!f°, 88» Zaterdag 27 October. 1849. ./C/ Df STWÖINGEN. Woensdag en "iLatiirdag. .BESTUREN ADMINISTRATE. ffl IN 9. !00 ll ij Jeed met opdat erwijl leestal id der n ig t ïoozel is allo (rouw geen ebben rij al t mis- dat dat zij ver re het ar ook de ge- iit he, de bc- MKZEESCHE COURANT. ABOMKEBÏSaiIBXS-PBIJSÏ Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvèrt. daags te voren ,'snamidd. vóór 4 ure. vehschijmt: jaren 't ont- beeft rende 1818 twee zon- tciten ande aar op en wel i duur id en- elf om zij dat chaam BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van het publiek, dat van Maandag den 22 lol en met Za- Utrdag den 27 alsmede op Maandag en Dingsdag den 29 en 30 dezer maandbij den héér Arrondissements-Betaahneester en bij de Rijks-Ontvangers alhier, op de gewone kantoor-uren, ter inwisse ling kunnen ivorden aangeboden de stukken van 1>RIE-, EEB?- 3STEKT EÜAïiVEM GrUXiDEM welke de beeldtenis van Koning JVU'em I voerenmet uitzondering der guldens van 1840, en wij- Iers, dal genoemde muntstukken, met den 2S October aanstaande mileti omloop worden gesteld en dien ten gevolge niet meer in be- alingcn voorde schatkist zullen aangenomen worden noch door de ngezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Afgekondigd van het Raadhuis der Stad Zierikzee den 21 Octo- )er 1849, aangeplakt en in de StadsCourant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. heeft en aan ;t wal- reini- li (1 5 boo- jr/<? go- vrqdaj ni aar jilsver- be ge en dzake lodslai an esteld staand ke pij- Y0lgl( Ier pr' -geiiru] plank p icrai ofregl De Sociëteit: Tót Nut en, €*e~ noegente Zierikzee maakt bekend 1.0 Dat de BEESTENMARKT te dezer Stede zal plaats heb- >en op Donderdag den 8 November 1849, op de aloude standplaats an de Balie, aanvangende des voormiddags '10 ure. Ieder Veehouder wordt bij deze uitgenoodigd om voorzegde arkt, zoo door het aanbrengen als ter verkoop aanbieden van lundvee zooveel mogelijk te helpen bevorderen. 3.° Tot aanmoediging zullen door genoemde Sociëteit, de navol» ;endeprijzen premiën en getuigschriften worden toegekendals: Voor de best gekeurde Melkkoe, de prijs van f 6 en een getuig- chrift. (Wordende hierbij kennis gegeven dat de eenmaal be* oonde Melkkoe niet meer bij de keuring in aanmerking zal komen.) Voorde daaraanvolgende best gekeurde Melkkoe, eene premie 'an A en een getuigschrift. Voor de best gekeurde kalfdragende Vaars, de prijs van ƒ5 en een ;etuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde Kalfdrageude Vaarseene iremie van f 3 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde driejarige Vaars, de prijs van 4 en een 'érncdi%* t«igschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde driejarige Vaarseene iremie van 2 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde tweejarige Vaars, de prijs van ƒ3 en een ctuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde tweejarige Vaars eene iremie van 2 en een getuigschrift. Voordengenen welke de vetste Koe zal aanbrengen de prijs van f» r-n een getuigschrift. Voor dengener.welke de vetste Vaars zal aanbvengenclc prijs 'an 6 eo een getuigschrift. Eene premie aan dengenen, welke het grootste getal vet Rundvee a) aanbrengen, van 40. En eene premie aan dengenen, buiten het Poortambacht, welke tl grootste getal Rundvee zal ten toon stellen van 10. I ïe zie. Welke prijzen, premiën en getuigschriften namens het Edel Ach t- I Paar Bestuur door de Directie van voornoemde Sociëteit, na dc ■curing welke des voormiddags ten elf ure zal aanvangen aan de 1 £i?«eltroonden des avonc's' *e!1 huize van den societei thornier W. van 'flr Pandvoort, zullen afgegeven worden. rA 'I I Degenen welke van buiten het Poortambacht Vee op de Bees» lien (Bproarkt zullen aanvoeren wordt de gelegenheid gegeven ge* 1 pnvl°enidvee kosteloos doen verzorgen voor ednen nacl-.t, mits 0° looraf kennis gevende aan den heer President J. A. Mueock Houwer. eleverj I g.o Eindelijk worden de Lcden.van opgemelde Sociëteit ten vrien- le W0lWe'')kste uitgenoodigd om de te houden Vergadering op Donderdag rol November 1849. des voormiddag» ten half twaalf ure, ten uize van Mej. de Wed. J. Swarts, bij te wonenten einde de be ogen van genoemde Sociëteit te helpen bevorderen; in welke 'jeenkomst dc Commissie van Keuring voor de tc houden Beesten- la''kt zal benoemd worden; en laatstelijk op Donderdag den 8 Member 1849, op welken dag des avonds ten zes ure, ten Huize bovengenoemden W. van Zandvoort de algemeene Vergade- "Kial gehouden worden. Noodigt mitsdien een ieder uit, om door deelneming in het bijzon- *r»en door het aanbrengen van Poind vee in het algemeen, de '°ude bestaande Jaarmarkt hier ter Slede weleer zoo aanzienlijk II vereenigde zamenwerking dezen edelen tak eene bi on van I l'S^meene welvaart te helpen bevorderen, en de goede bedoelingen I [ezcr SociëteitNut en Genoegen voor In- en Opgezetenente I erwexeulijken. I Zierikzeeden 2o October 1849. Namens de Directie van genoemde Sociëteit. A. KENENS, Secretaris OüM' 5 Li BUITENLAND. PUITSCHliAN B. Keulen 2-3 October. Oostenrijk Pruissen en Rus- "n|l hebben naar men verzekerteene ger-amenllijke 5°la opgemaaktcn welligt reeds afgezonden om Zwit serland met dwangmaatregelen te bedreigen bijaldien bet weigert aan de eischen dier mogendheden ten op- zigto dor uitlevering van poiHiek» uitgewekenen ge- boor te geven. De landverhuizing neemt in Duitschland weder toe, cn wel op eene verbazende wijze. In den loop van dit jaar bedroeg het getal emigranten die alleen in do haven van Bremen scheep gingen meer dan 57.000 personen waarvan 8000 in de jongste maand. Allen hebben zich begeven naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De heer de Lamartine moet zegt men op nieuw het voornemen hebben opgevat zich in het Oos ten te gaan vestigen. De sultan zoude hem eene zeer uitgestrekte landstreek in do nabijheid van Smyrna ten geschenke hebben gegeven. De beer Holland, vroeger lid der Fransche constituerende vergadering is op 5 October met Ahmed-Effendi, een hoog Turksch beambte, naar Smyrna vertrokken naar men gelooft: om in naam van Lamartine. die landerijen in bezit te gaan nemen. De dichter zelf zoude iu het begin der lente naar Klein-Azië oversteken. BINNENLAND. 's Gravkniia.gr 23 October. De 's Gravenhaagsche Nieuwsbode meent mot eenige zekerheid te kunnen meidon, dat de lieer 7horhecke den hem opgedragen last heeft nedergelegd. Was de hoogleeraar eensdeels slechts geslaagd in eene gedeeltelijke aanwijzing van mannen die mot hein een ministerie zouden helpen vormen anderdeels heeft hij te. vergeefs getracht met deze man nen overeenkomstig 's konings opdragt een stelsel te ontwerpen een programma in geschrift te brengen. Gemis van voltalligheid en gebrek aan homogeniteit mogen dus voor de redenen worden gehouden die den heer Thorbecke van verdere hemoeijenis hebben doen afzien of ontslaan. Er zal dus weder een ministerie optreden waaraan die heer geen deel heeft. Volgens hetgene dat blad verder zegt laat het zich vooraf reeds bepalen dat welke nieuwe namen ook mogen vernomen worden geen nieuw stelsel dal van hel afgetreden ministerie vervangen zal zoodat de uit slag dezer langdurige ministeriële crisis nu hoogstens eene verwisseling van personen zal opleveren. 's Gravrniiagiï 24 October. Er zijn thans vele geruchten in omloop dat de heeren van Goltslrin Bruce en de generaal Nepveubij de aanstaande be noemingen van ministers, in aanmerking zouden komen en wel voor justitie binnenlandsche zaken en oorlog. Het is echter nog onzeker, of er iets stellig dienaangaande is bepaald hetwelk men zelfs betwij felt, zoo zelfs de benoemingen niet officiéél zullen wor den openbaar gemaakt. Middelburg 24 October. In de zitting van het provinciaal geregtshof van 11. maandag is door het openbaar ministerie bij monde van den heer advocaat- generaal waarnemende de functiën van procureur- generaal gerequircerd de schuldigverklaring van den beschuldigde J. B. de Loeilaan de hem ten laste ge legde misdaden en dien tengevolge zijne veroordeeling tot de doodstrafwaarna do raadslieden van den be schuldigde concludeerden tot vrijspraak van denzel- ven wegens onbewezen schuld. Het hof heeft <ie uitspraak dezer zaak bepaald op morgen middag ion twee ur8. Zierikzee 25 October. De ministeriële crisis is nog niet (en einde. Zij schijnt zelfs eene geheel nieuwe phase te zijn ingetreden zegt het Handelsblad De Nieuwe Rotlerdamsche Courant van gisteren deelt een brief uil 's Gravenhage mede, die een verhaal van dén loop der ministeriële crisis behelst en vele wetens waardige bijzonderheden bevat. Dc briefschrijver zegt den loop der zaken van nabij te hebben gadegeslagen. Wij onlleénen aan dien brief het volgende Dadelijk na de aanneming van het adres van ant woord begaf zich de heer Donker Curtius tot den heef PB.IJS BEE A35VBBTKWTIE3W: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1 -6 regels af 1 behalve hel ZegelregL Thorbecke0111 met hem over de ministeriële crisis te spreken en zich mot hem over de beste middelen te be raden om een krachtig ministerie daar te stellen. scheen het denkbeeld van den heer Donker Curtius te zijn een ministerie van coalitie daar te stellen waarin onder anderen leden van het tegenwoordige en ook van het in Maart 1848 gevallen ministerie, zitting zouden nemen. De heer Thorbecke gaf onmiddelijk als zijne meening, rond en onbewimpeld le kennen dat in de tegenwoordige oogenblikken nu de beginselen nog niet gevestigd en de organieke wetten nog niet vervaar digd zijn zulk een ministerie hoogst verderfelijk zoud© werken. Zoo ooit meende hij werd thans een mi nisterie vereischtmet leaÖjffilJricht bezield om de nog steeds stroeve machine «BBMe brengen. Aan. de oude mannen was 'niet t^jKmlfi. Een geheel nieuw ministerie behoorde op Te treden. Wat hem zei ven betrof bij meende met niemand denoud-minis- fers te kunnen zitting nemen dan met den heer van Bosse. Nu werden aan alle zijden ongeloofelijke po gingen gedaanom een ministerie zonder Thorbecke bijeen te krijgen. Allen echter die men er over sprak en die niet zichze.tvon maar het vaderland op bet oog hadden verklaarden dat het volstrekt onmogelijk was, een krachtig ministerie le vormen waarvan Thorbecke geen lid was. Nu kwarn de heer Donker Curtius tot Thorbecke terug en verklaarde hem gemagtigd te zijn hem en den heer van Rosenthal mei de vorming van een ministerie te belasten. Deze heeren moesten het natuurlijk vreemd vinden dat hun die last des konings door een gevallen minister werd overgebragt en niet door Z M. zeiven gegeven. Dit reeds liet vermoeden i, dat men niet openhartig mot hen tc werk ging. Wat hiervan zij het schijnt dat zich die heeren over den. vorm hebben heengezet en onmiddelijk aan den arbeid zijn gegaan. «Binnen 11 dagen van 415 October, was men het omtrent de hoofdbeginselen van regering eens ge worden en werd door de heeren Thorbecke cn Rosenthal aan Z. M. eene gemotiveerde voordragt gedaan van do personen in uwe courant vermeld met dat onder scheid dat de heer Rosenthal de departementen van buitenlandsche zaken en juslitie provisioneel beiden zoude bezetten voor een van welke men een ander noemde die zich op dit oogenbiik niet hier te lande bevindt en wiens naam ik daarom nog wil verzwijgen. Alle «le ministeriële departementen zouden alzoo zijn bezet door een geheel homogeen ministerie «Nadat deze voordragt aan den koning was geschied werd aan den heer Thorbecke, door tusschenkomst van den heer Donker Curtius een kabinetschrijven gerigt waarin men niet alleen vroeg een geschreven programma van de hoofdbeginselen van regering welke het voorge dragen ministerie aankleefde, maar van alle onder deelen van elk departement niet alleen van provinciale- ge- meente- kieswetten onderwijs academiën reglerlijke organisatie houtvesterijorganisatie van het leger defen sie-wezen maar in eet» woord van alle details der ad ministratie en wel zoo dat over verschillende dier op- gegevene onderwerpen onmogelijk een oordeel kon ge vijld worden dan door hen die werkelijk in het minis terie zijn en alle vereisehte données in bun bereik heb ben. Gij begrijpt waar dit heen wilde. Men wenschts het voorgedragen ministerie in het moeijelijke parket te brengen om óf zijne onmagt le toonen door geen volledig programma te geven over alle onderwerpen waarvan men openlegging van beginselen vroeg en dat: onmogelijk te geven was, zeker niet in een hetrekkeliik korten tijd óf indien men zoo dwaas was zich over eene administratie uit te laten waarover men zonder données niet grondig spreken kon en dus ecu onbekookt programma gaf, naderhand als het ministerie benoemd zoude zijn zijne handelingen daarmede ie vergelijken en bet bij iederen stap le bemonijelijkon. De heeren Thorbecke, Rosenthal en de hunnen zouden wel zeer onverstandig geweest zijn indien zij in dien strik waren geloopen. Buitendien men mag veel voor het vader land over hebben maar om zich vernederingen te laten welgevallen ais men die heeren schijnt te willen doen en igU m 3D

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1