1RKZEESCI 4 'f I Zaturdag 3 November i 1849. 19. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATE. brandschoüwïng. BINNENLAND. bloe4 i geene en tns- zou de 2nen ir dieu oeris aange'- land te lf°, 88. tan ojiken; omen erdam ÏGEKDI mher py2 urc i 0}/2 ure 2 c,- abobinemesits-peijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren's namidd. vóór 4 ure. vbbschxjbit: Burgbmebster en Wethouders der Stad Zierikzee verwittigen de belanghebbenden dat door heer.en Brandmeesteren te dezer stede op Maandag den^ November.aanslaande een algemeene rondgang zal geschieden ten einde zich te overtuigendat al de Brandblusch- middelen bij de ingezetenen, overeenkomstig het Reglement aan te houden in goede orde aanwezig zijn.weshalve de ingezetenen worden uitgenoodigdom al derzelver bepaalde Brandbluschmid- delen ten dage der inspectie schouwbaar voorhanden te hebben en behoorlijk ten toon te stellen. Zierikzeeden 29 October 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANEvt.t Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. De Sociëteit: Tot Nut en Ge. noerjen, te Zierikzee maakt bekend l.o Dat de BEESTENMARKT te (lezer Stede zal plaats heb- ben op Donderdag den 8 November 1849, op de aloude standplaats aan de Balie, aanvangende des voormiddags 10 ure. 2.° Ieder Veehouder wordt bij deze uitgenoodigd om voorzegde markt, zoo door het aanbrengen als ter verkoop aanbieden van Rundvee, zooveel mogelijk te helpen bevorderen. 3 0 Tot aanmoediging zullen door genoemde Sociëteit de navol gende prijzenprenpè'n en getuigschriften worden toegekend, als: Voor de best gekeurde Melkkoede prijs van en een getuig schrift. (Wordende hierbij kennisgegeven, dat de eenmaal be kroonde Melkkoe niet meer bij de keuring in aanmerking zal komen.) Voorde daaraanvolgende best gekeurde Melkkoe, eene premie van 4 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde kalfdragende Vaars, de prijs van ƒ3 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde halfdrageude Vaarseene premie van/'3 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde driejarige Vaars, de prijs van 4 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde driejarige Vaarseene premie van 2 en een getuigschrift. Voor dc best gekeurde tweejarige Vaars, de prijs vanƒ3 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde tweejarige Vaars eene aangeB premie van 2 en een getuigschrift, ibegeeri Voordengenen welke de vetste Koe zal aanbrengen de prijs van .1,4 8,20 6 en een getuigschrift. Mimlei Voor dengenenwelke de vetste Vaars zal aanbrengende prijs .ƒ4.2 van f6 en een getuigschrift. r mark Eene premie aan dengenen, welke het grootste getal vet Rundvee },60.- zal aanbrengen van 10. 1,9 En eene premie aan dengenen, buiten het Poortambacht, welke 5 ƒ4.9 liet grootste getal Rundvee zal ten toon stellen van 10. Waïch Welke prijzen, premié'n en getuigschriften namens het Edel Ach t- o; dit Laar Bestuur door de Directie van voornoemde Sociëteit, na de keuring, welke des voormiddags ten elf ure zal aanvangen aan de bekroonden des avonds, ten huize van den societeithouder W. van Zandvoort, 7,vvllen afgegeven worden. 4.° Degenen welke van buiten het Poortambacht Vee op de Bees tenmarkt zullen aanvoeren wordt de gelegenheid gegeven ge noemd vee kosteloos te doen verzorgen voor tiénen nacht, mits vooraf kennis gevende aan den heer President J. A. Mulock Houwer. 5.° Eindelijk worden de Leden van opgemelde Sociëteit ten vrien delijkste uitgenoodigdom de te houden algemeene Vergadering, op Boriderdag den8November 1849, des avonds ten zes ure, ten Huize van bofengenoemden W. van Zandvoort, bij te wonen. Noodigtmitsdien een ieder uit, om door deelneming in hetbijzon- der,er, door het aanbrengen van Rundvee in het algemeen, de aloude bestaande Jaarmarkt hier ter Stede weleer zoo aanzienlijk door vcreenigde zamenwevking dezen edelen tak l eene bron van algemeene welvaart te helpen bevorderen, en de goede bedoelingen dezer Sociëteit: Nut en Genoegenvoor ln-en Opgezetenen te [Verwezenlijken. Zierikzee den 25 October 1849. Namens de Directie van genoemde Sociëteit. A. KENENS, Secretaris. nuliJ! ■is VI va DLlN MAN ZBE. femect a dez 3 g' bij Amsterdam 31 October. Zoo wij vernemen zijn leeraren b:j de onderscheiden gezindten alhier van Wet?e het stedelijk bestuur uitgenoodigd aanstaanden Dondag het opgehouden zijn der cholera-ziekle bij de pidsdienst-oelenïngen te gedenken en hunne gemeenten I111 hartelijke dankgebeden deswege voor te gaan. I GraveniiaGE 30 October. Zijne Majesteit de koning heeftop heden onderteekend de volgende be noemingen met ingang van den 3 November aan bande (welke benoemingen reeds woensdag avond or ons aan onze lezers hoofdzakelijk zijn medegedeeld] Tot minister van justitie jh.' m.' J. T. U. Neder- meijer ridder van Rosenthallid van de tweede kamer der staten-generaal tot minister van financiën m.' P. P. van Bossetot heden die heirekking bekleed hebbende tot minister van biiinenlaudsche zaken mJ. R. Thorbeckelid van de tweede kamer der sta ten-generaal en professor te Leiden tot minister van buitenlandscho zaken m.' H. van Sonsbeeck lid van den raad van state; tot minister van marine den vice—admiraal E. Lucas, directeur en kommandant van de directio der marine te Vlissingen tot minister van oorlog den generaal-majoor jh.' J. F. van Spengler en tot minister van koloniën C. F. Pahud staatsraad in buitengewone dienst waarnemend secretaris-gene raal van het departement van koloniën. Dc heide ministeriën van Ëeredienst worden opge heven dat voor de zaken der Hervormde en andere Ëe.rediensten wordt voorloopig opgedragen aan den minister van justitie en dat voor dezaken der Ronmsch- Kalholijke Ëeredienstaan don minister vau builen- landsche zaken. Nadut de hooge raad beslist had dat aan de zich noemende familie de Bourbon te Delft door den staat zou worden betaald een twintigste dor bij ministerieel contract bepaalde som van f 300,000 voor geheime oorlogsmiddelen heeft die familie het arrest van den hoogen raad aan den staat doen beteekenen. Deze laatste heeft daarop verklaard die som niet te kunnen voldoendaar de staten-generaal de gelden daarvoor had den geweigerd. Schier dagelijks komen er aan het paleis des ko ning eene menigle rekwesten van beboefligen in die hij het naderen van den win (er en het geheel ophouden der verdiensten hunne toevlugt tol de koninklijke wel dadigheid nemen. Sints jaren is hunne stem ieder winter niet ongohoord gebleven. Ja hoewel bun aantal groot was dat bleek uit bet aantal van rekwes ten (wel eens zes duizend) die inkwamen hebben zij allen den lof van 's konings edelmoedigheid nog op de lippen. Wij vertrouwen dal zijn zoon de tegen woordige koning vooral ook om de geruchten te logen straffen die onder de hehoeftigen verspreid zijn ook van zijne koninklijke schatten een offer zal brengen aan zoo vele deerniswaardiger» die met angst de donkere toekomst te gemoet gaan. (ZAL) Naar men verneemtbestaal bij de regering hel voornemen om nog een groot en vier kleine ijzeren stoomschepen allen bestemd voor de dienst in Nfier- lanilsch-lndicn te laten aanbouwen. De gouverneur-generaal van Neèrlandsch-lndiën was volgens de jongste berigten op het punt om eene groole tournée te maken en de bezittingen op Borneo te bezoeken van waar bij zich ook naar Bali Celebes de Molukkos en Soolo zoude begeven. Sedert de aankomst der laatste landmaat te Batavia was koffij hooger en zijn de prijzen vooruitgaande de voorraad is zeer beperkt. De tegenwoordige prijzen der suiker verwacht men dat zich zullen staande hou den hoewel er eene levendigo vraag bestaat. De be rigten omtrent dit artikel luiden algemeen ongunstig. Do geweldige regens in hut afgeloopen jaar hebben des tijds veel kwaad gedaan aan bot Uibit en de gevolgen daarvan beginnen zich reeds meer en meer te openba ren. Rijst blijft gewild en de algemeene opinie is dat de prijzen binnen eenige maanden zullen stijgen. De rijstoogst van dit jaar zal over bet geheel middel matig uitvallen. 's Hertogenboscu 30 October. Omtrent hel al hier ter stede voorgevallen ongeluk kunnen wij thans nog rnededeelon dat gisteren en heden morgen nog twee personen welke vermist werden uit de haven zijn opgevischt. Zij waren even als de meeste doo- deu vreesselijk verminkt. Het getal der bekende doo- den is mitsdien tot heden 10. De oorzaak van de rainp blijft tot nog toe in het duis ter gehuld zoo veel is echter zeker dat de machine der boot geleverd werd door eene fabrijk uit Thienen en van eene geheel bijzondere constructie was. Men voedt do hoop dat van de zes zwaar gewonde personen zoo niet allen dan toch vijf horstellen zollen. Miooeebcks 31 October. In de Middelburgsclce Courant van 20 Jan narij II. werd molding gemaakt van de verwonding van den veldwachter en jagt-opziener A. Verschuureen van de aanhouding van den ver- moedelijken dader Jacobus van Beulente Grijpskcrke Nadat die persoon daaraan schuldig werd verklaard bij arrest van het provinciaal hof van Zeeland dato 30 April II. en nadat de gronden van cassatie bij arrest van den hoogen raad dato 25 September jl. werden verworpen heeft de veroordeelde zijne straf van een half uur tepronkstelling dezer dagen ondergaan om daarna voor zes jaren te worden gecoiifineerd. Wij vernemen dat den 27 dezer door den burgemeester van Oost-Kapelle namens eenige ingezetenen en na mens bemzelven aan 4. Ëmcfiuure werd uitgereikt een sabel met zilveren gevest en koppelplaat voorzien van een toepasselijk opschrift, als blijk van tevredenheid over de door dien veldwachter bij vorenstaando ont moeting betoonde onverschrokkenheid. De heer hof-mechanicus I). L. Bamberg gaf II. zaturdag alhier zijne laatste voorstelling in den schouw burg en heeft nistoen weder op nieuw verwonderens- wnardigo blijken gegeven van zijne buitengewone be kwaamheden en handigheid en door zijne aan tooverij grenzende toeren algemeene verwondering verwekt zoodat wij hem cenen welverdienden lof niet mogen onthouden en de inwoners der overige steden onzer provincie die bij eerstdaags zal bezoeken wel durven aanbevelen zijne te geven soirees niet te verzuimen. Zierikzee 2 November. Gisteren werd alhier met het besie gevolg van do werf van den heer C. Smit ta water gelaten het door den bekwamen scheepsbouw meester C. Mak gebouwde barkschip Eendrc.it maakt Magt, groot 450 Java-iasten bestemd voor de vaart op de Oost-lndiën zullende hetzelve gevoerd worden door kapitein L. P. Anderssonvoor rekening der reo- derij onder directie van de hoeren de Jonge Keiler. De arrondissements-regtbank alhier heeft heden uitspraak gedaan in de zaak ten laste van B. J. Hame- lunk winkelier wonende te Middelburg en P. de Loozcdrukker en uitgever van den Zierikzeeschen Nieuwsbode den eersten ter zake van het plaatsen en deu tweeden als medepliatige, door het drukken en versprei den van een gequaliliceerd lasterlijk artikel in genoemd blad en beide beklaagden mitsdien veroordeeld tot eene maand gevangenis vijf jaren ontzetting van hun bur- gorregl de kosten van den processe en f 25 boete. Gisteren morgen is de heer L. Vis. Cz. vau Haamslede met zijn huisgezin in een rijtuig naar deze stad komendo Dij Flaauwers het ongeluk overkomen, van met paarden en wagen in de vaart te storten door dien dat een der paarden schichtig werd van een' daar aan den dijk leggondon zoogenaamde hand-watermolen. Gelukkig heeft de eigenaar alsook zijn gezin hoege naamd geen letsel bekomen doch is daarbij een der paarden omgekomen. De op den 0 dezer bepaalde bijeenkomst van da tweede kamer der staten-generaal is uitgesteld tot dingsdag den 13 dezer des middags ten 2 ure. Omtrent bel nieuw opgetreden ministerie vindt men in het Amslerdamsch Handelsblad een hoofd artikel dat onder anderen het volgende behelst «Omtrent den heer Thorbecke zeiven als minister van binnenlandsche zaken behoeven wij niets anders te zeggen dan dat wij de natie geluk wenschen ceu man te zien optreden die baar ongetwijfeld spoedig do vrije uitoefening barer grondwettige reglen zal vorze- koren. Wij vinden hem wel niet als president van het ministerie aangesteld doch hij is zeer zeker de ont werper en de ziel der geheele combinatie. De heer van Sonsbeeck is als kundig regtsgoleerde als ijverig lid van den raad van state, algemeen bekend zijne be noeming voor de departementen van builenlandsche zaken en R. K. Ëeredienst geeft groote waarborgen voor een doelmatig en zuinig beheer. Do heer van Rosenthal zal aan zijne dubbele roeping voor de depar- PREJS Ï)EE advertentie»: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodheriglen van 1-6 regels a f 1 behalve het Zegelregt. en egt* an it, r le, te i 'n et ?rt lo ?r k fk i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1