0°. 82. Zaturdag 13 October. 1849. yz NIEWSTHDINGES. 7 P'/s BESTUREN ADMINISTRATIEF BUITENLAND. Woensdag en Zaturdag. BINNENLAND. issaris erloop lie denj Solo «Pt- J. Swani teell/ei Iretlu, IEMZEESC EBB. COURANT. I ar oubtemehïs-frijs! er drie maanden f 2.00. Franco per post f 2,15. 'zending der Advert, daags te voren,'s namtdd. vddr 4. ure. BW i ;c.em> 'er. P'/j P )y2 3 i Het Collegib van Regenten over het Hdis van Arrest te Zierikzee zal ver- aderd op voornoemd Huis Zaturdag den twintigsten Ictoher aanstaande overgaan tot de aanbesteding van b Voeding en het Onderhoud der Gevall enen in genoemd Huis gedurende het jaar 1800 n vijftig in drie perceelen onder nadere goedkeuring #n Z. Exc. den Heer Minister van Justitie; van welke jnbesteding de voorwaarden ter inzage voorhanden ijn op meergenoemd Huis en bij den Secretaris. Zierikzee, den 8 October 1849. Het Collrgie voornoemd DE CRANE vt. Ter ordonnantie van hetzelve P. PAULUS Lid en Secretaris. 5/|S PC 3/.« fa -% aanra He hanl 1 fjoeiM )veriu. 'laams Haver 80. - A 8,80 Wild Paarde 1179GS n; eet Echt iie' turned >steld ON.. 1 i i tok loz'rjo ilES ELS. os. SVtTSOH&SN Mn Keulen 9 October. De vrij algemeene onwil der fvolking van Sleeswijk om de ambtenaren te erken- rn die door het landsbestuur benoemd worden en ver het algemeen om zich aan de verordeningen van «l bestuur te onderwerpen verwekt toenemende be- irgdheid zoowel te Berlijn als te Koppenhagen. De Hongaarsche generaals E. Kisz Damjanich c.ndor en graaf l.einingen die vroeger allen als staf- flicieren in keizerlijke dienst stonden zijn te Arad lot e doodstraf, door middel van de strop, en nog vijf nderen tot dezelfde straf, maar door fusillering ver- ordeeld. Of deze vonnissen bereids uitgevoerd zijn an wel misschien verzacht zullen worden is nog svijfelachtig. Volgens een berigt uil Czernowicz kwam aldaar p 25 Sept. 11. een Turksch gezantschap aan dat over Jarscbau naar S.'-Petersburg trok. j Aangaande het doel dier ambassade werd niets be- «alds gemeld doch hel is stellig de kwestie der uit- veripg. Een Russisch tilanen-oflicier die haar ver takken zag zeide heel-onbekommerd «gij reist ver want wil onze czaar de gevangenen hebben «n moet gij die wel uitleveren doet gij het niet vrij- illigdan zullen wij die zelf halen."' r R a n K i> k, Parus 8 October. Sedert eenige dagen zijn -weder rschciden geruchten omtrent plannen van de voor- anders der Roode Republiek in omloop zij zouden tb bij gelegenheid van het regtsgeding te Versailles, it overmorgen aanvangt in grooten gelaje naar deze wfdstad begeven reeds heeft men bier vele vreemde ziglen opgemerkt. In de departementen houden de "Roeraten in den laatsten tijd talrijke vergaderingen ui de instruction welke van hun bestuur te Parijs PI uitgegaan wordt onder anderen gezegd «De gisting doen voortduren door alle mogelijke «hielen beletten, dat het vertrouwen terugkeere en de heid hervat wórde vermits men van dit middel alleen 'tegepraal der Roode Republiek kan verwachten." Den 3 dezer zou alhier onder voorzitterschap 8tl den burger Joly eene groote socialistische verga- tr|ug gehouden zijn doch de overheden hebben ge- ®ndzulks te moeten verbieden. Tbans hebben de «leggers dezer mislukte manifestatie een protest open- aar gemaakt in hetwelk zij alles aanwenden om de cm"ederen des volks weder gaande te maken en tegen c '«gering op te zetten. Het stuk is gerigt aan de '"«fliers de kleine grondeigenaars en de 33 millioen "'«lieden slagtoffers van de slechte verdeeling der B asling. Verder vindt men, onder anderen deze "sneden «Hel wordt lichtde duisternis verdwijntde dag verschijnt: PRIJS SER ADVERTENTIES!! Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Dooiheriglen van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegelreglt der geregtigheid is nabij en op tjrtén dag zal een kreet van afgrijzen aan aller monden aan aller borsten ont snappen vreesselijko en ontzettende veroordeeling van de gruwelijke misbruiken, onder welke de wereld tot op dien dag heeft gezucht. Gij ziet gij begrijptgij verfoeit die misbruiken en gij zijt vast besloten ze te doen ophouden dus kunnen wij zeker zijn van de zege." Reeds zijn verscheiden Ëngelsche Duitsche en Amerikaansche dagbladschrijvers te Versailles aangeko men om het groote regtsgeding bij te wonen. In Italië werd er van gesproken dal de paus in de eerste helft van October zijn verblijf zou overbren gen naar Velletri. Hoog tijd zeker wordt het dat de paus in zijne staten terugkeere want de tegenwoor dige onzekerheid doet de overgeblevene verbittering en wanorde in onveiligheid verkeeren. De Nazionale van Florence behelst brievpn uit Rome van den 28 Septem ber die een schrikkelijk tafereel ophangen van den toestand in geheel den Kerkdijken Staat ondanks do tegenwoordigheid van zoo sterke militaire korpsen, moet er allerwege op bet land geroofd en gemoord worden. In het noorden van Italië woedt de cholera sterk te Milaan te Venetie te Parma en elders. qboot-bhittanniiin. Londen, 6 October. Het nieuws, omtrent sir John Franklin ontvangen heeft niet weinig tevreden heid verwekt hij zijne maagschap en vrienden en schijnt er genoegzame grond te bestaan om op do juistheid daarvan te vertrouwen. Te Pondsbaay lee- kenden de inboorlingen eene schets van de schepen der expeditie zonder daartoe gevraagd te zijn en was een derzelve aan boord van bet schip geweest waarop sir John zich bevond. Twee der schepen waren gedurende vier jaren in het ijs ingevroren geweest aan de westzijde van Prince Regents inham de andere 2 waren ten oosten daarvan ingevroren. De eersten beproefden, om boven Kaap Rennel te gerakendoch niet in staat zijnde zulks te bewerkstelligen keerden zij naar Prince Regent terug om te overwinteren. De expedition zoowel van sir John Franklin als van sir James Itoss waren in veiligheid. De beide komma.ndanlen schijnen met elkander gemeenschap te hebben kunnen houden daar zij slechts 40 of 50 mijlen van elkander verwijderd zijn. Het Ëngelsche gouvernement zal ongetwijfeld voorraad zenden naar Prince Regent doch geen schip zal voor de'aanstaande lente vertrekken kunnen. In- tussohen hoopt inen nog nadere berigten door eenen andoren walvisehvaarder te ontvangen. Pondsbaay ligt 260 mijlen van de kust van Prince Regent en het zal mogelijk zijn, met behulp der inboorlingen, over land tot de expeditie te geraken en de bemanning op deze wijze van de schepen af te halen, Volgens de jongste berigten uil de Vëreenigde- Staten van Noord-Amerika is de cholera uit al de stalen der Unie geweken en de gezondheids-toestand is overal voldoende. Amsterdam, 10 October. Dezer dagen diende voor het prov. gereglshof eene zaak welke op nieuw een treurig blijk oplevertwelke gevolgen liet opnemen van geld tegen woeker-interest en het, spelen in de loterij na zich kunnen «Iepen. Eene vrouw van middelbare jaren slond^teregt beschuldigd én van moedwillige brandstichting én van enkelen diefstal. Uit de debatten bleek dat door baar op en naast eene kist welke op een zolderkamertje geplaatst was eenig zeegras en brandende kolen waren gelegd cellier niet met hel doel, om daardoor brand in hare woning te doen ontslaan maar nmdat daardoor een door baar gepleegd misdrijf voor haren echtgenoot zou verborgen blijven. De beschuldigde toch door Spelen in de lo terij en door bel opnemen van geld tegen den interest van 80 pc.' in geldelijke verlegenheid gebragt zijnde had goederen welke zich in die kist bevonden en aan haren man ter bewaring waren toevertrouwd in eene hank van leening gebragt. M.' P. J. Bosch van Drake- slein die als haar raadsman optrad beweerde dat dit feit niet viel onder bereik van art. 434 C. P. dat straf bedreigt tegen moedwillige brandstichting. Het hof, zich hiermede vereenigende heeft de beschuldigde van dat misdrijf vrijgesproken maar wegens enkelen diefstal slechts tol eene correctionele gevangenisstraf veroordeeld. 'sGravrnhaGE 10 October. Nog zijn al de stuk ken die tot de voorgedragene stoatsbegrooting voor den jare 1850 betrekking hebben niet gedrukt. Het blijft echter altijd de vraag wal er van die begrooting worden zal Zal zij hij de tweede kamer bij de her vatting harer werkzaamheden een onderwerp van overweging uitmaken of zal zij worden ingetrokken en door eene andere vervangen? Dit zal afhangen van het nieuwe ministerie dat zal optreden. Op den 11 dezer zullen al de nog bij de regemen- ten in dienst zijnde miliciens der ligting van 1847 in het genot van onbepaald verlof gesteld worden. De hooge raad heeft op 4 dezer uitspraak gedaan in de bekende zaak van de Bourbon legen den staat en aan eerstgemelden zijne vordering geheel toegewezen. Deze beslissing berust voornamelijk op grond dat de eisnher op den 4 October 1845 met drie ministers eene overeenkomst heeft gesloten en daarbij behalve jaarlijkscbe uitkeeringen in eens een bedrag van /"300.000 bedong dat er tusschen partijen verschil ge rezen is, en, met gemeen overleg, vier hoofd-oflicieren zijn benoemd die den eischer eenstemmig tot 1/20 ge- regtigd hebben verklaard dal de vordering dan ook strekt lol uilbetaling van dat 1/20 of f 15,000 onder voorbehoud van alle andere aanspraken en dat omtrent de vraag of de slaat door die overeenkomst verbonden is geen twijfel mogelijk is daar de ministers hebben gecontracteerd namens den slaat over zaken tot hun nen werkkring behonrende. De 'sGrav. Nieuwsbode meldt het volgende «Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij, ter voor koming van bedrog en misleiding in ons nommer van 10 Aug. jl. een afdruk hebben geleverd van oen adres kaart van den handelaar Kauffman die veel overeen komst heeft met een bankbiljet. Thans vernemen wij dat door een' schipper uit Voorburg hij eene tapster op het Groenewegje alhier eene zoodanige adreskaart voor bankpapier is uitgegeven. Uil handen van da lapster is het kaartje gekomen in handen van den brood bakker 5. die hetzelve weder uitgegeven heeft aan een koopman in aardappelen die het kaartje al wederom te Brielle als een bankbiljet in betaling heeft willen geven. Eerst daar ter plaatse is ontdekt geworden dat de banknoot geone andere waarde hoegenaamd heeft dan dat dezelve het adres aanwijst van den koopman Kauffman, in de Spuistraat, te 's Hage. Van deze zaak is proces-verbaal opgemaakt." Rotterdam, 9 October. Onder het ministerie eau den Bosch zal ten voordeele van het rijk de publieks aanbesteding der 4 millioen ponden steenkolen goede vruchten dragen althans men verneemt dat dezelve nu zijn publiek aangenomen «oor f 9,90 de 1000 gg terwijl de vorige maal bij dezelfde prijzen in Enge land dezen onder de hand aan hetzelfde huis dat na aannemer is gegund waren voor f 15 de 1000 ZtERiKZF.E11 October. De Staals-Courant vaa heden behelst hel volgende Ten einde alle verkeerde uitstrooisels togen te gaan worden bier de volgende daadzaken opgegeven. De heeren Lighlenvell en Donker Curlius hebben onmid- delijk na 's konings komst van het Uoo verslag gedaan van hunne inzigten omtrent de vorming van een mi nisterie dat bet vertrouwen der kamers zoude kunnen erlangen. Met mannen van onderscheiden kleur is gesproken maar bepaaldelijk zijn de heeren Thorbecke en Nedermeijer van Rosenthal opgeroepen en sedert eenige dagen in de residentie, om te beproeven eene combinatie tot stand te brengen welke den koning zoude kunnen worden aangeboden. Zij hebben zicli met den heer van Bosse in verband gesteld de uitslag

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1