BINNENLAND. N BEURS-, MARKTBERIGTEN ENZ. een zwaren hamerslag op hel hoofd en een messteek in den buik ontvangen had. Zijn leven is in gevaar. Twee lieden op wie inen vermoeden heeft zijn in hech tenis genomen. Met ontzetting denkt men aan de ramp die het gevolg zou zijn geweestindien de trein over die losso slaven ware gereden. 400 personen zou den onrniddelijk in hel kanaal zijn gestort. 's Gbaveniiage 13 November. In de zitting van de tweede kamer der staten-generaal van heden die door al do nieuw benoemde ministers werd bijgewoond heeft dn minister van binnenlandsche zaken de beer Thorbeclcehot woord gevraagd en zich verpligt ge oordeeld in eenige onlwikkeling te treden nopens de geschiedenis der formatie van het ministerie betrekke lijk het vertrouwen waarmede, het ministerie zijne taak heeft aanvaard en ten aanzien van den loop der werk zaamheden hij de kamer. Het is uit die mcdedeelingen gebleken dat do heer van Rosenthal en de heer Thor- becke zich beijverd hebben om zich te kwijten van de taak dio hen was opgedragen tot hot voorstellen van een nieuw ministerie doch dat zij in de vervulling dier taak moeijelijkheden hebben ondervonden, die niet aan hen waren te wijten. Juist de bekwaamston en de waardigsten maakten de grootste zwarigheden om zich met de gewiglige taak eener ministeriële betrekking te heiasten. Den 15 October hebben zij de voordragt der nieuwe ministers aangeboden en daarbij in het oog ge houden dat de keuze des konings op hen gevallen was als organen van de meerderheid der kamer. Twee da gen na de aanbieding dier lijst is hun geworden een kabinetsschrijven houdende dat Z. M. zijn oordeel over de aangebodene lijst opschortte tot dat zouden worden beantwoord de vragen die in de missive vervat waren en die betrekking hadden tot het gevoelen van de opge geven personen over de meest gewigtige takken van bestuur. Die vraag werd door hen als een blijk van minder vertrouwen beschouwd en zij begrepen hunne bereidverklaring tot hel zamenstellen van een nieuw ministcrio te moeten intrekken. Hij deed daarbij uit komen dat zij niet regtstreeks tot den koning werdon toegelaten en dat de onderhandelingen door tusschen- personen gevoerd werden. Na 10 dagen werden de beide heeren hij den koning regtstreeks ontboden. De onderhandelingen werden nu hervat en zij hebbon in drie dagen lijds geleid tot de vestiging van het tegen woordige ministerie. Do minister heeft daarna gewe zen op het tijdstip en de omstandigheden waarin het ministerie is opgetreden en heeft daaruit het gevolg ge trokken dat het meer dan immer de medewerking der vertegenwoordiging, de nationale medewerking behoeft. Het is een ministerie dat handelen moet in overeen stemming met de vertegenwoordiging. Zijne rigting is naar het meentdie der kamer. Het ministerie oordeelt dal de sluiting dor zitting do verdere behandeling der organieke wetten heeft ge stuit en dat daarover een nieuw onderzoek moet plaats hebben dot naar bevind van zaken tot nieuwe voor- dragten zal kunnen leiden. Wat aangaat de bcgroo- ting het ministerie heeft deswege een nader onderzoek ingesteld dat aan den koning is onderworpen en waar van de uitslag weldra aan de kamer zo! worden mede gedeeld. De veranderingen of reorganisation die het ministerie op het oog heeft, zullen wel in 1850 kunnen worden uitgevoerd doeli zullen op de vaststelling der begrooling voor den 1 Januarij 1850 van geenen dade- jijken gewigtigen invloed kunnen zijn. Ten slotte geeft de minister kennis dat de kiezers in Zuid-Holland en Gelderland zullen worden opgeroepen tot hel vervullen der plaatsen van lid der kamer opengevallen door de benoeming van don heer van Rosenthal en van hem minister. Zij zullen tevens aan de kiezers verzoeken hij die nieuwe keuze huiten aanmerking te blijven. De heer van Goltstein heeft zich verpligt geacht mede te deelen wat er in de ministeriële kwestie voorgeval len is voor zoover hij daarin betrokken is geweest. Het blijkt uit zijne rede dat hij zich bereid verklaard had zich met de vorming van een nieuw ministerie te belasten. Dattoen het hem bleek dat de hecren Thorbecke en van Rosenthal nog niet waren ontheven van de hen opgedragene taak hij zich schriftelijk tot den koning heeft gewend met verzoek 1." datof de last aan die heeren opgedragen zou worden ingetrokken of 2.' flat de moeijelijkheden zouden worden uit den weg geruimd die zij schenen te ondervinden. Zijn raad was, om lot bet laatste over te gaan. Hot kwam hem toch voor dat het belang der zaak vorderde dat aan het verlan gen van een groot deel der natie zou worden voldaan ©m den eersten onderteekenaar van het adres in hot ministerie te roepen ten einde de natie in de gelegen heid gesteld w'rerd getuige te zijn van de verwezenlijking der verwachtingen die velen hadden opgevatof zich te overtuigen dal die wenschen voor geene verwezen lijking vatbaar zijn. Na de aanbieding van dezen brief ■werd de spreker in gehoor hij Z. M. toegelaten waarin feij zie!» vleit te hebben medegewerkt tot het besluit des konings om de heide heeren tot zich te roepen. Het Keek verder dat spreker eerst deel zou hebben uitgo- 5653»Sl van het nieuwe ministerie, doch de vergaderin- gjadie big over de zamenstelling daarvan had bijge woond hadden hem niet veroorloofd met het oog op zijne parlementaire loophaan en staatkundige beginse len deel daaraan te nemen. De heer Donker Curlius heeft een enkel woord tot regtvaardiging van zijn gedrag in het midden gebragt. Hij heeft verklaard dat de lastdie hem was opgedra gen was van vertrouwelijken aard en dat hij daar voor slechts verantwoording schuldig is aan den koning en aan zijn geweten. Zoodra do last tot het vormen van een nieuw ministerie bepaaldelijk aan andere heeren was opgedragen hetgeen niet tot zijne taak heeft be hoord heeft hij zijne zending als geëindigd boschouwd. Nadat deze drie redenaars het woord gevoerd hadden is de vergadering gescheiden en zijn deze inlichtingen daarmede geëindigd. 's Gravenhage 14 November. In de zitting van de tweede kamer van heden zijn de heeren van Heemstra en van Hoëoell tot leden der kamer aangenomen. Naar men verneemtis de termijn van beraad aan de hooge erfgenamen van wijlen koning Willem II verleend voor de aanvaarding der nalatenschap van den overleden vorstwederom drie maanden verlengd en ein digt alsnu op 17 Fehruarij e. k. De heer van Bevervoorde is heden nacht te Amster dam gearresteerd en met jlen trein van 1 ure herwaarts geleid en naar bet huis van arrest overgebragt. Hoorn, 12 November. Begunstigd door het schoonste herfstweder was onze najaars-koomarkt van heden zeer druk bezocht. Er was uitmuntend vee hetwelk voor goede prijzen willige koopers vond en werd van f 100 tot f 175 per stuk besteed. Er werd j veel gekocht voor vreemde rekening. Men schat het getal der aanwezige beesten op circa 9000 stuks. GortncheM 13 November. Op de alhier plaatsge had hebbende paardenmarkt waren circa 3230 paarden. De handel was levendig daar ook verscheiden buitea- landsohe koopers zich ter markt bevonden. De prijzen welke besteed werden, waren over het algemeen minder, dan men gewoon was. Op de beestenmarkt welke den volgenden dag plaats had zijn circa 6380 stuks vee aan de lijn gebon den geweest. De prijzen waren over bet algemeen wil lig door aanzienlijke aankoopen echter werden later nog vele runderen tegen aanzienlijke prijzen verkocht hetwelk bijzonder mot vee het geval was. Zierikzee 16 November. De Staats-Courant van gisteren behelst het koninklijk besluittot buiten- koersstelling op den 16 December aanstaande en in wisseling van den 3 tot en met den 18 dier maand der stukken van 25 centen tiaar de Wet van den 28 September 1816 vervaardigd. Dit Middelburg schrijft men aan het Weekblad van het Regt dat Jean Baptistede Loeildie hij arrest van het prov. hof in Zeeland van 25 October jl., wegens moed- willigen doodslag (meurtre) zijner vrouw enz. veroor deeld is tot de straffe des doods zich niet van dat arrest in cassatie zal voorzien doch besloten heefteen adres tot het bekomen van gratie aan den koning aan te bieden. Men leest in Ac Groninger Courant: «Naar men verneemtheeft een zeker aantal ingezetenen dezer stad het voornemen opgevat gedurende de wintermaan den op zondag avond van 7 lol 9 ure aan den ge ringen en dienstbaren stand kosteloos gelegenheid tol aangename en nuttige uitspanning Ie verschaffen in een ruim en daartoe geschikt lokaalwaar men tevens kofïij en hier voor weinig gold zal kunnen bekomen. Niemand voorzeker die bedenkt op welke eene wijs die zondag avonden door velen worden doorgebragt en hoe weinig gelegenheid die stand van inenschen heeft zich betamelijk te vermaken zal de behoefte aan eene dusdanige inrigting ontkennen. Wij althans zullen ons hartelijk verbeugen, als zij tot stand komt en twijfelen nietof zij zal wel bestuurd veel kwaads kunnen voorkomen en vee! goeds uitwerken." jrOWGSTE BUITErjOAISDaCHK TIJD 151 (IKK. Te Gent slaken dagelijks meer werklieden den arbeid. Eene deputatie is naar Brussel vertrokken om eene au diëntie van den koning te verzoeken. De herigten uit Romedie lot den 4 dezer loopen, doen het steeds voorkomen", als of de terugkeer des pau sen zeer na op handen was. Te Roine was bet volmaakt rust ig. Naar men zegt, is het geschil tusschen Frankrijk en Morocco thans volkomen vereffend Frankrijk moet al de voldoening ontvangen hebben welke hel verlangd had. alVSAKT DIB STOOMBOOT STAD ZIEBIKZET gedurende de maand November 1849. Van Zierikzee: Van Rotterdam: BltlGEBlCB- SIRKSTRtSI CORRESPONDERENDE or RE STOOMROOTEN AANLEGGEN AAN HET ZMPE Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maand November. (DIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM.) Naar MiddelburgNaar Botterdam Zondag 18.'smorg, Dingsdag 20, Woensdag 21, Vrijdag 23, 814 "re s'/* 8'/j 10% Zondag 18, 'smorg. 0% ur •Dingsdag 20, 7 Woensdag 21, t 7% Vrijdag 23, 6% (DIENST TUSSCHEN VLI3SINGEN EN ROTTERDAM.) Nciar V lis sin gen: I Naar Rotterdam: Dingsdag 20, 'smorg. 8 ure. j Maandag 19, 's morg. 11 fS Zaturdag 24, ll/2 Vrijdag" 23, (DIENST AMICITIA.) Naar d inwerpen Maandag 19, 's morg. l01/2 ure. Woensdag 21, 's midd. 12 Vrijdag 23, 's morg. 2% •Si PHIJZKN D£H EITBCTEN TB AMITEBDABI, den 15 November 1849. gebleven. 53 y, 6 pt k' pc. 63 82'V N e der lande n, 2% pC. Werk. Schuld 3 i o 4 c v Amort. Syndikaat 31 Haiulel-Madtaclvappiji 4% Oost-Indien 4 Binnenlandsche fondsen waren heden een weinigflaauwer in prij MISDSNPHIJZIN VAN DE VOLGENDE ABTlSELEj TB ZIERIKZEE, van den 15 November 1849. Per di Inzend: De Ned Mudde. O. Tarwe 1848 7,50 a 8,00 TV J r, r J N. dito 1849 Zaai-Zomér dito Ordinaire dito Rogge N. Wint.-Gerst Zomer-dito» Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito 6,50 a 7,25 0,00 a 0,00 0,00 a 0,00 4,50 a 4.70 3,60 a 3,80 3,10 k 3,25 2,00 a 2,20 4.00 a 4.50 3,00 a 6,00 De NedMudd Graauwe Erwten J 0,00 a 0. Groene dito Gele dito Koolzaad Zaai-Lijnzaad Slag-Lijnzaad Raap-ölie Patent-Olie Lijn-Olie - 4.50 4.' - 0,00 a 0. - 00.00 k 00. - 00.00 a 00.1 - 0 00 a 0 - 47.00per va - 50,00 - 00,00 Raapkoekenƒ00,00 del040stuk Lijnkoeken -00,00 4,50 a 5,! HAHKTPBUZEN DEH BIEEKBAP TB ZIEBIKZE) van den 15 November 1849. teelt 1849. Twee en eeneerste kwaliteit Twee en een, middelbare dito Twee en een, mindere dito Een en een, eerste kwaliteit Een en een, middelbare dito Een en een mindere dito Öriheroofdeeerste kwaliteit On beroofde, middelbare dito Onberoofde, mindere dito Muilen Middelbare dito. f 22.00 a 23,00 - 20,00 a - 21.00 - 18,00 a - 19,00 - 21,00 a - 22,00 - 19.00 a 20,00 - 17,00 a - IS,(JO - 23,00 a - 24,00 - 21,00 a - 22,00 - 18,00 a - 20,00 - 2,00 a - 3 00 - 1,00 a - 1,50 sm Qudertrouwdi Srrooskriike den 16 November 1849. Eenige kennisgeving M. HENDRIKSE en J. FONDSE. Zondag 18, 'smidd. 12 ure. j Dingsdag 20,'smorg. 6t/2orre, Donderdag 22j'sraorg; 4%- J Vrijdag 23, 8 Getronwd: ZlERiKZEE den 14 November 1849. Eenige kennisgeving. R. KOOLE en A. T. BUIJZE. Het behaagde den Almagtigemijne geliel Echtgenoot LENA van der VOORDEna langdurig lijden tot zich te nemon. Heden morgen ontsliep zij in den ouderdom van jaren 11 maanden en 27 dagen. Allen die de dierbare overledene gekend bebbot zullen heseffen hoeveel ik in mijnen ouderdom haar verlies. Ouwbrkekk CORN." van OEVEREN, k deu 13 November 1849. Het rander wij ko den gi weet o meer t dige n vonder over 1" het is teraar zoon er van On winnin, hebben gezegd dagen z Voor Jen wij geschiec menu Nederlai wat mei! hem ver En d; voetspoc het vuur Spaanscl dig stoui togt Gel en IJssel dat hij houden Jeven Pi Utrecht lj tijn. Doch o lom verp lot stand iverbragt Je onmctc ils in eern tan ons v; Vraagt an die ei Üezelfde i erdrukke Deze strekt tol algemeene en bijzondere ketint 'nkomen geving aan Betrekkingen én Vriendenen h odeden I 'etten? E "s tocroe 'ias van We Oostej lasdheid i Ja, het "tor zijned Vzigt, s '"trom geel De ondergetcekende heeft de eer zijne Stad- en Landgenooten bekend te maken dat hij zijne Affaire als Boekhandelaar, BoekbinderVerg" der en in SSalanteriën, op aanstaanden Maarn den 19 dezer zal openen beveelt zich beleefdelijk aaj in de gunst van een ieder en belooft eene alle® prompte en civile bediening. De prijzen der Goederen zijn verre benedl den gewonen koers gesteld en zullen a conipt'1* verkocht worden. Zierikzee, den 14 November 1849. J. M. van SETTENji Oude Haven wijk A n.° 3' jam groot ;®en enkr Pvolgen de in het 'jlveerên v ""r ?.im all TÉR STADS DRUKKERIJ VAN DÉ ERVEN PE TOS. ||)lijVe^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2