Woensdag 17 October. 1849. Woensdag en Zaturdag. anl<om$| te Hot* terdam. u. iri 9 45 11 i 30 7 15 10 ZEE, ay, her ajsowmemekts-pkijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert. daagste voren.'snam.idd.v66r 4 ure verschiiist: PRIJS HER ABVKBTEalTIETa: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Ooodberiglen van 1-0 regels h f 1 behalve het Zegelregt. O uri lo'/i PVl Op, ure 5:1 M, m. Wé '!/4 Mn dik a 00- 5i 1 per öOstnW BETS Ol'3'K tl.4nr.ZH r. Het ltanna den ge-voerden kamp tegen Oos tenrijk, zonder uitspraak te doen over de wettig heid of onwettigheid van de zaak der Hongaren of zonder in beoordeeling te treden over den be roemden of befaamden Georgey (hoe moet men hem noemen?)niet onbelangrijk genoemd worden, iets mede te deelen omtrent den man, aan wien de zaak der Oostenrijkers, naar de algemeen er kende daadzaken en wapenfeiten, veel, zoo niet alles te danken heeft, omtrent den, door den Keizer althans zoo gevierden, Opperbevelhebber Radezkï, die, ofschoon in jaren, een grijsaard en daaren boven verminktzoodat hij moet geholpen worden ;p het paard hetwelk hem in het leger rondvoert, ip hetzelve echter gedurende vier etmalen zit, [onder het te verlaten. Men zegt van hem het volgende De voorrang, dat het Qostenrijkscbe leger in [talie het best geoefende is, welke het Keizerrijk n dienst heeftis alleen darik te wijten aan den mvermoeiden ijver van deszelfs Opperbevelheb ber, den graaf Ra.df.zky, die hetzelve het eerst Daar zijne im.igten bestuurd heeft. Groot en tal- 'ijk waren de hinderpalenwelke hem tot het jolvoeren van zijn plan iri den weg gelegd werden ioch het gelukte hein bij het einde van elk der ier eerste jaren de onder zijne bevelen staande roepen tot instructic-afdeelingen te vereenigen in bij dezelve eenige, bij hen tot toen nog vreemde ;rondbeginselen der taktiek in te voeren. Aan- ankelijk werden de, in brigaden en divisiën te anten getrokken troepen van alle wapens naar 'ijn uieuw ontwerp van nieuwe linie-etvolutiën ;eoefend, alvorens tot de veld manoeuvres bestemd worden. Uittreksels uit zijn plan en operatie- evelen stelde hij in handen zijner bataillons- [ommandanten en van al de officieren die met |e aanvoering der kolonnes belast warenten inde lien met zijne taktiek bekend te maken en [ver de waarde van dezelve le kunnen oordeelen. Een Fransch officierdie ooggetuige was van Ie groote manoeuvres der Oostenrijkers in de '"streken van Yerona, kan niet hoog genoeg de ortreffelijke uitvoering derzelve roemen, tot elke zegt hijvele vreemdelingen en officieren a alle natiën Russen Sardiniërs, Engelschen ien, Ifanoveranen, Beijerschen Wurtenber- 18 en Franschcn uitgelokt werden en alle welke 'wRadezky met gelijke voorkomenheid en be- pdheid bejegend niet alleen maar waarvan zelfs t'e vreemde officieren aan zijne tafel toegelaten lerdenwaarbij hij de honneurs inet het open- "Rgst kameraadschap waarnam De maaltijd las altijd eenvoudig maar rijkelijk en zonder ln'ge etiquette. Onverminderd het algemeen hooggeroemde en 'iet oogvallende doelmatige van dezelve, vond Pter zijne nieuwe oorlogstaktiek veel en hard- .Akigen tegenstand bij de Oostenrijksche Gene- r"s; doch, aan de les, weleer van Napoleon ijzer I rlvangen, heeft Radezky het te dankendat hij bnibetj pelve bij de troepen, onder zijne bevelen, heeft frarA "gen invoerenen daarvan de vruchten, ook in Wisten strijd .inogt, plukken. 10532 16906 Jz., UM ziekte R1NII deten IJK. IJK. oeikr! fr os. BUITENLAND. ïtriTSCHSiBS, Frankfort, 12 October. Uit Weenen meldt men van den 10 dezer Hel officiële vonnis tegen den graaf L. Batlhyanyi waarin hij wegens hoogverraad veroordeeld wordt lot het verliezen van al zijne bezittingen welke aan den staat vallen en tot de doodstraf (net de koord voert als gronden voor deze veruordeeling aan zijne daden als eerste minister bedreven zijne bevordering van den gewopenden opstand en zijne herstelling van den ont bonden rijksdag. In dit officiële vonnis wordt ook tti kennen gegeven dat het den 6 October ten uitvoer is gehragt maar desniettemin verzekert men dat de graaf zaturdag avond niet opgehangen maar doodge schoten is. Men verzekert dat Haynau zich sterk verzet heeft legen deze verandering van het vonnis. Voor dat deze gruwelijke teregtstelling voibragt werd had er nog een onderzoek plaats wie den graaf den dolk verschaft, had waarmede hij zich aan den hals wondde men zegt dal een abt die zich in zijn huis bevond de gelegenheid gevonden heeftom hem dit wapen te doen toekomen en dat hij hieraan eene ar restatie te danken heeft. Nadat dit punt tot zekerheid gekomen was, is het vonnis voltrokken. Overigens blijkt uit het vonnis duidelijk dat de graaf volstrekt niet wegens deelneming aan den moord van [.atour ver oordeeld is, maar wegens een staatkundig misdrijf, waarover eene militaire regtliank zich verstout en be voegd erkent uitspraak te doen. Overigens ontbreken de Besther dagbladen en verdere officiële herigten. Men vreest, dat de voormalige amlttgennoten van Batlhyanyi Csanyi en Paul Nyari hetzelfde lot te duchten staat. Behalve het vonnis van Batlhyanyi heeft Haynau ook de vonnissen bekrachtigd waarbij Nagy StindorAulich /'Uilenbergheiningen, Balogli en Damjanich tot den dood met de koord KissLazar en Tarok tot den dood met den kogel veroordeeld worden. Men twijfelt of deze vonnissen welke thans officiëel zijn reeds zijn voltrokken daar deze generaals echter to Arad gevan gen zitten en dus die vonnissen aldaar moeten vol trokken worden heeft men nog geen officieel herigt daarvan ontvangen. lie iladrnsche opstand heeft allerdroevigste ge volgen. Te Mannheim en te UastaU worden nog ge durig doodvonnissen uitgesproken tot straf voor verraad en gruwelen in die revolutie gepleegd. Kou akelig licht schiet er telkens uit de regtzaal op den zedelijken toestand van hel Badensche volken vooral op de militairen en niet genoeg kan men het van de daken prediken hoe de onkundige menigte door boo- zon en dweepers kan vervoerd en bedrogen worden terwijl, hij mislukking der gemaakte plannen die aan voerders veelal hij tijds een goed heenkomen zoeken en het arme volk boete laten doen. Verwonderlijk is het hoo veel invloed zelfs domme, maar brutale volksleiders op de menigte kunnen uitoefenen. F R A K K B XJ K, Parijs 11 Octobor. Men heeft herigten uit Napels, van den 1 dezer waarin niets voorkwam hetwelk kan doen vermoeden dat er eenige opstand of omwenteling voorgevallen was. !)e geruchten daarvan mogen dus veilig als geheel ongegrond beschouwd worden. Er wordt niets nieuws gemeld aangaande de Hongaarsche zaak. Particuliere herigten echter houden in dat het geschil tusschen den sultan en de heide kei zers een godsdienstig karakter aangenomen had waar door de zaak aanmerkelijk bemoeijelijkl kon worden. De Muzelmonscho godgeleerden hadden verklaard, dat Turkije niet zonder de voorschriften der godsdienst te verzaken de uitgewekenen die zich onder de Turk- sche bescherming hadden geplaatstkoude uitleveren. Parijs 12 October. Eergisteren is hel regtsgeding te Versailles wegens de beschuldigden in do zaak van den jorf'gstBn aanslag begonnen. Dat monster-proces dat in den aanvang zooveel gerucht maakte en waarvan de socialisten zich zooveel heils voor hunne zaak voorspelden gaat ongemerkt zijn1 gewonen gang zonder dat men zich in deze hoofd stad daaraan in het minst schijnt te sto'ren. Hel eerste bedrijf van dit geregtelijk drama is gisteren avond af- geloopen. Uuher is tot deportatie veroordeeld geworden. De zaak welke thans het meest de algemeene aandacht trekt is de door Napoleon Bonaparte voorge stelde terugroeping der Bourbons. SBOOI-BaiITASllitN, Londen, 11 October. In Westmoreland (Engeland) zijn de heuvelen gedurende dn vorige week reeds niet dikke sneeuw bedekt zoodal die op sommige plaatsen drie Engelsche voeten hoog lag. De laatste herigten van Californie loopen lot 1 Augustus. Men bad toen eene verkiezing geëindigd tot het vaststellen van een plaatselijk gezag dat hoog noo- dig werd ter. gevolge, der aanrandingen van eene bende deugnieten en de twisten onder de Chilianen Mexi canen en Amerikanen. Er hart zich intusschen een corps vrijwilligers tot bescherming en handhaving der orde gevormd, Be markt te San-Francisco blijft steeds overladen met goederen en is alleen gunstig voor meubelen ge reed gemaakte houten huizen gedroogde vruchten en ingelegd vleeSch. Land en pakhuizen worden duur be taald en de stad neemt verbazend snel toe in grootte. In weinige jaren zal San-Francisco de grootste haven in de Siille-Zuid-Zee zijn en reeds nu ligt er eenö grootere vloot dan in eenige haven aan deze zijde van Kaap Hoorn. De voorraad goud blijftvolgens de getuigenis van de geloofwaardigste reizigers en beriglgevers onbere kenbaar groot en wordt gevonden op eene uitgestrekt heid van verscheiden honderde mijlen. De hoeveelheid wordt onuitputtelijk genoemd. Een brok van 14'/» pond dat dooreen MeXicaansch huis voor bijna 10,000 Hollandsche gulden is aangekocht zoude als een ge schenk voor koningin Victoria bestemd zijn. Het is zuiver goud aan de eene zijde en voor een derde quartz aan de andere zijde. Het getal goudgravers wordt ge rekend op het oogenhlik 20,000 te bedragen. Er komt veel stofgoud ter markt doch de prijs houdt zich op ruim tö dollars. In den handel is het een wet tig betaalmiddel tegen 16 dollars. Oterigens meldt uien dat de speelwoede schrikkelijk groot was en de weersgesteldheid buitengemeen ver anderlijk en nadeelig. b e fc G i b. Brussel 10 October. Een schoenmaker in eena der voorsteden alhier ging eergisteren morgen brood halen zijn dochtertje alleen te huis latende. Eenige minuten later terugkomende, hoort hij angstkreten van het kind en ziet door het venster dat zij hare klee ding in vlam door do woning loopthij slaat een paar ruiten in springt naar binnen en knelt bet kitid in ïijne bloedende armen. Hij zelf brandt zich hevig maar in eene seconde was het vuur gesmoord. Opge togen van blijdschap legt hij liet kind op het bed het kreet niet en scheen flaauw le zijn - doch het was dood. In zijne drift om het van het vuur te redden had hij het gesmoord. Toen hij dit eindelijk ontdekte viel de ongelukkige vader in eene soort van razernij hij is naar een hospitaal gehragt. De dagbladen in Belgie kleuren uen toestand van dat koningrijk geheel verschillend. Terwij! de mi nisteriële pen steeds met vrij veel ophef van dei. bloei en de welvaart des lands spreekt verheffen andere bla den daartegen hunne stem. Zij beweren dal de ar moede in de provinciën Braband Limburg en Antwer pen steeds toeneemt en de eenigzins welvarende dorps bewoners op wier schouders alleen de groote lasten drukken de wijk naar de steden nemen ten einde daar van hunne inkomsten al is bet ook op zuinigen voette leven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1