X°. 102. 1849. Zaturdag 22 Becember. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. hem den dat ZIERIIZEESCHE COURANT. ■nen 5 leans het otter- >r van gm (f.EMltf fiber* 7 Yi "r8J FVl 1HI, en. ki3/ic pC« K PYs ABONM2MSNTS-PRZJS'. /*er drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15. n zend in (j den A dverldaags té vorenwrz /n ?cfr/erfo'r dt «/re VEasci-iuwT: PBIIS MR &DVEBTENTIÏK: Gewont 1 5 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Dondberigten van !-6 regels a f behalve het Zegelregt. Uit Iioofnie van liet invaESende liers- feest zal «le Courant van WOEBSIJAG op Hf. AA.VAGOXD e. li. worilm uitg-egeven. v aanvoétf g goede goede en ils voren, Vlaamse dj—. Haver ft 2,40. j.so: dito '5 a 6,50; is laser, icnde lot1 Kin Igenoot lorn vara CW VlHtUV'^' voort' ng mijne] BUITENLAND. DOITS C II I. A M D, Frankfort, 16 December. Na eene discussie van 5 d.ifpD heeft de Beijerscho landdag eindelijk met 91 •legen 40 stemmen het wels-nntwerp aangenomen vaarhij de Israëliten, ten opzigte van politieke en bur gerlijke regten met de Christenen worden gelijk ge steld. Bp jongste woelingen hebben op den Bnssischen boekhandel een zeer nadeeligen invloed uitgeoefend. 7oo zijn 1). v. alle boekwinkels te Riga Oorpat enz. "sedert de maand Julij wegens verkoop van verboden werken op hoog bevel gesloten en verzegeld en de eigenaars aan de criminele regthank overgeleverd. Blijkens officiële opgaaf zijn in geheel Rusland door de laatstelijk daar geheerscht hebbende cholera 1.686.849' menschen aangetast en daarvan 668.012 overleden. Volgens de getuigenis echter van onder scheidene geneesheeren moet het getal fier aan die ziekte geslorven personen op ruim 2 millioen worden gesteld hetgeen zeer veel is voor zulk eene schrale be volking. Te Petersburg zijn van de 450,01 0 ingeze tenen 22,022 aangetast geweest en daarvan 12.228 overleden Ie Moskou van de 353,000 zielen 16,248 aangetast en 8025 overleden. Hamburg 15 December. Uit eene goede bron ver nemen wij dat de wapenstilstand lusschen Pruissen en Denemarken uitdrukkelijk voor den tijd van drio maanden verlengd is ofschoon volgens het gesloten verdragdeze uitdrukkelijke verklaring niet noodig was, (Jaar de wapenstilstand wanneer hij niet werd opgezegd, stilzwijgend zoude voortduren. r K A N H R IJ K, Parijs 17 December. De Assemblee Nationale be weert dat de democraten die op dit oogenblik té bonden vereenigd zijn eene som van ruim 6 millioen [in goud in de Fngelsche bank hebben gedeponeerd. Steeds blijven velen aan den voorzitter der Repu bliek het stille denkbeeld toeschrijven bet Keizerrijk ie doen herleven. Zijn gedrag op den 10 dezer ver klaart men omdat hij het oogenblik nog niet gunstig oordeelde. Zijne vrienden wenschlen hem reeds in 1804 te verplaatsen terwijl bij liet tijdstip nog slechts 1800 of 1801 noemt, dat is het consulaat. In hoe Iwrre dit waar zij is natuurlijk voor alsnog niet uit ie [lonken maar zoo veel is zeker dat Lodeiöijk Napoleon <>r zichzelven regeert hij bestuurt de huitenlaiulsche Uhinnenlandsche staatkunde hij is zijn eigen minister W oorlog en van policie hij vervaardigt ontwerpen wet schrijft, officieel in den Moniteur enz. Men verzekert dal het ontwerp van den heer Uimwcl Sanchez Silvaom de geheele Spaansche schuld 2 percents schuldbrieven over te brengen geen bij - M zal vinden. GROOT RITTANRJlEïtf. 3°jufvroutf 1 roef. ef, I.onden 17 December. Aan alle havens van hel i^'cenigde Koningrijk hebben de tolbeambten strenge Nors bekomen om naauwkeurig te letten op deonl- P'ping van lijn- cn raapkoeken die ingevoerd wor- r"vermits eene aanzienlijke hoeveelheid zamenge- pl# tabak in den vorrn en onder den naam van raap- ^'jnkoeken is binnengekomen. Heden werd te Londen op Smilhfield de jaar- wche groote veemarkt gehouden de aanvoer bestond h; 0785 runderen 24,930 schapen en lammeren 103 kalveren en 240 varkens. Van Duitschland en Holland waren er 113 runderen ,1160 schapen en 17 kalveren. Van rundvee werden bijna alle goede kwa liteiten verkocht echter niet zoo hoog als men ver wachtte. Schapen waren slecht gevraagd. Kalveren waren iets hooger in prijs. Ook in varkens was de handel slecht. Te Kilrush in Ierland zijn 40 menschen hij het omslaan eener veerschuit omgekomen. Deze onge in kkigen hadden met nog 3— 400 andere arme Iet- sche landbewoners, te vergeefs hulp en onderstand ge zocht in hel werkhuis van Kilrush dat hen niet opne men kon en zoodanig bezwaard is dat de opzieners noch fonds noch crediet hebben maar 18.000 p. st. schuldig zijn 13,000 armen in dat district komen let terlijk van gebrek om. Bit is een staaltje van het arm wezen in Ierland. BELGIS. Brussel 17 December. Koning Leopold vierde gis teren. zijn ÖO-1"0 verjaardag. Uit het zeer uitvoerige verslag aan den koning omtrent de jongste, volkstelling, blijkt, dat de bevolking van Belgie bedraagt in de steden 1.092.507 en op het land 3,244,689 te zamen 4,337,196 inwoners. BINNENLAND. Amsterdam, 18 December. Gisteren avond werd alhier van wege het Ncderlandsche Bijbelgenootschap het verslag uitgebragt nopens den staat en de verrig- tingen van dat genootschap in hel algemeen er, meer be paaldelijk van de aldeeling Amsterdam in hel bijzonder. In liet 34slfl boekjaar zijn er uitgedeeld 24.781 Oude en Nieuwe Testamenten; het genootschap breidde zijne bijbel-uitgaven voor eigen rekening uit en had op 31 M ei in hel algemeen depót voorhanden ruim 41,000 exemplaren, 1000 meer dan ten vorigen jare. Het Brilsch Genootschap plaatste hier te lande in 5 jaar tijfis 23,700 bijbels. Be uitgaven van het hoofdbestuur bedroegen ƒ57,313 de ontvangsten slechts f 48,742hei tekort van ƒ8- a 9000 werd gedekt door (tel aanzienlijk batig slot des vorigen jaars zoodat er ook nu nog met een sahlo van 2340 werd gesloten benevens den voor handen voorraad bijbels bedragende meer dan 10,000 exemplaren. 't Getal leden en begunstigers van liet genootschap nam af. Verder blijkt uit het verslag dat op eene uitnoo- diging des hoofdbestuurs uit vrijwillige gillen eene som was bijeenuebraiit ten behoeve der door hel Brilsch en Buitenlandse!» Bijlndcenonisehap ontworpen bijbel verspreiding in Oostenrijk en Balie welke na aftrek der onkosten ƒ5160 had bedragen en in Engeland warme dankbetuigingen had uitgelokt dat in de kolo niën hij voortduring. 1200 'Nieuwe en 100 Oud" Testamenten in de Maleische taal, en. bij aanvang. 500 Ja va an sche Nieuwe Testamenten waren uitgedeeld dat de heer Gericke de Javnansche Bijbelvertaling voort zette de lieer Malt hes, le Vlao.issar zich met goed ge volg op de Boeginesche en Macassaarsehe talen toelegde, om daarin later den Bijbel over te zetten dat de lieer Neubronner v. d. Tuuk. lol afgevaardigde. ten gelijken einde, in de Balta-landen op Sumatra bestemd vol gens de laatste, boriglen te Soerahaija was aangekomen; dat de zendeling Hardelandter vergadering tegenwoor dig maar op het punt om te vertrekken met de ver taling des Ouden Testaments in de taal der Kleine Dajak op Borneo door het genootschap betast was even als hij vroeger het Nieuwe Testament m die taal had overgezet en op kosten van het Brilsch Genoot schap aan de Kaapstad had doen drukken dat de zendeling Hermann zich met eene Alfoersche andere zendelingen met eene herziening der Maleische Bijbel vertaling bezig hielden welke vertalingen wanneer daarvan eenig boek zou zijn afgewerkt en door be voegde beoordeelaars goedgekeurd op kosten van het genootschap zouden gedrukt worden enz. Het Britsch en BuitenL'Bijbelgenootschap verspreidt thans den bijbel in 140 talen of tongvallen. Be twee haartjes Californisch goud die jl. don derdag bet eerst hier aan de markt waren zijn gisteren verkocht tegen den hno'gen prijs van 1442,60 per Ned. |g met ruim 131/s pc.* agio. 's Gravenhage 18 December. Naar men ver neemt is de heer procureur-generaal bij het provin ciaal geregtshof in Zuid-Holland in cassatie gekomen tegen de uitspraak van gemeld hof in zake A. J. E. van Bevervoorde. Blijkens een berigt in de Staats-Courantzijn door onze regering in overleg met de gouvernemen ten van Frankrijk en Belgie, nieuwe schikkingen ge maakt, orn ile aankomst der Oost-Indische brieven hier te lande if? verhaasten. Uil een schrijven van Valotte (eiland Maltaj blijkt* dat II. li. 11, prinses Marianne der Nederlanden voor nemens was den 26 November Malta te verlaten en naar Alexaodrie te stevenen van daar per stoomboot door het Mahmudisch kanaal naar Afrak aan den Nijl en verder' te water naar BouUk en Caïro te reizen al daar de graven der Kalifs het Mocealem de pyrami- den de sphynxe.n en spelonken te bozigtigon en ver volgens naar Sachara on Mirrathone te vertrekken waar zich het kolossale standbeeld van Sesostris en do pyramidon van Dashoul bevinden. Van daar zou do prinses naar CaV.ro tcrugkeeren en tijdens het uit stapje naar de Egyptische gedenkteekenen in do spe lonken overnachten. Naar Vlexandrie teruggekeerd zou de vorstelijke persono Jaffa bezoeken en van daar naar Jeruzalem reizen om door Bethanie Jericho de Jordaan en de Dnode-Zee te trekken. Vervolgens naar Jeruzalem teruggekeerd door Bir moest de reis gaan naar bet aloude Bethel en Nablous om de Ja- cobsbrori en de bergen van Gerizim cn Ebal te zien verder naar Si'basla of Samaria en Jenin door de vlakto van Esdralon naar Nazareth en Knpernaurn. Van daar zou H. K. II. terngkeeren over den Berg der zaligspre kingen naar Nazareth en den berg Carmel op welken berg in liet grootste klooster van Palestina nachtverblijf zou woe ien gehouden. Vervolgens was het reisplan naar K.u'-u'U langs de haai naar Acre dan naar Ty- rus Sidun en B'gynuh met een uilstapje na&r Baal- barh door de bergketenen van den Libanon. Van Bey- ruth «.mi de reis por boot worden voortgezet om Rho- dus Cyprus Athene enz. aan te doen. Een halt uur noordwaarts van Schcveningen is gisteren gestrand d<» kof Murgriltikapt. K. J. Scholten van Groningen terugkeerende van Koningsbergen en hesiemd naar Geu l. Hol vaartuig was met raapkoeken geladen. Be reddingsboot van de Noord- cn Zuid- Hollandscho redding-maatschappij is terstond na het ongeval in zee gegaan doch door het breken van eeno lijn kon men bet schip niet dadelijk naderen en de manschap kwam zelfs in dringend levensgevaar. Andere reddingsmiddelen werden even vruchteloos beproefd hetgeen niet weinig leedgevoel verwekte daar men het angsigeschreeuw der equipage duidelijk vernam. Ten derdemale waagde men hierop een kans ofschoon het reeds donker was geworden de wakkere Jan Plug be gaf zich met zes visschers n> weten P. Kolk A. Tuit P. de Jong A. de Toet. K. Groolveld en den uitmun tenden zwemmer Gvan der Hak in de reddingsboot. Men kan zich de verslagenheid verbeelden toen na kort tijdsverloop bij de op last der strandvonders ont stoken vuren bespeurd werd dat de lijn op nieuw gebroken en de boot ledig gezien werd dobberende op de onstuimige zee. In allerijl wangden zich eenige kloeke zwemmers om zoo mogelijk aan hunne gezel len en do equipage van bel schip hulp toe le brengen hoewel velen allen reeds verloren waanden men kan zich de vreugde van die zwemmers verbeelden toen zij van het schip hoorden roepen en hierop werd met levensgevaar een wagen met paarden tot op eenigen >E vos»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1