ZEER1EZEESGHE Zaturdag 8 December 1843 Woensdag en Zaturdag» in, buitenland. *K» AB OHNEMSNTS-PBIJS: Per drie maanden f' 2,00. Francoper post f 2.15. i n zending der A dvert. daags ie voren.'s namrdd. vóór 4 ure. vebschijmt: PBIJS DER ADVEBTENTIEIÖ: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hetZegelregl, Gast. RIJZEN 1 bij de Wl mede voel 85 B-B VOS* IETS TER WEDERLEGGING. {Vervolg f) WatEM be Tveeede, evenzeer in zijne nage dachtenis gelasterdals zijne roemrijke en deugd zame voorzaten, gebiedt waarheidsliefde ons, zijne schim te verdedigen tegen de openbaar ge maakte aantijging: «als zoude hij zijne ver- «meende regten en gezag buitensporig uitgebreid «en het magtig Amsterdam daarom tegen hem «gerebelleerd hebben; en als zoude de Prins, «daarover toornig, een leger tegen de Amster- «dammers gezonden hebben, om hen te straffen; «maar deze hem bespotde poorten voor hem «gesloten en hij zich dit dermate aangetrokken «hebben, dat liij aan de kinderziekte stierf." Genoemde Vorst, zeer jong het roer van Staat in handen genomen en hetzelve slechts drie jaren bestuurd hebbende, is het niet oneigenaardig, dat zijn bestuur in dien korten tijd zulke schit terende uitkomsten niet heeft opgeleverd als dat van zijne voorgangersen daar er over het al gemeenweinig van dien Vorst bij den minkun- digen Landgenoot bekend is, bestaat er te meer Vrees, dat bovenstaande lastertaal ook daarom gereedelijk ingang vindt, omdat dezelve, opper vlakkig beschouwd, eenigen schijn van waarheid heeft. Wij willen daarom het eenige, dat zijne rege ring kenmerkends gehad en invloed geoefend heeft op Nederland naar waarheid mcdedeelefiwaar door, zoo wij vertrouwen, middagklaar zal blij ken, dat de Prins om dat feit niet verdient, in zijne stille grafstede als gestoord te worden Toen de vrede met Spanje op den 30 Januarij 1648 met de Nederlanden gesloten wasscheen de toestand der schatkist eene algemeene bezuiniging dringend noodzakelijk te achten. Onder de mid delen daartoe moetende dienenwaren som migen vooral degenendie het meeste vertrouwen stelden op den langen duur van den gesloten vrede, van oordeel, dat men ook daarin kon bezuinigen door het afdanken van een zeer groot gedeelte van het krijgsvolk. Niet allen echter dach ten daarover eenstemmig. Integendeel, sommige provinciën kantten zich daartegen, met zooveel klem en nadruk, dat daarover tusschen dezelve verdeeldheden rezenwelke noodlottige gevolgen na zich sleepten. De Algemeene Staten waren 'an oordeel - en het gevoelen van deze om helsde ook W illem de Tweede - en besloten tot het lldanken slechts van zoodanig getal krijgsvolk, als 4e rust des lands en de behoeften van het oogenblik kt gemoede naar hunne meening vorderden doch 4e provincie Holland was van een ander gevoe- lcnen wilde volstrekt, dat incn veel grooter Wal afdankte. Noch de Algemeene Statennoch 4e Prins lieten zich schokken in hunne overtui- ging. Rn Holland, niets aan haar geuit gevoelen billende opofferenbleef bij haren eisch en toen 4e Prins dien niet inwilligde, besloot zij, op "jen gezag, zooveel volk van diegenen af te 4»aken, waarvoor zij betalen moest, als overeen kwam met hare meening. De Algemeene Staten van hunne zijde eischten van den Prinsdat hij wederkeerig zijn gezag ,0|tdoen gelden, en de provincie Holland be- Wgentot zijn gevoelen over te halen. De Prins, "'"aan gehoor gevende begaf zich met vier leden van de Algemeene Staten in gezantschap naar de verschillende Hollandsche steden ten bedoelden einde. Zij begaven zich het eerst naar Dordrecht alwaar de Raad het Gezantschap alleen gehoor verleende uit achting voor den Prins maar tevens verklaarde, dat men bij den gedanen eisch bleef. En toen de Prins andermaal gehoor verzocht en zijn voorstel aandrong, hield de Raad dit voor een' hoonwaarvoor hij herstelling eischte, met de weigering, om andermaal het Gezantschap te willen hooren. Een gelijke ontvangst viel den Prins in de an dere Hollandsche steden ten deelja zelfstoen het Gezantschap zich naar Gorinchem begaf, kwa men twee burgemeesters van Amsterdam hetzelve te gemoet, en weigerden hetzelve niet alleen een gehoor, maar verbood het zelfs in de stad te komen. En toen de Prins dit verbod in den wind sloeg, dreef men den hoon en smaad zóó schandelijk ver dat men in die stad alles in gereedheid bragtom het Gezantschap met de gewapende magt af te weren. Dat de Prins en de Staten hierover misnoegd Warenwas zeer teregt. Als uitvloeisel daarvan liet de Prins zes voorname staatslieden uit de pro vincie Holland op Loevestein in hechtenis nemen, onder behoorlijke kennisgeving daarvan aan de Algemeene Staten die dit beaamden, en onder mededeelingdat hij nu voornemens wasAmster dam te dwingen, toe te treden tot de besluiten der Staten. De aanslag op Amsterdam die daarop volgde werd toevertrouwd aan Graaf Willem Fhederik van Nassau, stadhouder van Vrieslanddie de stad bij verrassing wilde innemen. Dochtoen dit mislukte, en de Prins daarvan kennis kreeg, be gaf hij zich in persoon naar Amsterdam; en, liet gevaar inziendewaaraanzijnleger door het onder water zetten der Amslellandsche weidenen meer prijs stellende op het leven der nienschen dan op de involging van eigen neiging, kwain hij tot het edelmoedig besluit, om met die stad in onder handeling te treden, mét dat gelukkig gevolg, dat Amsterdam in de voornaamste wenschdn van den Prins bewilligde, waaronder ook behoorde, dat de aanlegger van liet besluit dier stad, Corn® Bicker en zijn broeder, mede burgemeester, voor altijd hunne betrekkingen nederlegden. Kort na deze gebeurtenis:werd de Prins door de kinderziekte aangetast, waaraan hij in 24- jarigen leeftijd overleed. Aan wiens zijde was hier het regt? Het na kroost antwoordt vrijmoedig aan die van den Prins Willem den Tweeden. Deze toch, de Spanjaarden ook na den met hen gesloten vrede wantvouwende, vermeende, even als de Algemeene Staten dat mendoor het af danken van een te groot getal krijgsvolk, de gren zen te Zwak zoude bewaakt zien. Holland dacht er anders over. Dat zij zoo. Maarwat anders dan liefde voor zijn landbewoog den Prinsom meer krijgsvolk op de been te houden? Geene zucht, om zijn gezag uit te breiden. Dat was daartoe het middel niet. Eer9t beproefde de Prins alles langs den weg van minnelijke schikking uit den weg te ruimen. En wat deed men Eerst dankte Holland op eigen gezag krijgsvolk naar wil lekeur af, Daartoe had Holland geen regt. Des onverminderd verledigt de Prins zich, lid te zijn van een gezantschap, ten einde door vriendelijke vertoogen Holland van hare dwaling te overtui gen. Maar h<5é hij ontvangen werdhebben wij gezien. En toen hij zich alzoo genoodzaakt, zag geweld met geweld te keeren, en Amsterdamals het brandpunt der opposite gevoelenste bele geren en door verrassing in te nemendacht hij Christelijk genoeg, om zijne legerbenden niet aan zijne eerzucht of staatkundige meening op te of feren maar beslootuit eigen beweging tot eene minnelijke onderhandeling. Wie na zoo veel hoon en smaad als de Prins in zijne waardigheid verduurde, zóó edel weet te handelen, voorwaar, hij moet eene groole ziel hebben, en verdient, in plaats van verguizing na zijnen doodde eerbiedige hulde eener dank bare Nakomelingschap. En wij vragen alzoo ook nu weder aan den vuigen lasteraar dier schim wiens pen schreef ivaarheidde uwe of de onze BEKENDMAKING. A'chtervolgens art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Jai rmarij 1831 n.°GS, Staatsblad n.° 2.) heeft Zijne Excellentie tlè Minister van Financiën, bij resolutie van den 6 dezer maand, be paald de prijzen, het opgeld daaronder begrepen, waarvooV de. ■collecteurs splitters en debitanten der Staats-Loterij «Ie loten en gedeelten van dien voor de vierde week der trekking van de laatste klasse der 209de Loterij zullen mogen uitgeven, te weten: Bij v'èi'kóop Geheele loten 85.00 J~ Halve - 42/iö «t Vijfde o - 17.00 Tiende - 8,50 Twintigste - 425 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij vo'n hoenitl artikel van Zijner Majesteits besluit Uitdrukkelijk is vastgjjgf stehl dat de Collecteurssplitters en debitanten géhouden zijn oi zich naar die prijsbepaling te regelen en dczelvfe gedürig tfer inzap voor het publiek beschikbaar te hebben. ZieHhïet den 7 December 1849. Voor Zijne Excellentie den héere Staatsraao GoüverneUr van Zeeland 9 De Burgemeester der Stad Zierikzee r2U DE cranfei t |)|j Dp Daises der DiRECfiÉ van de Armen-Bewaarus- school maken door dezen bekend dat de verloting vairfö de Deken door de Kinderen dier school vervaardigd jtf* op den o December beeft plaats gehad en deze getrok ken is op het lot HL* Tevens brengen zij harenin wehni'enenden dank toe aan de goede Burgerij voor fc hare vriendelijke medewerking terwijl zij even als t in het vorige jaar van de gelden hierdoor verkregen ten behoeve der arme kinderen een nuttig gebruik ho pen te maken. H. de JONGE van Breugel. U. DthMANS, Vekhoeff. K.S. SCMljUUBEQUE BOEI JEde Jonge* DUITS C K Ei A M 25. Frankfort 1 December. Ten gnvolge vnti Je boet en bededag is er heden geen beurs gehouden. Er is misschien in geheel Europa geen gewest dat zich ineen zoo deorniswaardigen toestand hevindl, als het groot-hertogdom Baden. Met niet weinig be vreemding verneemt men dat hetzelve aan Pruissen Voor verleenden militairen hijstand eene schadever goeding van 3 millioen gulden heeft te betalen. Men voegt er bij dat, hij eene uitgeputte schatkist enz. dat landje bezwijken moet onder den last der oude en nieuwe schulden. De overige staten die mot IJrüisson zamengewerkt hebben tot het dempen van den «jbtaod zullen hunne kosten bij de rijkskas likwideren.Het Pruissischc le-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1