N°, 97. Woensdag 5 December. 1849. 1Z. w ij toonden in éèn onzer voorgaande num mers de moeijelijkheid van het regeren ook daaruit aan, dat er geen twee menschen gevonden wor den, die in en over alles eenstemmig denken en oordeeten. Het is dus niet te bevreemden dat de daden van staatsmannen op teer verschillende en uiteenlqop.en.de wijze beoordeelden naar ge lang van het individueel inzigtgelaakt of gepre zen worden. BESTUREN ABBMRAT1EM. MWSTIJDBÜGBN. Woensdag en Zaturdag. STB-HT ecember 6 "re; .1 2J4 TTKHnfTBKTHB COURANT. even. 84 pCj tiX'M, AB O NBIEJWBNTS-PHI J S*. Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dverl.daagsfe wren:'s namiddvóór 41 ure. V£BSCHIJNï: PBIJ3 DEH ABVEBTENTIEIIi: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuvoeh'jks- eri Doodbèrigtèn van 1-6 régels h f 1 behalve hel ZegelregL 165 82% a stSpaans e animeerde rd. Mudde 1,00 a 0.00 UOa 4,50 ),00 a 0,00 ).00 a 0.00 1,00 a 13.00 5,00 a 7,00 7.00j>cr vat; >,00 ,00 e 1040® luk»» sbiksbe >0 >0 >0 >0 >0 M) >0 >0 >0 )0 ing van 524 n verkocht, •kochtveel tïge prijzen, hd vevkoekU 2 30i A 24 i m 29 20% 15% 121/4 201/4 10 17'A 17'A 1174*1 V1ANlt- alle soorle< U>oeIijeS pene Si-'"- Scott"1*' Tevens be an 'ol Ittaa"11' 11 van Ad Van eenj in fner'l16' BE Het nieuw Ministeriehoezeer den algemeenen bijval erlangende, moet dit ook nu reeds onder vinden, vooral ten aanzien der beoordeeling over de wijze vandeszelfs inzien omtrent het, door het vroeger Ministerie ontworpen en ingediendBud get voor 1850. Er zijn erdie het gedrag van het Ministerie daarin afkeurenomdat het door het instemmen van dat ontwerp een allergewigtigSt werk goed keurt, in hetwelk men tegen den verklaarden zin en meening der natie te vergeefs zoekt naaf een bepaald plan en stelsel van vereenvoudiging en bezuiniging. Men besluit dien ten gevolge daaruit, dat het nieuwe Ministerie nu reeds eene weifelende houding aanneemt en er zich alreeds gebrek aan overeenstemming in een zoo belangrijk punt doet gevoelenterwijl men zelfs reeds zoo ver gaat, dat men beweert, dat er een moeijelijk te herstellen misslag is begaandoor in dezen het voetspoor van deszelfs voorgangers Ie drukken. Het ontbreekt gelukkig ook niet aan anderen, die een geheel tegenovergesteld inzigt in deze zaak openbaren, en die op zeer aannemelijke gronden beweren, dat het nieuw Ministerie in de gegeven omstandigheden niet anders heeft kun nen handelen. Naar luid der Grondwet moet het Budget door de tweede kamer vdór Januarij van het jaar Waarvoor het moet strekken, aangenomen en goed gekeurd worden. Nu voeren de tegenovergestelden der eerste meening, en naar ons inzien inet het volste regt aan, dat een Budgeteene begrooting zijnde van ontvangst er. uitgaven, post voor post onder de ■verschillende hoofdstukken moet uitgetrokken Worden. En dat ervoor elk onderwerp eene bepaalde som uitgetrokken en toegestaan zijnde dat bedrag onder geenerlei voorwendsel mag overschredennoch het ééne hoofdstuk voor het andere gebezigd worden- dat het nieuwe Ministerie, hetwelk inderdaad onloochenbaar doet blijken van deszelfs zucht tot vereenvoudi ging en bezuiniging, geen Budget kan voor dragen, onder de gegevene omstandigheden, daarin hoofdstuk voor hoofdstuk staat uitge rukt, wnt hetzelve voortaan op elk onderwerp 'al bezuinigen 5 om de gegronde redenendat tat a priori niet zeker bepalen kan welke posten ut niet in uitgaaf Zullen gebragt worden aan- Fzien het niet weet, wie bij eene organisatie van !en' of anderen tak van bestuur zullen uitvallen '"ie behouden blijven. En zonder deze voor wetenschap is het wel onmogelijk daaromtrent raste voorloopige bepalingen te makelt. Men mag het er alzoo voor houdendat het aanhangig Budget gelijk kan geacht worden met acne krediet-wet, die in den regel niets meer is, ar'de opgave eener globale som voor ieder hoofd- slur En hierin steekt teil dezen te minder ge- vaar, omdat het Ministerie zich vooraf verbindt, om altijd beneden dié globale som te blijven. Bij deze vergewissing beslaan er dan ook geene gegronde redenendat de tweede Kamer die be grooting daarom, niet zoude aannemen, omdat het totaal bedrag van uitgaaf meer belooptdan men mag verwachten, dat de behoefte zijn zal indien de Begeving het stelsel Van Vereenvoudi ging en bezuiniging krachtig voorstaat en in werking brengt. Het is genoeg, dat het Minis terie aanvankelijk tóönt, dit stelsel te huldigen, en zelfs hier en daar beslissend ingrijpt, door dé suppressie van noodelooze en overtollige betrek kingen welke der schatkist sedert meer, dan 30 jaren, schatten gekost hebben zonder datdezfelve aan den lande ooit eene cent voordeel hebben aangebragt. Zoo voortgaande ,zal het Ministerietot bescha ming van deszelfs tegenstrevers, den volke too- nen, dat het deli luisterrijken zeteldien het be kleedt, niet heelt aanvaard uit Zuchtom te heer- srhen of om de hoofdrol op het staatkundig too- neel te spelen; maar aan de getrouwe waarneming van deszelfs pligteneigen belangen en inzigten weet op te offeren aan het eenig, door hetzelve te beöogeh doel, namelijk, om het vaderlaild nut tig te zijnof er algemeen nut voor te stichten. En zoo lang het tegendeel niet blijktbetaamt het elk, niet vooruit te löopen of de daden en handelingen der Raadslieden van de kroon te be vitten of liefdeloos te beoordeelen. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wei-houders der Stad Zièriktee brengén ter kennis Van de ingezetenen: datter uitvoering der Wet van den 17 September II. (Staatsblad n.° 45)bet aan den Koning beeft be haagd te bepalen dat met den 16 December aanstaande zullen worden buiten omloop gesteld BE J|TUKKEN VAN 23 CES-1 TEN naar de Wet Van den 28 September 1816 (Staatsblad n.° 50) vervaardigd en dien ten gevolge niet meet- in betalingen vnofe de schatkist zitllen aangenomen, noch dool4 de ingezetenen tullen behoeven ontvangen Ie worden; terwijl van Maanddg den 3 De cember lot en met 7/alurdag dén 15 Decenlber, dismede nog op Maandag en Dingsdizg dón 17 én 13 December aanstdandó bij de NedeHauusclie Bank, bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen en bij de Ontvangers deb Rijks Belastingen op de gewone kantoor- Uren, de 2o-eenisstnkken ter inwisseling kunnen worden aangebo den, en dat, bij tijde lijké ongenoegzaamheid der kassen, zullen wor den afgegeven bewijzen, betaalbaar vijf dagen na Uato\ wordende een iegelijk aangezocht om den uiterlijke» termijn van inwisseling dier munt niet af te wadhten, maar zich daartoe vroegtijdig aan té melden, als zullende Hit kunnen strekken om schaarschheid in den omloop van kleine specie voor te komen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders bij herhaling in de Stads Courant geplaatst. Zierihzeeden 28 November 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vl., Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. AFKONDIGING. ButtGF.meest.feR cn WktBouders der Stad Zierihzee herinnefeerl bij deze de ingezetenen aan de bepaling van art. 32 van het bestaande PoÜcie-Reglement voor deze Stad, luidende o Ingeval het ijzelt, zijn de ingezeténen verpligtvóór de huizenen gebouwen asch of zdndtè stróöijen dis mede zullen bij sneeuWvriezend weder of wanneer het ijzeltde bewoners en eigenittirs van huizenstallen of andere gebouvJëngéén water uit dezelve op de straten mogen laten loopen of werpen, zijnde het mede verboden alsdan de straten oj klinkerpaden te schuren p' en art. 69, Waarbij de straf dp de overtreding van dit artikel Wordt bepaald op eene boete van dine gulden of een dag gevangenis. Afgekondigd van het Raadhuis dér Stad Zierihzee den 1 Decem ber 1849* Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vl. Ter ordonnantie Dé Stads Secretaris, W#3, P.KROEtf* BEKENDMAKING. De Burgemeester der Stad Zierikzeè brengt ter kenr.is van de daarbij belanghebbenden: dat de Suppletoire Kohieren der Belasting öp liet Personeel, h.° 5 en 6 oVer het loopende dienstjaar, van deze Stad, op den 23Novembèr jongstleden door Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, zijn executoir verklaard en op lvedbn gesteld worden in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen te dezer Stede, tien line van invordering; en eindelijk, dat ieder verpjigt is zijnen aanslag, op den bij dé Wét bepaalden voet, le voldoen. Zierihzee den 1 December 1849, DECRANE. Be Centrale Directie van Schouwen siifct2sb> Burgh en Westland als naar bebooren ge- magtigd oin op te roepen de tivirttixf grootste Hbit/elantlen in deze Polders onderrigt door deze alle de daarbij belanghebbende Ingelanden dat van heden af lol dtn 22 December aanstóande ten Kantore van den Ontvanger-Grillier van gezegde Polders zal ter iuazssge liggen eene lijst dier twintig grootste Ingelanden opdat zij in de gelegenheid zonden zijn deswegens inlichtingen te ontvangen of hunne beden kingen daartegen in te brengen welke door (ie Directie Zullen worden .overwogen om daarna die lijst finaal vast te stellen. Intttsschen wordt nog aan de Ingelanden bekend gemaaktdat, volgens de door deze Directie voorlonpig' opgemaakte lijst de minste hoegrootheid om grootste Ingelande te zijn bedraagt 53 a 54 (Sunders. Te Zierihzeeden 5 December 1819. De Centrale Directie voornoemd TROMP, vt. Ter ordonnantie van dezelve DE JONGE. BUITENLAND. r a a a tt r ii k, PariJs 28 November. Het legitimistisclle complot schijnt de barende berg geworden te z.ijn. Vah alle kanten erkent men dat het ondanks al don ophef dien er van gemaakt is, weinig te beduiden heeft gehad. Het tiulletin de i'at'is zegt er dit van De zaak dor voorgegeven legitimistisclle zamenzwering uit de straat Rumford is van weinig aanbelang. Het zijn eenige arme drommels zooals men er onder allo partijen vindt ongeduldig omdat zij ongelukkig waren die zich vereenigilen en conspiratie speelden zonder dat er de aanzienlijke en kundige leden der legitimistiscHfl partij in gemengd waren. De policie heeft haren pligt gedaan met deze onaanzienlijke intrigue te verstoren maar de regering en het ministerie hebben met leed wezen gezien dat zij zulks met al te veel éclat gedaan heeft. Door eenige Spaansche fondsenhouders is aan de regering van Spanje een geschrift gerigt om er op aati te dringen dat het budget eene bepaalde sotn aanwijza voor interest-betaling. Het ministerie schijnt besloten te hebben pogingen in bet werk le stellen om dezen eisch in te willigen ofschoon zulks bij den tegenwoor- digen staat der schatkist zeer moeijelijk is. Darijs 30 November. De regering beeft bevelen naar Rome gezonden strekkende, dat gedeelte der franscbe troepen hetwelk daar zoo slecht gehuisvest en toch niet meer noodig is herwaarts te doen terug- keeren. Volgens brieven uit die stad van den 21 was bet vertrek der Spaansche troepen uit den Kerkelijke» Staat ophanden en zou het in allen gevalle vóór de helft van December plaats hebben. De meeste rivieren van Frankrijk zijn door de langdurige en zware regens boog opgezwollen. De Seine stroomt in en bij Parijs met volle boorden. Lyon is door de Rltóne cn Saóne voor een gedeelte ondei wa ter gezet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1