N°. 104. Zaturdag 29 December. 1849, I5 V Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADH1N1STRAT1M. ï)e Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Burgemeester en WetHoudErs der Stad Zierikzeè brengén ter kennis van de belanghebbende veehouders: dat bij de plaats gehad hebbende keuring der Snringsfieren in de iriaand September jonesfc- leden, twee Stieren van WILLEM van WESTEN, landbouwer, alhier Woonachtig zijn gekeurd te weten bekendmaking. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee Provincie Zeeland. NATIONALE MILITIE. BürgfMeesteE en Wethouders der Stad ZierihzeeProvincie f «eland* bekendmaking. BINNENLAND, rt en i ïijn rt in Oe met in op n <iat niet ridels War- lagen ij! bij meer ;hijn- I kapt. bout. Eijer- b bier itrand Zuid- gt en wedef ïterk elukte iddeir. sonen over- jssisch naaf equi- abak vigrcrS ns ten :en en I men- jnden. Vduard naar Kok arlhicT ted ibben en Jan. ZIERIKZ 7 ABÖK'ATEMlEBITS^P'RiJSÏ Per drié fnüüntfen f 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der Advert .dan gs tevoren ,'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PHIJS DER aDVBBTEMTÏEl»: Gkwoiie 15 cents dé regel. Geboorte-, Huwelijks- en Ooodberigten van 1 -6 regels h f 1 behalve het Zegelregï -en. Ml Slutting der firoote Jdgt. NOTIFICATIE. Brengt bij deze ter bennis van de belanghebbenden.; dat donr &ïjne Exc. den Opperhoutvester, Diet overleg van Hun Edel Groot Acbtb» de Gedeputeerde Staten dezer pToVinteie, dte 'sluiting der groote Jagt is bepaald op den 31 dezer maandmet. zoos-ondersaog; zullende bet tijdstip der sluiting van de Jagt op GanzénEenden en tVa ter snippen nader worden vastgesteld. En ten einde niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze Worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te geschieden gebrui kelijk is, mitsgaders in het Provinciaalblad geplaatst. Middelburgden 24 December 1849. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, VAN VREDENBU&'Cti. PUBLICATIE. Een vierjarige tijger-bonte, die reeds vijf keuringen heeft onder»- 'gaan, zeer goed en een tweejarige zwarte, die ééne keuring heeft ■ondergaaniaWielijk goed bevonden. En worden de veehouders bij voortduring opgewekt, otn. tot het doen bespringen hunner koeijen bij voorkeur gebruik te maken van -de Spiingstievendie bevonden zijn boven anderen uil te munten. Zierikzee, den 23 December 4849. Burgemeester en Wethouders DE'CR A NE, vt. Ter ordonnantie De Stads SeCretarU W. J. P. KROEB. In aanmerking nemende de beslaande verordeningen töt wering der bedelarij in het algemeen. Hebben goedgevonden: 1.° Om aar? alle behoeftigen te verbieden gelijk geschiedt bij deze om op den 1 Jar.uavij eerstkomende, aan de woningen der ingezetenen rond te gaan om onder voorgeven van nienwjaar- weiischen te bedelen. 2.° Ter kennis an de ingezetenen te brengen datter verligt.ing van den nood der al-mén, op den tweeden dag van' het volgende jaar, des middags, eene collecte Zal gédaan worden om uit. het beloop daarvan eene buitengewone uitdeeling aan alle behoef- licen binnen deze Stad te doen. Ten welken einde Burgemeester en Wethouders de ingezetenen nitnoodigen, om op den aanstaanden nieuwjaarsdag geene giften aan hunne huizen uit te reiken of te doen uitreiken ■aan zoodanige I3 armen, die, ondanks dit verbod aan de Woningen tnogtén komen bedelen maar willen daarentegen de ingezetenen gelegenheid geven tot betoon van Weldadigheid en om alzoo op den tweeden dag des jaars milde bijdragen in de collöcte te doén ten behoeve dei- wnnr- j lijk behoeftigen te dezer Stede ten einde daardoor mede te werkeh aan het heilzame doelhetwelk de regering bij het verbod van P^M bedelarij zich voorstelt. 1 Eh opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, Zal deze J Worden afgekondigd en aangeplakt. jl Gedaan ten Raadlmize der Stad 7iieriki.eeden 27 December 1849. Burgemeester en Wethouders DECÜANÈ, vt Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. cents. Tjif/tinff van den jare IS5©. Gelet hebbende op de wetten der Nationale Militieroépeti bij tae opalle manspersonen zonder onderscheid die in 1831 geboren en voor de ligting van bet jaar 1850 de eersle klasse moeien Smaken om op Dingsdagden 1 Jannarlj 1830 aanstaande en vól- We dagen des Voormiddags van 9 tot 12 Ure zich tér Stedelijke ^ïfilarie voor de Nationale Militie te doen inschrijven tot den 20 del maand als wanneer liet lnschiijvings*Register voorloopig zal "'orden gesloten dat na dien lijd, tot den 28 Januarij daaraanvol- fn'lc, wanneer de finale sluiting van het register zal plaafs hebben s!nalatigen nog zullen worden ingeschreven doch alsdan wegens fröita van geene aangifte vóór den bepaalden tijd te hebben «e- "unverwezen Worden jh eene geldboete van niet minder dan f 5 ^"iet te bovengaande de som van 100, of, ingeval van ovvet- b!on met eene gevangenis van vier dagen tot zes weken worde'fï "kaftwelke boete en sir af bepalingen ook toepasselijk zijn op tfe ryi'svoogden curators en regenten van publieke gestichten óf pïe instellingen van weldadigheid, die verantwoordelijk zijn p eene behtorlijke en tijdige inschrijving hunner kimiéïén pupillen of géadmirusfreerden hétzjj dezelv'éTil omniet tegenwoor dig zijn, en dat na de.'finale sluiting van hef InschnjvingstRegister geene instóliyjLvlng, meer wordt ftvi-gelaTen-, xtrVlendw cte mïlai«gen' onmTJdeHjk daarna wordén gearresteerd, om Zonder loling in dienst te worden gesteld onverminderd'de betaling van het dubbeld der vorengemehle höefeen het ondeFgaan^van de verdere sti af bepalin gen die ingevolge de wet op de nalatigen op de ouders voogden curators of regent'en'/uilen worden toegepast. Wijders wordt le'r kennis van de belanghebbenden gehtagt, dat "de wel ligt? woonplaats vooV de inschrijving 'wordt gehouden Voor de ongehuWtlen 'de woonplaats hunner ouders en bij overlijden die 'vari hunnen voogd of curatorvoor de gehuwden de plaafsalwaar zij hi)iv bestaan he.bben of op den 1 Januarij voor de Personele Belasting zijn beschreven, én Voor de gealim'en leerden of drein godshuizen zijn'opgevoed de plaats welke de alimentatie bekos, iigen of Waar de godshuizen gelegen zijn. Dat een ieder, die zich ter ins'chrijvingaangeeftverzekerd mD'et zijn van zijnen ouderdom Waartóe de gelegenheid is opengesteld ter Stedelijke Secretarie vóór zooveel zij in de stad geboi'en zijn doch die elders geboren zijn moeten bij de inschrijving overleggen óen gehoorte-'extraCthetwelk op hbnne aanvrage kosteloos zal ivorden afgegeven. Al Verder worden opgeroepetiallen die de ver'eisehf'en b'ezilten én gen'ego'n inogten zijn om als vrijwilligers, in mindering van het kontingent dézer Stad bij de Nationale Militie te dienen waavt'óe zij zich ter Stedelijke Secretarie b'eho'oren aan te mélden gedurende de gcheele maand Januarij aanstaande; zullende aan eiken yrij- williger, na door den Militieraad in deze Provincie te zijn goedge keurd eene prémie van dertig gtilden uit de Stedelijke kas wórden ter hand gesteld en waarvoor worden toegelaten allé Ingezét'enéU die op dén 1 Jannarij aanstaande hun 19de jaar zijn ingetreden eó het 30ste niet hebben volbragt, ten ware zij vroeger mogten gediend hebben in Wélk géval zij tót den ouderdom van 35 jaren worden toegelatpn de lengte hebbende van 1 el 570 Streep cn gedurende de 'aatst'e 15 maanden binnen de Stad woonachtig zijn geweest. Eindelijk worden opgeroepenal de voor zicbzelven dienende manschappendieiridén loop van dit jaar, Overeenkomstig dé bepalingen van art. 91 cn 94 der wet van den S Januarij 1817, regt op vrijstelling hebben verkregen en mitsdien hun 'ontslag ïiitde dienst verlangen, om de schriftelijke bewijzen, daarvoor, naai' aanleiding van art.. 21 der wet, vóór den 5 Januarij aanstaande let StédcHjWeSf^rétavie Over te brengenwaartoe ook oUders voogden 'cnralo'rs of géUiagl igden van de belanghebbenden evehzeer als dé Inansóbappén zelve bevoegd zijn. En opdat nielnand hiervan eenige onwetendheid zobde ktmnén voorwenden, zal déze worden afgekondigd, aangeplakt en in dé Stads-Courant geplaatst. Gedaan te Zitnkieey dei) 27 December 1&49i Burgemeester en Wethouders, DE CRANË, vt. Ter ordonnantie van dezelvë De Stads Secretaris W. J. P. K.ROEF. priigemrkster en Wk.thouders del- Stad Zierikzeè- brengén tët* kehnis v;ln de in- en opgezetenen dat de STSRS&XJK13 BB*- LASTÏBIG OP BE SNUIF wordt opgéheven met 1.° januarij 4850, ingevolge Koninklijk besluit, dd. 23 Aiigdslds 1849, n.°42 zoodat de Snuif voortaan aihfer onbelast zal zijn. Afgekondigd van bet Raadhuis dér Stad Ziërtkie'e deh 28 Decem ber 1849. Burgemeester fen WethoüderSi DÈ CBaNÊ in. y Ter ordonnantie. De Stads Secretaris W'. J. P. KROEE*. 's GravrMMgè 26 Dpoettibéi-. Na.ni- rtiSh Ver neemt Iippfl de meerderheid van de eersle kamer der stalen-generaa! wier oordeel over de stnatshegfoo- tins! vonr 1850 niet gunstig was, êcliler geoordeeld dat de omstandigheden der tijden voor de aanneming der staatshegroolihg in haar geheel pleitten. Men gevoelde rie.h daartoe genegen els noodzakelijk in hel tegenwoordig tijdstip, Naar men verneemt, ia! mei Mei 1850 bet l»i« on (j»o ragement infanterie van garnizoen verwis selen hel 1"e komt naar Zeeland terwijl het 6dc uil Zeeland naar Nijmegen Grave en Gorincbem vertrekt. In hunne zitting van den 19 dezer hebben de provinciale stalen van Gelderland, met 27 tegen 26 stemmen, goedgekeurd hel rapport der commissie om- treu*t de dislricls-commissarissen en alzoo besloten dat de afschaffing dier commissarissen is in strijd met art. 1 en 5 van de additionele artikelen der Grond wet doch dat, indien de regefirtg bij dat besluit bleef volharden die ambtenaren te» koste van de provincie behouden en daarvoor 9550 op de provinciale be- grooti'ng over. 1850 gebragt zouden worden. Den 29 dezer zullen dó provinciale slaten van Noord- Braband eene buitengewone vergadering houden om over hetzelfde onderwerp te beraadslagen. In de jaren 1848 en 1849 zijn ie Dordrecht door de cholera aatigelast 1005 'overleden 560 cn hersteld 445 personen. fii September II. gaven óenige ilardcrwijksc.be ingezetenen bewijzen van hun bijgeloof, door eeno oude vrouw Gerriélje Geesinjals looveres Ie beschou wen en baar te mishandelen. Het gereglshof vari Gelderland heeft 4 personen deswege Veroordeeld tot correctionele gevangenis van 1 en l'/s jaar. Men verneemtdat het tekort in 's lands kas te Grijpskerk door dó naaste, aanverwanten van den Voo'rtviugtigen, ontvanger öp den 20 dezer gestort en aangezuiverd is. Te Delfzijl zijii jl. zondag 2 jongelingen van il a 12 jaren alsmede Ie Gasselle in Drenthe, 2 kinderen van 9 en 10 jaren door het ijs gevallen en verdronken. Hoe verpletterend deze slagen voor de. ouders waren laat zich gemakkelijk begrijpen. Da! deze ramp toch Wederom tot waarschuwing van ouders en kinderen moge strekken. In de afgeloópenn week zijn in de nabijheid van Maastricht op Belgisch grondgebied hij het dorp Spall Wen twoé gróolé boerderijen in de nsch gelegd Waarbij rnon niet alleen het verliós bij dé eene van 10Ö schapen 18 stuks hoornvee en 10 paarden, eh bij de nhde're van 170 schapen 23 stuks hoornvee, 12 paarden cn 40 varkens, te betreuren heeft, maar waarbij ook waarschijnlijk eett dienstknecht, die Vermist wordt is omgekomen. MiDbF.tBUïitt26 December. Weinige dagen gé- leden overleed alhier dé heer .7. van Hertim rijks- en eerste provinciale veearts in den ouderdom van nog geen 45 jaren, Hij Was een man, die zoowel door zijn maatschappelijk leven als in de betrekking in welke hij geplaatst is geweest dé ondubbélzin- nigsie bewijzen beeft gegevén vari dé trouwö Waar neming van al de op hem ritslende verpligtingen. Niet alleen dat zijné W'éduwö met acht onmondigs kinderen zijn verlies met tl iep gevoel voor de toe komst bij het gemis van echtgenoot en vader be treurt maar ook dé provincie verliest iu hem een man die in het vak waarin hij werkzaam was vein blijken heeft gegeven van zijne kennis en heldere heonriieeling hel waren zijne voorstellen die zoo krachtdadig medewerkten om de ramp die andere gewesten zoo zwaar heeft getroffen dé longziekte on der het rundvee, van Zeeland af té weren, niettegen staande die ziekle op zéstien onderscheidene stallen ook in deze provincie was doorgedrongen het be ginsel door hem voorgedragen eh in den aanvang zoo zeer bestreden wordt thans ook elders erkend hel cenige doeltreffende middel Ie zijn om den voort gang dezer ziekte te stuiten. Dank zij het gewestelijk bestuur loégebragt hetwelk vertrouwen stellende in zijne voorstellen die maatregelen heeft bevolen welke onder den zegen der Voorzienigheid dit ge west lot hiertoe van deze ziekle hebben bevrijd ett waaraan Zeelands landbouw steeds met erkentelijk heid behoort te gedenken. jozvgstk buitebiz.A1VBSCHH TIIDrKOES, Parijs is rustig in de departeinenteh heeft het besluit omtrent de belasting op de dranken dien in vloed nog niet gehad, vyelken vooral de roode repu blikeinen wel gewacht of gehoopt hadden en men vleit zich dat de krachtige houding van het gezag zal beletten, dat de ontevredenheid zoo die bestdat tot uitbarsting kome. Volgens de jongste ontvangen Italiaanscbé dag bladen zou de terugkeer des pausen binned Hotrnf nu wedef na op handen zijnj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1