I) Zij |pr°. 84. Zaturdag 20 October. 1849. 9. /P Woensdag en Zaturdag. ÜESTÜRE1V ADMINISTRATIE! - f"'\ Bank van Leening. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. binnenland. John ;leken oo pt ditie.j ;ding) elijk 'ingen e o;n- halve trder had J eenen i. Zij onder boven James i veel zeide is van eeren n van digler ant to in 2', tschii ilechti net d( ilacht ZIEB1EZEESGHE COURANT. ABontüi£iHEatïs>&iiiJl5: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dverl daagste mren.'snamtdd. vóór 4 ure. vEsscHi mi: S>£SIJS ISEB ADVERTEHITIEBi: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1—6 regels af 1 behalve het Zegelregt 5 o'/2 her nVi ö'/2 6V2 654 BEKENDMAKING. BrBGHMEHSTlBft en WetBogdrrs der Stad Zierikzee, Gezien bet besluitvan Zijne Eitcellentie den heer StaatsraadGoó- ■crneur dezer Provincie, van den 8 September jl. Proyinciaalblad j.° 91houdende aanschrijving tot openbare afkondiging der be pa- ingen van de artikelen 27 en 42 der wet op de Personele Belasting an den 29 Maart 1833. Staatsblad n.4,betrekkelijk, de belasting laar tijdsgelang en de suppletoire aangifte. Hebben goedgevonden: Üeïn- en Öpgezetenen te herinneren aan de bedoelde wetsbepa- gen luidende als volgt Artikel 27. 1. Zoo wanneer een perceel hetwelk op den 13 Mei niet in cbruik was, of ook een woonhuis, op hetzelfde tijdstip, enkel en op en voet bij de laatste zinsnede van art. 26 §2 bepaald door eenen uisbewaarder bewoond zijnde gedurende den lobp des dienstjaars elrokken in gebruik genomen of van mobilair voorzien wordt, zal e belasting volgens de vier eerste grondslagctt naar de hierboven ppaalde regten, deswege moeten worden voldaandoch sleöhts aar gelang van dat gedeelte des dienstjaarshetwelk op het tijdstip ir in gebruikneming betrekking of meubelering overig blijft, j 2. Ingeval de belastingschuldigewelke zoodanig perceel als par. 1 bedoeld aanvaardt, in het dienstjaar bereids wegens een idev perceel was aangeslagen, en hij dit tot dien tijd toe door hem ibruikte perceel verlaat met wegvoering van alle roerende goede- in hoe ook genaamd, en zonder achterlating van huisbewaarder of an andere personen in zijne dienst, zal het bedrag van den, te jnen name op het kohier gebragten aanslag voor al de vier be- l,rl oelde grondslagen gezamenlijk, en in evenredigheid van het nog te ïrloopen tijdvak worden afgetrokken van dat des, op den voet als Dven te doenen aanslag, zonder dat, indien deze aanslag minder draagt dan de vroegere, er eenige ontheffing £al kunnen worden fevorderd, 3. Oe uitbreiding, vermeerdering verwisseling of aanschaf- liy L van belastingswvoorwerpen der fier eerste grondslagen, na 15 V zal-hohalvö in de gevallen bij par. 1 en 2 hierboven verrtielcl jfin grond geven tot eenen nieuwen of verhoogden aanslag in den op des dienstjaars. |§4. Ter zake van zoodanige voorwerpen der vijfde en bes de [ondslagen als na 15 Mei in dien stof gebruik genomen of aange- liaft worden zal de belasting, naar gelang Van den nog óverigen id des dienstjaarszijn verschuldigdmet dien verstande dat geene 'wisseling van dienstboden of paarden met andere waarvoor geene iogere regten verschuldigd zijn op zicbzclve tot het nogmaals aan*- ian van denzelfden belastingschuldige zal kunnenaanleiding geven. 5. Het aanwenden tot. belastbaar gebruik van zoodanige voor- frpen van de vijfde en zesde grondslagen als aanvankelijk tot [belastbare einden aangelegd of gebezigd waren zal met aanschaf- !g worden gelijk gesteld zoomede wat aangaat de paarden der- lver geheel verlies van het tweede viertal hunner melktanden, in loop des jaars. fi. Naar gelang de omstandiglieden eens belastingschuldige, in loop des dienstjaarsniet betrekking tot deszelfs voorwerpen &Qvijfde en zesde grondslagen veranderen zulks dat, volgens tarieven van art. 17 en 21 de opklimming der belasting ten 'en aanzien toepasselijk zoude worden zalwegens de dienstboden paarden aanvankelijk gehouden die verbooging voor den nog 'rijen tijd des dienstjaars zijn verschuldigd. leze bepaling is mede van toepassing met betrekking totde paar- bij het opkomen Van de omstandighedenaau het einde van 7 van art. 20 vermeld. 7. Paarden bij verschillende personen of gezinnen in gebruik ('eningeval die gelijktijdig voor een en hetzelfde rijtuig worden 'annen, hem die zulks doet of wel den eigenaar of gebruiker rijfuigs, ter zake van het grooter aantal paarden hetwelk door i Ovenf j), aiz00 mogt zjjn gebezigd dan waren aangegeven mede aan de \umming der belasting naar par. 6 doen onderwerpen. D8. Hooger belastbaar gebruik Van dienst en werkboden of kien, aanvankelijk minder belastbaar, zal de verpligting tot cevenredige verhooging der belasting voor den nog overigen tijd |3'/2 F/10 r hetd e pn|K 8 a 8,1 Bdienstjaars ten gevolge hebben «veg zulle! middt el «PJ nj hooi a n *cv. lezi nd r LOOI vos. He tijd waarover de belasting loopt zalin betrekking total dslagen, -worden berekend bij vierendeelen jaars op het ar overschietende, zonder dat een vierendeel jaars zal worden gesplitst en zullen als vierendeelen jaars worden iwd de tijdvakken, aanvangende met primo Mei, primo Justusprimo November en primo februarij. Artikel 42. fezoodanigenwelke .door eenige der omstandigheden voorzien ^t. 27, in den loop des jaars komen te vallen onder de toepas- Ivan liet aldaar bepaalde, zullenalvorensen naar gelang van ontstaan dier omstandigheden en op de boetebij art. 35 én 39 geleld, veipiigt zijn tot het indienen van behoorlijke aangiften Vc8ei iu voege als bij art. 30 voorgesclireven, zullende zij daar- r^cti biljet ter invulling bij den Ontvanger kunnen bekomen, ffiekondigd van den Baadhuize der Stad Zierikzeeden 17 Octo |j*.'D, waarna vier exemplaren dezer op de gebruikelijke plaat- linnen de Stad zijn aangeplakt, en in de Stads Courant geplaatst Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt., Ter ordonnantie, De Stads Secretaris W. J. P. KROEP. "Utoopins aan dc K.soils, va» fi.eoiuisft' to Zierikzeevan de onverkocht g-ehïevene Panden, op Woensdag den 24 October 1S49 des voorrniddags ten negen ure. Dingsdag den 23 Oct. te bezien tusschen 3 en 4 ure. O PE NB JURE PlsmPACHTKXG der (iOROERIZS van de Polders Schouwen ÏÏurgh en Westland en bet Ziiider-Nieuwlatidop 's Lands Kamer te Zierikzee, legen Donderdag den J5 No vember 1849, des voormiddags ten 10 ure. SSIÏStHHSB, Frankfort 15 October. Wij meldden vooreeni gen tijd van II boerenmeisjes, die wegens bet versie ren der graven van doodgeschoten vrijscharen in hech tenis waren genomen. Van deze zijn 3 in de eerste 24 uren op vrije voeten gesteld 4 zijn met 14-daag- sche en 4 met 24-daagsche gevangenis gestraft. In de jongste zitting der Bcijerscbe kamer is een wels-ontwerp ingekomen betrekkelijk het aangaah eener nieuwe leening {de derde sedert twee jaren). De dagbladen behelzen eeno lange reeks van deel nemers aan den Hongaarschen opstand welke tot de doodstraf of tot 10jarige vestingstrafmet verlies van hunnen rang en verbeurdverklaring hunner goederen verwezen zijn. Onder dé eersten belmoren dé harons Jeszenak en Czanyiwier doodvonnissen te Pesth te gelijk met 13 andere te Arad bereids zijn voltrokken, Men verneemt dat het vermogen van den ter dood gebragten graaf Batthyanyihetwelk aan den staat vervalt omstreeks 7 millioen guldens bedraagt. Des- zelfs weduwe heeft hevel ontvangen Hongarije met hare kinderen le verlaten. Nopens de zending van Fuad~F./fendinaar S.'-Petersburg schrijft men uit VVeenen Genoemde gezant brengt aan keizer Nicolaas een eigenhandigen brief des sullans en een antwoord van den divan op de nota van den Russiscben graaf Nessclrode. De sultan roert in zijn schrijven de uitleveringskwestie bijna niet aan doch geeft een zegenwensch op het geiuk der Russische wapenen in Hongarije. De divan verklaart echter de uitlevering niet te doen als strijdende met den knran die alle ongelukkigen hulp en gastvrijheid voorschrijft en met de traktaten van Passarowitz en Kuilschle-Kaimardsch. Overigens zou Fuad-Effendi in eene private audiëntie aan den keizer de verzekering te geven hebben dat de emigranten streng bewaakten do hoofd-aanvoerders van de Ooslenrijksche grenzen verwijderd zouden worden. F B A ir H B II E, Parijs 15 October. Heden werd dooT den gene raal Gourgaud aan de wetgevende vergadering een ver zoekschrift van meer dan 500 burgers ingediend die wenschen dat het standbeeld van den hertog van, Or- léans weder worde opgerigt op het voetstuk dat zich midden op het plein van de Louvre bevindt. Men verontrust zich over de verdeeldheid tus schen de verschillende partijen welke van dag tot dag toeneemt. De president is zeer misnoegd op den beer Thiers onder anderen omdat hij in zijn verslag over de Italiaansche zaken met geen enkel woord gewag heeft gemaakt van den brief van den president en Lodewijk Napoleon zou zelfs gezegd hebben De maskers zijn afgevallen ik weet waar inijne vrienden en mijne tegen standers zijn." Men vreest, dat de Bonaparlislen zich eerlang van de Legitimisten en de aanhangers van den heer Thiers zullen afscheiden en alsdan zal de wetgevende vergadering waarschijnlijk in drie groote partijen verdeeld worden. Hel proces te Versailles gaat tragelijk voort. In de zitting van heden zijn de verboeren der beschuldig den voorgelezen. De meeste beschuldigden weigeren de tot hen gerigte vragen le beantwoorden. V Ob OOI-BStnTS»Ht(ZS, Londf.N 15 October. Van 16 September 1848 tot 6 October 1849 zijn hier ter stede 14,398 personen aan de 'cholera overleden. Het gouvernement heeft thans besloten dat de tot verbanning veroordeelden niet naar de Kaap-de- Goede-Höop en naar Sydney zuller, vervoerd worden zoo als aanvankelijk bepaald was, maar dat daartoe Morton-Baai en het eiland Norfolk zullen worden aan gewezen. 's GraVeNHaGe 17 October. Zijne Majesteit heeft den 15 dezer van den heer Thorbecke donr lusschon- homsl van den heer I). Honker Curtius ontvangen een voorstel van eenige personen welke als hoofden van de meeste ministeriële departementen in aanmerking zou den kunnen komen. Zijne Majesteit heeft alvorens eenige beslissing te hemen den heer Thorbecke doen uilnoödigcn orn in verccniging met de door hom aangewezen personen hel programma hunner beginselen aan Zijne Majesteit mede te deelen. Staals-Cour De Stoats-ColiraM bevat hot verslag van de com missie te Haarlem benoemd lot afneming van het staatsexamen. De commissie heeft hare taak van 1 Augustus af in 5 wekelijksclie zittingen valbragt. Van de 257 jongelingen die zich aangemeld hebben zija slechts 3 wegens ziekte niet opgekomen en Onder d8 opgekomenen bevonden zich 40 die vroeger waren af gewezen. In het geheel zijn 201 toegelaten 53 afge wezen zoodat de verhouding weder iels gunstiger was dan in vroegere jaren. Z.' M.5 brik de Koerier is den 5 Augustus II. van haar station Onrust (Oost-Indiën) over Galifornie naar Nederland vertrokken. Op verschillende plaatsen in Oost-Indiën waren ge stationeerd 3 fregatten 3 korvetten 3 brikken 2 schoonerhrikken 13 schooners en 10 stoomschepen te zaïnen 34 Nederlandscha oorlogschepen. MtDDEtüüBG, 1"f October. Naar wij vernemen, zal op aanstaanden vrijdag, den 19 dezer maanden volgende dagen voor het provinciaal geregtshof in Zeeland worden lere.gtgesteld Jean Baplisle de Loeil laatst heelmeester te Koewacht, bij arrest van dal hof, in rade van den 18 Augustus 1). in slaat van beschul diging gesteld ter zake 1." van doodslag met voorbe dachten rade, begaan, voorafgegaan en vergezeld 2." van aan- en vasthouding zonder hevel der gesleldo rnagten gedurende eenen lijd van moer dan eena maand en 3." van aanhouding gepaard met ligcha- rnelijke pijnigingen terwijl het hem levens te laste gelegde misdrijf, van het bevorderen der ontucht eener jonge dochter ondanks de beslaande hevige vermoe dens is ter zijde gesteld. Meer dan vijftig getuigeu zijn opgeroepen orn in deze treurige zaak gehoord le worden omtrent de schrikwekkende feitelijkheden welke dien beschuldigden worden te laste gelegd. Volgens de daarvan opgemaakte bescheidenzoude des heschuhligdens wettige huisvrouw Felicila ran l'eleghcm zijn overleden te Koewacht op den 4 No vember 1848, en dat overlijden aanleiding hebbed gegeven dat door de naaste bloedverwanten een ge- regtelijk onderzoek naar de oorzaak des doods is ver zocht geworden. Uit den staat van hel door de afzig- telijksle onreinheid aangedane lijk zoude zijn gebleken, dat de vrouw in eenen deerniswaardige!) staat van. uit hongering had verkeerd er zouden doodelijke hoofd wonden ontdekt zijn. Voorts schijnt te blijken dat die vrouw gedurende de twee of drie laatste weken van haar leven, aan eenen ketting was vastgelegd op een zolder in het huis des beschuldigden. Dat sedert meer dan drie jaren de beschuldigde zijne vrouw zoude heb ben opgesloten en het noodige voedsel en de zelfs meest en gU

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1