zumznsGHi COURANT. li N°, 89. Woensdag 1 November. IWWSTIMGEN. k ÏmiT 19. 1849. 'iL Woensdag en Zaturdag. f BUITENLAND. I binnenland. p& ionder \10Ui hidde. 0,00 4,! 0,00 12,00 11,50 0,00 IV vat; stukes ,-p SB ómi£nxins-TBUs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert.daagste voren'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: raira heb aovektbhtiïm: Gewone 15 rente de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1 -6 regels a f 1 behalve hel Zegelregï, oor- liefde DES i aan zeilt hij den scirsoHttüs, Frankfort 2 November. Naar men uit Weenen meldt zouden Vele der in Turkije gewekene vluglelin- *cn voornemens zijn pogingen aan te wenden nnar bun vaderland terug te keeren. Da gewone soldaten zouden bereid zijn zich in het OoStenrijksche leger te laten indeden de mindere officieren Zouden zich willen laten tcregtstellen voor krijgsraden en alleen de hoofd officieren zouden in Turkije achterblijven, doch zich aldaar onder Oostenrijksch opzigt stellen. rBitKÏIIb Parijs 1 November. Eene omkeering die ohdef het publiek door niemand verwacht werd is gisteren alhier gebeurd de president der republiek heeft eens klaps geheel zijn ministerie afgedankt en er een ander aangesteld. Het besluit daartoe is aan de wetgevende vergadering medegedeeld bij eene presidiale boodsehap Welke aan het eind der zitting ten half zes ure des avonds is ingekomen. Geweldig is de indruk dien zoo geheel onverwacht eene gebeurtenis te Parijs gemaakt heeft. Wel zeide men dot onlangs de president verklaard had eenen krachtigen maatregel te zullen nemeh maar niemand vermoedde dat die maatregel werkelijk en zoosnel zou volgen ook niet dat hij van ztilk eenen aard zou zijn. Wat de partijen betreft zoo toonen do twee uilersten Berglieden en Legitimisteh zich uiterst verbolgen dé hel 'erlen der behoudende en der gematigd republikeinsclie aartij meer ingetogen en bezadigd de Bonapartisten :ijn de eenigon die de door den president betoonde leerkracht onbeperkt toejuichen. ond- hd en ijoe r ge- ;bokt orne nneo e be1 Da' ing' asten ndere li zal ii hel amid- UIAlf. atinde 47. (eiii lie A, Eerder' ij aat met' voor- jtti «51»! Parijs 2 November. Ih de zitting van de weige rende vergadering van heden heeft de minister van oör- og het programma van het nieuwe ministerie voörge- ezen. Daarin wordt ooder anderen het volgende [tzegd Vrede naar buiten gewaarborgd door de waardig- leid welke aan Frankrijk betaamt i krachtdadige en olliardende handhaving der Orde van binnen een meer ia immer naauwlettend en zuinig beheer der staats- nanciën dit is het programma hetwelk de belangen islands, hel vertrouwen op deze vergadering en de trsoonlijke overtuiging van het hoofd der regering IMS te gelijkertijd voorschrijven. »Wij stellen de beschetming van deti arbeid in al mi trappen en onder al zijne gedaanten op de eerste las\s onzer pliglen. Wij willen, dat onze landbou- ers en de werklieden meer en meer gerustgesteld er de toekomsteindelijk geheel dat vertrouwen terug Men dat zich reeds weder begint te verloonen. aar wij willen ook dat die gerustheid zich tot an- klassen der maatschappij uitstrekkende daar de arken van den geest weder heziele en aan de fortuinen het crediet de te lang verlamde veerkracht weder jiette." I- De grootste rust heèft heden in Parijs geheerscht poon het heerlijke weder eene grootc menigte op de had gehragt. In al de kerken werd gisteren het "der Allerheiligen met den meesten luister gevierd, 'erigens werd er veel over de gebeurtenissen van den fr gesproken doch overal met de meeste bezadigd- (d. De gewezen Hongaarsche generaal Klapka is sedert "aren te Parijs. Hij vertrekt heden naar Hamburg is'r hij zich wil vestigen. De voorloopige stedelijke Comrfiissie van Rome een adres aan den paus gerigtom hem uit te °digen zijn terugkeer naar Rome te bespoedigen. 'Ja deputatie zal het aan den H. Vader aanbieden, fta opperbevelhebber der Fransche expeditie scheen ■"''■ins genoegen in dien maatregel le nemeh. p De cholera woedt hevig in AIgerie. Den 21 Öc- aar Ras het aantal dooden le Oran 228. Er heersekle algemeen ontsteltenis; elkeen nam de wijk naar het binnenland. cs- bÖT.axiiiiimitZK LoNïieN2 November. Vrij algemeen is men hier Van gevoelen dat het nieuwe Fransche ministerie niet lang in wezen zal blijven. De Times althans ziel in dien jongsten stap van den Voorzitter van Frankrijk in hel vervolg eene bron van moeijelijkheden en hij besluit met te zeggen dat hoezeer Lodewijk Napoleon ook op de landbevolking en op het leger mag rekenen hij de Veerkracht van liet genie moet bezitten om over de verschillende factiën te zegevieren welke hel volk van-een scheuren en over de hoogere klassen die hem nooit als hun bestendig hoofd erkend hebben. In Londen heeft men den 30 October de tijding uit Gibraltar ontvangen dat aldaar den 22 dier maand, onverwachts eene Spaansehe stoomboot uit Tanger wa« aangekomen aan boord hebbende een aantal in Ma- rocco gevestigde Fransche onderdanen. De onderhan delingen lusschen de Maroccaansche tfegOring en dèrt Franseheri Consul waren afgebroken de consul zelf was vertrokken en men Zag de uitbarsting der vijandelijk heden te gemoetzoodfa het Fransche smaldeel het welk naar men verzekerde reeds hevel had ontvan gen naar Tanger te stevenen aldaar aangekomen zou zijn. 's GraVenHagF, 3 November. Ritmen kortlegt men zal ook het aloude en geliefde buitengoed van vader Catsgenaamd Zorgvliet, aan den Scheveningschen weg laatstelijk in eigendom toebehoord hebbende aan wijlen Ij. M. Willem IIpubliek aan den meestbiedende worden verkocht. \Zbl.) De Délftsche Courant berigt dat de werkzaam heden aan 's lands ijzergieterij 16 Delftwelke mót i Januarij 1850 zouden ophouden provisioneel tot den 1 April zullen worden voortgezet. Dezer dagen is een verslag nopens deh stand der Maatschappij van Weldadigheid inzonderheid voorden Staat harer koloniën bekend gemaakt waaruit blijkt onder anderen dal door het plaats gehad hebbende jaarlijksche ontslag, de bevolking in het tweede vieren deel jaars met 381 personen verminderd is. Het getal overledenen ofschoon 30 minder dan in de voorgaande drie maanden was toch nog aanzienlijk namelijk! vvat de bedelaars-kolonisten betreft daarjde sterfte onder de gewone kolonisten en bestedelingen steeds niet boven het gewone peil gaat. Hel getal weg geloopenen was dezen keer aanzienlijk hebbende trou' wens de desertie het meest in het voorjaar plaats. DönnREfiirr 2 November. Zondag li. heeft te Btcs- kensgraaf een vreesselijk ongeluk plaats gehad, lien jongeling kwam op de treurige gedachte om den kop van zijn pijp welke hij in den mond had door een der roeden van een aldaar staande en in liet gemaal zijnde watermolen te laten afslaan. Dien ten gevolge gaat bij tot den molen. De eerste roede welke liern passeert is de bfnnenroede en gaat hem zonder den kop zijner pijp te raken voorbij doch de tweede roede zijnde de buitenroede op welker afstand hij zeker niet rekende nadert hem en slaatin plaats van den kop van de pijp den jongeling zelveh dood. GoRiNdüi-M 2 Novembef. Op de heden alhier ge houden kleino heesten- of loonmarkt W-aren ongeveer 5000 stuks rundvee aan de lijn gebragtbehalve bet geen nog op do stallen en elders verkocht is. In liet jong vee was weinig handel voor iets meer dan de helft van den prijs dien men het Vorige jaar bedong kon men het tiaauwelijks afzetten ook het vette goed was niet zeer gewild alleen de kalfkoeijén waren prijshou dend en zijn veel aan Brahatidsche kooplieden verkocht. ZtERiKZEE G Novembef. Wij achten het niet over bodig te herinneren dat de guldens, die het jaarlal 184© voeren koers blijven houden en dus door ieder kunnen aangenomen worden. Dezer dagen is do bijna geheel vernieuwde ka zerne te Middelburgdoor het aldaar in garnizoen lig gende detachement infanterie betrokken geworden. Zaterdag jl. is te Middelburg ingewijd eene hand- boogschullerij onder dén naam Zelandia. Men meldt nit Goes dat sedert don aanvang der vorige week de concessie dor afdamming van dó Onster-Schelde en daarbij beboerende werken cön be gin van uitvoering heeft verkregen. Men is bezig dé lijn af te bakenen en de onderzoekingen nopens het project op te maken. Bij koninklijk besluit van den 3 dezer is aan dd IF. H. baron van tlogvelpredikant hij dé Proló- Stanlsche gem'éente in Nfederlandscli-Indie thans met verlof hier le lande op zijn daartoe gedaan Verzoek verleend een eervol ontslag uit die betrekking onder toekenning van pensioen. Do tohgbfaar Welke men thans in Vriesland heeft ontdektheeft reeds lang bestaan onder anderen dezen zomer in Overijssel en Gelderland Noord- en Zuid- Holland in welke laatste provinciën zulks zeer bedui dend wasde landman verliest aan dia ziekte de zuivel en dien ten gevolge boter en kaas daarentegen doét de longziekte duizenden sterven aan de tongblaar her stellen de koeijen gewoonlijk met 14 dagen waarna ze in vleeSch sterk groeijen. joïïö3tb BDXTBEIE.aisïi3cexe TIjrDXSJQEKT, Fnrijs is zaturdag en Zondag volkomen kalm gebleven. Men léést in hel dagblad lé üix Décembrc do vol gende anecdote «Op de jongste rc'ceplió aan het Elysée vróeg do president der Republiek aan een der tegenwoordig zijnde personen «Wat zegt inen zoo al V'«Men zegtwas liet antwoord dat Sixtils de V zijne krukken weg- «geworpen en deil eersten stap gedaan heeft om een ugroote Paus te worden." Men blijft verzekeren dat eerlang het sluiten van den vrede tusschen Denemarken en Duitschland zal afgekondigd Worden. Nog altijd blijven do tijdingen uit Italië Van niet veel belang. Het schijnt dat inen le Roino nieuwe vervolgingen tegen de Joden van hot Ghetto begonnen lieefl. Te Liverpool is uit Galifornie een schoenmaker teruggekomen medebrengende 50 ponden gezuiverd stofgoud. Bardiolóineo SSosco. Omtrent dezen kunstonaar bevat de Drenlsche Cou rant liet volgende Hebt gij den groeten toovenaar nog niét gezien geachte lezer spood u dan naar Groningen of, zoo hij daar niet meer is reis hom na indien gij de avon tuurlijke looververlialen uwer jeugd wilt verwezenlijkt zien maar pas op uwé zakken zoodra gij in zijne te genwoordigheid komtwantv0or dat gij er aan dehkt is uwe beurs waar in den zak van uwen buurman its dien van den heer Bosco of ergens elders. Het volgende moge u tot waarschuwing dienen »De heer Bosco bevond zich té Emhden iii een ver trek van een logement aldaar met eenige andere perso nen die liet voornemen hadden om met de stoomboot naar Delfzijl te vertrekken toen het tijdstip van vertrek naderde en het gewigtige oogenblik daar wasdat dé rekening met den logementhouder moest vereffend wor den tastte ieder in zijn zak maar o schrik in geen tak werd dë daarin hehoorende beurs gevonden op nieuw werden de respective zakken onderzochtmaar geene beürzen. Men verbeelde zich do algemeene ont steltenis De logementhouder betuigde bij hoog en laag dat zoo iets nog nooit in zijn logement gebeurd - en "eg tb Sfi tan it >r, ie, °S te ph et en io it k n n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1