r Woensdag 14 November. 9 - N°. 91. 1849. i Woensdag en Zaturdag. SI BESTOREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. BINNENLAND. ZEEg ÏGEKW i ber. ure; '/i»re. ZIERffiZEESCIE r) ABOMMEBïENTS-PKIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert.daagste voren,'s namidd.vóór are. vehschijmt: peï.s3 22-eb. asveistlbsstxem! Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels a f 1 behalve helZegelrcgt m- pC. Hl I in alk EE Mudde a 0.0! a 4,7; 7 O.ol a 00.()( 12.h'< i 0,0( ycr vat ostuks Aan de gcabonneerden op de ZierikzeesCïïk Courant wordt gratis toegezonden, de uitspraak van het Prov. Ge- regtshof in Zeeland in de zaak van JfH» de Ejoeil vroeger heelmeester te Koewachtter dood veroordeeld we gens moedwilligen doodslag enz. op zijne Echtgenoot. Afzonderlijk is dezelve verkrijgbaar a 3 cents m t3. 665 ei 4135 i jvoorj va| Gz.| ornd- nu en l' lie- Wa lm .3Sien def BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee. Gezien de Koninklijke besluiten vervat in dc Staatsbladen n.° 55 er: 56 van liet loopende jaar, betreffende X>E BERDE ALGE— D5EEKTE TÏEISJJARSGx: VOLKSTELLING op den 19 dezer maand. Gelet op de voorschriften ter uitvoering dezer aangelegenheid gegeven, M fik en bekend; Dat de bedoelde volkstelling binnen deze stad en het poortam bacht zal plaats hebben op het bepaalde tijdstip, naar de gegevene voorschriften en dat dit werk alhier is opgedragen aan de gewor.é buurtmeesters, leden van het bevolkiugs-collegiedie de inscbrij- vings-biljetten aan de huizen der in- en opgezetenen zullen rond brengen en na invulling wederom ophalen, ten einde daaruit de registers en slaten kunnen worden aangelegd en opgemaaktwor dende de in- en opgezetepen mitsdien vriendelijk uitgenoodigd deze biljetten naar behooren met vereischtc naauwkeurigbeidte willen invullen of daartoe de noodige opgaven te doen, ten einde de invulling door de buurtmeesters geschiede, en alzoo bet bestuur behulpzaam te zijn in bet volbrengen der van hoogerhand gevorderde taak, waarbij de stellige verzekering gegeven wordt, dat de voor genomen maatregel «een ander doel heeft dan de naauwkeurige kennis van het zielental of van den stand der bevolking op den 19 November dezes jaars cv» het aanleggen van naauwkeurige volks- regisicrs in iedere stad en gemeentebevattende alle zoodanige opgaven nopens de bevolking waarvan de kennis, uit een maat schappelijk oogpunt in ccm: wel geordende maatschappijzoowel voor de regering en de onderhoorige besluren, als voor bijzondere personen, bij de uitoefening van hunne vegten als staatsburgers, kunnen gerekend worden nuttigen noodzakelijk Ie zijn. Gedaan len Baadhuize der Stad Zierikzeeden 7 November 1849 7.ullende dc.ze bekendmaking worden aangeplakt en iu de Stads Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DE CRANEvt.y Ter ordonnantie De. Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BUITENLAND. ÏDZJï'ESCBJS.ftBII». Frankfort 9 November. Op onderscheiden plaat sen dezer stad waren heden ter herinnering aan den Jood van Robert Blum zwarte vlaggen uitgehanger). De poltcie heeft die echter spoedig doen innemen. De constituerende vergadering heeft eergisteren in overeenstemming met den senaat en overeenkomstig Jegrondregten van het Duitscho volk, tot afschaffing van it doodstrafzoowel voor civile als militaire personen, beslotenDeze straf zal door levenslange opsluiting in ten tuchthuis vervangen worden. Uitgezonderd zijn Sechls de gevallen dal tegen militairen wegens mis kien in oorlogstijd bedreven of ten gevolge van door kt krijgsgerigt geslagen vonnissen de doodstraf wordt uitgesproken. GHOOT-BKITTAWNtEj». Londen 9 November. Aanstaanden donderdag tijade dc dag bepaald voorde algerneene dankzegging Ma het Opperwezen wegens het ophouden van de cho- k(t, zullen alle openbare plaatsen van handel en bedrijf Noten zijn, weshalve wissels die op den 15 vervallen 'p<ien 14 moeten worden betaald. Gewoonlijk werd een dankdag met den zondag ineen- fsmolten doch thans schijnt het lord J. liussell's bij- "ndere begeerte geweest te zijn cenen weekdag af te Milderen waarschijnlijk ten gevolge der ontevredenheid "'er liet niettijdens dc cholera afzonderen van eenen 1 Mining, die gewoonlijk gedurende de week plaats heeft, j 1 Ons ochtendblad the Times, leverteen uitgebreid Mg betreffende de Sleeswijksehe aangelegenheden. Het stelt daarbij de Deensche regering allezins in het ge lijk en beweert op grond van oorspronkelijke beschei den die in den laatsten tijd moeten zijn ontdekt, en onder goedkeuring van genoemde regering openhaar he kend gemaaktdat de burgeroorlog in welken de her togdommen onlangs zijn gewikkeld geworden de on heilen die daaruit zijn geboren en de onberadene wijs, op welke Duitschland zich in dezen slrijd heeft gemengd alleen op rekening moeten worden gesteld van de geheime kuiperijen en woelingen van het geslacht der hertogen van Auguslenburgdie zich vroeger als do grootste tegen standers hebben gedragen van de volksregtcn welke zij in lateren tijd in hun eigen belang tegen de wettige overheid der bedoelde landen hebben willen doen gelden. 's Graventiage 10 November. De minister van financiën heeft hekend gemankt dat munten den stem pel van Nederlaiiilseh-Indie dragende als niet beboe rende tot het Nederlandsche muntstelsel even als lot hiertoe het geval was hij de rijks-kantoren zullen wor den afgewezen. Men spreekt er met zekerheid van dal de nala tenschap van wijlen Z. M. koning Wilkm tl door zijne erven zuiver zal worden aanvaard. Den 17 dezer zal de termijn van beraad geëindigd zijn alsdan wordt do ver klaring der erven te gemoet gezien. Bij de herstemming voor een lid der tweede kamer van do slaten-generaal in het Is"3 kies-dislrict der pro vincie Vriesland (Leeuwarden) is den 8 als zoodanig: verkozen m.r5. baron van Heemstra gewezen minister voor de zaken van de Hervormde «eredienst. Van de 508 uitgebragte stemmen waren 256 op hem 252 op den heer in.' A. F. Jongstra gevallen, Onder de loopende geruchten van den dag be hoort dat in een gehouden ministerraad zoude zijn be sloten dat de nieuw opgetreden ministers in zoo verre zij leden van do staten-gencraal waren bij hun aftreden als zoodanig zich niet weder verkiesbaar wenschen ge steld te zien wijders dal elk der tegenwoordige minis ters, in plaats van f 1 2,000, zich zal tevreden stellen met een jaariijksch traktement van f 8000 en hot tafelgeld van den minister van buitenlandse!)»zaken, in plants van /'6000, op/13000 zou worden bepaald en eindelijk, dat zij zijn overeengekomen om zich noch onderling noch door lutnne beambten of ondorhoorigen te doen geven den tilel van excellentie. Indien hol bovenstaande zich mogt bevestigen zou zulks gewis als een groot bewijs van de zucht tot vereen voudiging en bezuiniging der tegenwoordige ministers (als ook toegepast op hunne eigene personen) aan te merken en te vereeren zijn. [7M.) Men weet dat de kleine erfprins van Oranje, die eenmaal onze koning zal zijn les komt nemen aan huis hij den privaat-onderwijzer Mnrgadarlt in de residentie. De reden waarom de erfprins van Oranje thans op die wijze Ier schole gaatis deze De prins loonde in het privaat onderwijs in liet paleis weinig ambitie. De leer lust liet veel te wenschen overig. Men heeft dit trachten te verhelpen, door hem met eonige kinderen van aan zienlijken huize gezamentlijk te doen onderwijzen. Het middel moet wel gelukt zijn de prins toont aanvanke lijk meer lust. Dat men liet onderwijs van den heer Margadanl heeft gekozen is echter meer toeval, dan bij zondere keuze. (/rf.) Inde vergadering der Synode van de Christelijke afgescheiden Gereformeerde kerk in Jtilij jl. te Amster dam gehouden is zegt men door dal kerkgenootschap besloten tot dc oprigting eener theologische leerschool ter opleiding van predikanten. Die school zal gevestigd worden in de voormalige akademiestad Franeker. Yoor- loopig zijn aan dezelve benoemd drie docenten welke niet professoren of hoogleeraars mogen heeten maar den naam voeren van hoofd-onderwijzers. Zij zullen tevens met hun drieëcn het werk waarnemen van één predikant (herder en leeraar) bij dc gemeente van het genootschap in Franeker bestaande welke hot, door haar den leeraar toegekende tractement als nu aan de school uitkeert. Do drie benoemden zijn F. de liaan G. F. Gezelle Meerburgen S. van Velgen de tweede is reeds ais leeraar te Franeker beroepen; de laatste in dienst als zoodanig bij de gemeente van Amsterdam. De eerstgenoemde is ons niet bekend; de bh. Meerburg en van Velzen zijn voormalige kweekelingen der Leidscha hoogeschool. (AW.) Zierikzee, 13 November. Heden morgen is de stoom boot Stad Zierikzee. die ton 4 ure van Rotterdam was afgekomen, op de hoogte van hot Kralinger—veer ten gevolge der heerschende mist aan den grond geraakt doch dacht men in don namiddag vlot te worden daar dezelve zich in goeden staat bevond. Men weet dat de lingelsche regering den (lag van 15 dezer zijnde donderdag aanstaande, heeft vastgesteld als een Algemeenen Donkdag voor hot ophouden der cholera. Naar wij vernemen zal op dien dag ook in do lingelsche Episcopale kerk te Amsterdam des avonds ten 7'7, ure tot datzelfde einde dankuur worden gehou den. De leeraar zal bij die gelegenheid eene rede hou den naar aanleiding der treffende woorden in H Kron., VIS, 13, 14: «Zoo ik pest onder mijn volle zendeen, zoo mijn volk over dewclken mijn naam genoemd wordt zich verootmoedigen en bidden en mijn aangezigt zoeken en zich bekeer en van hunne booze Wegen zoo zal He uit den Hemel hooren en hunne zonden vergeven en hun land genezen." Zaturdag avond is het eindelijk gelukt de gezonken, stoomboot Jan van Arliel 11 uil don mond der Zuid- Willemsvaart in de Diezc te slepen ten gevolge waar van de gestremde vaart dadelijk is hersteld. Op daartoe ingekomen verzoek heeft de koning zijne goedkeuring verleend aan het voornemen om in 1852 in de stad Arnhem eene tentoonstelling van voort brengselen van nationale nijverheid te houden waarbij ook voorwerpen uit andere provinciën dan Gelderland alsmede uit 's rijks ovcrzuesche bezittingen kunnen wor den toegelaten. JOMG3TB KtrimaïJlAlSISSOHS OTIBIMGEBI. Nog aanhoudend waren dozer dagen te Parijs de geruchten van coups d'ctaï blijven romlloopcn en II. vrijdag vooral vreesde men voor zulk eene daad van ge weld want het was de verjaring van den beruchten 18 Brumaire den dag toen Napoleon zich door eene soort gelijke handeling meester maakte van hot oppergezag* Niet alleen is de gevreesde dag rustig voorbij geloopen maar des anderen daags is in den Mónileur eene verkla ring verschenen zoo ondubbelzinnig, zoo afdoende, dat thans niemand meer aan het tegenwoordig hoofd van het uitvoerend bewind eenige oogmerken toeschrijft Om hot door zijnen oom gegeven voorbeeld te volgen. Sedert eeuige dagen hebben de wevers van ecnige Fabrijken te Gend het werk gestaakt en oischen eene ver hooging van loon. Met betrekking tot Rome versterken zich de ge ruchten dat de paus eerlang in die hoofdstad terugkee- ren zal. Hij móet Werkelijk Porticie reeds verlaten heb ben ,en men meldt dat, hij zich don 30 October te Eeue- vent bevond. Yoorts zegt men, dat's pausen terug komst gelijktijdig zou plaats hebben met de terugroeping van het grootste gedeelte der expeditionnaire armee. Uit Delft wordtvan den 8 dezer als eene bijzonder heid gemeld dat aldaar, op eene bevolking van nagenoeg 18,500 inwoners, gedurende de jongst verloopone acht dagen slechts één sterfgeval heeft plaats gehad terwijl er, tijdens het heerschen der cholera, 140 personen in een gelijk tijdsverloop zijn overleden. Eene vereeniging van pottenbakkers cn aardewerk- fabrijkanten in Engeland beeft hel copy-regt gekocht en egt ia an it> r Ie» °S te et ?n ie k n n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1