N°. 99. Woensdag 12 December. 1849'. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIES. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Parijs 7 December. In den aanvang der zitting 'N'ti de wetgevende vergadering, op heden gaf de btiuister van binceniandsehe zaken kennis, dat de rege BINNENLAND. jaar it he den iet de van Z0SR1EZEESGHE <7 COURANT. ABONMEMENTS-PRIJS; Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15, Inzending der Advèrl. daags te voren,' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs dek advehtentieis: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Ouwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. a I "S o a. "a V tasi erf 190®. in Schelt1 )EAli- lervormde j de Uit- seescl'® neiBiin» otJiii»oofe re bekendj teSden rtveer een •a en JeS 7,8. irdam vos. De Centrale Dmw.tre van Schouwen Burgh en Westland ais naar hehooren ge- magtigd om op te roepen de twintig grootste Ingelanden in deze Polders onderrigt door deze alle de daarbij belanghebbende Ingelanden dat van heden af lot den 22 December aanslaande ten Kantore van den Ontvauger-Grifficr van gezegde Polders zal ter inzage liggen eene lijst dier twintig grootste Ingelanden opdat zij in de gelegenheid zouden zijn deswegens inlichtingen te ontvangen of hunne beden kingen daartegen in te brengen welke door de Directie zullen worden overwogen oio daarna die lijst finaal vast Ie stellen. Inliissclien wordt nog aan de Ingelanden bekend gemaaktdatvolgens de door deze Directie voorloopig opgemaakte lijst de minste hoegrootheid om grootste lngelnnde te zijn bedraagt 53 a 54 Bonders. Te 'iwrik7.eeden 5 December 1849. De Centrale Directie voornoemd TROMP vl. Ter ordonnantie van dezelve Dl<: JONGE. u v s it a w- s, Petersburg 11 November. Een verschrikkelijke orkaan welke woensdag middag plotseling ontstond dreef het water uit de Newa in zijne bedding terug terwijl de golven der Oost-Zee stadwaarts gestuwd werden. Met elke minuut steeg het water, zoodat het weldra ongeveer zeven voet hoven drn gewonen sland bereikt had. Uit de vesting en de oude admiraliteit werden de kanonnen elk kwartier gelost als een toeken Van het toenemende gevaar. Angst en schrik had zich van een ieder meester gemaakt. De Isaaksbrug was vernield en de communicatie met Wassili-Ostrnw dat deels onder water stond verbroken. In de zoogenaamde galeijen-haven zaten de ongelukkige bewoners np de daken want heneden was alles vol water. Dit gedeelte is trouwens zeer laag gelegen en hij den minsten storm onder water. Ook op de zoogenaamde admiralileitszijde drong het water op den vasten grond en bedekte on derscheidene straten. Des namiddags ten vijf ure sloeg de wind gelukkig om en het vreesselijke gevaar was voorhij. De Newa dreef vol hout 30 groote hout vlotten waren vernielJ uiteengeslagen booten bad huizen enz. werden in de rivier gevoerd. Te Wassili- Oslrow moet een groote tweemast verre in de stad ge dreven zijn en thans in eene der straten op den droogen grond zitten, ln de kanalen was het water zoo hoog dat de zich daarin bevindende schepen met hunne voor- «tevens op de dijken lagen. SttlTSCHLANS. Frankfort 5 December. Naar men verzekert Worden in het Badensche Oberland de bewoners te platten lande weder op nieuw door zendelingen der de mocratische genootschappen in het geheim aangetast. De uitwerking hiervan vertoont zich zelfs reeds bij de openbare uitoefening van de Gudsdienst. Bij de min ste zinspeling in de leerredenen der geestelijken op de liefde en gehoorzaamheid die het voik aan den vorst verschuldigd is beginnen vele toehoorders te fluiten en noodzaken den redenaar den kansel te verlaten. Bij eene andere gelegenheid begott de gemeente bel I!ecker- fied te zingen in plaats van het opgegeven kerkelijk ge zang. r B A N K B It K. ring de vroeger gedane aanvraag om een crediet tot voltooijing van het grafteekeu voor Napoleon introk. Vervolgens las de minister van oorlog generaal d'Haut- jpoulde volgende depêche van den gouverneur-generaal van Algcrie voor Zaalcha is den 26 November des morgens ten 9 ure stormenderhand ingenomen. De 800 mannen die het garnizoen uitmaakten heb ben zich allen tot den laatsten laten ombrengen. Wij hebben 30 a 40 dooden en 150 gekwetsten." Verder was aan de orde eene aanvraag der heeren Faure PelletierBoysset enz. om een crediet van 3 inillioen franken ter verdeeling onder de associatiën van werk lieden. Dit voorstel werd door onderscheidene leden hevig bestreden en door anderen inet warmte verde digd. Na vrip langdurige debatten besloot de verga dering dit voorstel niet in overweging te nemen. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de prefecten eene circulaire' gezonden waarin hij hen uitnooiligt een' staat op te maken en naar Parijs te zenden van die overgeblevenen uit de legers van de eerste Republiek en het Keizerrijk die do hun toege legde helooningen of onderstaudsgelden sedert geruimen tijd niet meer ontvangen hebben. De circulaire zegt dat het voor de regering eun dierbare pligt is, zulk een maatregel te nemen die voor de meesten to laat komt, en uiterst Iaat voor hen die nog zijn overgebleven. In de. departementen begint men zeer gunstig voor het Keizerrijk gestemd te worden waartoe de tegenwoordige Republiek naar veler gevoelen vroe ger of later zal overgaan. >.Men helt daartoe voorna melijk over omdat men voor het oogenblik dien rege ringsvorm als de meest geschikte achtom efen tegen - wigt te stellen tegen de pogingen der socialisten die in de departementen meer en meer het hoofd opsteken. Uit Madrid wordt gemeld dat uit eene confe rentie tusschen den minister van huilenlandsche zaken en den pauselijken nuntius bleek, datZ. H. de pans niet naar Rome wilde torugkeeren dan onder bescherming der soldaten van Hare Katholijke Majesteit. 9 B OOl'BEtlTlSlIISS, Londen 6 December. In den namiddag van eer gisteren had een schrikkelijk ongeluk plaats aan den mond der Tijne waarbij twintig loodsen hel leven verloren. Vier en twintig loodsen waren met de red dingsboot, eene kleine brik, de Betsey, van Little Hampton die op de Durhamsche kust strandde ter hulpe gesneld. Terwijl zij bezig waren du boot met eene touw aan de brik v3St te maken sloeg eene stort zee haar om en stortte de bemanning in de golven. De boot dreef voort met omgekeerden bodem. Kr waren geene reddingsmiddelen voorhanden en de bemanning der brik moest 20 van degenen die lot hunne redding waren aangesneld zien omkomen. Drie der loodsen geraakten op den bodem der boot en een aan boord van het schip. De meesten der loodsen laten talrijke gezinnen na en het tooneel bij de aankomst der tweede reddingsboot rnet de gespaarde manschappen was op het oogenblik dat de vergaderde vrouwen vaders zusters en moeders uitzagen aan wie de ge redden behoorden hartverscheurend. Meldden wij onlangs het ongeluk der stoomboot Louisiana den 15 November te New-Orleans overge komen zoo moeten wij er heden bijvoegen dat den 16 daaraanvolgende nogmaals eene stoombootla Belle tusschen New-Orleans en Mobile gesprongen is. De machinist en ecnigo werklieden zijn er bij omgekomen en vele anderen zijn gekwetst. 's GravenhaGe 8 December. Naar men verneemt hebben ten gevolge der hij circulairen van wege de heeren gouverneurs der provinciën onlangs gedane aan vragen zich hij vele gemeente-besturen te platten lande zwarigheden opgedaan, tot bet verder verleenen van dispensatie aan burgemeesters welke te gelijkertijd het notariaat bekleeden en zulks voornamelijk wegens te groot overwigt en invloed welke die heeren door de dubbele betrekking op de ingezetenen hunner ge meente oefenen. Des ministers besluit ten deze schijnt nog niet bekend Ie zijn ook niet ten aanzien van ver- eenigingen van kleine gemeenten welke daarvoor zeer zouden vatbaar zijn. Als maatregel van bezuiniging zal weder aan de officieren bij de landmagt de gelegenheid worden aan geboden om voor zoo verre de dienst dit zal gedoo- geil in hel jaar 1850 in het genot te worden gesteld van verlof, met behoud vao 2/3 van het activileits- tracte inent. Bij de memorie van beantwoording op de beden kingen in de afdeelingen der tweede kamer gemaakt op do staatsbogrooling voor 1850 verklaart de rege ring dat zij met groot genoegen heeft ontwaard dat zeer vele leden deelen in hare zienswijs dal hel niet raadzaam zou geweest zijn, thans crediet-wetten voor te stellen. Zij herhaalt voor het overige de stellige verze kering dat zij de voorgedragene begrooting niet anders beschouwen zal dan als een crediet, hetwelk verleend wordten waarvan op de meest spaarzame wijs ge bruik gemaakt Zal worden. De toestemming tot uilga ven toch brengt geenszins de verpligting tot het doen der uitgaven mede. Het gouvernement zal gaarne alle pogingen aanwpn- dati om al de organieke wetten zoo spoedig mogelijk lot stand lè brengen. Het erkent de dringende be hoefte welke daaraan bestaat. Doch hel meent tevens te moeten waarschuwen tegen overdrevene verwach tingen welke men zou kunnen koesteren-. Door de voordragt van belangrijke wets-ontwnrpen welke van zoo groot gewigt zijn voor de stoffelijke be langen des volks meent het gouvernement reeds het bewijs te hebben geleverd dat het niets liever verlangt dan ook in dit opzigt alles te doen wat redelijke wen- schen kan bevredigen. Voor de benoeming van leden der tweede kamef van de staton-generaal in de kiesdistricten te Leiden en te Arnhem in hot eorsteIer vervanging van den heer Thorbecheen in het tweede, van den heer Neder- meijer van Rosenthal, heide, thans ministers zijnde verzocht hebbende niet weder in aanmerking te komen hebben dezer dagen de stemmingen plaats gehad bij welke echter niemand eene volstrekte meerderheid heelt bekomen. Te Leiden moet worden overgestemd tus schen de heeren m." J. M. de Kempenaer en J. A. de Fremery en te Arnhem tusschen de heeren van Dam van Isselt en Boissevain. Volgens een van den gouverneur-generaal van Nederlands-lndie ontvangen berigt worden de met de overlandpost derwaarts verzonden brieven welke met lak verzegeld zijn zoodanig aan elkander gehecht aangchragtdat ze zonder beschadiging niet kunnen worden losgemaakt. Den belanghebbenden wordt dien ten gevolge aangeraden voor het verzegelen der brieven, bestemd om met de overlandpost naar Oost-lndio te worden gezonden geen lak te bezigen. ZWOLLE 6 Decembor. Heden is in eene huitengo- wpne vergadering der provinciale stater, van Overijssel aangenomen het ontwerp der kanalisatie van Zwolle op Almelo met een' zijtak naar Deventer. ZierikZEe,11 December. Door eenige ingezetenen der stad Goes en van het eiland Zuid-Bevcland is de zer dagen aan Z. M. den koning een adres ingediend daartoe strekkendedat het Z. M. moge behagen in de aan den heer Dronhers verleende concessie tot af damming van de Ooster-Schelde en het graven van oen kanaal door Zuid-Beveland eene wijziging te brengen, en alzoo dit kanaal door of langs de stad Goes te doen loopen met eene uitmonding aan de Zandkroek en dien ten gevolge het eiland Zuid-Beveland door het zelve in twee nagenoeg gelijke deelen doorsneden worde. Wij vernemen dat het Z. M. den koning goed gunstig behaagd heefthet prolectoraat van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen wel te willen aanvaarden ter voldoening aan bet eerbiedig verzoek

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1