Zaturdag 1 December. ft0, 96. 1849 Woensdag en Zaturdag. DESTURB ADMSTRATIft NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. COURANT. ABONWEfflENTS-PRIJS! Per drie maanden f 2,00t Franco per post f 2,15. I nzending der A dverldaags te wren's namidd. vóór 4L ure. vebschixnt: pbiji huh advebtejmtiemi Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h 1 behalve het Zegelregt. BEKENDMAKING. Burgsmeester en Wethouders der Starl Zierikzee brengen ter kennis van de ingezetenen datter uitvoering der Wet van den 17 September 11. (Staatsblad n.®45)het; aan den Koning heeft be- vhaagdte bepalen dat met den 16 December aanslaande zullen Avorden buiten omloop gesteld, be stokken van 25 cen ten, naar de Wet van den 28 September 1816 {Staatsblad n.° 50) vervaardigden dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de schatkist zullen aangenomen, noch door de ingezetenen zullen behoeven ontvangen fe worden; terwijl van iMaandag den 3 JDe- tember toten met Zaturdag den 15 Pecêmberalsmede nog op Maandag en Dingsdag den 17 en 18 December aanstaandebij de iNederlandsche Bank, bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen en bij de Ontvangers der Rijks Belastingen op de gewone kantoor uren, de 25-centsstukken ter inwisseling kunnen worden aangebo. den. en dat, bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, zullen wor den afgegeven beVvijzen, betaalbaar vijf dagen na datowordende een iegelijk aangezocht om den uiterlijke» termijn van inwisseling dier munt niet af te wachten, maar zich daartoe vroegtijdig aan te melden, als zullende dit kunnen strekken om schaarscliheid in den omloop van kleine specie voor te komen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders bij herhaling in de Stads Courant geplaatst. Zierikzeeden 28 November 1849, Burgemeester en Wethouders» DE CRANE, vi. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteils besluit van den 6Ja- miarij 1.831 n.®68, (Staatsblad n.° 2.) heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën, bij resolutie van den 29 dezer maand be paald de prijzen het optie)d daaronder begrepen, waarvoor de collecteurs splitters en debitanten der Staats-Loterij «Ie loten en gedeelten van dien voor de derde week der trekking van de laatste klasse der 209deLoterij zullen mogen uitgeven, te weten: Bij verkoop Geheelc loten Halve Vijfde Tiende b Twintigste 81,00 - 40 HO - 16 20 - 8,10 - 4.05 Bij verhuring: Geheele loten Halve Vijfde Tiende Twintigste 43.00 - 21.50 - 8,63 - 4,50 - 2,15 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voor noemd artikel van Zijner Majesteits besluit uitdrukkelijk is vastge steld, dat de collecteurssplitters er» debitanten gehouden zijn om zich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzeeden 30 November 1849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad, Gouverneur van Zeeland De Burgemeester der Stad Zierikzee DE CRANE. Zierikzee den 23 November 1849. De ïioteri.f van Handwerken en Voor- Werpen die met goedkeuring van onzen geëer- hiedigden Koning weder zal plaats hebben ter onder steuning der Armen op bet laatst van Februarij 1850 wordtdoor middel (lexer Courant, aan de welwillend- id onxer Stadgenooten aanbevolen. De Direetie van dezelve werd op gisteren zeer ver- ssend verblijd door do toezending van twee prachtige indclabrestol sieraad en verlichting strekkende, j ontving die voorwerpen van onze geëerbiedigde oninginen zullen zeker niet weinig bijdragen tot '(luistering van genoemde Loterij. Mogl de belang- Mling in dezelve daardoor vermeerderd worden en 11e welgezinden deze vernieuwde poging tot leniging ;iti armoede en verspreiding van werkzaamheid on- Ifrsteunen. Met het begin van Januaiij e. k, zullen "de lijd p plaats en de wijze hoe zich van loten te voorzien "Ier, doormiddel dezer Courant, aangekondigd worden. Mogt ook dit jaar de verwachting niet bedrogen hortten bd de uitslag eene blijde uitkomst opleveren. De Directie der Loterij van Handwerken en Voorwerpen H. de JONGE, van Breogel. FBAIHXItlt, ''tuis, 25 November. De heer Pierre Bonaparte heeft door zijne uitdagingen geheel Parijs in rep en roer gehragt. Men spreekt bijna sover niets anders. Men verzekert dal er ten gevolge eener conferentie op het ministerie van justitie gehouden besloten is dat eerlang bij de wetgevende vergadering door den pro cureur-generaal volmagt zou worden gevraagd om geregtelijke vervolgingen aan te vangen. Men spreekt ook van andere maatregelen van wetgeving, welke zou den worden voorgesteld ten einde de herhaling van dergelijke tooneelen te voorkomen. PaEijS 26 November. Een vloed van concept- wetten is heden door het ministerie bij de wetgevende vergadering ingebragt getuigenis dragende naar het schijnt van de zucht der regering om baren vooruit- gezetten stelregel dat men niet slechts fraai spreken en rijpelijk overwegen maar ook handelen moet ge trouw te blijven maar ook tevens meent meti te zien orn de volksgunst van de vergadering op het bewind over te brengen. Een dier conrept-wetten althans schijnt hiervan het kenmerk te dragen. Het betreft de misses de retraite of soorten van pensioen-kassen voor oude of gebrekkig geworden werklieden. Ken tweede duel van den heer Pierre Bonaparte met den heer A. dc la Folelie is ook weder bloedeloos afgeloopen. aBoai-iaiiiAsnit)), Londen 2? November. Alhier ontvangen brieven van de Kaap-de-Goede-lloop tot den 29 September, spreken nagenoeg van niels anders, dan van dc zaak der getransporteerde veroordeelden Den gouverneurdie zich in de Kaapstad bevond waren krachtige vertoogen overgereikt om hem te bewegen dat hij de verant woordelijkheid op rich nam. om de Neptunes naar Ascen sion of eenige andere plaats te zenden maar hij Weef standvastig weigeren ten deze iets buiten de orders van het Engelsch gouvernement te doen waarbij hij tevens hel gevaar aantoonde, dat in het willekeurig wegzenden der veroordeelden naar eene andere haven gelegen was naardien zij daardoor zeer ligt genoopt konden worden, om in opstand te geraken en de equipage van het schip te vermoorden. De kolonisten weigerden alle leverantie aan het leger, de vloot en de gouvernements-etablisse- menten waardoor zelfs de gouverneur en dw schout- hij-nacht Wyvill genoodzaakt waren in hunne eigen huizen brood te doen bakken. Men verlangde vurig naar lijdingen uit Engeland dewijl deze snort van staat van beleg niet lang volgehouden kon worden. De Noord-Ainerikaansche dagbladen behelzen de volgende opgave die de onmetelijke ontwikkeling der landbouw-nijverheid in de Vereenigde Slalen doet zien. De opbrengst van den oogst van 1849 wordt begroot op 126 millioen mudden tarwe 185 millioen mudden haver, 114 millioen mudden aardappelen 33 millioen mudden rogge, 12'/, millioen mudden boekweit, 6,220,600 mudden gerst15,735,000 ton hooi20,330 ton hennep 1066 millioen ponden katoen 219 mil lioen ponden tabak 119 millioen ponden rijst en 200 millioen ponden suiker. De heriglen van Californie melden dat alles al daar in eene zeer groote verwarring verkeerdeten gevolge dal comm. Jonesbevelhebber van het schip Ohio, allen toevoer van levensmiddelen afsneed wijl de inwoners zich niet aan het gezag van het Arneri- kaansche gouvernement wilden onderwerpen en levens te sterk waren, om met geweld bedwongen te worden. Vele Zuid-Amerikanen keerden terug. Amsterdam 27 November. Voor eenigen tïjd heeft alhier hij eene der kamers van de arrondissements- regtbank het opmerkenswaardig geval plaats gehad dat van 13 zaken die de geheele rol uitmaakten er 11 in cas van echtscheiding, en deze allen pro Deo waren. In den nacht van zondag op maandag jongst leden heeft hier ter stede een brutale diefstal plaats gehad. Uit de huis- of eetkamer van de woning van den heer m.' W. J. C. van H. op de Keizergracht hij den Amstel hebben de dieven al het tafelzilver tafellaken en servetten en alle Voorwerpen van waarde, die zich aldaar in een dames werkkistje bevonden medegenomen. Hoe zij in huis zijn gekomen is nog niet duidelijkmaar zij schijnen zich uit den tuin te hebben verwijderd. Alle eet- en drinkbare waren die zij op de plaats vonden hebben zij óf medegenomen óf verbruikt. Men hooptdat men de daders op het spoor zal komen want sedert eenigen tijd hoort men bier ter stede gedurig van pogingen van diefstal in de woningen waar achter tuinen zijn gelegen. Uit het gedrukte verslag van het verhandelde ter synode van de Chr. Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, van tt tot 18 Julij jl. te Amsterdam gehouden blijkt dal tot die vergadering opgekomen waren afgevaardigden uit Groningen Vriesland Drenthe Overijssel en Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland en Noord-Brahand. Tot pr®ses werd benoemd d* IF. A. Kok tot vice-prteses 5. Van Velzen en tot scriba D. Jv. d. Werp. Do zittingen werden geopend met gebed en psalmgezang. Treffend was het gebeurde met d." 4. Everts van Kockengeu die of schoon leeraar van Afgescheidenen die met de synodo niet vereenigd handeten de vergadering bezochtdoof Ac-cholera werd overvallen en na weinige uren overleed. Werd besloten tot het oprigtou van eene leerschool Vot opleiding der leeraars te Franeker waarbij drie hoofd-onderwijzers vroeger reeds vermeld werden aangesteld op een traeltement ieder van f 1200. Hel bedrag der gelden door ieder leerling te storten voor liet bijwonen van alle theologische lessen is be paald op f 52 in het jaar in eens. Onvermogenden evenwel zijn van alle leergelden vrijgesteld. Ten aanzien van het lager onderwijs stelde de synode onder anderen voor Dat iedere gemeente verpligt is en geraden rnnet worden om zelve alle behooriijka middelen in het werk te stellen tot verkrijging van eene school voor hare kinderen en zich daartoe be paaldelijk met een rekwest lot de tweede kamer der staten-generaal behoort te vervoegen. 's GravknhaGE 24 November. Het heeft Z. M. behaagd hij hoogstdeszelfs besluit van den 22 dezer, den schout-bij-nacht B. van den Boschafgetreden minister van koloniën op nieuw te benoemen tot kom- mandant van 's konings zeemagt in Oost-Indieen inspecteur der marine aldaar. Nadat de hoose raad bij 3rrest van 5 October jl. den staat had veroordeeld, om den heer C. E. de Bourbon f 15,090 te betalen wegens geleverde constructie-gehei men, zijn er vele pogingen aangewend, om de voldoening nog in der minne te erlangen en eene geregtelijke executie, met de aanzienlijke daaraan verbonden kosten te vermijden. Die pogingen hebben den gewenschten uitslag gemist. De waarschuwingen zoowel onder 's hands als hij deurwaarders-exploilen gedaan bleven zonder gevolg. Eindelijk is den 5 November jl. execu toriaal beslag gelegd én op de successie-regten door zekeren executeur-testamentair aan den lande verschul digd én op de kooppenningen van eene woning on langs door het domein-bestuur te 's Hage in het open baar geveild. De 8 dagen den geëxecuteerde hij da wet gegeven om tegen het gelegde beslag in verzet te komen zijn verstreken zonder dat van dio bevoegdheid is gebruik gemaakten de derden gearresteerden zullen nu weldra hunne verklaring moeten uitbrengen. Men ziet belangstellend te gemoet of deze executie lot bet einde toe zal moeten worden voortgezetdan wel. of de wetgevende magt nog tijdig de noodige mid delen zal aanwijzen ten einde de wettige pretentie ta voldoen die ten gevolge van al die proceduresniet weinig is vergroot geworden. Bij de regering bestaat het voornemen tot het doen van een voorstel aan de staten-generaal om het organiek koninklijk besluit van 31 October 1826 be treffende de banken van leening door wettelijke be palingen te doen vervangen. Bereids is daartoe een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1