Woensdag 26 December. N°. 103. 1849. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. schip ia in Mei mber t dus iragt. men N. J. n Ha iti ga alle n en wille o. EN IGEPOÈ mber* 71/2U.«; 9 ZMEZBESGl COURANT. abonnkments-phijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der A dvert. daags te voren 's namxdd. vóór 4 ure. verschijnt: PBMS SJBJR ajJVERTBISTIEN: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Dondheriglen van 1 -li regels h f 1 behalve het Zegelregt am, pC; M/|[ w S43/s 38 lige affair IHBJeS i, Mud'1' 1,(10 a O.IK 00 a 4.8' ,00 a 0.9 1,00 a 14.0 1,00 a l4-° 1 00 a ~i$ 1.00 per va 1,00 «,00 el040sluk ERXKÏE IETS TEE 1EEDEKEEGGIXG. [Vervolgd Men heeft de schim van Wnmi m Prins van Oranje niet lasterlijk bejegend, en ik behoef de- lelve alioo niet te verdedigen tegen den hoon en smaad, welke men laaghartig lijnen roemrijke voorvaderen heeft aangewreven. Men.heeft vrel- ligt, hoe ook verbeten op. zijn Stamhuis, zich niet durven ontveinzen, dat hij, die'tegelijk óver de Nederlanden regeerde en den troon van Groot- Brittanniën als koning beklomiemand heeft moe ten zijn van geen' alledaagschen stempel; vooral, na al hetgeen reeds vroeger tusschen die beide natiën was voorgevallen. Enin waarheidWu- lem in was en als Regent en als mensch een per soon van buitengewone verdienstenbegaafd met vele talenten en met een hartdat hoog gevoelig en warm klopte voor de teederste banden des le vens, met name, voor vriendschap en liefde. Zijn blik overzag te gelijk de belangen van alle de deelen der landen van zijn bestuur zoo juist dat de bekwaamste man van zijnen tijd van hem zegt, dat die blik, de beredeneerde kundigheid was van zoo vele sterke zenuwenbekwaam om te tor- schenvan zulk een' overvloed van aderenbereid om te gevenvan die menigte kleine vezelen ge schiktom, onder een wijs en kundig bestuur, mede te werken tot het welzijn van het gemeene ligchaam; het was die diepe kennis van alle die onnoemelijke kleine deelenonbekend aan vreem delingen onzigtbaar voor het gemeen maarzigt- baar voor groote geestendat aan Wielkh iii toen drie provinciën reeds verloren en twee andere in de verschrikkelijkste gesteldheid waren Van niet alleen de brakke stroomen Te zien op 't welig zomergras Door eigen handen ingenomen En gansch Zuid-Ilolland ééne plas Maar onze burgers onze benden Voor Naarden's wal te moeien zenden En eindlijk van de Muidersluis Te tellen onder *s lands fronlieren En Gruno's burgers te laurieren Op 't rookend puin van kerk en huis de middelen heeft doen kennenom in dat ver dronken land met een'onbegrijpelijken spoed een leger te vindendie dat ieger in orde heeft ge- bragt, en het, in eigen persoon aanvoerende, te Senef voor Maastrichtbij Sieenkerkeen, zijn bloed en gevaren met de middelen mengende, deze benden tot dat toppunt van tucht en dap perheid verhief, datz,elfs na zijnen dooddat leger, geleid door vreemdelingen wier oogmerk Has, dezen Staat aan de belangen van vreemde Mogendheden op te offerende overwinningen van Ramie lies en Oudenaarde behaalde, en hij Halplaquet de bewondering van Europa uit maakte. BUITENLAND. rBAKKBIJE. ^atius 20 December. De beraadslaging over de ■drankbelasting in Frankrijk is eindelijk afgeloopen. Zij is béden bij groote meerderheid, aangenomen, en alzoo bepaald dat de belasting ook na primo Januarij van hel volgend jaar zal voortduren. Ofschoon de uitkomst voorzien was heeft het besluit eenig opzien en beweging in de vergadering teweeg gebragt. Ook in enkele oorden des lands, die het meeste belang bij de zaak hebben zal zij misschien eenigo onrust veroorzaken maar men denkt niet dat daardoor de orde op eenige gevaarlijke wijs gestoord zal kunnen worden. Sedert het bestaan der Republiek hebben er in Frankrijk 807 pers-processen plaats gehad zijn er 418.430 fr. aan geldboeten uitgesproken en zijn de redacteurs tot 213 jaren gevangenis veroordeeld. Ër bestaat dezer dauen te Parijs veel twistgeschrijf over de vraag of de heide takken van hel huis van Bourbon al dan niet eene soort van traktaat, betref fende hunne regtpn aanspraken en staalkundige ge dragingen gesloten hebben? Het ontwerp tot regeling der openbare schuld door den heer Sanches Silva hij de cortes te Madrid in gediend is met eene zeer groote meerderheid verworpen. De heer Silva heeft daarop aan het ministerie van financiën zijn ontslag ingediend als lid der junta be noemd 11 Mei 1848 tot regeling der nationale schuld. In den Romeinschen Slaat wordt de volksweer stand tegen de belasting op het gemaal gedurig geduch- ter. Uit Spolclo heelt zich de geest van oproer over geheel Umbrie verspreid en de Franschen hebben na twee dagen lang den loop der zaken Ve hebben aange zien, zonder zich er mede te hemoeijen eindelijk in al de plaatsen welke zij nog bezet honden de invorde ring der belasting geschorst. Te Spoleto zelf hebben de Spanjaarden die reeds begonnen waren naar Mahon scheep te gaan hun vertrek moeten uitstellen om lot handhaving der orde mede te werken. Men verwachtte te Rome dat de punten welke deze laatste troepen in bezit gehad hebben door de Oostenrijkers bezet zullen worden die zeide men reeds op marsch waren oin de Spanjaarden te ver vangen. Omtrent 's pausen terugkomst bleven de berigten el kander tegenspreken. S S L X Brussel 19 December. Gisteren nacht is in de lsabellestraat een zware brand uitgebarsten welke allertreurigste gevolgen heeft gehad daar zij onder scheidene slagloffers gekost heeft. Ken der bovenbe woners, een kleedermaker in wiens vertrek de brand ontstond raakte zoodanig verbijsterd dat hij in plaats van zelf dadelijk de eerste hulp te verleenen verwilderd op straat liepen om hulp riep. Fletjam- merlijkste was dat zijne kinderen opgesloten waren zoodat zij allen vijf in getal alsmede de moeder die zich in zwangeren toestand bevond deerlijk om kwamen. Nog een bewoner van het huis alsmede zekere f)emunter conducteur der diligence van van Genddie hulp kwam aanbrengen, hebben hunnen dood hij «lil ongeluk gevonden. De vader der ge noemde. kinderen is half krankzinnig ten gevolge der rampen die hem hij deze verschrikkelijke gebeurtenis getroffen hebben. t,P De. Anlwerpsche bladen deelen eene lijst mede van 18 schepen welke ten gevolge der jongste stor men, op de Belgische kust zijn geworpen of zware schade geleden hebben. BINNENLAND. 'sGkavkmiage 20 December. Bij de voortzetting op heden der beraadslagingen in de tweede kamer over de stnatsbegrooting en wel bepaaldelijk over de middelen beeft de minister van financien in eene be langrijke rede waarvoor hem de dank van vele leden is uitgedrukt de onderscheiden onderwerpen en vraag stukken in den loop der discussie behandeld toege licht en beantwoord. Van liet belastingstelsel gewa gende heeft zijne e.vb. verklaard dat ofschoon zich thans niet kunnende verdiepen in de ontwikkeling van de beste wijze, waarop eene belasting op de inkomsten zou zijn vast Ie stellen bij ccbter van oordeel is, dat men tot zoorlanige belasting zal moeten komen om lot de afschaffing van eenige der meest bezwarende accijn- sen te geraken. Het allereerste zou bij die afschaffing in aanmerking moeten komen de turf-accijns en die o;> de steenkolen. Overigens acht de minister ook eene herziening der accijns-wetten noodzakelijk en hij zal steeds werkzaam zijn, om zoo veel mogelijk aan redelijke bezwaren te gemoet te komen. Aangaande de ophanden zijnde wijziging in de uniform der dragonders verneemt men dat dezelve zich tot de uitmonstering zal bepalen welke voor elk der regementen in kleur zal verschillen als rood, geel eu lichlblaauw. 's GbavenhaUE 21 December. De tweede kamer heeft in hare zitting van heden hare beraadslagin gen over de staatsbegrooting voor 1850 met de aan neming van het laatste nog in behandeling zijnde hoofd stuk binnenlandsche zaken)besloten en is daarmede tevens do geheele staatsbegrooting voor 1850, bij de zen tak der wetgeving aangenomen; het geheel behoeft nu nog ook de goedkeuring der eerste kamer. Bij de eerste kamer is ontvangen een adres van de provinciale staten van Gelderland strekkende tot het behouden der districts commissarissen. Dpii 21 dezer is te Arnhem inet 494 stemmen tot lid van de twéedë kamer der slaten-generaal verkozen dn heer E. W. van Item van Isseit. De heer Boissevain had 198 stemmen op zich vereenigd. Apheuoohn 21 December. In den nacht van zatur- dag op zondag II. is op eene boerenplaats aan de grootn Wetering onder Vnarsen eene dienstmaagd van twee lingen bevallen welke den volgenden ochtend nabij hel buis door den boer dood zijn gevonden. De lijkjes zijn vervolgens door den veldwachter naar Epe vervoerd. Zierikzee 24 December. De tweede kamer der slaten-generaal is gescheiden tot den 15 Januarrj aanstaande. Tegen dien tijd zullen door den minis ter van financiën twee wels-ontwerpen worden aan geboden lot zijn departement behoorende het een vari minder doch het ander van grooter belang. Men verneemt dat vele der te Rotterdam aan het Nieuwewerk in aanbouw zijnde panden, bereids bij voor raad zijn verhuurd vooral pakhuizen waaraan door den steeds toenernenden overvloed van af- en aankomende goederen en daardoor vermeerderende drukte van den koophandel inderdaad gebrek is waardoor de huur prijzen steeds klimmen. Het valt inderdaad te bejam meren dat de stads regering er maar niet toe schijnt te kunnen komen om eene vaste brug op steenen hogen hetzij aan het Bolwerk hetzij aan de Groote Draaisteeg over de rivier te bouwen ten einde den Over-oever met de Boompjes te vereenigen. Ontwij felbaar zoo hierdoor tegenover de stad eene nieuwe kaai met magazijnen en huizen oprijzen. Voorzeker zou zulks den klimmcnden bloei der veel te enge en op een hekrompen punt opgehoopte Maasstad verboogen. Ook het rijk zou hierbij groot belang hebben naardien door zulk eene verbinding bet vaak zoo rnoeijelijko breeds Katendrcchtsche veer geheel zou kunnen vervallen. Het plein te Rotterdam buiten de voorlang afgebro- kene Hofpoort en welks bestrating met keijen nu vol tooid is zal tot eene veen>arkt worden ingerigt en daarentegen de tegenwoordige veemarkt in eene groen temarkt veranderd. Blijkens de jongste tijdingen uit Oost-Indie hebben op Sumatra eenige schermutselingen plaatsge had omstreeks Moeara Doea den 23 Septembor had men hoewel eerst vruchteloos gepoogd die plaats te nemen de majoor Hemmes, kapitein Boelhouwer, benevens 8 Europeanen en 23 inlanders Wafen ge wond en 4 inlandsche soldaten gesneuveld. Toen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1