1V°. 78. Zaturdag 29 September. 1849. «TOIJDINGEN. J. Woensdag en Zaturdag. DE TROONREDE. BUITENLAND. ZMKZEESCHE GODRAHT. abonnzment s-pbijsi Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daagsle voren.'snamidd. vóór 4 ure. vehschijmt: phus £»£b ad?brtentien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodbcrigten van 1 -6 regels af 1 behalve hel ZegelregU Eene tweede vraag, welke wij ons onwille keurig na het lezen der troonrede deden is deze aangenomen, dat 's volks welvaart, deszelfs han del en 's lands financiën zóó gunstig zijnals die rede wil doen gelooven, is de oorzaak daarvan alleen dan te vinden in de bemoeijingen der Regering om de Natie te doen (jeelen in die zegeningen welke men haar toekent, en in een meer doel matig bestier en bezuiniging van 's lands geld middelen Om die vraag bevestigend te kunnen beant woorden ten opzigte van den algemeenen voor goed vrage uien slechts: heeft de Natie die vruchten van het nieuw constitutioneel beginsel tplukt, welke eene regtstreeksche verkiezing, naar aanleiding der gewijzigde Grondwetbillijk mogt verwachten van het uitgebreider aandeel in 'slands regering?-heeft de Hervorming, waar van de gematigste zelfs zich veel goeds voor spelde, zich merkbaar doen gevoelen in alle de deelen en takken des bestuurs? Wie niet willens blind wil zijn moet beken nen dat het in de eerste al'geloopene zitting geenszins ontbroken heeft aan grievende teleur stellingen en beschaming van de gegrondste ver wachtingen; en dat de beste vrucht, welke wij van die zitting hebben gepluktisde gewiglige les der ondervinding van het terreinwaarop de 24e kamer zich vis d vis het aftredend Ministerie bevond - doch dat het overige nutden volke daardoor aangebragt, weinig meer, dan niets is. Men versta ons echter daardoor niet zóóals of wij de schuld dier teleurstellingen weten aan de tweede kamer. Dit is er zoo verre af, dat wij r veeleer openlijk dank zeggen voor het beantwoorden aan de verwachting, welke alle liberalen van haren moed en geestkracht priori koesterden, en gaarne erkent het volk, dat, zonder hare mannelijke, kernachtige, gron dige verslagenten opzigte van menig voorge dragen ontwerpongetwijfeld verscheidene wet en zouden zijn binnengeslopen, welke alles, aehalve bevorderlijk zouden geweest zijn aan den algemeenen voorspoed. Ja, eere hebben hare le den, dat zij niet alleen andere beginselen zijn ;edaanmaar ook vastheid van karakter ge- Weg hebben aan den dag gelegdom het Mi nisterie met den vinger te wijzen op de gebreken en leemten hunner voorgedragen ontwerpenen openlijk den volke bekend te maken wal er in lie voordraglen moest veranderd worden, zouden 'ij strooken met de vrijzinnige beginselen welke le nieuwe Grondwet aangeeft en huldigt. Vragen wij verder wat er, om tot dien alge meenen voorspoed te geraken, op grond en naar inleiding van het programma van 1848, is ver eenvoudigd en bezuinigd? Het isj bekenddat ■üt op de geheele begrooling van 1849 ter naau- tvernood vijf tonnen gouds heeft bedragenter- *'jl hoogstwaarschijnlijk de naaste oorzaak daarom de 2Je kamer zich ongenegen betoonde bepalingen vast te stellen voor de gewilde regeling ^an den achterstanddaarin moet gezocht worden 'lal die kamer eerst een geheel overzigt verlangde van het systhema, waarvan het Ministerie zoude uitgaan opzigtens de algemeen zoo ernstig aange- drongejue vermindering, var, bureaucratie, en wijze staatsKconomie. Althans, zoo veel is zekerdat de ontworpen wet van eene belasting op het in komen, daarop onmiddelijk is ingetrokken. Weten wij alzoo, door het aangevoerde, wat niet heeft medegewerkt tot den algemeenen voor spoedwij betwijfelen evenzeer, of de Regering zich wel de eer kan aanmatigenoorzaak te zijn van den herlevenden handel. Als wij de bronnen daarvan moesten opdelven zouden wij die veeleer zoeken in omstandighedengeheel builen het be reik der Regering. De eerste uitbarstingen van den Franschen Revolutiegeesten van dien in andere Rijken en Staten daardoor aangeblazengedoofd en de rust van Europa eenigermate hersteld zijnde, kon het wel niet anders, of het handelscrediet moest her leven. En is het, zoo niet eenig, grootendeels althans daaraan te wijtendat de prijzen der voortbrengselen onzer buitenlandsche bezittingen grootelijks gestegen zijn? zooals ook juist dit de naaste oorzaak is, dal de in- en uitgaanderegten en accijnsen meer productief zijn geweest, dan men vóór die rust kon beramen. Dat er alzoo een minder tekort is in 'slands kas, dan men daarvoor geraamd heeftwij laten het den onbevangenen over te beoordeelenof de Regering er zich de eer van mag aanmatigen? En zoo ja, dan voorzeker, zou dat tekort nog veel minder hebben kunnen zijnindien de met zoo veel regt algemeen begeerde vereenvoudiging en bezuiniging zich reeds had uitgestrekt tot alle die raderen in het staatswerkwelke daarvoor vat baar zijn; waartoe men zich, om er maar één te noemenherinnere aan het kostbaar hoofdstuk onzer Gezanten. In hoeverre de nieuwe begrooting gunstig kan en zal invloeijen op den geprezen voorspoed, handel en s lands financienhierover valt alsnog niets te beslissen ten gevolge van het ingediend ontslag der Ministers, iciise bz amd. Frankfort 23 September. De cholera begint in de omliggende plaatsen gelukkig merkelijk te vermin deren zoodal men binnen kórt de algeheele verdwij ning van deze vreesselijke ziekte mag te gemout zien. Volgens officiële opgaven zou de Hongaarsche staatsschuld aangegroeid zijn lot 62,000,000 (1. ter wijl verder door documenten bewezen zou kunriBn wor den dat Eosntlh niet minder dan 7 millioenen fl. in goud en zilver naar Engeland beeft welen te zenden ten einde aldaar als materiële bron te strekken voor eene toekomstige Magyaarsch-Poolscbe propaganda. De geruchten dat Hadelzhy pensioen vraagt zijn valsch. De meer dan 80jarige grijsaard is nog te krach tig, om behagen in de rust te vinden. Men meldt uit Presburg van den 19 dezer het volgende «Infanterie, kavallerie mineurs, kanonniers in één woord, troepen van allerlei wapen alsmede stoom- booten vaten met buskruid kisten met geweren enz. enz. worden dagelijks van hier naar Komorn gezonden. «Zieken Uit de hospitalen der vesting naar hier ge zonden begrooten het garnizoen op hoogstens 22,000 man de buitmwerken zijn sterk door Hongaren bezet, en de officieren maken in de stad goede sierhet zijn meest lieden die niets te verliezen hebben. Heeft do stad van sommige levensmiddelen overvloed van an deren is de voorraad zeer gering terwijl het'meel be derftkost een ei 16 en een aardappel 12 kreutzers. Een gans wordt met 30 a 40 (1. betaald en een weinig ooft, geldt 5 (1 Het is onwaar dat een groot gedeelte der vesting ondermijnd zou zijn maar Klaplea is per soonlijk niet meer vrij - hij staat onder streng toezigt als te zeer gehecht aan de Oostenrijksche dynastie. Ook de door de Hongaren zoo gehate graaf Karoly is gevan gene le Komorn terwijl zijne bedienden als deelne mers aan den opstand zich hier in arrest bevinden." De Wanderer deelt een brief mede vóór Komorn op 18 September geschreven en waarin het volgends voorkomt Men zal Komorn beschieten even als Venetie en denkt daardoor gelijke verwoesting lo kunnen aanbren gen wijl de afstand ongeveer dezelfde is. Het is een treurig besluit maar hot eeriige doeltreffende om dit laatste toevlugts-oord der insurgenten le hemagtigon. Van het eiland Schuit zal de hoofd-aanval onzerzijds geschieden en wij mogen ons dus wel op een aanzienlijk verlies voorbereiden aan een eigenlijken storm wordt niet gedacht wijl dit nutteloos bloedverspillen mogt beeten. Zonder overdrijving mag men voorspellen dat do belegering voor Komorn alleen zoo veel kosten kan als de geheele Hongaarsche veldlogt. Iedere bom die op de vesting wordt geworpen kost circa 64 (1, en hoe vele zullen er noodig zijn om eene capitulatie te erlangen De laatste voorwaarden, die do Hongaren tot de over gave maakten waren vrije aftogt met de wapens en een verblijf naar keus in Hongarije. Dat zou zijn den oorlog uit Komorn op bel platte land overbrengen want het garnizoen bestaat uit 35,000 man dus geen corps, maar eene armee. Overigens maken wij aanslalle om hier te overwin teren in weerwil van de nog altijd gevoerde onder handelingen. De slotsom zal echter zijn dat Komorn zal vallen gelijk Malghera en Venetie vielen maar veel bloed zal bet kosten en wie zal den dag der over gave bepalen De kommandant van Komorn is de overste As- sermann iemand die weinig zegtmaar veel doet. In het vuur is bij bedaard en dikwijls uiterst stoutmoe dig maar bij bezit'lo veel oordeel en gevoel d3n dat hij de vesting niet zoude overgeven als hij daartoe kan bijdragen om zijn vaderland een duurzamen vrede ta verschaffen. Zoon van een Evangelisch geestelijke, reikt zijne mili taire kennis slechts zoo verre, als door een veeljarigen diensttijd in een hu areu-regement door zelf-oefe- ning te verkrijgen is. r 3 a n k r ii k. Parijs 23 September. De regten gedurende de 8 eerste maanden des jaars van de ingevoerde goede ren gelieven hebben bedragen 88,991,359 franken in 1847; 54,092,446 franken in 1848, en 84,276,752 franken in 1849. Men had tegen gisteren den verjaardag der eer ste uilroeping van de Republiek in Frankrijk eeniga zamenscholingen verwacht doch in de meest volkrijko wijken waren de werklieden aan den arbeid en men beeft nu vooral kunnen opmerken dat het getal ledig- loopers dagelijks geringer wordt. In de zuidelijke departementen van Frankrijk woedt de cholera nog steeds zeer hevig maar in da meer noordelijke en oostelijke heeft die ziekte bijna ge heel opgehouden. Een dagblad van Florence meent te weten dat de regering van Toskane onderhandelt met een Hol- landsch buis over het sluiten eener leening van 30 millioen lires en dat die onderhandeling groolo kans schijnt te hebben van te slagen. Van Ittre in het arrondissement Nivclles wordt het volgende geschreven dathoe akelig het ook zij des to ineor vermelding verdientomdat het alweder tot aanbeveling van voorzigtigheid dienen kan omtrent en gt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1