m 1849. 1. n°. so. Zaturdag 6 October. 7 Woensdag en Zafcurclag. BESTM AMIMSTRATIM Bank van Leening. RIECWSTUDWGEN. r u re. .1 GEMOR I'/lOKl S'/2 i'A 4 PC' i3 Inte* hand ZDMZEESCHE COURANT. Ü.B OK2tfE»XE3VXS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der A dvertdaags te wren's namidd. vóór 4L ure VEaSCHÏJST'. BE RENDMAR'ING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter Itennis van het publiek en bovenal van zeevarenden, loodsen en schip pers, dat door de Fransche Regering eene GOUDEN MEDAILLE met loffelijk Getuigschrift is verleend aan den HeerUJE HAA2W Gezag voerder op de Stoomboot de Stad Vlissingenter zake van het op nemen aan boord van dat vaartuig, op den 1 December IS 47 van twee zeelieden van de onder Zoulelande verongelukte Fransche brik le Commercedie zich in levensgevaar bevonden. Bij de vermelding van dit erkentenisblijk voor een eervol gedrag en menschlievende daad worden alle zeevarenden opgewekt en aan» gemoedigd om waar hunne hulp tot redding van menschenlevens mogt noodig zijn zich op gelijke wijze te gedragen en het edele voor beeld van I>£ HAAN na te volgen. Zierikzee den 3 October 1849 Burgemeester en Wethouders DE CRANE,vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W.J.P. KROEF. Viïrkooping aan de SSaiik van Iiecniug te Zierilczee op Woensdag den 17 October 1849 des namiddags ten twee ure van de openstaande Pandenverpand tot ultimo Julij 184S. Dingsdag namiddag van drie tot vier ure te bezien. Irin; rrinci 5 Ör- ten 2 PPEN, E i als tem. Vis* ^en» Holen olderJ alt (tea e. ;-Pol gat n 8e' UW' a B voor 1850, tiid, een te paebt i.lot n<ï i he(| F I TEÜ tijd; wen ilito ren* BUITENLAND. BnixscHtAsrD. Frankfort 1 October, flecker moet hij zijn laatste verblijf in den Elzas op de vragen betreffende de landverhuizing naar Amerika, aan verscheidene land lieden ten antwoord gegeven hebben dat zij hun voor nemen maar moesten volbrengen als zij lust hadden om dubbel zoo veel te werken half zoo veel te eten en in het geheel niet te drinken. Uit Zwitserland meldt men dat van dag tot dag deze en gene van de Duilsche vlugtelingen dat land ver laat en zich naar Havre begeeft om zich aldaar naar Amerika in te schepen. Te Freiburg (in Breisgnu) zijn voor eenige dagen rit boerenmeisjes gevankelijk iiinnengehragt en in de gevangenis geplaatst omdat zij bel gewaagd hadden, in een naburig dorp de graven van. drie, door de Pruisseri doodgeschoten soldaten met bloemen le versieren. Aller aandacht blijft op Komorn gevestigd. Hel korpstot. de insluiting gebezigd en waarbij zich ook Russische troepen bevinden wordt op 90,000 man be groot. Hel beslaat een kring van meer dan 10 mijlen omtrek en het zal der bezetting wel onmogelijk zijn ergens door te breken. Men verwachtte l'haixhans-ge- scliut van Venotie en als dit is aangekomen zal <le dans beginnen. De keizerlijke bevelhebber doet al het mogelijke, om het garnizoen van het nutlelooze eener verdediging te overtuigen. Zoo werd op hooge staken aangeplakt algemeen pardon voor de soldaten en onder- flfficieren! en 't gejuich daarover in de vesting, kon men tti 't kamp booren. Men verhaalt dat in eene onlangs te Weenen ge houden vergadering van hoofd-ollicieren verzekerd werd, de verovering van Komorn ten koste van 80,000 man Ie kunnen bewerkstelligen. De aldaar aanwezige maar- sokalk ltadelzky verkla arde echter die vesting met drie man in zijn bezit le kunnen krijgen namelijk met oenen parlementair en twee trompetters die aan hot karnizocn amnestie verkondigden. Men schrijft uit Warschau dat Z. M. de keizer Van Rusland op de tijding van het dempen van den ongaarschen opstand drie personen schuldig aan 0?,"g tot een aanslag op zijn leven de vrijheid schonk. Hij bezocht die gevangenen in den kerker bragt bun al alschuwelijke van de M'raamde misdaad onder het en op de eenvoudige belofte van berouw en ver horing werdm zij ontslagen. Keulen 1 October. Een Weerier dagblad verze kert dat Kossuth en de andere hoofden dor Honganrsche insurgenten die nog te Konslantinopel waren zich reeds naar Engeland hebben ingescheept en aanzienlijke schatten met zich voeren. Vele der naar Turkije ge- vlugle insurgenten zouden tot bet Mohamedismus zijn overgegaan. Bij het berigt der weigering van den sultan wordt gevoegd dat bij zich bereid heeft verklaard die Hon- gaarscbe vlugtelingen terug te zenden welke zonder of met een Oostenrijkse!) paspoort naar zijne stalen ge- vlugt zijn maar dat wat diegenen betreft, welke Eti- gelsche of Fransche paspoorten hadden rnen hem niet vergen kan zich de vijandschap dier mogendheden op den bals te halen. Door de talrijke patriottische en andere staat kundige vereenigingen lijden de kodijhuizen en rest,au- ration te Berlijn veel schade want de gewone kofifijbuis- bezoekers zitten nu des avonds in de zalen dier veree nigingen over de politiek le redeneren. De eigenaars van koffijbuizen restauratiën wijn- en bierhuizen beginnen daarom luide klagten aan te bellen tegen bel regt van vereeniging. Keulen 2 October. Komorn beeft zich (kiinens depêche van den veldtuigmeester Haynau) op 27 Sep tember des avonds ten 9 ure, overgegeven. In de acte van Tiapitulatie is bepaald dat de stoombooten onmiddelijk vrije vaart op den Donau hebben doch er is streng bevel gegeven dat zij te Komorn niet mogrn aanleggen vóór de vesting door de keizerlijke troepen is bezet. De eerste stoomboot vertrok zondag jl. van Weenen. Het kamp der Sïongnarsche insurgenten die zich onder de bescherming der Turken gestéld hebben is bij Widdin opgeslagen telt ongeveer 5000 man en is geheel door Turksche troepen omsingeld. ïusschcn de Proissische en Beijerschc troepen te Frankfort hebben nog gedurig min of meer ernstige vechtpartijen plaats. Reeds zijn daardoor '20 Pruissen gewond. Binnen kort zullen de onderhandelingen over den definitieven vrede met Denemarken te Berlijn geopend worden. F h a bi k ï5 kj e. Parijs 1 October. Ten gevolge van verspreide ge ruchten bad de regering beden morgen eenige maat regelen van voorzorg tot bewaring der rust genomen. Gelukkig zijn die echter niet noodig geweestde groep jes welke in de nabijheid van het gebouw der wetge vende vergadering stonden hadden een zeer rustig aan zien. Na eene rust van G weken heeft de wetgevende ver gadering heden hare werkzaamheden hervat. De mi nister van buitenlandsche zaken heeft aanvraag gedaan om een crediet van 140,000 fr. de minister van oor log om een van 6,817,000 fr. en die van marine om een crediet van 1,945,000 franks alles ten behoeve dor Italiaarische expeditie. De staat van zaken veroorloofde nog niet het expeditie-leger terug te roepen. De mi nister van financiën diende onder anderen nog een wets-on twerp in strekkende, oin aan do hertogin van Orleans de gelden te betalen welke haar bij de wet van 17 Mei 1812 zijn toegestaan. Aller aandacht is thans op de Turksche aange legenheden gevestigd en niet zonder reden vreest men dat deze lot ernstige verwikkelingen aanleiding kunnen geven. Niettegenstaande keizer Niholaas op de uitle vering der Hongaren blijft aandringen blijft de Turksche regering zulks weigeren. Den 10 October heeft de koningin van Spanje den ouderdom van 19 jaren bereikt, en is drie jaren in den echt verbonden. PARIJS, 2 October. De heer Jerome Napoleon, bo napartes-zoon heeft gisteren in de wetgevende vergade ring een voorstel gedeponeerd inhoudende 1.° dat de wetten waarbij de familie der Bourbons is verbannen worden afgeschaften 2." het decreetdat de consls» Pttlirs DER 4DVBRTESTISX: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Ooodherigten van 1-6 re.gels af 1 behalve hrl Zegelregt. toerende vergadering op den 27 Junij 1848 heeft aan genomen wordt ingetrokken. De Junij-insurgenten die zonder veroordeeling zijn gedeporteerd worden in vrijheid gesteld. De edelmoedigheid, de grootheid van ziel en de geregUgheid zegt bij daarin zijn de besta middelen om de Republiek le grondvesten en te ver sterken de wetten van vervolging en geweld hebben nog nooit de gouvernementen gered. Jcromè-Nnpoleon' s voorstel wordt beschouwd als iets dat alle partijen en den voorsteller zeiven in geene ge ringe verlegenheid zal brengen. Waarschijnlijk zal het kabinet hetzelve te keer gaan en dus drie deelen dor oppositie op nieuw tegen zich verbitteren. Uit Rome van waar de berigten tot den 2! gaan beeft men geen ander nieuws dan dat 's pausen mani fest, hetgeen er reeds eenmaal aangeplakt en afgescheurd was na eene tweede aanplakking hetzelfde lot onder gaan heeft en daarenboven door do modder gesleept is, SR t «IsRBtTl ASk IC Vi Eondkx t October. Eergisteren werden twee to Sierra-Eonne geboren Afrikanen zonen van vrij-ge- maakle slaven door den bisschop van Londen tot dé kerkelijke dienst gewijd. Do weigering tot bet voldoen van lasten en bet gewelddadig weghalen van den oogst zonder dat beta ling der tienden daarvan geschied is neemt in Ierland toe en strekt zich nu ook tot de noordelijke graafschap pen uit. Ook beginnen de Repealers weder van zicli te doen booren. De Noorweegscbe.galjoot fl'ónhei (Hoop)kapitein' Joachim Rachedie in Mei 1848 van Hammerfestin Noorwegen naar Spitsbergen vertrok stietniet ver van zijne bestemmingsplaats op klippen en zonk. Da kapitein en de bemanning bestaande uit 9 man red den zich op Spilzbergeti waar zij niet ver van 't strand eene onderaardsche Woning maakten om zich legen da koude en deri storm te beschuiten. Maar in den loop des winters stierf de geheele bemanning van honger en de kapitein bragt zichzelf om 'l leven. Kapitein M Slier, van do brik Eugenie die in 't begin van Augustus jl. te Hammerfest aankwam van Spitzbergen had het lijk des kapiteins gezien hangende aan een strop. In des- zelfs rokzak was een brief aan zijne vrouw en een aan zijn vader waarin hij verbaalt wat bij en zijne reis- genooten gedurende meer dan twee maanden al uitge staan hadden en zegt, aan zijn leven een eind te willen maken. In een andere zak was een stuk Russischs zeep waarin nog de indruksels van tanden te zien wa ren en waarvan Rache blijkbaar gegeten bad. SIMM EN LAND. 's GliAVSNilAGB 2 October. Hel geruchtdat sedert' eenige dagen zoo ltier als elders is verspreid gewor den als of bij I,. Jl. den koning het voornemen zon bestaan om van residentie te veranderen wordt van goederhand tegengesproken. liet voorbeeld door Z. M, todewijk Philips in der tijd gegeven in de opvoeding zijner zonen wordt zegt het blad de Toekomst, reeds sedert eenigen tijd door onzen koning gevolgd daar de jonge prinsen geen pri vaat onderwijs moer ontvangen maar met andere jonge lingen worden onderwezen door den heer Margadanl le 's Hage. Dit is zeer geschikt, om den troonopvolger een juist begrip te doen verkrijgen van den wil en <iö meening Zijner tijdgenooten waarover bij eenmaal regeren zal. Bij koninklijk besluit van den 3 Augustus jl. is het getal predikanten in Nederlands Indie voor het vervolg bepaald op 20. De jongste berigten uit Ctirafao getuigen we derom geheel van den vijandigen geestdie bij voort-* during in de Republiek Venezuela tegen Nederland blijft bestaan. Zieiukzee 5 October. De post uit 's Gravenbagc van beden meldt ons nog niets bepaalds aangaande de benoemingen van een nieuw ministeries Men ver« en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1