u Ne. 85. Woensdag 24 October. 1849. E Woensdag en Zaturdag. BESTI RS ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. IHZtlt 1 s faebben M VAl e doei »re va 'SCI nis va lot eid nder lgen te nlijl belang zijn hopen g mog gefour pnigi van Hoofi kgenle ?kk Ian Thoki IKRIIV e princ 25 O i ten Oppe: ZEMZEESCHE COURANT. uiomEiKEnTS-rBiis; Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daagste voren.' s namidd. vóór 4 ure. n elite i V'i ttlge d-1 Poldi Blokt aire ISantm nlge-P eng8 agen Bou iclie IS"1 Est 18' sta" JeniM vcrpa via" f, i" (die Be Ministeriële crisis schijnt nog verre van fiare oplossing te zijn, en de gevoelens over de mannen der keuze allesbehalve eenstemmig. Vrij ondubbelzinnig is het goedkeurend oordeel over en verlangen naar de aanvaarding der por tefeuilles door de heeren Thobeecke en Neder- meijeii van Rosesthaïa. En, indien de geruchten, daaromtrent in Omloop waarheid behcl/.en, dan lijdt het geen twijfel, of genoemde heeren zullen de moeitevolle taak op zich nemen, welke de Natie hen zoo gaarne zag vervullenmits echter de overige Raadslieden der kroon uit de zooda- nigen gekozen worden die met de gevoelens en beginselen dier heeren instemmen, opdat er en gegronde hoop bestaom een onontbeerlijk homo geen Ministerie te erlangenen hetzelve tevens sympathie vinde bij de tweede kamer. Hoe daarmede de algemeen opgenomen tijding in verband gebragt wordt, dat de voorgedragen Raadslieden des Konings eene politieke belijdenis moeten afleggenalvorens laatstgenoemde zich omtrent die voordragt verklarehegrijpen wij nog niet. "Wanthet zal wel geen twijfel lijden, of de heer Thoeeecke zal eene voordragt gedaan hebben van mannen van zijne denkwijze en van die van het meerendeel der tweede kamer. Eri waarlijkdie denkwijze kan der Regering even weinig onbekend zijn als zij bet der Natie is. Gevolgelijk beseffen wij het noodige en nuttige eener zoodanige confessie niet. Wie toch zal zich laten gebruiken om het volk diets te maken dat professor Thorbecke geene algemeen bekende staatkundige beginselen aan den dag gelegdof zich, als ware het, altijd nog gemasqueerd heeft achter dubbelzinnige of onvaste uitdrukkingen, daar de voorbeelden van het tegendeel te veelvul dig aanwezig zijnom eenig gcwigt aan zoodanige miskenning te hechtenof één' der grootste staat kundigen van ons Rijk te berooven van eene achtingwelke elk hemook onbekend toe draagt die zijne mannelijke taal bij menige be langvolle aangelegenheid gehoord of gelezen heeft'? Het is niet te ontkennen dat het belang des vaderlands eene spoedige bezetting vari de Minis teriële zetels gebiedend vordert. Dochhet is niet minder waar, dat eene beslissende keuze daaromtrent voor den Roning hoogst moeijelijk isen zulks te meer, omdat het te vreezen isdat juist diegenendie algemeen gewenscht worden die zetels in te nemen, dezelve zullen afwijzen en weigeren te bekleeden. Zwaar toch zal voor eiken nieuw benoemden Minister voor het vervolg verantwoordelijkheid drukken, onder wier «Jt hij zijne portefeuille aanvaarden moet. Er isvroeger, vóórdat het beginsel van openbaarheid Wr en daar de naakte waarheid heeft doen te voorschijn treden veel gebeurd wat te wenschen Waredat ongedaan kon gemaakt worden. Het ls niet te loochenendat er schandelijke geldver spillingen en verkwisting van zuur opgebragt geld i plaats gehad heeften dat vele Ministers de grenzen gven ti hunner betrekkingten nadeele des Rijks en van •joiiicI ne «li 10 t tore v0$' anderenoverschreden hebben. Als de Grondwet hot doel zal bereikenhetwelk de Natie billijker- W'jze van hare toepassing verwacht, dan zullen Vo,irtaan zóódanige verspillingenen misbruik van ®agt niet meer plaats hebben althans niet onop- geinerkt en ongestraft blijven. Maar dan ook zal Raadsman des Itonings met die openbaarheid VEH3CHI31ÜT: FBIJS DEH ABVEBTEBTtEiS: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt, moeten handelen(immers indien hij zich niet per soonlijk verantwoordelijk wil stellen voor de daden en verrigtingen zijner voorgangers - en wie zal dwaas of onvoorzigtig genoeg zijn zich daaraan te wagen?) welke de Natie teregt vordert. Dat het daardoor d priori te berekenen is, dat nog menige omstandigheid aan het licht zal komen, die - wie weet welke bedroevende - inzigten voor de toekomst bloot legtzal wel ieder moeten aan nemen die den gang der zaken heeft nagegaan. Vooral kan dit het geval zijn ten aanzien der por tefeuille van Financiën. Althans wanneer wij het uitgebragt verslag van een volksvertegenwoordiger over de Rijks- Budgets van 1846 en 1847 raadplegen, dan doet vooral die Ministeriële zetel huiveren van de aan vaarding, ten zij hijdie denzelven zal beklee den carle blanche spele en aan het volk openbare waar en ivaardoor de schoen wringt. Enwelke kunnen aan den anderen kant daarvan de ge volgen zijn Jahet is zooer is geene inge wikkelder wetenschap, dan die der staatkunde zoowel ten aanzien van het regtals van de voor- zigtigheid,Dat regt is schijnbaar duidelijk en eenvoudig; doch inderdaad moeijelijk uit te oefenen. Het is regt en pligtmatig, dat Koningen en Staatsmannen het geluk van derzelver onder danen moeten bevorderen en deze zich aan de eerstgenoemden onderwerpen en hen gehoor zamen. Maar, of Koningen het welzijn van hunne volken door hun bestuur bevorderenis niet zoo ligt te bepalen of te ontkennenals af hangende van het standpunt, van waar die be oordeeling gemaakt wordt. En als nu het volk andere inzigten heeftdan deszelfs Staatsmannen waar dan staan de grenzen der gehoorzaamheid Moeijelijke vraag Daarom - moge de Natie zich eerlang verblij den in het bestaan van een Ministeriedoor welks wijsheid liberale denk-, eerlijke en brave handel wijze dezelve zóó gezegend worde, dat er gegronde hoop bestadat hetzelvesterk door den band der eendragt tussclien Koning en volk, de donkere wolkepdie er hangen doen plaats maken voor verblijdende stralen der zon van voorspoeddie over Nederland moge opgaan BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van het publiekdat van Maandag den 22 lot en met Za turdag den 27 alsmede op Maandagen Dings dag den I'd en dezer maandbij den heer Arrondissements-Betaalrneester en bij de Rijks-Ontvangers alhierop de gewone kantoor-uren, ter inwisse ling kunnen worden aangeboden de stukken van 3>RIE—, seist— en E2KT ha3lv3bri G-UEiJ&ESJ welke de beeldtenis van Koning JVillem I voeren met uitzondering der guldens van 1840. en wij ders dat genoemde muntstukken, met den 28 October aanstaande buiten omloop worden gesteld en dien ten gevolge niet meer in be talingen voor de schatkist zullen aangenomen worden t noch door de ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Afgekondigd van het Raadhuis der Stad Zierikzee den 21 Octo ber 1849, aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DE CRANE ,vt.t Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J, T. KROEF. BUITENLAND. isiïscesaïib. Frankfort 18 October. Te Hamburg is de ge wezen kommandant van IComorn de generaal Klapka, met den spoortrein uit Berlijn aangekomen met den zelfden trein zijn nog 100 a 150 andere Hongaarscha ballingen gearriveerd die zich met de eerste gelegen heid naar Noord-Amerika zullen inschepen. Het rijks ministerie heeft bevolen dat het in de haven van' Eckernförde voor anker liggende eertijds Deenschenu Duitsche oorlogschip Gefion naar de Duitsche oorlogsvloot iri de Noord-Zee zal gezonden worden. Verscheidene Duitsche oorlogschepen heb ben bevel bekomen om den Gefion te gaari afhalen. Op 7 October heeft het laatste gedeelte der Rus sische troepen Hongarije verlaten. Het schijnt zich te bevestigen dat de Hongaarsche kroon door Kossuth n»3r Engeland is gezonden. In ver standhouding met hem zond Szemere de overige kleino diën dier kroon insgelijks naar Londen. Uit Pesth wordt geschreven dat de gravin Bal- thyanyi zicb zou hebben vergiftigd. F B A 18 K Et IJ K. Parijs 18 October. Be discussie over do Romein- sehe vraag is eindelijk begonnen on alles kondigt aan dat zij wat de zaak betreft in de volkomenste rust zal afloopen. Onder de storingen dor zitting was er vooral een die zeer ongelukkige gevolgen had kunnen hebben. De heer Malhieu had gezegd dat san den heer Thiers de uitdrukking werd toegeschreven dat de verkiezing van Lodewijk Napoleon tot hel presidentschap der Republiek eene schande voor Frankrijk was. De heer Thiers lo genstrafte deze beschuldiging oogonblikkelijk. Eene stem van de regterzijdo vroeg Wie dit verspreid had Eene andore van do I inker—zijde gaf ten antwoord dat de heer Bixio het gehoord hail. Deze bevestigde hot de heer Thiers loochende op nieuw en nu ontstond er tussclien hen heide eene woordenwisseling, die gedurig heviger werd en eene uitdaging ten gevolge gehad heeft. Beide partijen hebben oogenblikkeiijk de zaal verla ten en kort daarna twee kogels gewisseld die gelukkig noch den een noch den ander getroffen hebben. Nadat dit geschied was zijn de getuigen tussclien beide g den en hebben aan het gevecht een eind gemaakt. De administratie der douanen in Frankrijk heeft een verslag van den handel over het jaar 1848 uitgegeven. De slotsom daarvan - zegt liet Journal des Débals is in weinige woorden deze verlies en verbazend verlies in alls vakken van buitenlandschen kandel. 't ls droevig dit te zien en daarover le spreken. Maar men moet toch partij trekken van het doorgestaan leed en slaan wij dus moedig het oog in de akelige geschie denis van onze handels-verwoesting. De buitenlandsche handel van Frankrijk had volgens officiële bescheiden in 1847 eene waarde van 2614 mil- lioen francs - het hoogste cijfer dat hij ooit bereikte en welke som geeft 18482015 miilioen francs. Bijna 600 miilioen francs vermindering alleen op builenlandsclien handel. Ziedaar wat in 10 maanden lijds de nieuwo revolutie aan Frankrijk kostte Wat verwoesting van particuliere fortuinen - van werkplaatsen - van machines - wat stilstand van han den-arbeid - wat vermindering van inkomens veroor zaakte dat noodlottig deficit van 600 miilioen francs? En wat zou dit cijfer zijn als do statistiek het verlies van onzen binnenlandsolien handel eens kon noemen De invoer van 1848 bedroeg 862 - do uitvoer 1153 miilioen francs de eerste verloor dus 481 de tweede slechts '118 miilioen francs - dit komt wijl de nijver heid verschrikt over de toekomst des lands of liever over die vai, „ehoel Europa zich haastte tol eiken prijs hare goederen af te zetten hare magazijnen te ledigen ten einde geld te erlangen. Daarenboven de gewone en buitengewone premiën voor uitvoer die in 1847 bij veel grooteren handel slechts 201/, miilioen francs bedroegen werden in 1848 bij zoo veel verminderden uitvoer op bijna 21*/a mii lioen francs gebragt. Parus 19 October. Men verwacht heden of uilor-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1