MZEESCHE f®. 87. 1849, 9. Woensdag 31 October, Woensdag en Zaturdag. i MSTUltliN AMRATIEA ten ÏGGENI) eD Nov 10'/, 9 un 10'/, '/a PC »'/s *7 /%<y AS OMWEMENTS-PBIJS: 'er rfrte maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. wending der A dvert. daagsfe voren,'snamidd. vóór ■£- ure. VERSCHIJNT: SDI 8,0i .i ö.fifl 1 a 0,0( r a O.IK a 42,01 cv 0,(11 per vat |10 stubs KZEÏ IWen beweert, dat er geen twee volmaakt clijke schepsel-* op aarde gevonden worden, zoo dn van het menschen- als het dierengeslacht n dat eene naaiiwkeurige vergelijking altijd een if ander verschil doet opmerken. In hoeverre lie stelling waarheid bevat, laten wij aan de Murlrk atuurkundigen over. Maar meer bewezen is de telling van den Engelschen Dichter Pore: dat namelijk, geen twee menschen zijn, die in lies gelijk denkenen dat het met ons verstand even als met onze uurwerkenwaarvan geen wee in alles even gelijk gaan; doch, dat des- iettemin ieder zijn verstand gelooft. Indien wij deze stelling op het tegenwoordig ijdsgewricht toepassenen daarbij aannemen lat de menschen zóó denken als zij genoodzaakt orden te doendoor hetgeen zij zienopmer en, hooren en ondervinden, dan, waarlijk, :an het niet bevreemden, dat men ongelooflijk eel moeite schijnt te hebbenom een Ministerie e scheppendat eenstemmig denkt, dezelfde he- inselen en staatkundige inzigten heeft, in een roordom een homogeen Ministerie bijeen te rijgen. Doch, dat men, om de zoodanigen, liemet terzijdestelling van alle persoonlijke iclangen en inzigten, trachten, ernstig pogen e zienswijze van eenige weldenkende, vader- indslievende mannen tot een zoodanig geheel te irengendat tusschen hen gecne in het oog loo iende botsingen ontstaanmaar allenvoor zoo- cel het accoord aangaat, denzelfdcn grondtoon anslaan, met vernedering bejegent en uitlokt de. ot openbaring van gevoelens, die niet anders unnen, dan hun gevoel grievend kwetsen en unne eer beleedigen, wie zou dat vooraf hebben ttrven veronderstellen'? En toch schijnt dit iet geval geweest te zijn met professor Tiiohbecke cn aanzien van den hem opgedragen last, om en nieuw Ministerie zamen te stellen. Wij eggen opzettelijk .schijnt dit: want, de verschil- tnde geruchten daarover in omloop, doen twij- ƒ1000. 3' 0 itge' Dings ns lei ulil iel DEI' Vee. Erver bcva heder Int. ;brui Ëll ïcvcn elsch m in S<> ligde n on [n lij 'e tw den aan hetgene deswege waarheid is. Het is aarom te wenschen, dat de brief, welken som men 1 iige dagbladen dien staatkundige in de pen or bcfi^11naar waarheid is opgegeven. Want, indien men alles voor waar moet hou- j en, wat der reactionaire partij dienaangaande 'ordt ten laste gelegddan is het niet te rijmen 'et het goed gerucht nopens 's mans karakter Pt hij ziohna zoo diep vernederd te zijn gewor- sn, andermaal zi jn' naam liet gebruiken om de j'eante Ministeriële zetels door een gewenscht Wsoneel aan te vullen. En elk onzijdige, maar ooral elk, die zich den heer Thorbiïcke als staats kan wenschtverlangt gebillijkter wijze naar de atknooping, door zijne hand, van een raadsel Pt wel niemand buiten hem oplossen zal of wil. Intusschen acht de Natie zich gelukkig, dat de 'lij des tegenstands ditmaal niet alleen de zege Wat behaald maar den aftogt heeft moeten blazen. Ij vaJ j wij betwijfelen zeer of die retraite wel eer ier 'ol geweest is. Dochhoe dit ook zij het volk reeüï telt het hoogste belang daarbijdat de zaken I p 'anger gaan zooals zij thans loopen. Meer, otic fan straks twee maanden zonder eigenlijk Mini- 2 'Bric te zijn, is een feit, waarvan sedert 1815 6"cn tweede voorbeeld kan opgenoemd worden, "willekeurig rijst bij die daadzaak de vraag: kan volk en land zooveel weken goed bestuurd en beheerd worden zonder Ministeriewaarom dan ook geen jaar en langer En zoo ja waartoe dan de kostbare uitgave voor Raadslieden, die de Ko ning niet noodig schijnt te hebbenalthans even goed kan missen. Waarbij het dubbel voordeel zich zou paren van het besparen van niet minder kostbare pensioenen. Maar zijn ze noodig en on ontbeerlijk dan ook is elke vertraging van derzel- ver benoeming een onvergeeflijk ingrijpen in de belangen des volks. En daarvoor houden wij het. Wat toch baat ons de vernieuwde Grondwet zon der het uitvaardigen van wettendie de Grond wet eerst tot Grondwet maken? En nu, die wetten kunnen niet gemaakt worden zonder voor- dragt aan de Tweede Kamer, door de Raadslieden der kroon. De staat van begrooting voor het jaar 1850 kan evenmin zonder die staatsmannen een onderwerp van overweging en discussie dier kamer worden. Alles blijft dus onafgedaanen de Natie verstoken van het gebiuik harer heiligste regtcn, niettegenstaande zij toch maar geduldig moet voortgaanom de toelagen voor de Tweede Kamer, die niets kan uitvoeren, te betalen. Zij die het zich te wijten hebben, dat de Natie aldus bedrogen en gesard wordtladen eene zware ver antwoording op zich. En het is alzoo te wen schen, dat de heer Tuorbecke zonder namen te sparenmet open vizier hen zal tegentrcden en openbaar maken, aan wier intrigues zoo vele vertraging en belemmering is toe te schrijven, liet is meerdan tijd dat de zoodanigen algemeen bekend worden, opdat men, door onbekendheid met hunne namen, niet blindelings later het paard van Trojc inlatein die vergaderzaalwaarin hun voor altijd eene plaats moet ontzegd worden. BRANDSC HOU WING. Borgrmkkstbr en Wethouders der Stad Zierikzee verwittigen de belanghebbenden dat dnor heeren Brandmeesleren te dezer slede, op Maandag den 5 (November aanstaande een al^emecne rondgang zal geschieden ten einde zich te overtuigen, dat al de BrandMti.sch- middelen bij de ingezetenen, overeenkomstig het Reglement aan te hondeningoede orde aanwezig zijn, weshalve de ingezetenen worden uitgenoodigd om al derzelver bepaalde Brandbluschmid- dolen ten dage der inspectie schouwbaar voorhanden le hebben en Behoorlijk ten toon te stellen. Zierikzee den 29 October 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt.t Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEP. OPENliAMlJE PEItPA.CH'PISiG der <5©E ÏME1ISEIII van <lo Polders Schouwen Hurgh en West! and en het Zuid$r-Nieuwlandop 's Lands Kamer te 'Merilczee, tegen Donderdag den 15 No vember 1849 des voormiddags ten 10 ure. BUITENLAND. F R A X K B IJ K. Patujs 26 October. Gisteren' was tn de wetge vende vergadering aan de ordehet voorstel van den heer Napoleon Bonaparte strekkende om aan de op- rocrigen van Junij 1848 amnestie te verleenen. De heer Dufaure minister van hinnenlandsche za ken bestreed het en achtte de transportatie naar Al- gerie raadzamer. Spoedig daarop werd de discussie gesloten en uiet PHOS DKK ADVEBTEKfTZSIla: Gewone 15 gents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelrcgl. 41 9 tegen 183 stemmen besloten het voorstel niet in overweging te nemen. BINNENLAND. 's Gravenhagis 28 October. Do Staats-Couranl berigt het volgende onder dagtcekoning van den 27 De koning heeft de heeren Thorbeeke en Kedermeijer ran Tiosenthal. hij zich doen ontbieden ten einde per soonlijk met die heeren in overleg te treden. De koning heeft tevens het verzoek van de heeren. Donker Curlius en Lig'ntenVeltom hunnen last thans als geëindigd te beschouwen ingewilligd." Het door de Nederlander medegedeeld berigt dat de heer van Gullstein mol de vorming van een ministe rie zou zijn heiast geweest is later door dat blad zelf wedersproken. Het Handelsblad bevat den volgenden brief van den hoogleeraar Thorbeclte Zoozeer als iemand besef ik mijn pligt om eene openbare verklaring te geven van de ministeriële crisis voor zoo veel ik er in was betrokken. Mijn zwijgen voor liet oogenblik zult gij weten te waarderen. Zoodra bet tijd is in allen ge valle zoodra de. kamer weder opengaathoop ik dien pligt naar eiseli te vervullen. Ik laat aan u over dezen brief te plaatsen en heb de eer mot de meeste achting te zijn enz Z. M. heeft benoemd tot paarden-arts hij het leger, den civilcn vee arts der l"c klasse J C. Ie Roy, De uit Java aangekomen couranten melden on der anderen dal er te Batavia den 6 Augustus een volksfeest plaats gehad heeft op het Waterloo-plein en drio dagen later een bal en souper in de Harmonie door de ingezetenen van Batavia gegeven aan de officie ren en manschappen van de land— en zeemagt be hoord hebbende tot de derde Balische expeditie. Dit volksfeest was zeer luisterrijk. Gymnastische spelen inlandsche tooneel-verlooniugen nationale dansen der inlanders en Afrikanen en vele andere vermakelijkhe den verbreidden eene algemeenc vrolijkheid onder do tallooze aanwezigen. Het feest werd opgeluisterd door de tegenwoordig heid van z. exc. den minister van slaatgouverneur- generaal en diens echtgenoot. Er werd aan de troepon een banket gepresenteerd bestaande uit brood kaas ham wijn sigaren enz. waarvan met graagte werd gebruik gemaakt. Op 's lands oorlogs- eri particuliere schepen ter reede van Batavia de laatslgernelde voor zoo ver die deel geno men hadden aan de Balische expeditie werd een soort gelijk feestmaal aan de zeelieden gegeven terwijl aan de reeds vertrokken bodems vervcrschingen waren ver strekt om op den dag van het feest aan de equipagiën te worden uitgedeeld. Aan de talrijke welvoorziene tafels in de open lucht opgeslagen door de schitte rende illuminatie voor het paleis verlicht en door 2300 man bezet waaronder 900 Europeanen de overigen Afrikanen en inlandsche troepen was de geestdrift al gemeen. Opmerkelijk was als effect van harmonie discipline, de volmaakste eensgezindheid en gulle vrolijkheid on der een zoo groot aantal gasten van zeer verschillenden landaard als Hollanders, Belgen Franschen Duit- schers Afrikanen Javanen Madurezen Boeginezen Maleijers enz. In China is de staat van zaken zeer gespannen de Chinezen hebben den gouverneur van Macao doen ont hoofden en een prijs van 3000 dollars uitgeloofd voor het hoofd van den gouverneur van Hong-Kong den heer Bonham. 's Gravenïiage 29 October. Naar men verneemt heeft er gisteren avond in het kabinet des konings eene bijeenkomst plaats gehad welke naar men verzekert in verband zoude staan met de vorming van het nieuwe ministerie. Er worden weder onderscheiden namen opgegeven er is weder een lijstje in omloop waarop de heeren Tliorbecke Nedermeijer van Rosenthal en van Gollstein als aanstaande ministers voorkomen doch het en egt an t, r i te n n 0 r c 1 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1