Woensdag 19 December. 3N m NIEDWSTIMGI1. N°. 101. BE DISCESSIE» DER TWEEDE KAMER Woensdag en Z<aturdag. ZKRIKZEESCHE COURANT. ABOVMEMENTS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. nzending der A dverldaagste voren.'snamiddvóór 4 ure verschijnt: -»'£ paus DER AsvEaiButnii: ITg/fone 15 cents de rAfél. Geboorte-, Huwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. ,_r Wij hebben vroeger, even als velen in den Lande, niet alleen der bedaarde, mannelijke en fiere houding van de tweede kamer den verschul- digden lof gegevenmaar tevens onbewimpeld betuigddat wijhoedanig de Ministeriële crisis zich ook mogt oplossenalle hoop en uitzigt op die kamer stelden En toen die crisis zich naar den wensch van alle weidenkenden oploste, be stond er allen grond, om te verwachtendat er zich eene eenstemmigheid tusschën haar en het Ministerie zou openbaren, welke op de heilrijkste uitkomsten zou doen hopen. Bij de lezing der laatste discussiën echter, zien wij ons in eenige opzigten deerlijk in die ver wachting teleur gesteld, en rollen spelen, welke niemand a priori zóó zou hebben durven voor spellen, zonder den blaam van een' zwartgallige op zich te werpen. Wel stelden wij ons, in één' onzer vorige nummers voor, dat het tegenwoordig Ministerie deszeifs doel niet zou bereikendan middendoor een' storm van tegenkanting en in trigues om welke te bezweren en krachteloos te maken een ijzeren wil en onverpoosde krachtsin- - spanning zou gevorderd worden; maar, dat som mige Leden der kamer op eene wijze zouden te werk gaanals ons in de verslagen van de han delingen der tweede kamer wordt aangekon digd - wie had dit durven verwachten van eene klasse van menschen, die door geboorteopvoe ding, kennis en stand in de maatschappij teregt genaamd wordtderzeloer hloern. Voorshands rustte er, in deze oogenblikken op die kamer geen duurder pligtdan naar eed en geweten te beoordeelen: of de aangeboden Begrooting voor 1850 al of niet behoorde aange nomen te worden. Dat over den vormhet uit getrokken cijfer derzelvemaar vooral ook daar over, dat het tegenwoordig Ministerie een werk van het afgetredene, behoudens eenige wijzigin gen, had goedgekeurd, hier en daar scherpe aan merkingen zouden gemaakt worden - dit werd algemeen verwacht. Maarniemand heeft zich durven voorstellen, dat men, in plaats van hoofdzakelijk of uitsluitend over de Begrooting le spreken, juist deze, de eerste de beste, ge legenheid zou aangrijpen, 1.° om zijn' gal onder eene dosis van verfijnde en zoetvloei jende stekel achtigheid legen het nieuwe Ministerie of liever tegen twee Ministers uit te brakenom uit te trompetten dat het vorig Ministerie is gevallen door de oppositie; dat die oppositie zich daardoor op het kussen geplaatst heelt en nu maar weten Moet, wat het doet enz. enz.; en 2.°, om een ge schilpunt ter bane te brengen over de achteruit stelling en onbillijke bejegening der Catholijken omtrent de waarneming van openbare betrek- i dingen en postenen zulks wel met eene vinnig heid, eenen geloofsijver (haast hadden wij ge- '";dgeloofshaaten onbetamelijke drift, die sommigen den raad deed gevendat de Catho- %en vaorzigtig zouden zijn den spreker zeiven 'aler scheen te beiouwenen dieeindelijk Zoveel voedsel won zóó schandelijk hoog werd "Pgevoerd, dat de tusschenkomst des voorzitters vnoodig. geoordeeld werd tc-i aanbeveling.van de meest wenschelijke bezadigdheid. Vrij moge men nadat de twistappel Was opge worpen en verderfelijjt zaadzoo in als huilen de kamer, gestrooid was, hetwelk welligt nog na jaren heillooze vruchten zal dragenzoetsappig beweren dat de bedoeling niet was, te verbitte ren veel minder te beleedigen- Vri j moge men na de hatelijkste personaliteiten, iafbekkig en als eene slak voor het zout in zijne schulp krui pen nadat het Ministerie met waardigheid zoo vele grieven had beantwoord wij voor onshou den het gedrag van alle die leden der kamer, die zich aan het aangevoerde hebben schuldig ge maakt voor hoogst laakbaar ,eri voor de bedrijvers zóó vernederend dat wij wenschen moeten dat zulke mannen nooit meer tot volksvertegenwoor digers gullen gekozen worden; - want toch, in dien men voortgaat, zóó in de tweede kamer te handelen, dan staat het te vreezen, dat tij weldra eene tweede vertooning zalgeven van de beruchte Parijsch-Rcpublikeinsche vergaderingen, waarin men eikanderen als straatjongens klappen toedeelt, of uitdaagt tot een tweegevecht. Men zegge nietdat wij te hard oordeelen. Wi j vragen met grond: walzou het einde geweest zijn, indien leden der kamer van eene andere gezindte zich ook eens zóó hadden laten vervoerenals de heer Dommer v« PoldeRsveldt En hoe zou het laatste bedrijf zijn geweest van het tooneelindien de aangevallen Ministers in denzelfden toon had den geantwoord als waaropzij zi jn toegesproken? Wat gaf den voorstander der Catholijken zelfs maar van verre, het regt, om juist nu, zonder eenige aanleiding, dien twistappel op te Werpen en dat voor een Ministerie, dat, al ware ook zijn beweren gegrond, aan al die achterstelling riiet het minste aandeel heeft? Duidt dit niet aan, dat de quaestie opzettelijk gezocht, en juist nu voorbedacht ter tafel gebragtvs? Intusschen bedenke die voorvechter, dat men voordeel kan doen ter andere zijde met zijn opge worpen twist. En, - het Ministerie - welnu, het weet nu uit welken hoek de wind vari tegen stand waait, en wat het voortaan van alle zulke en soortgelijke mannen te verwachten heeft - inen - zegge het voort - en dbe zijn profijt BEKENDMAKING. De Bürgf.mkksi er der Sta<! Zièrikzee brengt ter kennia van de daarbij belanghebbenden': «lat het suppletoir kohier van het Pa- tentregtover het 2de kwartaal van het loopende dienstjaar, dezer Stad. op den 10 «lezer maand, door Zijne Excellentie tien heer Staatsraad Gouverneur dezer provincie, is executoir verklaard en op heden gesteld wordt in handen var. den Ontvanger der Directe Belastingen alhier, ten fine' van invordering en eimleülk. dat een ieder verpligt is zijnen aanslag, ingevolge de Wet te voldoen. Zierik&ce, den 17 December 1849. DE CllANE. BUITENLAND. ÏBiSKBHS. Pabus, 14 December. Uit Marseille wordt ver zekerd dat een deel der Frinsche expeditie spoedig uit Rome terug verwacht wordt. Onderscheidene stoom- booten zouden reeds lot dat einde van Toulon vertrok ken zijn en tegen het einde der maand zouden slechts 12,000 man te Rome blijven. (IBOgz-lBIIZAIIItllx, LoNnEN 13 December. Op morgen zal do begra fenis van de koningin-weduwe plaats hebhen doch met zeer weinig staatsieovereenkomstig haar eigen uitdrukkelijk verlangen waaraan H. M. koningin Victoria gelast, heeft., a's het onloöchenbaarste blijk dor echt christelijke gevoelens der overledene volle publi citeit te geven zoodat men liet heden in de jjladen vindt medegedeeld als volgt nik sterf in volkomene nederigheid ten eenemalo bewustdat wij allen gelijk zijn voor den troon van God en ik hegeer dientengevolge, dat mijne sterfelijke overblijfselen ter aarde besteld worden zondereenigs pracht of staatsie. Zij zullen gebragt worden naar S '-Georgps-kapel te Windsor alwaar ik verzoek zoo stiile en beperkte ter aarde bestelling, als mogelijk is lo ontvangen. »lk begeer in het bijzonder, niet in staatsie nederge- legil te worden dat de begrafenis-plegligheid hij dag moge plaats hebben zonder optogten dat de baar door matrozen begeleid worde. Allen diegenen mijner vrienden en betrekkingen tot een zeker getal die mij wenschen te volgen zij zulks veroorloofd mijnen neef prins Edtiard Van Saxen-Wvimarden lords Houie en. Denbigh, den wel-edelen heer William Ashley, den heer Wood, sir Barnard en sir Davit-sen al die genen mijner dames, die daartoe genegen zijn. «ik sterf in vrede oil wensch naar hel graf gedragen, te worden in rust en stilte vrij van do ijdelheden en pracht dezer wereld. Ik hegeer geene ontleding of balseming te ondergaan en wensch -zoo weinig moeite te geven als mogelijk is De berigten uit New-York maken gewag van de ontdekking van een tekort van 15 a 20 millioen dollars in ile schatkist der Vereenigile-Slaten dit tekort wordt algemeen aan de kosten van den Mexicaanschen oorlog en aan de slordige wijze op welke de administratie l'olk hare rekening gehouden zou hebben, toegeschreven. (Particuliere brieven verzekeren datwanneer da bijzonderheden nopens dit tekort wereldkundig wor den daaruit zal blijken dat in het beheer der Repu bliek van de Vereenigde-Staten gevallen van omkooping hebben plaats gehad van zoodanigen aard dat zij alles wal er van dien aard hij Europesche regeringen is voorgevallen in de schaduw zullen laten.) BINNENLAND. AiKStEROASi14 December. Als eene bijzonderheid Vermelden wij, dat het oe,rste goud, van California door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aange voerd gisteren alhier aan de markt was. De twea haartjes te zamen 600 oneen zwaar hadden eeno gehalte van sa»/1000 en fijn hij "7,000 en "7,00» zilver. Men verneemt, dat de directio der Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de reeders heeft bekend ge maakt dat zij voor het volgende jaar hare vrachten weder met f 6 per last vermindert behoudens haro vroegere bepalingen omtrent de progressive verminde ring voor schepen van een zeker aantal jaren en boven eene zekere grootte. 's GBavenhaob 15 December. Heden heeft het prov. geroglshof in Zuid-Holland uitspraak gedaan Ier zake van den heer A. J. E. van Bevervoordeoppo sant in cas van verjaring van eene veroordeeliug van zes maanden gevangenis, f 1000 boete en ontzegging zijner burgerschapsreglen gedurende tien jaren; het hof heeft hem in een gemotiveerd arrest verklaard goed opposant. 's GnAVEfulAGB 16 December. In de avondzitting van de tweede, kamer der staten-generaa! van jl. don derdag hebben nog eenige leden alsmede de minis ters van financiën en van hinnenlandsche zaken over het geheel dor begrootingswetten het woord gevoerd. De algemeene beraadslagingen zijn alstoen gesloten en die over de verschillende hoofdstukken hebben daarop een aanvang genomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1