Üt°. 100. Zaturdag 15 December. 1849 BESTUREN ADMINISTRATIE?!. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. COURANT. ZMKZEESCHE jfc ABONNSBIENTS-PRHS: Per drie maandeii f 2,00. Franco per post f 2,15 inzending der Advert, daags te voren,'s nam xddvóór 4 ure BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethodders der Stad Zierikzee brengen ter Stennis van de ingezetenen; datter uitvoering der Wet„van den 17 September \1. (Staatsblad n.° 45)liet aan den Koning beeft be haagd te bepalen, dat met nte'i 16 December aanstaande .zullen worden buitèn.omloop gesteld, 1>K STUKKEN VAN 2o CEN- TBN naar de Wet van den 28 September 1816 (Staatsblad n.° SO) vervaardigd i en dien ten gevolge niet ineer in betalingen vnor de schatkist zullen aangenomen, noch door do ingezetenen zullen behoeven ontvangen te worden; terwijl van Maandag den 3 De~ cember loten met Zaturdag den 15 Decemberalsmede nog op Maandag en Dingsdag den 17 en 18 December aanstaande bij de JNederlaiidsche Bank, bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen en bij de Ontvangers der Rijks Belastingen op de gewone kantoor uren, de 25-eentsstukken ter inwisseling kunnen worden aangebo den, en dat, bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, zullen wor den afgegeven bewijzen, betaalbaar vijf dagen na dato wordende een iegelijk aangezocht om den uit'erlijken téïmijn van inwisseling dier munt niet af te wachten, maar zich daartoe 'vroegtijdig aan te melden, als zullende dit kunnen strekken om schaarschheid in den omloop van kleine specie voor te komen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders bij herhaling in de Stads Courant geplaatst» Zierikzeeden 28 November 1849. Burgemeesfpr en Wethouders DE CRANE, vl.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. die ons reeds zes weken onder de muren ophield be loofd bad. «Niettemin zijn in tuinder, den een uur tijds straten en terrassen volkomen bezet geworden doei» hiermede was de moeijelijke taak der volledige bemagliging van dit hol van wilde dieren niet afgedaan. Men heeft de beneden-verdiepingen, waarin de wanhopige vijand zich verschanst had van huis tot huis regelmatig moeten belegeren. Vele der huizen hebben niet anders ver- meesterd kunnen worden dan door ze met verdedigers en al in de lucht Ie doen springen. «Die deelsgewijze gevechten hebben ons bijna even veel volk gekost als de bestorming. Vier uren nadat wij de stad bezet hadden werden er nog van onder de puinhoopen snaphaanscholen selost. «Niet een eenige der dweepzieke strijdgezellen van Beu 7,ian heeft lijfsgenade verzocht allen tot den laalsten man hebben zich met de wapenen in de hand doen dooden. Meer dan 800 lijken die den grond overdekten getuigden met welke verbittering deze laatste strijd van welken Zaatcha het tooneel was gevnerd is. Bou Zian zijne heide zonen en de shcrif van Si-Moussade oude opruijer van het Zuiden van Medeah die zich voor eenige dagen in de plaats ge worpen bad waren na van huis tot huis vervolgd te zijn in dat van Zian zeiven geweken waar zij een woedenden wederstand hieven bieden. Eindelijk baande eeno mijn ons den ingang en in dat uiterste oogenblik hebben de verdedigers den dood gevonden." S I IT I C H KNS. Keulen 11 December. Eeno telegrafische depêche uit Weenen dato 8 Dcc. meldt liet volgende Op dit oogenblik worden hier zes avondbladen en zelfs de invloedrijke Pressedoor den mililairen gou verneur opgeheven zij mogen zoo lang de staat van beleg voortduurt niet meer verschijnen." Omtrent de redenen welke tot dezen bevreemden de» maatregel geleid mogen hebben wordt niets naders gemeld. De beroemde zendeling d.' Gützlaff is na een 23jarig verblijf in China te Londen aangekomen en zal eerstdaags naar Duitschland terugkeeren. Hamburg 8 December. De gemeenschap tusschen deze stad en Harburg heeft sedert gisteren plaats met paard en slede over het ijs. In Noorwegen isvolgens bijzondere berigten uit Christiania de winter dit jaar buitengewoon vroeg ingevallen waardoor handel en scheepvaart reeds ge heel gestremd waren. De vroege koude had ook na- deelig gewerkt op den oogstvoornamelijk van de aard appelen. F R A Kt K B IJ K. Parijs 9 December. Er is gezegd geworden dat onze regering de officiële tijding der inneming van Zaatcha ontvangen had. Thans heeft men ook de bij zonderheden dier gebeurtenis. Zij is ontegenzeggelijk roemrijk voor onze wapenen maar men moet erken nen dat deze roem zeer duur gekocht geworden is. Het beleg en de bemagliging dier te naauwernood ver sterkte plaats hebben op nieuw bewezen hoe moeijelrjk een strijd is met onbeschaafde en daarbij dweepende bevolkingen. Wij kunnen ons niet onthoudende volgende zinsneden uit een door den Algerijnschen Moniteur geplaatsten brief van 2 December uit Algiers óver te nemen «Op het oogenblik ontvangen wij het berigt der in neming van Zaatcha. Den 26 November ten 8 ure des morgens, zijn de drie bressen welke kanonsvuur en ondermijning toegankelijk gemaakt hadden met geestdrift overklommen door drie kolonnes elke van 800 man terwijl eene vierde kolonne door een kordon troepen de nog niet volledige insluiting vollooide. «Was de krijgsdrifl onzer troepen bewonderens waardig zoo beeft van den anderen kant de verdedi ging van Zaatcha alles gehouden wal de verdediging, Parijs 10 December. De dag van lieden de ver jaardag van de verkiezing des presidents der Republiek die dag waarvan vroeger zooveel verwacht en gevreesd was is gelijk zulks echter in de laatste dagen liet vooruitzien zeer stil en rustig voorbijgeloopen elk heeft zijne beroepsbezigheden waargenomen. Des avonds alleen is het door den prefekt der Seine aangekondigde bal gehouden. Gisteren avond heeft de voorzitter dei- vergadering een feestmaal gegeven op helwelk de pre sident der Republiek tegenwoordig was. Generaal d'llerbilton heeft drie, bij den storm van Zaatcha bemagtigde. Arabische standaarden naar Parijs gezonden. Men verneemt meer en meer wat de inne ming dier op zichtelve zoo onbeduidende plaats ons gekost beeft. Het verlies wordt op ruim duizend man geschat dus zoo veel als voor Rome. Het nest was op lange na zoo veel niet waard inaar even als te Rome was de bemagliging een punt van eer gewor den. Misschien zou mon zelfs tot zulk oen prijs Zaatcha niet veroverd hebben ware het niet dat de cholera nil onze garnizoenen naar de Arabische stammen over geslagen ware welke zij deerlijk teistert. Ons had zij het te voren allervreesseiijksl gedaan de Algerijnsche arrnee alleen heeft aan die ziekte 3600 man verloren. Te Oran vooral heeft da cholera als eeno ware pest gewoed. 's Gravrnhage 10 December. In de zitting van de tweede kamer der staten-generaal van heden hebben aclit leden over de ontwerpen der begrootingswetten voor 1850 het woord gevoerd. De meeste hebben zich bereid verklaard, om de begrooting als credietwel aan te nemen ten einde het ministerie in staat te stellen de organieke wetten tot stand te brengen en de reorgani satie die het op het oog had te verwezenlijken. Uit dien hoofde stappen zij over vele bezwaren waartoe de hegrooting anders aanleiding zou geven heen. De heer Dommer van Poldersveldt heeft zich bij deze gele genheid verpligt geacht te klagen over de verregaande uitsluiting van een groot deel der bevolking van de ver vulling van ambten en bedieningen. Hij verwijt dit niet aan hel tegenwoordig gouverneme tmaar hij beschouwde het als eene dure verpligting, om het daarop oplettend te maken oh het aan te heveien regt en bil lijkheid in deze te betrachten. De heer Bachiene heeft inzonderheid op de vermindering der rente van de staats- Pitij» der advehtentien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelrcgt. schuld aangedrongen. De heer Donker Curlius heeft onder anderen in bet hreede betoogd dat het tegen woordig ministerie ten aanzien der bezuinigingen op oorlog meer achteruitdan voorwaarts was gegaan. Hij heeft daarbij verklaard, noch stelselmatig voorstander, noch stelselmatig tegenstander van het vorige ministerie te zijn geweest en evenmin dit te zullen zijn van bet tegenwoordige. Volgens art. 76 der Grondwet moeten de leden van de 'tweede kamer der staten-generaal gekozen wor den in de kiesdistricten waarin het Rijk verdeeld wordt., Nopens het regt verstand van deze bepaling schijnt zoowel hij het voorloopig kiesreglement, als bij de later door het vorige ministerie gedane voordragt der kieswet, gedwaald te zijn vermits daardoor het Rijk niet in kiesdistricten werd voorgedragen maar werd voorge steld iedere provincie in het hijzonder in zoodanign kiesdistricten to verdeelen. Ten einde den geest van dat artikel beter na te leven hel provincialisme hij du verkiezingen te weren en het kicsregt meer uitgebreid to maken hoeft bet tegenwoordige ministerie besloten de lelter der Grondwet bij de aanstaande voordragt der kieswet te volgen dal is het Rijk in kiesdistricten to verdoelen door twee en ineer provinciën bij elkander Ie voegen en over haar gezainentlijk grondgebied da kiesdistricten daar te stellen alsmede den census aan merkelijk te verminderen opdat al de kiezers, die reeds eenmaal gebruik van .hun kinsregt hebben gemaakt in het genot van dit hun burgerschapsregt blijven. Des betreffende zijn aan de gewestelijke besturen, aanschrijvingen gedaan mei lastonderling gemengde commissie» te benoemen bestaande uit leden van ge deputeerde staten van twee of meer zich aangrenzende provinciën ten einde in dien geest naar luid van art. 77 de kiesdistricten zonder aanzien der wederzijdsche grenzen voor te stellen en omtrent de vermindering van den census voordragt te doen. 's GravenhaGE 11 December. In de zitting vait de tweede kamer der staten-generaal van heden is ingekomen eene koninklijke boodschap ten geleide van. 7 ontwerpen van wet betreffende de helling van pro vinciale belastingen vnor 18.50 van Noord—Holland Zeeland Vriesland Overijssel Groningen Drenlbo en Limburg. De algemeene beraadslagingen over de begrootings- welten werden vonrtgezel. Achtervolgens hebben wederom acht leden het woord gevoerd. De heer van Doorn behoort tot die leden die meenen dat reeds nu belangrijke wijzigingen daarin hadden hebooren gemaakt te worden. De heer Rorret meent de aan dacht der regering nog te moeten vestigen op eene aan gelegenheid, waarvan de behandeling hem en voorzeker velen grieven moet doch die hij echter niet stilzwij gend meent te moeten laten voorbij gaan. Hij meent dan met alle kracht te moeten ondersteunen hetgeen gisteren reeds door een geacht afgevaardigde is aange voerd over de verregaande partijdigheid waarmede een groot deel der bevolking de Katholijken worden behandeld en de acbternitslelling waaraan zij zijn blootgesteld. Hij wederlegt de bewering dat da Katholijken te onbekwaam zijn om hen in hooge of gewiglige betrekkingen te plaatsen en komt tot het besluit dat men de Katholijken uitsluit niet omdat zij onbekwaam zijn maar omdat zij Kalholijk zijn. De heer Groen van Prinsterer heeft in eene zeer uitge breide rede zijne beschouwingen medegedeeld zoowel over het aanhangige budget als bovenal over de ver houding van het ministerie tot de kamer en omgekeerd. Ten slotte koint spreker op tegen sommige uitdruk kingen door eenige sprekers gebezigd over de ondra gelijkheid der lasten over hel klimmend misnoegen over eene natie wier geduld bijna de uiterste grens heeft bereikt enz. Men gebruike toch de meest moge lijke omzigtigheid en beseffe dat wij nog met Europa in een' zeer gevaarlijken toestand verkeeren. s In de zitting van gisteren heeft de heer Dommer van Poldersveldt op bet bureau van den president ne-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1