(8,... N°. 93. Woensdag 21 November. 1 M 19. Woensdag en Xaturdag. BUITENLAND. PEW, ember. 6 Yi W 7 iv% 11 wr ZERKZEESCHE f%6 P ABOMaiEMSST3-rRHS: (Per rfrte maanden f 2,00. Franco per post f~2,15. Inzending der A dvert. dangste voren,'snamM. vóór 4 ure. CIR A i 1 verschijnt: in pr £bi>k] Mudd a 0, f h 4,: a 0,( k 00, a 00.1 a 0,( fper v£ (40 stuk a. "a IETS TER WEDERXjEQGIHfx. Vervolg Het is te bevreemdendat de lasterende aan rander en vcrguizer der schim van WilbemI dien wij kortelijk naar waarheid hebben geschetst als den grootstcn Staatsmandien de geschiedenis weet op te noemen; buiten wien geen Vorst ooit meer tegenstand gevonden, meer uit- en inwen dige moeijelijkheden in zijne loopbaan onder vonden, en, desniettegenstaande, luisterrijk over lot en omstandigheden heelt gezegevierd het is, zeggen wij, te bevreemden, dat die las teraar geen meer zwadder heeft gespogen op den zoon en opvolger van dien Vorst: MvututsPrins van Oranje. Het innemen van Breda en de over winning bij Nieuwpoort schijnt hij hém niet te hebben durven betwisten; maar hij wordt toch gezegd, slechts goed gedaan te hebben in de eerste dagen zijner regering. Voor den ligtgeloovigen en minkundigen wil len wij daarentegengeleid aan de hand der eschiedenisin eenige weinige trekken opsom- nenwat hij meer als Prins van Oranje voor Nederland gedaan heeft, opdat daaruit blijke, wat men voorbedachtelijk of uit onkunde van hem verzwegen 1 'eft. En dan vermelden wij, dat Maumts, op het voetspoor zijnes onvergetelijken vaders, reeds in het vuur zijner jeugdhet mom-aangezigt van de Spaansche magt heeft afgerukt op eene voorbeel dig stoute wijze - dat hij in zijnen eersten veld- togt Gelderland eri Overijssel verlost, en Rhijn en IJssel onder onze wetten heeft doen vloeijcn - dat hij Geertruidenberg voor zijn vaderland be houden door het bemagtigen van Groningen de Zeven Pijlen vereenigd en dat hij de Unie van Utrecht heeft doen ophouden een ijdele klank te ijn. Doch oneindig meerdan ditis Nederland aan letn verpligt. Door hem kwam eene maatschappij lot stand, die den roem van Nederlands wapenen erbragt tot de uiterste einden der aarde, en die Je onmetelijke schatten van hetvruchtbare Oosten in eene voorraadschuur uitstortte in den schoot ian ons vaderland. Vraagt het nog aan het nakroost der bewoners an die eilanden zoo rijk in specerijen, wie uit iezelfde westersche uiteindenvan waar hunne «•drukkers waren afgestevendde verlossers deed inkomen, die hunne beulen en tirannen verdre- n, en hunne wetten cn koophandel vestigden a deden bloeijen door wijze eh zachte en billijke letten En dat nakroost zal u als uit éènen mond toeroepen: dat was het werk van Maubits, h'ins van Oranjewiens geduchte naam het ge- Ïcle Oosten deed beven terwijl Europa met ver- asdheid op zijne heldendaden staroogde, ikaatta, het is niet te loochenen! Maubits moge llezin °or zijnen vader hebben moeten zwichten in 9 loorzigtschranderheid en genie dit was hem 'd® "trom gcene schande, omdat zijn vader een zeld- ,ta®iam groot omvattend verstand bezat, die met ;®en enkelen blik de schakels van oorzaken en p'olgen dadelijk overzag, en een zoo diepen blik )0sK in het menschelijk hart, dat de geheimste "i'vecrén en bedoelingen zijner vijanden niet zijn alles doordringend oog konden verborgen %cndochin krijgskundige bekwaamheden efief ia bbet i werd hij geacht, zijnen vader niets te moeten toe geven een lof, dien zijne bitterste vijanden hein zelfs niet hebben durven ontzeggen. Dat Maubits echter met uitmuntende gaven des verstands be deeld was, is daaruit te bewijzen, dat hij hetgeheele veld der bespiegelende wiskunde met Zulk eene naauwkeurigheid en oorspronkelijkheid heeft on derzocht dat het in een' man die zoo vele en moeijclijke amhtspligten vervuld heeft, ongeloof lijk zou schijnen, indien wij niet vair de waarheid er van overtuigd waren geworden en door de ver klaring, van Simon Stevimden grootstcn wiskun dige dien Nederland ooit heeft voortgebragt en door die van één' der grootste vernuften onzes vaderlands, Hugo de Gboot, die den lol van Mau bits als wiskunstenaar in een krachtig eu uitge breid dichtstuk meesterlijk bezongen heelt. In hoeverre zijn helder verstand zich gevangen gegeven hebbe onder den indruk van een god» geleerd sijsthema of van godsdienstige begrip pen, wij vermeten ons niet, hierover eene be slissende uitspraak te doen. Doch, hoe het daar mede zijdit ontneemt niets aan de vele wel daden, waarmede hij als Regent zijn Vaderland begunstigd en zoo rijk bevoordeeld heeft,- eu wij vragen andermaal den aanrander van de schimmen der Leden van lrct lluis van Oranje]: wiens pen schreef waarheidde uweof de onze? mm. P K A S K B 15 I£» Parijs, 14 November. Het hoog geregtshof te Ver sailles heeft gisteren morgen ten half acht urn na den geheelen nacht te hebben beraadslaagd uitspraak ge daan in de zaak wegens den aanslag van den 13 Junij. Van de 31 aanwezige beschuldigden zijn er 11 vrijge sproken 17 tot deportatie en 3 tot gevangenschap van 3 tot 5 jaren veroordeeld. Onder de veroordeelden bevinden zich 9 volksvertegenwoordigers cn de kolonel Guinard. Na het aanhooren van het vonnis riepen bijna al de beschuldigden met krachtige stemmen fone de democratische en socialistische Republiek! ï)e uitspraak van bet hof beeft bij de Bergpartij groOte ontsteltenis teweeg gebragt. Parijs, 10 November. De Moniteur bewijst heden met cijfers dat bij den jongsten maatregel van amnes tie van den voorzitter der republiek niet 700 maar integendeel 1341 personen op vrije voeten zijn gesteld zoodat het getal der door hém sedert zijne benoeming tot voorzitter begenadigden thans 2597 bedraagt Gisteren heeft het hoog geregtshof te Versailles uitspraak gedaan in de zaak der voortvlugtige deelne mers aan den opstand van den 13 Junij jl. waaronder Ledru-RollirtVictor Considèranl enz. Na eene beraad slaging van een kwartier uurs verklaarde het hof hen allen schuldig met veroordeeling tot deportatie en in de kosten. Hiermede eindigde dit groote proces. Het Spaansch gouvernement heeft besloten de naar Italië gezonden troepen terug te roepen. De terugmarsck der Franscbe troepen zal mede spoe dig volgen. Dn tijdingen uit Rome cn Portici zijn heden min der gunstig dan de vorige dagen. De paus heeft zijne terugkomst in do hoofdstad nogmaals uitgesteld. Hij wil zekerder van Frankrijk's staatkunde zijn. De terug roeping van den hoer de Corcelles en de zending van een generaal die bet militair bevel en de magt van een' diplomaat zou hebben schenen den paus alles behalve gerust te stellen» PRIJS BES AJDVERTENTIEÏSS Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 régels a f 1 behalve het Zcgeirhgt GR O OT-BRITTAMNIBN. Londen, 14 November. Manning on zijne vrouw hebben gisteren door do doodstraf met de koord het loon hunner misdaad ontvangen. Ofschoon ook uit eene schriftelijke verklaring des moordenaars onweder- leghaar blijkt dat de vrouw de hoofdpersoon bij den gruwelijker» moord van P. O'Connor geweest i» heeft teifs de geestelijke die hun tol in de laatste oogenhlik- ken met gemoedelijken ijver bijstond bare volledige bekentenis niet kunnen verwerven en beeft zij bij her haling geweigerd haren man te spreken. Op hel schavot echter voegde zij hein eenigo woorden toe en reikten die rampzalige slagtoffere van roof- en moordzucht el kander de hand als-tot wederzijdsche vergiffenis. Het getal der toeschouwers wordt op minstens 50,000 ge schat. Door het gedrang is eene vrouw gedood en zijn eenige anderen gekneusd en gekwetst. LondeN 16 November. Gistoren werd de over het geheeld rijk uitgeschreven dank- cn bededag met den meesten ernst gehouden. De beurs de bank van Kii- geland het policie-buroau alle winkels, kantoren openbare in rig tingen enz. waren gesloten en de kerken werden druk bezocht. Zelfs de stoomboot-maatschap pijen hebben dien dag hunne booten niet laten varen. BINNENLAND. GraVeNi1ac»e f 16 November. De hoor A. J. fi. van Bevervoorde, krachtens hevel van den heer procu reur-generaal bij liet prov. geregtshof in Zuid-Holland den 14 dezer ie Amsterdam gearresteerd en naar de gevangenis alhier overgehragtheeft gisteren dien Imo gen ambtenaar doen insinuecren dat hij verzet doét tegen zijne inhechtenisneming en de ten uitvoerlegging der straffen h cm hij arrest van hel prov. hof in Zuid- Holland in dato 15 April 1848 opgelegd en zulks op grom! ven verjaring mei dagvaarding van z. e. g. a., om np de gewone teregtzitting van gemeld hof Ie ver schijnen ten einde door den reglcr omtrent dat verzet worde uitspraak gedaan levens met sommatie, om in afwachting dier uitspraak hem onmiddelijk op vrije voeten te stellen. De heer procureur-generaal voornoemd niet wil lende vooruitloopen de ten deze te nemen beslissing van opgemeld prov. hof, heeft uit dien hoofde gelast dat de begonnen uitvoering van het condemnatoir arrest provisioneel zal worden geschorsten mitsdien zijn provisioneel ontslag hevolen. Do koning der Belgen hoeft magtiging verleend om te Luik voor rekening dor Nederiandsche rege ring te gieten zeven zware ijzeren houwitser-kanon nen wegende elk omstreeks -1500 kilo. en elf ligle houwitser-kanonnen wegende elk 2500 kilo. 's GbaviïnHaoe 17 November. Naar men verneemt heeft Z. J:l. bij besluit van den 10 dezer, bepaald datter bevordering van de rust en de veiligheid der ingezetenen even als in den afgeloopeft winter in do verschillende provinciën van liet rijk waar zich geenc maréchaussees bevinden hulp-maréchaussées zullen worden gestalionneerd. 's Gravbnhage 19 November. Tn de zitting van do tweede kamer der sta ten-generaal van lieden heeft de minister van financiën het woord gevraagd tot bet doen eener triededeeling. Wcinigo dagen geleden heeft do lijdelijke voorzitter van den ministerraad de inzigten der regering doen kennen nopens hel onderzoek waaraan het ministerie de voorgedragen staatsbegrooling voor 1850 had onderworpen. Dat onderzoek is thans afge- loopen en ilo minister kan alsnu den einduitslag daar van ter tafel brengen. Gemerkt de kortheid van den tijd die tot dat onderzoek heeft kunnen besteed wor den kan men beseffen dat het niet zeer uitgebreid hoeft kunnen Zijn. De slotsom meent de voorzitter thans aan de vergadering te moeten rnededeelen. Het mi nisterie is van gevoelen dat bet noodig zijn zal de begrooting aan de goedkeuring van de vergadering to onderwerpenzoo als zij is liggende. Intusschen beeft - en 'egt* van Je, te i cn iet en Jo er k rrt n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1