N°. 81. Woensdag 10 October. 1849. 9. Woensdag en Zaturdag. Bank van Leening. NIK ZIEMZEESCHE A A ES.SU Miidde a OO.O .i 5,0 a 0,0 a OA> h 12,01 ja O,0( per vat 9 e o Ostuka kzee abonwemekts-phijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags te toren's namidd.tóór 4 ure. D» MMISTfiKlJEIdE CRISIS* •ts I pen Schl- dcse men. cms el aar ?n s. ion lid, I ioken laars eld N.ffl 0 1 k; zijn; Ëf, p; iV. ICQ op jdags pre- iii" pen' 62, va* De zamenstelling van het Ministerie is nog niet beslisten het schijnt ,dat door het gouvernement nog een sluijer geworpen wordt over het resultaat der menigvuldige beraadslagingen deswege. Hoe zeer door de tweede kamer ron duit aan den Koning dewenschis te kennen gegeven, dat spoediginogt voorzien worden in de dringende behoefte der zamenstelling van een Ministeriedat eenswillend en eensdenkend is met de beginselen dier kamer, en in de voordragten van deszelfs wels-ontwerpen den grondtoon aanslpat, waardoor zij zich in hare laatste zitting heeft gekenmerkt; zoo beamen wij toch ten volle het beginsel der Regeringom namelijkten dezen niet met overijling te werk te gaanmaar veeleer, in spijt van allen aandrang uit te zien naar en eene keuze ie doen van zóóda nige mannenals waaraan het geluk en de welvaart des vólks zoo zeer behoefte heeft. Vari het ge- wigt daarvan kan men niet genoeg doordrongen zijnvooralals men indenkt van welken invloed die keus is op alle takken van bestuur. - Alles behalve met volle instemming van het in de dag bladen genoemd personeelwaaruit het toekom stig Ministerie zou zijn zamengesteldlazen wij de namen dergenendie met het aanbod van den Ministeriëlen zetel zouuen vereerd wordenuit gezonderd die van Tiiorbecke, Nedermeijer van Rosenthal en Sevenstern. Die der heide eere diensten achten wij op grond van vroeger aan gegeven redenen, noodeloos en overtollig. En, voor wat aangaat het Ministerie van koloniën, wie ban die keus beamenwant het is niet het minst iat Ministeriehetwelk de keuze verdient van een' man, wiens antecedenten daarvoor waar borgen, dat de Natie voortaan,niet in het duis tere taste naar den waren linanciëlen toestand en beheer der middelen van het Vaderland niet alleen,maar ook van het Moederland. Als een lid der tweede kamer toch niet ichroomde, openbaar te zeggen, dat het Gouver nement er geene zwarigheid van gemaakt heeft 'maan den Nederlandschen gulden in onze Oost- indische bezittingen nu eens eene waarde toe te ienrten van 100 duiten, dan van 120, dan weder an 160, en dat deze willekeurige bepalingen 'an geldswaarde niets anders zijndan de scher men en coulisses, waarachter de tooneelspelers och voor het oog van het publiek verbergen; ja, dat 's lands financiën in Nederlandsch Indie zoo htgewikkeld en om stag hg beheerd en zoo afwij 9 van den natuurlijken loop van zaken be- 'andeld wordendat het gezond verstand ze niel '"pijpen kan en ze alleen verstaanbaar zijn voor e vertrouwelingen én handlangers van het auto matische Ministeriewie dan beseft niet het „e gewigt van de keuze van een Minister van koloniën, (onverminderd de veranderingen, wij- Oguigen of verbeteringen in het bestuur en beheer koloniën gebragt,) die niet onder die hand- 'angevs behoort, en zijne voor de Natie verder- tel'jke rol niel speelt achter zulke schermen en •vetisses Als men zich wijders herinnertdat het toen- I'd der tweede kamer, J, F. W. van Nes, VSBSCHUST! pxizjs der advertestiek: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en DoodbéYigten van 1 -6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. het hoog gewigt eener zegt, reeds in 1843 de overtuiging gehad te heb ben dat de Koning en de Natie omtrent den toe- Stand dier bezittingen misleid Werden, en' dat de toenmalige Gouverneur moest bukken onder den autocratischen scepteren door den vertrouweling van den Minister van koloniën tegengewerkt Werd- datals de stem van dien Landvoogd tot herstel van het gebrekkig en Valsche muntstelsel ware gehoord, Java dan reeds sedert jaren in het bezit zoude zijn geweest van eene gezonde staats huishouding; doch, dat de Gouverneurs-Gene raal over Neèrlandsch Indie, verre van zelf standig te zijn, geheel afhankelijk zijn van het Ministerie van koloniën - wie beaamt dan niet het gezegde van Willem ii, kort na zijne troons beklimming, ter gelegenheid der benoeming Van eenen Gouverneur-Generaal, aan een Indisch hoofdambtenaar toegevoegd: alk wil, dat de Oost-Indische bezittingen door eenen Goüver- imeur-Generaalom zoo te zeggen, met eene carle blanche, tot instructie, en niet uit het ii Bosch bestuurd worden Ja wie houdt zich dan niet overtuigd, dat, indien dit beginsel na geleefd ware geworden, onze koloniën nü reeds een' trap van Welvaart zouden bereikt hebben waarvoor nu nog jaren zullen vereischt worden? Wie gevoelt dan niet keuze voor dien zetel? En zoo gewigtig de keuze voor het Ministerie van koloniën is, niet minder is zij het Voor dat Van financiën. Zal toch hij, die met die portefeuille belast wordt, aan den wensch der Natie voldoen, dan zal hij het beginsel moeten volgenhetwelk alge meen gewild wordt: openbaarheid in alles. Hoe danig ook de financiële toestand onzes Vaderlands zijhet volk wil met regt met deszelfs waren toe- dragt grondig bekend zijn. Het is alzoo te wetl- schendat daarvoor mede een man gekozen worde, die moed dn vastheid van karakter genoeg heeftoin onverbloemd der Natie te openbaren icale. r behoort vereenvoudigd eu bezuinigdwater behoudenWat onvermijdelijk moet opgebragt worden opdat de billijke verwachtingen der Natie niet andermaal onbevredigd en teleurgesteld worden en dit niet aanleiding geve tot eene mis noegdheid welke soms niet altijd binnen rede lijke perken zoude blijven. In één woordhet is om menigerlei redenen van het hoogste belang, dat een Ministerie ge kozen worde, doordrongen van echt liberale be ginselen en dat deszelfs vastheid en duurzaam heid zoekt en vindt in het onverbloemd aangeven van den grondtoondie dö tweede kamer zoo onloochenbaar heeft gekenmerkt, in plaats van in de poging, om door fraaije woordenen beloften het oor voor een oogenblik te stveelen maar het hart koud de verwachtingen onbevredigd en de beurzen der Natie ledig te laten. Ver koop ing aan de Bank van Sheening- te Zierikzee op Woensdag den 17 October 1849 des namiddags ten twee ure van de openstaande Panden, verpand tot ultimo Julij 1848. Dingadag namiddag van drie tot vief ure la bezien» Het Collegie van Regenten over liet Huis Van Arrest te Zierikzee zal ver gaderd op voornoemd Huis Zalurdag den Iwintigsten October aanstaande overgaan tot de aanbesteding van de Voeding' en het Qtiiderlioud der Cevan- genén in genoemd Huis gedurende het jaar 1800 en vijftig in drie perceelen onder nadere goedkeuring van Z. Eüc. den Heer Minister van Justitievan welke aanbesteding de voorwaarden ter inzage voorbanden zijn op meergenoemd Huis en bij den Secretaris. Zierikzeeden 8 October 1849. Het Collegie vootnoémtl DE CRANE, Kt. Ter ordonnantie van hetzelve P. PAULUS Lid en Secretaris. BUITENLAND. gaiT.cazANii, FraNKEOrt 5 October. Uit Florence schrijft men dat de Toskaansclie regering mét een Nederlahdscb bankiershuis et'ne leening heeft gesloten tegen deil koers van 95 percent en een commissieloon Van pc. Volgens zekere lijdingen heeft Komoru dezelfdö voorwaarden bedongen als Venetié. f b n k k ij k. Parijs 5 October. De zaak der Hongaarsche uit gewekenen houdt de aandacht zeer op zich gevestigd. Engeland en Frankrijk volgen hierin tot nu toe dezelfdö gedragslijn.' Er wordt zeer weinig over de zaak van Rome gespro ken vermits de algemeene aandacht thans meer geves tigd is op de kwestie der Hongaarsche uitgewekenen en het geschil met de Vereenigde-Slateti van Noord- Amerika. De regering had reeds lot de vervanging van den Fransnhen gezant besloten op het oogenblik dat deze van den president der Vereenigde-Stalen zijne reispas- seti ontving. Uit een gedaan onderzoek te Rome nopens den moord van den minister Iiossi. blijkt dat de dader onder den naam van Romeltezich heeft nedergezet te Augustra een plaatsje in den Staat Georgie, indeVer- Benigde-Staten van Noord-Amerika. Parijs 6 October. In de wetgevende vergadering op lieden heeft de heer Jerome Napoleon Bonaparte's- zoOnte kennen gegeven dat hij het döor hem dezer dagen gedane voorstel oin de tegen de familie Bourbon gedecreteerde verbanning op te heffen weder had in getrokken maar dat hij daarentegen drie nieuwe en duidelijk onderscheiden wels-ontwerpen indiende: 1.° tot intrekking der wet van 1832, waarbij de oudste lak der Bourbons verbannen is 2.5 tot intrekking der wet van 1848 bij welke de familie Orleans is verban nen 3." betreffende de Junij-insurgenten die gede porteerd Zijn zonder veroordeeld te wezen. eaoo's'-BKïTTAMnriE sr. I.onüen 4 October. Het onlangs genomen besluit dat liet postkantoor in deze hoofdstad voortaan ook des zondags geopend zal wezen vindt van alle zijden ster ken tegenstand en geeft aanleiding tot talrijke bijeen komsten in welke de afkeuring dier bepaling aan den dag gelegd en lol het rigten van petitiën daartegen aan don eersten minister en den postmeester-generaal besloten wnrdl. Niet alleen acht men deze nieuwig heid eene ontrooving der rust aan de honderden welke aan dat postkantoor werkzaam zijn maar men ziet daarin ook eene onverantwoordelijke sabbathschendingi Het stoomschip Niagara heelt berigten uit Noord- Amerika overgebragt het belangrijkste waarvan is, dat den Franschen minister te Washington zijne paSpoofteit waren aangeboden ten gevolge Van een doof hein in- gedieadea zeer oabeasheidefl briefWiens Inboad dswf en gu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1