N.° 1. m Zaturdag 1 Januarij. 1853. Woensdag en Zaturdag. NlliUIVSTUIIIRIIR ff r a k ui", ij k. ZIERIKZEESCHl COURANT. abokneksht8-pbij8 i >er drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,25. mending der Advert, daags tevoren snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: pbijq dib idtibtbstiib Gewone 15 cents de regel. Geboorte- lluwelijks- en Doodberigtenvan 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. Het behoort onder de aangename pligteh der \edactie eencr courant, haren lezers bij de in- rede van een' nieuwen tijdkring, haren heil- vensch te brengen. Van dien pligt kwijt ziclj hans de Redactie dezer courant. Zij Wensch^ u dien welmeenend veel heil en 's Hemels besten :egen. Zij wenscht u dat voor uwe personen /oor uwe huisgezinnen voor allen en alles, wal lief en waard iszij wenscht dat aan aanzien lijken en gcringen, aan ouden van dagen, die /.eer ligt mogelijk, voor het laatst, een nieuw jaar ntreden, en aan jongeren van jaren die hopen log menigen nieuwjaarsdag te vieren; zij wenscht al in hel bijzonder hen, voor wie het afgeloo- en jaar een onvergetelijk jaar zal zijnmaar nvergetelijk wegens ramp en leedhartzeer en rouwachteruitgang en armoede; zij wenscht u illen gezondheid of hen die krank zijn, eene spoedige herstelling. Zoo ga het ons wel bij den aanvang en voortgang en zij het wel bij den uit gang des jaars. Zoo moge er voorspoed zijn in onze stad ert eilandenen de zorgen van hen die stad en land besturen, bekroond wordendoor algemeene welvaartzoo mogen we ons in 1853 over veel te verblijden, over niets, althans over Weinig te bedroeven hebben, en aan deszelfs einpaal het elkander kunnen toeroepen: het was een jaar rol heil en zegen Tlli1 IV PUBLICATIE. Dlation ti le ,W Slit i e. Burgemeester cn Wethouders vati de Gemeente Zierikzee. Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie. Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks koude mogen aangaan dal het Register tol Inschrijving Her personen welke voor dit jaar aan de Loting voor de jdienst der Nationale Militie deel moeten nemen opliet Raadhuis ter Secretarie zal gereed liggen van den 1 Ja nuarij 1853 tot den 20 daaraanvolgende iedere dag, uitgezonderd des Zondags van des morgens ten negen ure tot des namiddags ten één ure en dat hetzelve als dan opgemaakt en door hel Hoofd van het Bestuur on- uerteekend zal worden en dal de zoodanigen welke daarna worden bevonden in hunne verpligting nalatig te fijn gebleven, tot en met den 28 januarij nog op het Re gister zullen worden gehragtdoch met eene boete van 5 tot 100 guldens gestraft moeten worden en dat do na- jlatigen die eerst na den 28 Januarij zullen worden ont dektdadelijk gearresteerd moeten worden om tot de dienst te worden ingelijfd zonder tot het aanvoeren van herige reden van vrijstelling te kunnen worden loege- aten.. En worden mitsdien alle jongelingen, hun rlotniciüum if vaste woonplaats binnen deze Gemeente hebbende velke op den 1 Januarij 1853 hun negentiende jaar zijn ngelreden en hetzelve niet hebben volbragt en dus al en die in hel jaar 1834 geboren zijn bij deze opgeroe pen en aangemaandom zich op voorschreven tijdstippen, plaats en uren, vóór den 20 dier maand, ter Inschrijving in hel Register aan te dienen, met overlegging van een Extract van geboorte, tol opgave van den datum hunner eboorle gelijk do ouders, voogden, curatoren of gernng- iigden van afwezigen worden opgeroepen óm hunne kin- leren of pupillen, binnen den bepaalden lijd ter Inschrij ving aan te geven en alsdan aan het Gemeente-Bestuur zoodanige ondcrriglingen te verschaffen of te doen ver schaffen als van de Loteiingen zelve zouden kunnen Worden verlangd wonlende voorts aan allo de jongelin gen die hun negentiende jaar zijn ingelredrn hij dezo te kennen gegeven dat zij zich na den 1 Januarij 1853 tot op den 1 Junij daaraanvolgende tot geenen vrijwilli- gen Militairen dienst hij de Armée te Land of ter Zee kennen of mogen verhinden naar aanleiding dor bepa lingen dienaangaande vervat in art. 94 litt. gg. der Wel van den 8 Januarij 1817; terwijl al vorder tot voor koming van alle misvatting, welke zoude kunnen ont slaan met betrekking tot de verpligtingen van Inschrij ving die bij de bestaande Wellen worden voorgeschreven, aan de belanghebbende Ingezetenen dezer Gemeente bij deze wordt onder hot oog gehragt 1. Dal alle jongelingen, in den jare 1834 alhier gebo ren en alhier hunne woonplaats hebbende moeten worden Ingeschreven zonder ondefscheid of voor hen al dan niet eenige reden van vrijstelling kon worden bij- gehragt. 2. Dat gehuwden en afwezenden ook in de Inschrijving moeten worden begrepen, en dat de gehuwden hunne bewijsstukken bij den Militie-Raad moeten overleggen op hetzelfde tijdstip hetwelk tot overlegging van andere bewijzen van vrijstelling bepaald wordt. 3. Dat de ouders voogden en regenten verpligl zijn hunne kinderen of pupillen in persoon of door iemand daartoe gemagtigd te doen Inschrijven ,endaarin nala tig blijvende, verbeuren zullen de hoeten hij de bestaande wetten bepaald. 4. Dat nopens de woonplaats or het domiciliurn van Inschrijving bij art. 56 der Wet van den 8 Januarij 1817, bel navolgende is bepaald De Wettige Woonplaats of domicilie voor de Inschrij- «ving hierboven vermeld wordt gehouden voor hen »die ongehuwd zijn de woonplaats der ouderen en bij «overlijden van beiden, die van den eerst benoemden «voogd; voor de gehuwden de plaats alwaar zijhun «beslaan hebben in twijfelachtige gevallen omtrent «gehuwden zat voor de wettige woonplaats gehouden «worden die plaals alwaar zij op den 1 Januarij van elk «jaar tol de uitoefening van eenig beroep palent hebben «bekomen of wel voor het middel van bet personeel en «mobilair, of dat, hetwelk in de plaats daarvan zoude «mogen worden geïntroduceerd beschreven zijn en «voor zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch pa- «tent hebben bekomen de plaals waar zij zich hevin- «den met deze verdere bepalingen dat zij die in een «vreemd land, uil ouders, ter oorznke van 's lands dienst «afwezend of anderszins op reis zijnde Duiten bel Rijk «zijn geboren zullen worden Ingeschreven binnen de «plaats alwaar zij hunne wettige woonplaalshehben; dat «jonge lieden door hun vader of moeder voogd of cura- »lor achtergelaten, en geen bestaan hebbende op de «lijsten van die Gemeentezullen worden gehragt, alwaar «hunne ouders eerst in rang benoemden voogd of cura- «tor het laatst hunne woonplaats hebben gehad en «wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn of dat «dezelve buiten het Rijk is gelegen, op die van de plaats, «alwaar zij zich bevinden." Zij dio gcene ouders voogden of eigen bestaan «hebbon zullen worden Ingeschreven op de plaals a!- «waar zij zich bevinden." De gealimenteerden en kinderen in Godshuizen en «liefdadige Gestichten, zullen worden Ingeschreven in de «plaatsen alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de ali- «menlalie geschiedt." En eindelijk 5. Dat buitenlanders welke zich als Inge zetenen van het rijk, binnen deze Gemeente met der woon hebben gevestigd overeenkomstig art. 6 der Wel van den 27 April 1820 zich voorzoo verre zij nog in de ja ren der Militie vallen insgelijks binnen den bepaalden tijd moeten aangeven tot Inschrijving in dat Register waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. En opdat niemand ten dezenonwelendheid zoude kun nen voorwenden, zal deze in de Slads-Couranl worden geplaatsten worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks binnen doze Gemeente te doen gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee den 22 December 1852. bE CRANEVoorzitter. \Y. J. I'. KROEF Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester er. Wethouders van Zierikzee ma ken bekend dat op Dingsdag den 4 Januarij aanstaande, in de Wandelingen rondoin deze Stad gelegen zullen worden verkocht: eenige partijen Hakhout, mits gaders eenige Canadasche U'onullereii langs den Blok weg. De verkooping zal aanvangen des morgens ten half tien ure, aan do Kweekerij achter do Klrine Kerk alwaar ook eenige drooge MsaÈsaarvls lullen wordea geveild. Zier ik zee den 29 December 1852. DE CRANE, Voorzitter. C. J. FOKKER L. Secretaris. BERENDE KI N G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ma ken bekend dat de vcreischte Koninklijke goedkeu ring op de Besluiten van den Raad dezer Gemeente betrekkelijk de invoering van het nieuwe stelsel vöbi 0§efla§tÈaBg-eEBnog niet ingekomen zijnde, de Belastingen, ook na den 1 Januarij 1853 voor eerst nog op den ouden voet in werking blijven. Zierikzeeden 3! December 1852. DE CRANE f Voorzitter. C. J. FOKKER L. Secretaris BUITENLAND. doitsohljlmij, Frankfort 27 December. De jongste berigten uit Griekenland spreken voortdurend van de vrees welke men hoeft van roovers-nanvallen aan de Turksche grenzen. Reeds liep te Athene het gerucht dat de befaamde rooverkapitein Kulamata aan do noordelijke grenzen weder eene bende verzameld had. Ook in den Archipel hebben zich andermaal zeeroovers ver toond. De berigten omtrent een verdubhelden ijver des keizers van Rusland om zijne ontzaggelijke legcr- inagt voor hot begin der lente op den voet van oor log te brengen worden al meer en meer stellig. Niet alleen op de westelijke grenzen van Rusland zullen twee legerkorpsen pos! vatten maar ook onafgebro ken trekken massa's troepen in de rigling van do zui delijke grenzen des rijks, alwaar, naar aanleiding van de Oostersche kwestie, een leger van 90.000 tnan mot eene talrijke ruiterij zal verzameld word en. Volgens berigten uil florzogewina hebben thans ook twee districten van Bocbe en Duhrownik hot be sluit genomen aan de gewelddadige maatregelen van de porto tegenstand te bieden ja zelfs hebben zich al daar de Muzelmannen hij de Christenen aangesloten. Parijs 26 December. Zoo als men weet is prinses Malhilde met wederzijdsch goedvinden van haren schat rijken echtgenoot A. Demidoff gescheiden en geniet van dezen eene jaarlijksche rente van 300,000 fr. Men beweert, dat do keizer, het kwalijk kunnende verdrogen dat een lid der keizerlijke familio een jaargeld uit Rusland geniet zijtio nicht een pensioen van 400,000 fr. aangeboden heeft uit zijne civiele lijst op voorwaarde dat zij dit Russische pensioen laat varen. Dezer dagen moet de keizer andermaal dit aanbod vernieuwd maar van de prinses ten ant woord gekregen hebben dat zij meer vertrouwen had op 300,000 fr., gewaarborgd door do mijnen van het Ural-gebergte, dan op 400,000 fr., welke gewaarborgd zijn door do kansen van bet keizerrijk. Parijs 27 December. De geloofsbrieven der ge zanten van Oostenrijk Rusland en Pruissen zijn giste ren alhier ontvangen en zullen eerstdaags den keizer worden overgereiktdoch in allen gevalle vóór vrijdag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1853 | | pagina 1