MRIKZEESGHE COURANT. mo. 95, Woensdag 28 November. 1849. «9. Woensdag en Xaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. )ec. pC, ilen, LBN udde. o.oc 4,7c 0,00 14,00 12.0(1 7,0( :r vat stuks ab03»aiEr«BBJTS-PKIJS: Ver drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. in zending der A dvert. daags te voren,'s natnidd .vóór 41 ure. vebschijmt: ïmis DEtt IBVEHTBSTIEIS: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en, Doedberigten van 1 -6 regels a f i behalve hel Zegelregl. ƒ1001 SSSTS TEM WKtitCHr.t-:tn iiS.ÏAJ, Fervol//.) Uil het vroeger geschrevene is hetals eetl ge trouwe tolk der geschiedenis, gebleken, dat Willem de 1teregtgenoemdVader Wille®, den eersten steen van ons Staatsgebouwin spijt eener Mogendheid, die meende, voor de Persiaansche niet te moeten wijken, niet alleen gelegd, maar dit ontzag inboezemend gebouw ter tinne toe opge trokken heeft. Uit lielgeen wij van Prins Maurits gezegd hebben en thans zullen vermelden van diens opvolger Frederik Hendrik, zal tevens aan getoond wordendat de vader der Nederduitsche dichtkunst en van den stijl der geschiedenis in jruza, Piëter Cornelisz. IIooït, niets te veel ge zegd heeft, toen hij schreef'. etdat Willem de i »tvvee zonen heeft nagelatenom dat staatsgebouw o dekken en de voorhoven met metalen muren iite bevestigen, en dat alles met geringe hulp van anderen en onder het gedurig rainmeijen des Dvijands op het onbestorven metselwerk En inderdaad, als of het niet reeds genoeg ware, dat onder Prins Maurits het Oosten bukte onder de heerschappij van zijn gebiedwerden der bot weldadig bestuur v.'in kui ii, !1.iu Hendrik de zegeningen over onzen bodem vermeerderd ,en Herwinning op overwinning, voorspoed en wei aart drupten, als zoo vele weldadenvan zijnen copter. Had hij zich reeds als teeder jongeling loemvol onderscheiden in het verleenen der be- ïlpzame hand aan zijnen broederlijken vriend uniTS in den aanleg en voltooijing van het beleg n Geertruidenberghetwelk met zoo veel beleid s ingerigt en te zameiigesleld dat hetzelve niet ben de onmiskenbare sporen droeg van des aan- Igers zeldzame kennis in de wiskunde, maar pens als een zoo uitstekend meesterstuk van pijgskunde werd geacht, dat de bekwaamste en ïoemdste Generaals en Vestingbouwkundigen m andere Staten hetzelve kwamen bezigtigen 'i zich verbaasden over de diepe inzigten van «zelfs taktiek en doelmatigheid tegenover bele- rdeu, die alles aanwendden, om hetzelve te bal Prw'nnen of doelloos te maken niet minder ing stai Lm «Ie V tegï ioei,i!. nood hut beu lef- "ft hij zich onder dien broeder doen kennen een moedig held en geoefend krijgsman in den kbij Nieuwpnort en daarbij een treffend blijk Ffven van de liefde voor zijn Vaderland; zoodat iitoen de oorlogskans der onzen niet alleen veeg pil, maar, naar menschelijke inzigten, hunne ■ici'iaEtg zeker was de aanrading van zijnen Ailer weigerende gehoor te geven, omzichbui- pScvaar te begeven, opdat niet, indien Maurits Hi hij tevens gevaar zou loopen in 's vijands [a§t te vallen en Nederland alzoo beroofd worden anftnRegerend Hoofd, liever verkoos den dood kaken te snellen, dan den schijn op zich te r®n,lafhartig.het slagveld te verlaten. Men wonder, voorwaar, dat hij die als knaap Ml zooveel roems beschikte, en toonende bezield "l" met de groote geesten van zijnen vader en oederlijken grootvader, de stoutmoedigste on tnemingen overdacht en uitvoerde, zoodra hij t!1 scepter des gebieds in handen kreeg. Geen dat Hij, die zich zoo vaak betoonde te vos. zijn de God van Nederland, de Spaansche zil veren vloot, de verovering van welke den onzen geenen enkelen droppel bloeds gekost en bet Vaderland echter eenen schat heeft opgeleverd van elf millioen vijf maal honderd en negen duizend vijf honderd vier en twintig gulden, in zijne handen overgaf en 's vijands schatten de vrucht van tien jaren geweldenarijendeed dienen tot verlossing der sterkste stad van Nederland, na een beleg zoo vermaard, als er ooit een is gezien, en waarvan men niet weet, wat meer te bewonderenof de krijgskunde en standvastigheid van den Prins, of de onbegrij pelijke magt, tot welke ons Gcmeenebest, zoo kort na deszelfs vestigingwas gerezen. Ja, die overwinningen waren zoo groot en vele, dat hij de grenzen onzes Vaderlands dermate uit breidde, dat geene rivieren, noch kunstig ge bouwde vestingen in staat waren, hem daarin te beteugelen en dat geen vijand hoe magtig en wel afgerigt, tegen hem in 't veld durfde verschijnen. Maar, zoo iemand, Frederik Hendrik heeft ge toond dat een Staat meer nog door eenen wel geregelden en gevestigden vrede dan door de ge lukkigst gevoerde oorlogen in bloei toeneemt. Want, naauwelijks had de Admiraal Tromp aati de Spaansche Zeemagtin Duins den laatsten dood steek gegevenof de zoo lang gevreesde Spaansche Monarchie vroeg smeekmd om eenen vrede, die haren hoogmoed op eens en voor altijd fnuikte. Geeri wonder, want hij dien slag verloren de Spanjaarden meer dan 40 zware schepen, die allen door onze vloot in den grond geboordge nomen verbrand of op strand gejaagd werden terwijl er 7000 Spaansche matrozen gedood en 1700 gevangen genomen werdenen de buitop dezelve behaald, daarenboven, bedroeg de som van f 134,000. Rede genoegVoorwaar waarom terecre en dank van dieri slag op den 9 November 1639 een atgemeerie dankdag werd uitgeschreven en Fuederik Hendrik; aan alle onze Gezanten buiten 's lands bevel gal', eene zoo luisterrijke zegepraal met openbare vreugdeteekenen voor het oog van alle Hoven te vieren. En Frederik Hendrik wat deed hij Gaf hij toe aan de, bij zegevierende vorsten zoo ligt post vattende neiging, om den oorlog bij eene over wegende kans ten goede vol te houden en alzoo zijn hoofd bij de reeds ingeoogste lauwerkransen nieuwe toe te voegen? Waarlijk, dit ware zeer menschelijk geweest. Maar neen hij handelde on eindig edeler en christelijker. In het midden van zijne overwinningen trad hij als van zijnen triomfwagen af, en verkoos de rust van zijn Vaderland, het welvaren zijner Landgenooten en den liefelijken vrede boven alle de nieuwe lauwerkransen, die de vleijeudste toekomst hem als zijn onontroofbaar eigendom beloofde en voorspiegelde; en sloot daarom, als den laatsten zegen, dien hij vóór zijnen dood ons Land be schikte, eenen vrede, waarvan de voorwaar den waren: 1.° de onafhankelijkheid der Neder landen voor altijd2.° de toevoeging aan ons Vaderland van de Meijerij van 'sHertogenbosch, de stad en het land van Waas en de landen van Overmaze; 3 de vrije vaart der Nederlanders op de Oost-en West-lndiën, en 4.° het sluiten der Schelde, dat aan Antwerpen den laatsten slag toebragt. Zoo dan werd Nederland door Willem I ver lost uit zijne slavernij - onder Maurits zag het zijne grenzen uitbreiden als een snelle stroom en door de overwinningenmaar meer nog door den vrede onder den wijzen Frederik Hendrik, werden de Nederlanden een staat, uitblinkende onder de naburigeals de Orion onder de starren. BUITENLAND. F K A N l£ R IJ K. Parijs 2t November.Het officiële dagblad deelda gisteren een lieslnit van den president der Republiek mede, waarbij Pierre Napoleon Bonaparte werd afgezet als balailtons-chef bij het vreemde legioen uit de be schouwingen, welke, het besluit voorafgaan .blijkt, dat hem nadat hij had deelgenomen aan do krijgsver- rigtingen in de provincie Constantine door den bevel hebber over de divisie van Constantine bevolen was, zich tot den gouverneur-generaal van Algerie te begeven om eene zending nopens de expeditie tegen Zaalcha te vervullen dat hij deze zending niet heeft volvoerd maar zich te Philippeville naar Frankrijk heeft inge scheept dat bij geen meester was om zijn post zonder verlof te verlaten en dus niet naar Parijs bad mogen teruskeeren. Alvorens dit besluit te nemen bad da president der Republiek met verscheiden leden zijner familie eene langdurige conferentie gehouden. pARits 22November. De zittingen der wetgevendo vergadering zijn tegenwoordig weder voorbeeldeloos onstuimig. Bij de minste eenigzins scherpe woorden wisseling tusschen de leden over een of ander te behan delen onderwerp volgt dadelijk een vervaarlijk ge schreeuw bedreigingen en uittartingen hetgeen dik wijls den voorzitter en verschillende sprekers beletten zich te doen verstaan er hebben uitdagingen plaats sommige leden schijnen temidden der vergadering hand gemeen te willen worden. Nog eergisteren werd de uiterste linkerzijde in massa door den voorzitter tot de orde geroepen zij verwijderde zich daarop om eeu protest tegen den voorzitter op te maken en te teekenen. Reeds geruitnen tijd zeide men dat de voorzitter der republiek een aantal prefecten wilde afzetten. Gis teren is het besluit daaromtrent bekend gemaakt het welk 20 prefecten treft van welke 4 naar andere pre fecturen worden overgeplaatst, terwijl'16 tót andero ftincliën worden geroepen. Deze 20 prefecten zijn bijna allen republikeinen van den echten stempel. Door deze handeling heeft do voorzitter der republiek nu ook met de hoofden der linkerzijde gebroken sedert den 31 October is zulks met de hoofden der regterzijde het geval zoodat men vraagt waarop hij nu verder zal steunen het antwoord hierop is dan op het Vólk De heer Pierre Bonaparte heeft eenen door do dagbladen bekend gemaakten brief aan den minister van oorlog geschreven waarin hij volhoudt dat hij geregtigd was naar eigen goedvinden zijne militaire heirekking in Algiers te verlaten en zich tevens op eene zeer scherpe ja befeedigonde wijs over den voor zitter der republiek uitlaat. Voorts heeft hij drie dag bladschrijvers tot tweegevechten uitgedaagd. De heer Chaffas heeft voorgesteld de diamanten der kroon welke eene waarde van 20,900,000 franken vertegenwoordigen ten behoeve der schatkist te ver- lioopen Parijs 23 November. Deze hoofdstad verkeert wederten gevolge der gebeurtenissen van de laatste dagen in Zekeren staat van spanning. Allerlei geruch ten zijn in omloop. Het werkvolk loopt rond. Giste ren avond doorkruisten talrijke patrouilles te voet en to paard de straten der voorsteden S.'-Germain S.'-Ho- nore enz. Een groot gedeelte der troepen is dage lijks in de kazernes geconsigneerd. Het garnizoen te Parijs heefl thans een hoog cijfer en regU van ht, or de, n te n :en iet en do er rk ril

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1