuning van de achtergeblevene betrek kingen der 9 Omgekomene varensgezellen aan bijdra gen en giften overgemaakt en ingekomen circa ƒ20,500 makende met de vorige opgave zanten ruim ƒ32,000. Den 28 dor vorige maand is van do scheepstim merwerf van den beer Fop Smitonder do gemeents Nieuw-Lekkorland met goed gevolg te water gelalen hel ijzeren stoomjagt Stad Middelburggebouwd voor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1