9 ZEETIJDINGEN. MYOËIHIIDDËLËN. de ir I dron leger I bragl I SetiÜ! I bloec Heze I ferhi I afstond van liet gestrande vaartuig gebrapt en mogt men de vreugde smaken de wakkere vissehers met vier schipbreukelingen aan strand te zien brengen. De equipage had uitzeven koppen hestaan. Twee hunner, zoons van den kapitein waren over boord geslagen juist toen de reddingsboot hel schip was genaderd. H. M. de koningin heeft heden morgen Scheveningen bezocht en aan de schipbreukelingen een bankbiljet van 100 dóen ter hand stellen. Een ander menschen- vriend tegenwoordig zijnde bij de redding gaf f 10 voor hen. 's Gravenhage 19 December. Men meent te we ten dat er bij het gouvernement geen voornemen óp staat om burgemeesters ten platte lande, boven de 70 jaren voortaan Ie continueren. Rotterdam 19 December. Uit Californie wordt volgens do Nieuwe Roti. Cour. het volgende medege deeld Nadat de ontdekking der in deze omstroken vroeger verborgene schatten algemeen is bekend geworden was bet hoekerscbip Oceaankapt- G. van Duffelen laatst komende van Valparaiso en te Vlaardingen te huis hehöorende de eerste bodem die alhier de Nederl. vla!» deed wapperen. Werd het charter van dat vaartuig als in deze stre ken geheel ongewoon en onbekend veler aandacht waardig geachtde equipage van dat schip heeft bovenal de opmerkzaamheid getrokken. Het is van algemeene bekendheid welken nadeeligen invloed de gouddelving op de ondergeschiktheid der matrozen van alle hier aan gekomen schepen uitoefentde bemanning van de Oceaan echter is de eenige die zich onderscheiden heeft door gehoorzaamheid en onderwerping aan de hevelen van haren gezagvoerder. Geene voordeelige aanbiedingen hoe uitlokkend ook zijn in staat geweest die schepe lingen ontrouw Ie maken aan de vervulling hunner pligten de meest verleidende voorslagen zijn door hen met verachting afgewezen. Waarlijk eene zoo gun stige uitzondering op do talrijke vloot van schepen uit alle natiën hier vereenigd, en onder de hier bestaande omstandigheden is wel waardig met eere vermeld en als voorbeeld voor anderen gesteld te worden. Na een verblijf van zes wekeirheeft de Oceaan op den 6 September onze reede verlaten en genoot de equipage den besten welstand. 's Hertogenbosch 18 December. Op de veiling der bibliotheek nagelalen door den wel-eerw. heer van l'ellecom van Rorlenhoefis het als een van do al lereerst gedrukte hoeken beroemd werk llisl. Sancti Joliannis Evang. ejusque Vis. Apoc. (gedrukt bij Lau rens Koster) verkocht vonr f 300 en hel fraaije exem plaar der werken vair m." 11'. Bilderdijk en mevrouw Bilderdijkvoor f 407. Dezer dagen is te 's Hertogenbosch een gouden tien-guldenstuk uitgegeven waarvan door eene be hendige snoeijing twee gulden aan waarde was afge nomen. Groninger 17 December. Voor ongeveer een jaar verliet de heer L. v. M. ontvanger der rijks belastin gen in het naburige Grijpskerk zijne standplaats met een deficit in de kas. Bij reglerlijke uitspraak is bij •voor eenige dagen van de legen hem deswege ingebragle beschuldiging vrijgesproken. Voor eenige dagen nu is de ontvanger die voor den eersten is in plaats ge komen met omtrent f 8000 naar buitenslands gegaan men meent naar den Rijn. De heer v. A. d. K. moet althans een brief uit Keulen aan zijn controleur ge schreven hebben. Bij de regering zou volgens eene der Groning- sche bladen het plan hestaan, oin de infanterie—balail- lons bij bet leger op vijf kompagniën te brengen en dtis met eene kompagnie te vermeerderen. Deze maat regel die door deskundigen ook uit een tnktisch oog punt altijd als wenscheüjk is aangeprezen, zon (in dien hij doorging) niet alleen doen blijken van de zucht van onzen minister van oorlog oin de armee op hech ter grondslagen te organiseren maar levens van het prijzenswaardig doel om den kapiteins-rang (die voor de meeste officieren de baton de rnaréchal is en hoe velen zijn er niet die tiaar heneden blijven toegan kelijker te maken.- Alleen hij de infanterie toch zijn thans 5-4 officieren die meer dan 20 jaren in den rang van luitenant hebben doorgehragt en zoo zon deze maatregel dus allezins billijk zijn immers te meer daar men wil, dat zulks zou geschieden zonder vermeer dering van uilgaven op het budget. Men hoopt dan ook, dat dit gerucht in bet tijdelijk belang van zoo velen moge bewaarheid worden. Uit Leeuwarden wordt gemeld dat de besmette lijke longziekte zich in den stal van een onder het ge bied dier stad wonenden landman heeft geopenbaard. In de provinciën Groningen en Drenthe heeft inen on der bet rundvee de tonghlaar waargenomen. Middelburg, 18 December. Door 212 meestal handeldrijvende ingezetenen dezer stad is aan de tweede kamer der staten-gcneraal toegezonden een adres van den volgenden inhoud De ondergetekenden gelezen hebbende de bro chure van den heer Dirk de Oude, getiteld NeMunds Behoud, verklaren zich mei hel daarin voorgedragen stelsel van belasting op do daarbij aangewezene gron den te vereenigen en nemen de vrijheid hij deze zich te wenden tol de tweede kamer der staten-generaal met verzoek dat het haar behagen moge de voord ragt en aanneming van dit of dergelijk belastingstelsel te bevorderen en te ondersteunen." Men verneemt dat vrijdag den 28 dezer maand bij bot provinciaal gereglshof alhier de zaak zal worden behandeld van den stads-apolheker E ij baardbeschul digd van langdurige en eigendunkelijke opsluiting van ééne zijner dochters. De heer m.' P. J. G. van Dig gelen is door den beschuldigde verzocht als advocaat voor hem op te treden. JONGSTE BCITEIVLANBSCHE TIJDINGEN De thans ontvangen Javasehe bladen zijn grooten- deels opgevuld met herigten omtrent de reis van den gouvprneur-generaal naar de bezittingen op Borneo en naar Celehes. Eergisteren nacht is te Brussel een huis afge brand waarhij terwijl de man om hulp rond liep zijne vrouw en 6 kinderen in de vlammen omkwamen. De vrouw bevond zich in zwnngoren slaat. Uit Terracina (Kerkdijken Slaat) berigt men onder dagleekening van den 5 December dat ileSpaan- sche troepen ten getale van 4000 zich aldaar hebben ingescheept. Een tweede vertrek zou den 15 dezer, en bet laatste in Januarij eerstkomende plaats hebben. Reis doop Caïifopnie. (Vervolg.) Ik had daarenboven - dus gaat hij voort - te Stock ton eenen onwaardeerharen bekende gevonden hel was zekere monsieur Eugene Duvaldie vroeger te S.'-Jago, in Chili gevestigd aldaar consignation der Belgische huizen ontving hij was sedert verscheiden maanden zich te Stockton komen nederzetten en had er een uitmuntend huis gevestigd. De heer Duval stelde mij aan een personaadje voor dat bestemd is den een of anderen lijd iemand van zeer groot gewigt te worden die man heel mijnheer tViber hij heeft zich reeds sedert verscheiden jaren in het land nedergezeteen groot gedeelte van het grondgebied van Stockton is zijn eigen dom en men noemt hem in de wandeling niet anders dan den koning van Stockton. De heer Wiber bezit eene onmetelijke boeveelheid landerijen, die thans eene bijna fabelachligen prijs waard zijn en eerlang zal hij waarschijnlijk in het bezit zijn van een der grootste geblvermogens van den aardbodem. »Een der aanzienlijkste mannen van Stockton wel te verstaan hij vergelijking was een Neger van Mar tinique die weinige jaren geleden naar San-Francisco gekomen was zonder zijne vracht te kunnen betalen maar op voorwaarde dat hij daarvoor gedurende den overlogt de pot zou koken vervolgens kwam hij riaar Stockton nam verscheiden blanken wier zaken achter uit gegaan waren, in zijne dienst opende eene restau ratie die weldra grooten toeloop verkreeg en was thans op den weg om mede een zeer goed fortuin te maken. Gij ziet mijnheer, uil deze misschien wal te zeer in het klein loopende bijzonderheden dat alle vak ken van nijverheid wanneer men er slechts vlij! en beleid in aanhragt hier veel kans hebben oin te sla gen. Ondanks zijno kleur was die Neger hier zeer wel gezien. Men zij slechts geen Spanjaard dat is hier te lande genoeg." Dc reiziger merkt vervolgens aan hoe vreesselijk de speelwoede in al de steden van Californie beerscht- Om zijn oogmerk uil te voeren poogt hij eene kaart van het land te erlangen maar slaagt natuurlijk daarin slechts onvolledig. Zie hier eene schildering welke hij iets verder van de. landsgewoonten en hijzonder van de Indianen geeft De Indianen hier te land zijn over het algemeen van een zachtaardig karakter maar zijn zij dronken dan zijn zij ware redelooze dieren. Op zekeren dag zag ik een dozijn hunner in uien toestand met elkander twisten. Zij wierpen' elkander ondereinden van lies- schen naar het hoofd een wapen waarmede zij zeker vroeger onbekend waren en dal uiterst gevaarlijk had kunnen worden bijaldien zij het niet met verwonder lijke behendigheid hadden welen af te wenden. Zij renden als razenden ^elkander op hel lijf, sommigen zalen te paard en poogden hunnen vijanden lasso's over hel hoofd te werpen. Verscheiden van hen waren reeds zwaar gekwetst toen hun meester op bel slag veld verscheen aan een hunner zonder een woord te spreken een louw dat hij in de hand hield ont rukte en hem met eene regt Brilsche bedaardheid een aantai slagen gaf, welke hij koelbloedig met luider slem aan elk der schuldigen loeleldo. De strijders ontvingen die tuchtiging ootinoediglijk en zelfs met een zweem van genoegen maar naauwelijks was El Ams weder weggegaan of zij begonnen het gevecht op nieuw waarbij er vijf eenen enkelen op het lijf vielen en hem onmisbaar doodgeslagen ïouden hebben ?oo or niet gelukkig eenige Amerikanen opgejaagd waren die de vechters met vuistslagen uit elkander dreven. Een kwartier daarna waren kloppers en gekloplen de beste vrienden van de wereld." Vervolgens wordt het vertrek van Stockton beschre ven do moeite welke de reiziger had om voor zwaar geld een paar ellendige lastdieren een muilezel en een paard te erlangen vervolgens de onmogelijkheid om bedienden en hel bezwaarlijke om reisgenooten te vin den. (ƒ7et vervolg hierna DIEIGENCE- DIENSTE» C(»RRESPO!VnEREÏVnE OP RE 9TOOMROOTEN AANLEGGENDE AAN HET ZFJPE Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maand December (DtlCITST TÜSSCHEN MIDDELBURG EK ROTTERDAM Kaar Middelburg: Kaar Rotterdam: Dwgsdag 25,'smorg.il are, Zoodag 23, 'smorg. 71/2me; Vrjjdag 28, 8% I Donderdag 27, f> 9 (DIENST AMICITIA.) Kaar dntiverpe/t Donderdag 27, 's morg. 6/2 ore. MJKS-, lIARRÏliiïm""enz." PHIJZBKT DBK EPPECTEM TE AMSTERDAM, den 20 December 1849. gebleven. N e der lande n2 >/2 pG. Werk. SclinJd 3 o 4 o Aniorl. Syudikaal 3'/2 P^. Haudel-iVlaatschappi j 41/2 Oost-Indien 4 o Z 6 64 pG, Binnenlandschc fondsen waren heden, in Integralen zeer vast. 168 bij vrij levendige affaire MIDDENPRtJZEN VAX DE VOEGENDE AHTIKSK.EN TE ZIERIKZEE, van den 20 December 1849, O. Tarwe 1848 N. dito 1849 - Zaai'Zomer dito - Ordinaire dito - Rogge - N. Wint -Gerst - Zomcr-dito- Daver- I'.iardoboonen - Wille dito - Bruine dito De Ked Mudde. 7,75 a 6,50 a 0 00 a 0 00 a 4.50 a 0,01) a 3,00 a 2.00 a 3 50 a 3,00 a 3,00 a 8,00 7,25 0,03 0,00 5,00 3,50 3.tO 2,10 4,00 5.00 5,00 De Ned. Mudde Graauwe Erwten J 0,00 a 0.0' Groene dito Gele dilo Koolzaad - Zaai Lijnzaad Slag-Lijnzaad Raap-Olie Palent-Olie - Lijn-OIie 4.00 a 4,3< - 0,00 a 0,0 - 0.00 a 14.0 - 13.00 a 14.0 - 3 00 a 7, - 47,00 per va - 50,00 00,00 Raapkoekenƒ00,00 del040stuk Lijnkoeken -00.00 Het fregatschip de Roompot, kapt. H. H. de Boer, in Batavia naar Midi S.'-Helena gepasseerd. Het den 17 dezer te Hellevoetsluis binnengekomen Nederlandsch barkschip Ceres, kapt. L. W. van Rijn van Alkemade heeft de reis van Batavia naar bet va derland in den buitengewoon korten tijd van 84 dagen volbragtterwijl de uit- en tohuisreis in 6 maanden en 23 dagen is afgelegd. Een voorbeeld van snelle vaart levert mBde het schip de Javaan, kapt. P. Dekker, den 18 van Batavia in Texel binnengekomen. Deze bodem is den 28 Mei laatstleden uit Texel naar Batavia en den 22 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken en heeft dus de heen- en terugreis in 6 maanden en 21 dagen volbragt. Brouwershaven, 20 December. Binnengekomen: Ratavia k3pt. E. Verschoor Celehes kapt. J. R. N. J. Bijl, IJstroom, kapt. L. de Meeler, alledrie van Ba tavia Ficka Jantinakapt. E. J. Mulder, van Riga, en Elisabeth, kapt. S. Murray, van Sunderland, alle naar Rotterdam. Het gestrande kofschip Anna Maria is verdreven en ligt thans op den Banjerd 3 kabellengten van de witte uiterton op 12 voet water Schouwen z. o. o. 6 O ze sr Te üi di JVi B, te na na lei sol te en Tei de dal zeg Tai sch om sch ine ligi om del baa drii de MARKTPRIJZEN DEE MEEKRAP TE ZIEBIBZE van den 20 December 1849. TEELT 1849. Twee-en een, late kw.puik. 26,00 a f 27,00 Tweeeneen. middelbare dito - 23,00 a - 25,00 Twee en een, mindere dito - 21,50 a - 22,50 Ecu en een, lste kw, puik. - 26,00 a - 27,00 Een en een, middelbare dito - 23,00 a - 24,00 Een en een mindere dito - 21,00 a 22,00 Onberooftle lste kw.puik. - 27,00 a - 28,00 Onberoofde. middelbare dito - 23,00 a - 26,00 Onberoofde, mindere dito - 22,00 a - 24,00 Mullen5,00 a - 6 00 Middelbare dito- 3,00 a - 4,00 Blanke onberoofden gevraagd. ADVERTMfli. Getrouwd M." W. H. KR0EF Sluis en den 19 December 1849. C. H. JANSSEN. leger )lo<re I van yhlp Laak TBR STABS DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A, DE VOS. Par

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2