Woensdag 3 October. h If0. 19. '1849. IET ANTWOORD DER TWEEDE KAMER Woensdag en Xaturdag. EBCC il. "I BESTUREN ADMINISTRATE BUITENLAND. Parijs 28 September. Het dagblad van Pome be helst den lekst van een Motu Proprio waarin Z. II. de paus de Romeinsche aangelegenbeden regelt. In dit stuk is geen sprake van de waarborgen en evenmin van de vrijzinnige instellingen welke de voorzitter der Franscbe Republiek had uitgedrukt in den bekenden brief van den 18 Augustus. De paus staat een bestuur toe geheel volgens zijne eigene keuze en een'.staats raad die mede door den souverein gekozen wordt. Voorts wordt eene amnestie aangekondigd die door al de uitzonderingen zoo goed als tot niets wordt gebragt. BINNENLAND. Sire 1 eloopt ens rn n,m ZEE ZMKZEESCHI j/. COURANT. &B OSTNEM£KtS-FBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvertdaags te voren,'s namidd. vóór 4 ure verschijnt: liddag: oli prifl 01> DE TKOO.tBKO»:. Het antwoord op de troonrede, door de tweede kamer aan den Koning aangebodenis geheel zooals ieder onbevooroordeelde van haarop grond harer antecedenten, mogt verwachten. Wij noe men haar dan ook onverbloemd openhartigonge vleid mannelijkfiervol karakter. Even als wij, in onze beoordeeling over de troonrede, de schaduwzijde van den nationalen voorspoed niet onopgemerkt gelaten hebbenstemt de tweede kamer daarmede geheel overepn niet alleenmaar ontveinst daarenboven aan den Koning nietdat nog andere ongunstige verschijnselen hare be zorgdheid wekken, en haar naar de gelegenheid doen haken, zich opzettelijk bezig te houden met het overwegen der middelen, welke de stoffelijke belangen der natie kunnen opbeuren. Even weinigals zij geaarzeld heeft te erken nen, dat hare werkzaamheden in de afgeloopen zitting gebleven zijn beneden hetgeen zij wenschte, cn de Grondwet verlangt, even ruiterlijk is zij er voor uitgekomendat gebrek aan overeenstem ming tussclicn de hun ontslag gevraagd hebbende Ministers en de tweede kamer eene hoofdrede heeft uitgemaakt der teleurstelling, welke de Natie, hares ondanks, heeft moeten ondervinden. Wij wenschen, overigens, met haar, dat de aftredende Raadslieden der kroon spoedig zullen vervangen worden door de zóódanigen welke bij de tweede kamer eene sympathie zullen vinden geschikt en vereischt voor eene krachtige en spoe dige innige behartiging van 's volks belangen. Het is, intusschen, voor dat volk een droevig verschijnsel, nu met ronde woorden te hooren verkondigen, dat de voortdurende staat van on zekerheid, waarin de Natie, opzigtens zoo vele belangrijke punten, verkeert, tot hoofdoorzaak beeftgebrek aan overeenstemming van de Raads lieden des Konings met de tweede Kamer, om trent hare gewigtigste aangelegenhedenen dat die Natie, gedurende zoo langen tijd, de toelagen dier Ministers heeft moeten voldoen zonder dat door dezelve tot stand gebragt iswat de tweede kamer gaarne zelve gewild en de Grondwet voorgeschre ven heeften datnu de kamer er openlijk voor uit komt, dat gebrek aan overeenstemming in denk wijze, inzigten of beginselen (of, hoe moet men bet noemen de naaste oorzaak daarvan isdie Raadlieden hun ontslag vragen, en, zooals wij althans veronderstellen daarmede hun reg.t op pensioenen niet zullen prijsgeven. Eén van beiden toch of de tweede kamer voert "eenen kwalijk gegrondentegenstand jegens deMi- "nisters, en hare inzigten of grondstellingen zijn "onjuistofde Ministers hebben eerie den volke "schadelijke zienswijze in hare belangen en regten "gehad." Is het eerste waar waarom is dan de hveede kamer niet, naar luide der Grondwet, ontbonden Doch wordt het tweede waar be tonden is het dan niet voor de Natie eene harde zaak, zulke Raadslieden, hun leven lang gedu rende een pensioen te zien genietenwaarvan de opbrengst het volk zoo duur te staan komt? Reeds meermalen hebben wij teil duren prijze de ondervinding opgedaan, dat ongeschikte Mi nisters na korten tijd den Ministeriëlen zetel bezet te hebben, bedankt zijn, of hebben, om daarna gerust en werkeloos een ruim pensioen te genieten. Zou elk ander ambtenaar, die, om ongeschiktheid ontslagen werd zóódanig voor- regt erlangen? Ware liet alzoo niet te wen schen, dat de pensioenwet in zóóverre althans eene wijziging ondergingdat daarbij bepaald werd dat men eerst een zeker getal jaren Minister moest geweest zijn, alvorens aanspraak op pen sioen te hebben Dat ware ten minste overeen komstig het belang der Natie, en voor de Raads lieden der kroon een krachtige prikkel, alles aan te wendenom den Minisleriëlen zetel tot op zóódanig tijdstip te blijven bezetten. Want, zoo voortgaande, zal binnen weinige jaren het pensioenfonds dermate bezwaard wor den, dat de afgelredene Ministers meer aan de schat kist kostendan de actuèele. En zijnin dat geval de klagten der Natie niet billijk? Mag men, zóó handelende, verwachten, dat zij lijdelijk zal aanziendat op die wijze hare opbrengsten be steed worden Het is te wenschen, dat de tweede kamer deze opmerking ook tot de hare maken err voorzien zal in de bedenkingen, die dezer dagen luide en van alle kanten op dit onderwerp gemaakt worden. BEKENDMAKING. Bürgkmkkstkr en Wethouders der Stad ZieHkzee verwittigen de daarbij belanghebbende Miliciens-Zei lofgangen dezer Stad, dat de INSPECTIEin plaats van in de maand October aan staandezoo als vroeger was bepaald, tot in de maand Mei van liet aanstaande jaar, is uitgesteld. Zierihzeeden 25 September 1859. Burgemeester en Wethouders DE CBANE vi. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J.P. KROEP. FR A N K R IJ K, De bekendmaking van dit stuk hoeft alhier een' die pen en zeer ongunstige» indruk gemaakt. Zelfs de meest onpartijdige» erkennen dat hetgeen thans de paus aan zijne onderdanen schenkt ver is van te beant woorden aan hetgeen men van hem mogt verwachten en met name van hetgeen hij in 1847 uit eigen bewe ging door zijn Slatuto had toegestaan. In elk geval ziet men in de aanstaande week hoogst onstuimige dis cussiën bij de wetgevende vergadering alhier te dezer zake te gemoet. 's Gkaveiviiage 2(5 September. Heden heeft eene commissie uil dc eerste kamer der staten-generaal pa.ils HEM novaai'axiaciais: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1 -(! regels h f 1 behalve het Zegelregt, het navolgende adres in antwoord op de troonrede, aan Z. M. den koning aangeboden Sihe De eerste kamer mogt het voorregt genieten Uwe Majesteit, vooi* het eerst eene zitting van de staten-generaal te hooren openen als wettigen opvolger van hem, die van dezelfde plaats gewoon was hün de dierbaarste belangen van het vaderland jaarlijks aan tc bevelen Ook uwe roepstem, Sire om die belangen verder met u te beJ hartigen, en mitsdien de grondwettige voorschriften volledig toe te passen, vindt bij deze kamer den gereedste» weerklank. Welkom zal het der natie geweest zijn uwe koninklijke verzeke ring bekomen te hebben dat onze uit-en inwendige aangelegenheden zich günstig voordoen. I'n het vriendschappelijk verkeer, dat wij met alle staten onderhouden vermcenm wij het gevolg te mogen zien eener staatkunde, die alle inmenging vermijdende in hetgeen elders geschiedt, zich beperkt tot het doen eerbiedigen van eigene regten. Met Uwe Majesteit deelen wij dan ook bet vooruitzigtdat de vroeger gevreesde verwikkelingen ten aanzien van Limburg onder de bescherming der traktaten afgewend zullen blijven. Wanneer wij met n .Sire, het oog op onze Overzeese he Bezittingen vestigen en daarbij hulde toebrengen aan dc dapperheid onzer land- en zee mag top het weerspannig Bali beloond gevoelen wij ons niettemin diep gé troffen bij de herinnering aan den duren prijs waardoor de zege is gekocht: het verlies van den voortrefl'elijkeu aanvoerder van zoo vele verdienstelijke strijders, heeft al Ier harten met weemoed vervuld: hunne nagedachtenis hlijve bij den landge noot iti eere'en waarborge alzoo de erkentelijkheid van Neórlands ingezetenen voor de loffelijke wijs, waarop de marine en het leger hunne pligten allerwege vervullen. Ofschoon met dankbaarheid het goede in onzen binnenlandschen toestand erkennende, mogen wij echter het bestaan van armoede en gebrek aan arbeid niet Onopgemerkt lalen. Het zij dus het doel der regering, tc streven naar meerdere ontwikkeling van landbouw, handel en fabrijkmatige nijverheid. Met verlangen zien wij dan ook naar de voorstellen uit, ons ter verbetering van volkswelvaart door Uwe Majesteit toegezegd. Wij verheugden ons ie vernemen, dat 'slands geldmiddelen de voordeelen ondervonden van meerdér vertieren bij de hoogere prijzen die de markt van onze koloniale voortbrengselen opleverde ook verbetering erlangden door aanmerkelijke bezuinigingen in het: staatsbestuur. Wij vlcijen ons, in de begrooting over het volgende jaar de bewijzen te zullen viodeu, dat met de laatste stelselmatig wordt voortgegaan. Óok bij ons heeft het gedeeltelijk mislukken van een onzer veld gewassen bekommering verwekt. Doch grootervvas de zorg uitliet ontstaan eener ziekte geboren, waardoor menigvuldige menschen- levens plotseling bedreigd cn afgesneden werden. Wij hopen dat de Voorzienigheid die ramp welke bereids schijnt te verminderen verder lenige en daarvan ons vaderland bevrijde. Bij de herinnering aan het gunstigedat het vaderland in den afgeloopen tijdkring te beurt viel, wees Uwe Majesteit ons op de behoeften van het «ogenblik op de eischen van de toekomst. Wij gevoelen het, Sire, hoe vele en hoe gewigtige werkzaamheden ons in deze Zitting der staten-generaal verbeiden. Hetzij die de voor dragten betreffen van belangrijke wettenwelke leven cn werking moeten geven aan de voorschriften der Grondwet, hetzij die betrek king hebben op andere onderwerpen waaraan 's lands welvaart tea naauwste verknocht is. Uwe Majesteit zal ons steeds bereid vinden, om niet de meeste zorgvuldigheid en met het oog op de voorschriften der Grondwet, alle voorstellen te onderzoeken, die ons zullen aangeboden worden. Zal echter het geluk en de voorspoed van het volk werkelijk bevorderd worden dan wordt vooral innige overeenstemming lus- sclien de verschillende takken der wetgevende magt vereischt. Dg Albestuurder zegene daartoe onze eendragtige pogingen Z. M. heeft hierop het volgende geantwoord Mijne Heeren Ik ontvang dit adres der eerste kamer met veel genoegen Het verheugt mij te mogen rekenen op hare bereidwillige mede werking tot alleswat de ontwikkeling onzer grondwettige instellin gen en liet welzijn van het dierbaar vaderland kan bevorderen. Zij kan zkSh verzekerd houden, dat ik van mijne Zijde alles zal aanwenden, wat de innige overeenstemming tusschen de verschil lende takken der wetgevende magt zal kunnen aankweeken eene overeenstemming welke ik met haar beschouw als een hoofd ver- eischte voor de bestendiging van het geluk en den voorspo ed des volk 8. 's GravenhaGS 27 September. Heden heeft eene commissie uit de tweede kamer het navolgende adres in antwoord op de troonrede aan Z. M. den koning aangeboden De tweede kamer der staten-generaal heeft er hoogen prijs op gesteld, den vorst, dien wij weinig maanden geleden als onzen grondwettige» koning huldigden, in persoon deze zitting te zien openen, en Uwe Majesteit onder de dierbaarste belangen des vader lands in de eerste plaats te hooren noemen de verwezenlijking der Grondwet. Gij wilt, Sire. dat de Grondwet niet belofte blij ve maar weldaad worde gij wilt de wetten in het leven brengenwelke de hervorming eerst vruchtbaar zullen maken voor staat en volk grootsche taak voor uwe regering weggelegd, en wier vervulling haar onvergankelijke» roem nioel verzekeren. Met genoegen Ontvingen wij van Uwe Majesteit de mededeeüng datde betrekkingen van onzen staat met alle andere mogendheden van eencn vriendschappelijke» aard zijn, en dat de vrees, vroeger ten aanzien vari Limburg ontstaan, geweken is voor bet vertrouwen dat Nederlands regten zullen worden geëerbiedigd. TVij hebben de zege, op Bali bevochten vau gaoscher harte toen en JU m

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1