Zaturdag 11 November. N°. 92. 9. Woensdag en Zaturdag* iiifI¥éA!Blli\ISÏIi,ITIiar~* bekendmaking. MWTOiNGEN. BUITENLAND. Z13 J GE IS ft] iberj I1/» ure J 1849. pC< ZMKZEESCHE COORANT. abomkembjits-peiis: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert.daagste voren.'s namtdd. vóór 4t ure. IIETS TSHt li-KOK it ft MG GING* n goftd nimlcr ieuwe irule-ve .90 iV inter n lol. aaiiw Wille dito Het schijnt, dat bij sommige zoogenaamde oppositiebladen de meening bestaat, dat zijhun nen lezers vvelbehagelijk handelen, indien zij de Natie niet alleen gcene achting voor den Koningin- boezemen maar zelfszooals wij kortelings in een oppositieblad lazenalle de doorluchtige Leden an deszelïs Stamhuis uitmonsteren als de zóó- danigen, aan welke Nederland niets anders heeft te dankendan onderdrukkinguitputting en verlies van welvaart. Dit gaat bij sommigen zelfs lóö ver, dat men de beoordceling over de indivi duele Leden van dat Stamhuis gerust een schot- ichrift mag noemendat beurtelings medelijden n verontwaardiging opwekt. Men zouhoe nakbaar ook in elk gevalom de doodendie ich niet meer kunnen verantwoorden, in hunne raven te schermenen daardoor alzoo min-Chris- elijk te handelen, dan de Heidenendie hunnen ijdgenooten leerden, van de dooden te zwijgen, ndien men niet tol hunnen lof kan spieken; rien zouzeggen wijhot nog kunnen toegeven ndien de schrijvers dier bladen ten dien aanzien onden geacht worden, ter goeder trouw of met en geoorloofd inzigt te handelen. Doch ook deze erdediging hebben zij niet in hun voordcel vant, hetgeen zij omtrent genoemde personen len min-kundigen onder het volk trachten diets makenis in lijnreg te tegenspraak met het ge- ioekstaafde in de geschiedenis oViv.es vaderlands ons van elders omtrent hunne tpitl laden, verrigtingenbedoelingen en gezindheden ckend is. Intusschen stichten zij bij dezen en gerien ligt- sloovigen of onkundigen dit kwaad dat zij hen het denkbeeld brengendat zi j daarom Van en Lid van het Ituis van Oranje eenig heil te achten hebbenomdat ook derzelver Voorvaders ets teil nutte van onzen geboortegrond verrigt bben, en eindigen met de onjuiste toepassing m het oude spreekwoordde vrucht valt niet ver ■uiige aas 1 ',n j) de 2 No utei vervt zal iu 1(4 lamitj MUI taan) tf.l w Ktic öol erd' a #«n 1 zoo jaaml brli ie ito t( ffl den stam. Wij achten het daarom pligt, om tegen zoo- 1t'I uiige handeling een tegenwigt in de schaal te ;gendoor aan te toonenwat ons vaderland het Stamhuis van Oranje vcrpligt is: ten tlken einde wij ons op geene enkele gissing, ar alleen op zoodanige historische daadzaken Hen beroepen welke men evenmin kanlooche- als den dag op den helderen middag. Wij [Hen daarna aan alle schotschrijvers vragen: is pen door waarheid is bestuurd geworden, Hunne of dc onze? (Willem de Eerste van wien men durft be ten, dat hij zijn land en volk verdrukte -van meer, dan van Hem kan men naar waar- N betuigen, dat hij vooral krachtig heelt mede werkt tot de algemcene beschaving van zijn en bij de verspreiding van algpnieene i rmfl haart in het voor Nederland allermoeijelijkst •'gewricht en onder altijddurende gevaren de binnen 's lands hersteld, en onder de onmen- "Hijkste wreedste en bitterste oorlogendie I 'tier gevoerd zijnde regtvaardigstezachtste Meest menschclijke wetten uitvaardigde? Wie f ®ltvnet meerder roem en minder hulpmiddelen "Meest verbitterden enonverzoenlijken,onzen s. H 'iergang bodoelenden vijandals ware het met I er.-1*! verschijnt: de ééne hand van onze zwak bezette grenzen afge weerd en als te geli jk iï-tet de andere het ontero- baarst element, de Zee, door zijn beleid gebrei deld? Wie heeft v<5ór afnaHemzoo veel gronds aan dat clement ontwoekerden onvruchtbaar onnut, ongezond, belemmerend wier en moeras herschapen in golvende korenvelden, welker voort brengselen niet slechts den landzaat voedden en verkwiktenmaar hetzelve eenen rijkdom deden toevloeijendie schamele hutten hervormden in prachtige gebouwen Van wien kan men zoo in de volle heteekenis en kracht des woords zeggen dat hij eenen door woestheid en krijg verwaar loosden bodem maakte tot een landvloeijende van melk en honig, zoodat het tot een spreek woord geworden is, dat Nederland de bruid Was, Waarom alle Vorsten van alle andere Staten dans ten en naar welke zoo velen begeerige handen tot bezit uitstrekten? - Of wie, die slechts opper vlakkig met de geschiedenis zijnes lands bekend isweet niethoein den aanvang zijner regering de kunsten en wetenschappen verdoofd waren onkunde en barbaarschheid als op den troon zaten maar ookhoe hij de eerstgenoemde als met de hand verzameld, voor derzelver behoud en bloei tempelsopgerigt, leeraars gekweekt en door milde belooning van geleerden den nacht van onkunde grootelijks heeft doen vervangen door een dag vol licht? Wie is het, die den eersten zetel der geleerd heid (eene Universiteit) ter belooning van helden moed standvastigheid en trouWin ons vader land gesticht heeft, van waar later liet licht is opgegaan voor alle naburige Rijken, zoodat de zelve teregt eene Europesche beroemdheid ver worven heeft Geheel Nederland antwoordt hierop: Willem de IPrins vnn Oranje, bijgenaamd de Zwijger maar door zijn volk ongevleid genoemd: Vader Willem, wiens zeldzame deugden o ver waard ig zijn het standbeeld dat de dankbare nakome lingschap ter zijner eere heeft opgerigt; van wien het te bejammeren is, dat hij de gelukkige ge volgen zijner arbeidzame schranderheid op aarde niet heelt mogen genieten, maar dat een verfoei- jeiijke sluipmoordenaar dcu draad van zijnen heldhaftigcn levensloop midden in deszelfs ver wachtingen heeft afgebroken. Lasterend aanrander eerier door het nageslacht geëerbiedigde schimneem het geschiedboek in dc hand zie of wij te veel gezegd hebben en vraag het u zei ven af: wiens pen schreef waarheidde uweof de onze? [IVordt vervolgd INSPECTIE OP DE VLOEDPLAN REN. Bürgemekster cn Wethouders der Stad Zierikzee maken door deze bekend, dat op aanstaanden Woensdag den 21 dezer maand, eene ASiG-JElvISEBïE SCHOTEJ'WIMG zal plaats hebben, zoo op de VLOEB>ï?Ij.a.B23£SR? der Stad ais van de ingezetenen. Wordende een ieder bij deze aan zijne vecpligting herinnerd, om de Yloedplanken als dan gereedsciliouwbaar en in orde gesteld te houden op straf van de bepaalde boete, door de nalatigen te ver beuren. En opdat niemand hiervan onwetend zijzal deze worden afge kondigd omgeroepeneii in de StadsCoura'nt geplaatstterwijl zulks aan deri Slads Architect en Commissaris van Policie tot handhaving zal worden medegedeeld. Gedaan ten Ilaadhuize der Slad Zierikzeeden 14 November 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vi.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. I\ KROEP, phijs d2h advektsvï'iek: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f i behalve hetZegelregt —i IM f fcll—■IfcMimilllllMI—iihihmi itïiïl Burgemeesters en Wethouders der Steden ZieriJtzée zn Brouwers- faavejl brengen bij deze ter ken'nisse der belanghebbendendat Z. M. de Koning, bij besluit van den 31Maart jl. n.° IS, óctrooi verleend hebbende tot de HEÏTIKTG VAM seïff TOli bij Brouwershaven en eene GESJNGE VEBSïOOG-SSSÖ- van dien bij Schitddebeurs zoodra de twee onlangs'bestraatlepercee- len tusschen dc beiden Steden zouden zijn voltooid op den eei^sien Decew&eraanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de invor dering van hét bedoelde Tolregt bij Brouwershaventegen 7!/2 cent per paard en dat het Tolregt bij Schuddebeursvan af den eersten Januarij 1850, van 5 cents op 7>/2 cents per paard zal worden ge- bragt; terwijl, gedurende het eerste jaar de Tol bij Brouwersha ven bij collèèl'e zal worden ingevorderd en alzoo gedurende dat tijdperk geene abonnementen of afkoopen zullen kunnen worden iAaHgegaan. Aldus gedaan op lieden den 12/14 November 1849. Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders der Stad "Brouwershaven'der Stad Zierikzee C. LOPSE HOCK&V DE crane. Ter ordonnantie, Ter ordonnantie J. M. GELUKJz. W. J. P, KROEE. BEKENDMAKING. De Commissik ter tistjüceïïBig- van Soegr aan behoefrigen binnen dezeSlad in aanmerking nemende,, dal hot Winterseizoen Wederom op banden is en de tijd alzoo nadert om een aanvang te maken met do voorbereidende werkzaamheden, daaraan Verbonden., neemt de vrijheid om deze zoo nuttige Inrigting aan ile medewerking harcr Stadgenooten aan Ie hevelen dezelve kennis gevende dat op Maandag den 19 dezer de biljetten van Inschrijving aan de huizen der Inge zetenen rondgebragt en binnen drie dagen daarna zullen worden opgehaald met uilnoodiging om daarop mildclijk te willen inschrijven. De Commissie vertrouwt dat de Ingezetenen dezer Stad, steeds overtuigd van het groole'nut, hetwelk deze Inrigting teweeg brengthunne giften voor de zelve niet zullen onthouden maar integendeel de Com missie door eene ruime Inschrijving zullen in staat stellen om de bedoeling aan hunne verarmde Stad genooten gedurende den aanstaanden Winter wederom op den gewonen voet te kunnen doen plaats hebben daar de aanvrage 0111 Soep weder niet minder dan vroeger zal wezen en waaraan alleen door eene ruime inschrijving kan worden voldaan. Gedaan to Zierikzee, den 14 November 1849. Do Commissie voornoemd W. 1). de JONGE vt. Ter ordonnantie van dezelve J. ISEBREE MOENS. f b a s s b u e, Parijs, 12 November, De amnestie, over welke zoo dikwijls gehandeld was, is eindelijk daar. Van de 1200 Junij oproerlingen die nog gevangen werden gehouden zijn, op last van den presiduut der repu bliek op nieuw 700 in vrijheid gesteld. b e X> a x e. Brussel, 12 November. De laatste van Namdh naar Charleroi rijdende spoortrein waarop zich 4<S0 personen bevonden is II. zondag avond aan een vrees selijk ongeluk blootgesteld geweest. Bij liét naderen tot laatslgemelde stad zag de chef hot gewone veilig heids-signaal niet, en al zijne fluit-seinen hieven on beantwoord. Hij was zoo voorzigtig terstond den gang te verminderen. Iets verder onldekto men wal het niot geven van het signaal veroorzaakt had. De be ambte, die het geven inoestlag, 25 ellen van den excentriek dwars over de baan badende in zijn bloed. Naderhand vernam men dat hij van lieden die bezig waren met hamers die met linnen omwikkeld waren de spijeu uit de rails te slaan en welke hij verrestte en ■egU BB (an c, Ie, °g to 1 ?n et en ie sr k n tt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1