W°. 94. Zaturdag 24 November. 1849. (9. 'A Woensdag en Zaturdag. BESTORM AIWilNISTUATIES. I hfi ,'"Bl NIEEWSTIJKEN. BUITENLAND. BINNENLAND. eh ?jj T) ijlen '1 vol oewel en 20 zet- lijnt n niet reeds (lien oeger gstige l ver- litend n den n ge en te h ook rwiil lijk- zmnzDSGHi ABOSNxnmts'r&iis: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending dér Advert, daagste voren.'s namidd.vóór 4 ure. liet Uol ien itter nden BEKENDMAKING. Achtervolgend art. 3 van Zijner Majesteits besluit van <len (5 Ja- nuarij 1831 n.°ö8, (Staatsblad n.0 2.) heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën, bij resolutie van den 22 dezer maand, be paald de prijzen, het opgeld daaronder begrepen, waarvoor de collecteurs splitters eti debitanten der Staats-Loterij de loten en :edeelten van dien voorde tweede week der trekking van de laatste klasse der 209de Loterij zullen mogen uitgeven, te weten: BE f der ll Vbröchijnt: ram der adveetemxiïn: Gewone 15 cents de regel. Geboorte'. Huwelijks- en Doodherigten van 1 -6 regels af 1 behalve het Z.egelregt Bij verkoop Gebeele loten tfalve t Vijfde Tiende Twintigste 74,00 -37,00 - 14.80 - 7,40 - 3.70 Gebeele Halve Vijfde Tiende Twintigste Bij verhuring: loten J 28,00 - 14.00 - 5,60 - 2,80 - 1,40 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij vöor- loemd artikel van Zijner Majcsteits besluit uitdrukkelijk is vastge steld dat de collecteurssplitters en debitanten gehouden zijn om ich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage poor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee, den 23 Novemberl849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad, Gouverneur van Zeeland De Burgemeester der Stad Zierikzee, DE CRANE. BEKENDMAKING. Burgemersters en Wethouders der Steden Zierikiee en Brouwers* men brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden dat M. de Koning, bij besluit van den 31 Maart jl. n.» 1S, ictrooi verleend hebbende tot. de heffing van een fr,pe|:oi. bij Brouwershaven en eene geringe verhooging au dien bij Scïuiddcbeiirs zoodra de twee onlangs bestraatte percee- rn tusschen de beiden Steden zouden zijn voltooid op den eersten )ecemberaanstaande een aanvang zal worden gemaakt mek de invor* cring van het bedoelde Tolregt bij Brouwershaven, tec,en iy2 cent pr paard en dat het Tolregt bi| Schnddebeitrsvan af den eersten cinuur-iy 1830, van J> cents op 7'/_j cents per paard zal worden ge- iragt; terwijl, gedurende het eerste jaar de Tol bij Broüwersha- lm hij collecte zal worden ingevorderd en alzoo gedurende dat jjdperk geene abonnementen of afkoopeii zullen kunnen worden angegaan. Aldus gedaan op heden den 12/14 November 1849. rgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders ider Stad Brouwershavender Stad 7Aerikzee C.LOPSE HOCKE. DÈ CRANE. Ter ordonnantie. Ter ordonnantie J. M. GELUKJz. W. J. P. KROEF. alileiti 8.30 j ainsj m 2gt ii)- het AFDEELINGS-BESTÜUR der MAAT- 17/4l'PIJ tot bevordering van LANDBOÜW en KETEELT inde sectiën Schouwen en Ouiveland [Donderdag den 29 November aanstaande des mid- Slen12ure, ten Huizevan Mej.de Wed. J. SvVAiVts, i«t Nieuwe Logement en» Zeeland, te Zietikzee. Namens hel Afdeelings-Besluur De Secretaris M. W. DË JONGE. Zierikzee den 23 November 1849. Ite Loterij van Handwerken en Voor- [trpeiidie met goedkeuring van onzen geëer- ligden Koning weder zal plaats helihen ter onder ging der Armen op het laatst van Februari) 1850 dl, donr middel dezer courant aan de welwillend- fonzer Stadgenooten aanbevolen, m Directie van dezelve werd op gisteren zeer ver end verblijd door do toezending van twee prachtige Mdabrestol sieraad en verlichting strekkende, ontving die voorwerpen van onze geëerbiedigde "iginen zullen zeker niet weinig bijdragen lot luistering van genoemde Loterij. Mogl de beiang- I'""1? in dezelke daardoor vermeerderd worden en l'e welgezinden deze vernieuwde poging lot leniging "moede en verspreiding van werkzaamheid on- l,!,eunen lenïMet^f |,eg)n van Jan na rij e. k. zullen de tijd iictij P'aats en de wijze hoe zich van lolen te voorzien —''^'doormiddel dezer Courant, aangekondigd worden, e daj '°gt ook dit jaar de verwachting niet bedrogen ;e!el °rdcn eu ge uilslag eene blijde uitkomst opleveren, hfi* De Directie der Loterij van Handwerken en Voorwerpen H. de JONGE, vak Bbeugei,. f b a n k b u ei PaRiJS 19 November. Groote verwondering ver wekt de plotselinge terugkeer van Pierre Bonaparte die uit Atgerie alhier is aangekomen terwijl het beleg van Znalcha nog steeds voortduurt. Om zich lo regt- vnardigen heeft hij nu een brief in de dagbladen doen plaatsen in Welken hij zegt teruggekeerd te zijn om dat zijne tegenwoordigheid in de wetgevendo vergade ring noodfg zou kunnen wezen. De berigten uitOran (Aigerie) luiden zeer treurig reeds Was een zesde gedeelte der bevolking aan de cholera bezweken een bataillou tirailleurs dat 400 man sterk was geweest had 200 manschappen ver loren. Alle zaken stonden te Oran stil de winkels waren geslotenin een huis waren al de bewoners tien in getale in éênen nacht gestorven. Den 10 dezer was de cholera te Oran aanmerkelijk afgenomen maar had zich toen in de omstreken verbreid. (ar ot brittawfjie w. Londrn 19 November. Als eene verblijdende bij zonderheid kan aangemerkt worden dat de super-in tendant van de stads policie il. vrijdag aan hel stad huis rapporteerde, dat op den dag van algemeene dankzegging, er Van 9 ure des morgehs tot 9 ure des avonds geen enkel geval in geheel Londen plaats ge had had waarbij de policie te pas is gekomen zelfs de laagste volksbuurten leverden geen voorbeeld van dronkenschap op hetgeen zelfs op zondag eene zeld zaamheid genoemd kan worden. De policie-heambten Verklaarden geheel verrast te zijn over deze plotselinge verandering, op donderdag 15 Nov. Deze omstan digheid pleit dus zeer tegen de aanmerking van som migen die hij gelegenheid van den verwachten bede dag, wilden beweren, dat een dank- of bededag slechts gelegenheid gaf tot buitengewone vermakelijkheden of Uitspattingen. Het engelsch oorlogschip Pandora is met eene lading goud van Californie te Portsmouth aangekomen. Er zijn berigten van de Kaap-de-Goede-Hoop ontvangen. Het engelsch oorlogschip Nrptunus was mei ruim 282 gedeporteerden waaronder Smith O'Brien en de andere lersche staatsgevangenen aan gekomen en had eene groote opgewondenheid aan de kolonie veroorzaakt. Het commilté van den anti-invoer van gedeporteerden had dadelijk aan den gouverneur doen weten dat de inwoners van de Kaap besloten hadden, dat de gedeporteerden niet moesten niet konden en niet zouden landen noch in de kolonie noch in eenige haven der kolonie. De gouverneur heeft on verwijld daarop doen antwoorden dat z. exc. bleef bij het vroeger genomen besluit om de militairen aan boord van den Ncptunas te laten en dal het schip in Simons-Baai op zijne ankers zoude blijven drijven tot dat instructiën uil Engeland ontvangen, waren. Te Vera-Cruz heeft zich eene vreesselijke kwaal de Bobo genaamd geopenbaard, die als kwaadaardiger dan de cholera wordt opgegeven. 's Gravenbage 21 November. Heden hebben de afdeelingen van de tweedo kamer der stalen-generaal een aanvang gemaakt met het onderzoek der voorge- dragene staalshegrooling voor den jare 1850. liij Z.' M.' besluit van 25 October 1849 is de straf des doods met den kogelwaartoe de marinier L. F. J. Wulffers is veroordeeld verwisseld in ver- vallen-verklaring van den militairen stand en drie jaren kruiwagenstrafmet last, dat het vonnis aldus gewij zigd zal worden ten uitvoer gelegd te Vlissingen voor het front van het geheele garnizoen en van de equipagiün der aldaar zich bevindende schepen. De Arnhemsche Courant berigt dat de heer van Dam van Issell thans gezind is, om weder als volksverte genwoordiger op te treden en zich schaart onder de candidaten voor de verkiezing te Arnhem van een lid der tweede kamer. Men is verzocht het volgende to plaatsen The true Nelherland Society te Ntw-York eene vcr- eeniging daargesteld om belangeloos den Nederland- schen landverhuizer die te New-York aankomt met raad te dienen heeft noodig geacht (bij het ontslag van den heer Lauer als agent) voorloopig geen agent te be noemen. Den landverhuizer wordt aangeraden om dadelijk bij de aankomstzich te begeven aan het adres van den voorzitter der sociëteit, den beer H. Planten, in Wil- liamstreetn.° 224 waar bem kosteloos de verlangde inlichtingen zullen gegeven worden. Als wegwijzer vertrouwe hij niemand, dan de policie-dienaarsdie eene groote koperen star op de borst dragen. De ondergeteekende is verzocht aan deze mededeeling de ineest mogelijke publiciteit te geven. Amsterdam 19 November 1849. {get.) Bruno TIdeman J.' jon&atl buixx«lai999chs tuozkbrt, Te Gend blijft de toestand zeer bedenkelijk. Er is bepaald hevel aan de Fransche expeditie in ttalie gezonden om nog dit jaar terug te keeren. Per overlandpost zijn berigten van Java ontvan gen loopehde van den 29 Augustus tot en met den 29 September, Zij melden onder anderen vele bijzon derheden van aardbevingen overstroomingen branden enz. maar vooral omtrent eene sterke uitbarsting van den berg Merapie. Particuliere berigten melden dat in de Kadoe-di- stricten nagenoeg een inillioeu koilijbooinen vernield zijn en de tabaksoogst geheel verloren is. Dezer dagen bewonderde men in de haven van Ham burg eene ontzaggelijk groote iingclsche stoomboot Me Emperor geheten. Zij ontleent haren naam aan den keizer van Rusland, wiens borstbeeld vooraan op de boegspriet prijkt. Het schip heeft eene machine van 450 paardenkrachten door Georg Napier vervaardigd. Ofschoon eigenlijk voor goederen-transport tusschen Hamburg en Engeland bestemd kan do boot nog bo vendien 130 passagiers opnemen. De enorme machine Wordt uit 12 ovens gestookt. Van de beide voor pas sagiers bestemde kajuiten overtreft de eerste in pracht en comfortal wal men tot nog toe van dergelijken aard gezien heeft. Den 13 dezer overleed te Zwolle de oudste en waar schijnlijk de vermogen dste der ingezetenen do heer Jan Herman Van Engelen die op 21 dezer maand den hoogen ouderdom van 98 jaren zoude hebben bereikt. Uit den burgerstand gesproten zonder verinogen heeft de man door matige zuinigheid overleg en zeer een voudig docb riglig beheer bijna onafgebroken doof bet geluk begunstigd voornamelijk in den graanhan del zich boven hel fortuin van bijna a! onzo kapitalis ten weten te verheffen. Hij laat een zoon en drie dochteren na welke laat ste gehuwd zijn aan de heeren m.'.4. van Roiien IF. 4. eem Laet en d.° Koster Van Houtenterwijl de echtgenoot van een vroeger overleden zoon twee kin deren bezit. Men schat het vermogen van den heer Van Engelen aan vaste goederen hypotheken effecten enz. op 2 millioenen guldens. IHerkwaardigltedeii van I, a zuil ('i'liuizci't. Vervolg vann." 93.) «Dan 22 bleef de storm aanhouden en zij vertoefden tot den 23 in het kamp. Op dien dag (rokken zij verdeer - en -egt. ran it 'f. Je, n, °8 te i en et en Je er k ft tt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1