- 5°. Zaturdag 10 November. 1849, 00. Woensdag en Xaturdag. ilpe BEKENDMAKING. BINNENLAND. het ZMffiZEESCHE sisds er» COURANT. abonnewiemts-prijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert.daagste voren,'s namidd. vóór ure. verschijnt: pj&ejs »£b advertentie® Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodbcrigten van 1-G regels a f i behalve het Zegelrcgt» pG, goed n aai Nieuwe a 8,40 laams voren ]eeuws, •wten Wilte a 6,50 57 So Evcmeer als de menschen onderling van el kander verschillen ten aanzien van hun uiterlijk evenzeer doen zij dit ten opzigte hunner begin selen meeningen en gevoelens. Er behoort alzoo veel beleid toe, om eene veveeniging van men schen tot een zóódanig besluit te brengenvan hetwelk men zeggen kandat hetzelve eenparig genomen; dat is: dat allen zich door dezelfde overtuiging hebben laten leiden, om zulk een en geen ander besluit te nemen. In het dagelijksche leven noemt men dit overeenstemmingin het taatkundige geeft men in onzen tijd daaraan den naam van homogeniteit. Het is echter niet genoeg voor een ligchaam /an Staatsmannen in dien zin homogeen te zijn lat hetzelve ten slotte tot één en hetzelfde resul- aat kome over een bepaald onderwerp en dit in voorden of geschrift openbaart; want, het is er erre af, dat allen, die dezelfde staatkundige be- ijdenis doen, volkomen dezelfde begrippen en ;evolgtrekkingen hechten aan de woorden of ge- chriften, waardoor zij die belijdenis openharen. PVij hebben daarvan dezer dagen om uit velen lechts één te noemen, een alles afdoend bewijs !cxien in de lijnregt tegen elkander aandrui- ]e uitleggings welke het Turksch bewind ;ceft aan het tractaat met Rusland over de uitle- 'urmg der opstandelingen (zooals men ze noemt) lie zich in eerstgenoemd Rijk ophouden. Zoo ingenomen de Natie over het algemeen is net de Staatsmannen, die de Koning zich thans ot Raadslieden gekozen en benoemd heeft, zoo reinig kan men zich met grond vleijen, dat tus- chen dezelve aanvankelijk eene zóódanige over- enstemming bestaat, als wij hier boven opgaven. Cz. v'j gelooven toch niet te veel te zeggen of te ischen als wi j beweren dat het nieuw Minis- ■riezal hetzelve aan de hoop der Natie beant- SELW OOI'denzich moet kenmerken door natuurlijke tschiktheid, door krachtvolle houding eti door sultaten van vroegere kennis en oefeninginden ik van het Bestuurwaartoe het elk in den jnen geroepen is. En, dat er geen genoegzaam ekende grond bestaatom die hoedanigheden elk lid van hetzelve onbepaald te veronder- cllen, zal wel niemand houden voor gering- patting of miskenning. Desniettemin vertrouwt Natie, dat later tijd die vereischten over het gemeen in het Ministerie zal doen kennen, ii, inderdaad, is dat ook onmisbaar noodzake ik, vermits de gevolgen van het niet bezitten icr vereischten, of het omhelzen van staatkun de beginselen in strijd inet den geest van voor dgang, vroeg of laatniet zouden nalaten zich taiskenbaar te openharen. En waarin in niets mder, dan in nog dieper verarming des volks, [ihet toenemend verval van deszelfs industrie, 1 ket aankweeken van het reeds aanwezig mis- .negen en in het geheel uildooven van die vader- LES 1 Jtidsliefde waa door hetzelve zich roemvol heeft Dew<| 'Verscheiden van en verheven betoond hoven [k andere volken vari Europa. voor' f VA! ouder :ren OLPE ure te ved vooral nieuw Ministerie de j'iijkstewenschen der Natie bevredigen, |°d het in aile deszelfs handelingen en wets- "rdragten middagklaar toonendat hetzelve jcP is doorgedrongen in de kennis van den tegen- toestand der Natie en in die van haar vermogen en krachtengevoegd hij den ernstigen en ijzeren wil, om door deszelfs bestuur dat doekte bereiken, nhar hetwelk het volk met regt uitziet en streeft. Zonder die onontbeerlijke vereischten, in ietleren Staatsman, zal het ons gaan als het den Reeder zoude gaan, die op een rijk bevracht schip eenen bevelhebber of gezagvoerder plaatste, die, door gebrek aan kennis van het scheepsvolk van de hooge waarde der bevrach ting en van de haven zijner bestemming de be langrijkste scheepsverrigtingen aan eenen onbe varen kajuitjongen, de kostbare lading aan eer- looze matrozen toevertrouwt, en zonder bepaald bestek, nu hierdan derwaarts den koers rig- tende, de haven der bestemming voorbijvaart, om in het einde den rijken bodem te zien te berste stooten op naakte en onherbergzame klippen. En, het doelwaarnaar de Natie streeft en het welk zij bereiken wil, neendat kan aan ons Ministerie niet onbekend zijn. Of verkondigt zij niet dagelijks door hare Organen dat zij opheffing verlangt van de knellende bandendie haren handel en de vrije circulatie zoo verlammend be lemmeren; - vermindering van lasten in het alge meen; -ontheffing van de zedelooze, loodzwaar ongelijk drukkende belastingen welke der eerste onontbeerlijkste levensbehoeften zijn opgelegd; spoedige regeling van hare staats-burgerlijke regten door het uitvaardigen van milde wetten, waar door de gewijzigde Grondwet alleen Grondwet wordt; wetten op de militie, het onderwijsde Godsdienstde bijeenkomstende vrijheid der drukpersen zoo vele andere meer, als gebiedend noodzakelijk zijn, en dit alles gepaard met eene onhekroinpene, maar verstandige toepassing van vereenvoudiging en bezuiniging in alle takken van bestuur. Ja, dat alles, nieuwe Raadslieden der kroon! verwacht de Natie dat door u voorgedragen ver dedigd en ten uitvoer gelegd worde. - Zij heeft daarop een onwraakbaar regt, en, zekerlijk, het ontzeggen of onthouden van dat regt zou haar met een misnoegen vervullen, hetwelk den band tus- schen vorst en volk dermate zou losrukkendat alle innigheid en belangstelling onderling ver bannen en de laatste vonk van vaderlandsliefde uitgebluscht wierd. Maar ook, bekroont gijlie den alzoo hare verwachting, groot en blijvend zal dan ook het loon zijn voor uwe getrouwe pligt— betrachting. Aanvankelijk geniet Gijl. haar vol vertrouwen en gelooft zij gaarne, dat het uw rusteloos streven zal zijn en blijven, om, in over eenstemming.-met dc meerderheid der tweede Kamer, door het aqn den dag leggen van milde staatkundige beginselenhaar maatschappelijk geluk, door alle middelen in uw hereik, op duur zame fondanienteii'télAestigen en alzoo een einde te maken aan dien gcr^arlijken en ontmoedigen- den toestand waarin zij thans verkeert en weg kwijnt. Wij gevoelen het, uwe taak is hoogst moeije- lijk,en, indien het waarheid is, wat kortelings schier elk dagblad vermeldde, dat men de laagste middelen gebezigd heeft, om UI. van de zetels te werenop welke de Koning u naar den wil zijns volks geplaatst heeft, dan kunt gijniet anders, dan u voorstellen, dat gij de staatshulk naar de gewensehte haven niet zult helpen sturen dan midden door hevige stormen van tegenstand. Maar toch, naar de aangegeven grondregels han delende, zult gij roemrijk zegevieren op kabaal en behoudsgeestnijd en afgunst; zult gij de haven der bestemming, met behoud van volk schip en lading, bereiken, en zal er gewis onder III. eene homogeniteit ontstaanwelke UI. ver zekert van het onbepaald vertrouwen onzer Ver tegenwoordigingen het bestuur van den Koning even voorspoedigals hij de Natie gcwcnscht zal maken. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierilzee. Gezien de Koninklijke besluiten vervat in dc iStaatsbladen n 55 ei: 56 van het loopende jaar, betreffende UB BERDE üiEiGB-* MESNE TIENJARIGE VOE.KSTEE.Ï.ING op den 19 dezer maand. Gelet op de voorschriften ter uitvoering dezdr aangelegenheid gegeven Maken bekend: Dat de bedoelde volkstelling binnen deze stad cri het poorfam- hacht zal plaats hebben op liet bepaalde tijdstip, naar de gegevene voorschriften en dat dit werk alhier is opgedragen aan de gewone buurtmeeslers, leden van het bevolkings-collegiedie dc inschrij- vings-biljetten aan de buizen der in- en opgezetenen zullen rond brengen en na invulling wederom ophalen, ten einde daaruit de registers en staten kunnen worden aangelegd en opgemaaktwor dende de in- en opgezetcnen mitsdien vriendelijk uitgenoodigd deze biljetten naar beiiooren niet vereischte naau wkeurighcid te willen invullen of daartoe de noodigc opgaven te doen, ten einde de invulling door de buurtmeeslers geschiede, en alzoo bel bestuur behulpzaam te zijn in liet volbrengen der van hoogerliand gevorderde taak, waarbij de stellige verzekering gegeven wordt, dat. de voor genomen maatregel geen ander doel beeft dan dc naauwkcurige kennis van bet zielental of van den stand der bevolking op den 19 November dezes ja ars en bet aanleggen van naanwkcurige volks- registers in iedere stad en gemeentebevattende alle zoodanige opgaven nopens dc bevolking, waarvan de kennis, uit een maat» schappelijk oogpunt in eene wel geordende maatschappij zoowel voor de regering en de onderhoorige besturen, als voor bijzondere personen, bij de uitoefening van hunne regten als staatsburgers, kunnen gerekend worden nuttigen noodzakelijk te zijn. Gedaan ten llaadhtiize derStad Zierikzee den 7 November 1849 7AiUende deze bekendmaking worden aangeplakt en in de Stads, Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. VEmPj&CfflTIWG- dor OOBDBRKM van <lo Polders Schouwen, Burgh on Weslland on liet Zuider-Nieuwlandop 's Lands Kamer te Zierikzee, tegen Donderdag den SS No vember 1849, des voormiddags ten 10 ure. ZierIkzee 9 November. Bij de gisteren alhier ge houden beestenmarkt, op welke bijna 130 stuks vee waren aangebragt waaronder ruim 40 vette zijn van wege do sociëteit Tot Nut en Genoegen, aan de na volgende veehouders prijzen premiün en getuigschrif ten toegekend voor het schoonst gekeurde rundvee !o welen aan C. van den Hout te Nieuwerkerk wed. I'. de Vlieger en de Vliegerto Noordgoowo vun dér Blaas SI. Buijze en T. Gloude te Zierikzee J. van der Hare te Ouwevkerk B. dc Glopperte Elle- meel en T. Patmos, te Eikerzee; terwijl bet grootst getal vel vee is aangevoerd door 7'. Gloudete Zierik zee en het grootst getal rundvee door J. de Vlieger te Noordgouwe waarvoor mede prentten waren uitge loofd. Het is, bij de vele gruwelen en onmenscbelijkc wreedheden welke blijken geven dat in veler harten alle liefde lot den naasten is uitgedoofd een aangenaam verschijnsel op te merken dat daarentegen ook an deren hoezeer anders ook vergeten levende, gevonden worden die niet alleen die liefde kweeken maar ook daar in oefening brengen waar met dit uitoef,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1