Woensdag 28 September. '4 J N°. 11. 1849. Woensdag en Xaturdag. BESTIIM ADMINISTRATIEF. Openbare Aanbesteding. NIEUWSTIJDINGEN. I ers t I lap» al ls or- akte de- voof •ge- ZERKZEESCHE COURANT. ABON^EMEBITS-FBIJS'. Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der Advert, daags te voren ,'s namidd. vóór dl ure. verschijnt: prijs dsh arvertentien: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelrcgt. BEKENDMAKING. Bübgemeester en Wf.thoudehs der Sfad Zierihzee verwittigen de daarbij belanghebbende Miliciens-Verlofgangers dezer Stad, dat de 2nspsctië, in plaats van in de maand Octoberaan staande zoo als vroeger was bepaald, tot in de maand Mei van het aanstaande jaar, is uitgesteld. Zierihzeeden 25 September 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vt. Ter ordonnantie, De Stads Secretaris W.J.P. KROEF. De Centrale Directie van SchouwenHurgh en Westland maakt door dezen aan alle belanghebbenden bekend dat op Vrijdag den 28 September 1849 des middags ten 12 ure, in de Keet van Flaauwerszal worden aanbesteed Het ©pAverken van eene iïoezeitikade langs den Inlaagdijk van Flaauwers, tusschen de boezemkaden van de beide Watermolens, over eene lengte van nagenoeg Ellen met het Welven van eene Waterleiding' langs de noordzijde der Kade benevens het Maken van een' EWsttiasm aan de Wever-Binnensluis tot afscheiding van den Boezem der Watermolens van de Weversluis. Zullende drie dagen te voren het bestek in gezegde Keet ter lezing leggen - terwijl gedurende dien tijd de noodige aanwijzing zal plaats vinden en do vereischte informatiën te bekomen zijn bij den Heer Ingenieur W. Badon Gbijben. Zierihzee, den 18 September 1849. De Centrale Directie voornoemd J. de KATEB v Ter ordonnantie van dezelve DE JONGE Ontvanger-Griffier HetCoLLEGiE van Cüratohen der Lalijnsche Scholen binnen deze Stad maakt hiermede hekend dat de jaar- lijksche Promotie en ffriJsaiitrfeeSiosg' aan de Leerlingen dier Scholen eerstkomenden Zaturdag den 29 dezer des vooriniddags ten 11 ure in de Luther- sche Kerk alhier zal plaats hebben bij welke gelegen heid door den Heer Rector D.' H. M. Moll eene redevoering zal worden uitgesproken. Gemeld Col legia noodigt biermede levens allen die kunde en ge leerdheid voorstaan, uit, om genoemde plegtigheid Wel met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren. Zierihzee, 25 September 1849. Het Collegio van Curatoren voornoemd W. J. P. KBOEF President. P. J. ANDREjE, Secretaris. BUITENLAND. duitschl and, Frankfort 21 September. Van het tooneel des oorlogs in Hongarije ontvangt men geene belangrijke beriglen. Voortdurend trekken troepen naar Komorn om het insluitings-korps tc versterken. Te S.'-Petersburg zijn op 12 dezer de vaandels der vesting Munkacz en 64 andere vaandels trofeeën uit den Hongaarschen strijd door de stralen gedragen. De keizer van Rusland heeft ten einde aan de Israëlieten de middelen te verschaffen om zich op den landbouw toe te leggen bepaald dat ieder Israëliet ^ader eens huisgezins die landbouwer wenscht te borden gratis eenigen grond zal ontvangen verder zekere som tot bestrijding der eerste onkosten 10 Jaren vrijdom van belasting en tevens vrijstelling van de militaire dienst, ook voor zijne kinderen. r R A N K R XJ K, Parijs, 21 September. Naar men verneemt, moet de Turksche regering bepaaldelijk geweigerd hebben te voldoen aan de uitnoodigingen vari de Oostenrijksche en Russische regeringen tot uitlevering van de naar Turkije gevlugte Hongaarsche opperhoofden. Op 10 September was volgpns de opgave van de Union Médicalehet getal cAo/e?'a-sterfgevallen le Parijs totaal 10.672. Indien het toenemend getal van huwelijken een kenmerk is van herlevende welvaart dan valt aan den terugkeerenden bloei dezer hoofdstad niet te twijfelen want sedert lang heeft men in de kooijen aan onze twaalf mairiën niet zoo vele huwelijks-aankondigingen gezien als deze week er waren er bij de 300. Te Milaan en Venetie klaagt men sterk over de verdrukking der Oostenrijkers er wordt van hunnent wege niets gedaan om vertrouwen in te boezemen Bologna deelt ook in dit loteen der aanzienlijkste in gezetenen dier stad lid van den stedelijken raad ont ving onlangs zijne benoeming tot prolegaat van Bologna, uit Gaëla dien zelfden dag werd hij door de Oosten rijkers tot eene zware geldboete veroordeeld als ver dacht van de omwentelingspartij genegen te zijn hieruit blijkt, hoe weinig overeenstemming er heerscht tusschen de Romeinscheen de Oostenrijksche militaire overheden. I)e brieven en bladen van Italië deelen bijna niets mede omtrent de zaken van Rorne. VAmi de la Religion deelt mede dat hoe verwik keld de Romeinsche kwestie ook geweest zij thans alle moeijelijkheden zijn uit den weg geruimd en zij eene bevredigende oplossing te gesnoet gaat. Te Rome heeft men meer dan 800 menschen die voor hun verblijf aldaar geene genoegzaam wettige be weegreden konden opgeven de stad doen verlaten. Z. H. de paus heeft zich gelijk wij reeds gemeld hebben - naar Napels begeven. Thans verneemt men dat hij eene der zalen van het prachtige paleis van Portici betrokken heeft dat een der heerlijkste geziglen over de zee oplevert. Van tijd tot tijd ontvangt hij vele personen doch allen die hem gezien hebben erkennen dat zijne gelaatstrekken aanmerkelijk ver anderd zijn sedert het tijdstip, dat hij 3 jaren geleden de regering aanvaardde. Zijne kruin is bijna sneeuw wit geworden en op zijn gelaat dat vroeger effen en kalm stond hebben de rimpels de schoone trekken uitgewischt. Pius blijft in zijne houding evenwel de edele geestelijke de waardige vertegenwoordiger der R. K. Kerk. Zijn kostuum is met uitzondering van enkele groote gelegen lieden eenvoudig. Een tabberd van fijn wit neteldoek dekt. tot op de voelen zijne onderkleederen het hoofd is bedekt met een wit mutsje en de voelen dragen een dito schoeisel met gouddraad gestikt Hij draagt voorts aan den derden vinger der reu ter hand een groeten ring, dien hij elk bezoeker aan hem voorge steld wordende, toereikt, om te kussen. Hel cere monieel van voordragt is overigens zeer eenvoudig. Het gerucht wegens het uitbreken der pest te Fiume en Triest is waarschijnlijk ontstaan door dat te Fiume de scarluppo zich weder vertoond beeft welke ziekte daar nu en dan heerscht, vele slagtoffers maakt, maar zich nooit verder uitbreidt. GROOT-BRSTTAMNIE3W. Londen 21 September. Ondanks H.r M." bezoek in Ierland en in weerwil van den goeden oogst en de vermaningen der geestelijkheid blijft in eenige deelen van dat eiland nog groote ontevredenheid beslaan het geen hoofdzakelijk hel gevolg is van de overbevolking daar velen het als eene gunst beschouwen alleen voor dén kost arbeid te mogen erlangen. Hieruit ontstaat gemelijkheid en deze drijft tot allerlei daden van geweld. Te Londen werden dezer dagen in het kleine kwartier Spafields de verblijfplaats der zijde-wevers op een binnen die ruimte gelegen kerkhoflang 72 en breed mede 72 voeten in zeer korten tijd drie duizend lijken begraven Door het incenstampen der kisten hadden de dood* gravers 7 a 8 kisten op elkander kunnen plaatsen en men berekent dat er in dit klein bestek ongeveer 50,000 irjkerj liggen. Geen wonder dat hierover biltere klaglen werden aangeheven en dien ten gevolge zijn er dan nu ook 5 a 6 kerkhoven in de naauwste en meest bevolkte wij ken gesloten. Te New-York is eene zeer talrijke vergadering gehouden om van deelneming in de zaak der Hongaren te doen blijken. Niets was beter in staal zegt een berigtgever om te bewijzen uit hoe veelsoortige be- standdeelen de bevolking dier stad is zamengesteld. Engclsche lersche Fransche Italiaansche Duitsche, Hongaarsche en andere redevoeringen wisselden elkan der af. Onwillekeurig dacht men aan den torenbouw van Babel. Aldaar en in andere gedeelten der Yereenigde-Slaten bleef de cholera afnemen. BINNENLAND. 's Gravfnhacte 31 September. Men verneemt, dat de ministers gisteren wederom vergaderd zijn ge weest. Men verzekert dat het de bedoeling van hoo- gerhand is een ministerie zamen te stellen in den geest van de meerderheid der tweede kamer van de staten-generaal. Aan de Rotterdamsche Courant wordt geschreven dat het cernis aan homogeniteit en verschil over het budget als hoofd-oorzaken der ministeriële crisis zijn te beschouwen en niet do nominatie tot hel president schap der kamer wijl liet ontslag door de ministers reeds was aangeboden, vóór <le vergadering waarin dio stemming daarover plaats greep was aangevangen. In de zitting van de tweede kamer der staten- generaal van heden die door al de ministers werd bij gewoond heeft de minister van financiën ingediend de begrootingen van 's rijks uitgaven voor 1850 en de wet tot voorziening in de middelen, tol bestrijding daar van gevorderd. Na aftrek van de batige sloten vari vroegere diensten is het tekort over 1848 geraamd op een maximum van ƒ9,818,969.46. De vergelijking tusschen de begrootingen van 1849 en 1850 wijst eea verschil aan van f ,181,077,391/2 ten gunste van dö nieuwe, begrooting. Z. M. heeft, op deszelfs verzoek, eervol ontslag verleend aan W. Jvan Voorst Catshoek als secretaris der gemeente S.'-Philipsland. 's Hertogrnbosch 17 September. Gisteren heeft do handboogschntterij Sd-Joris. alhier, koning gescho ten die eer viel voor de derde maal te beurt aan den her F. van Griensvendewelke daarom plegtig als keizer werd uitgeroepen onder den naam van Frans de n lete. Bij vonnis der arrondissements-regthank te 's Hertogenbosch van 11 dezer is de leverancier van het brood in het huis van correctie aldaar ver klaard schuldig aan het bedriegen van den kooper in aard der koopwaar door als aannemer van bet rogge brood voor de gevangenissen te 's Hertogenbosch in de maand Janunrij II. af te leveren roggebrooden waarin tarwez emelen, en bovendien veel meer rogge-zemelen dan afkomstig van het in die broeden aanwezig graan gemengd waren terwijl de aanneming aan hem gegund wasonder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het roggebrood zonder bijvoegingof eenig ander in- mengsel en graansoortniet meer zemelen mogt in houden dan afkomstig van het gebezigd graan. En is genoemde leverancier de broodbakker Laurcntius Tecuwen te 's Hertogenbosch le dier zake veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tijd van één jaar eene geldboete van ƒ25 en de kosten. Middelburg, 21 September. Men schrijft uit Vlis- singen van gisteren: «Heden namiddag omstreeks 21/\ uur had hier een allervreesselijkst ongeluk plaats zijnde bij het vuren met scherp op de marine-exercitie batterij door de equipage van het wachtschip de Maas een der zwaarste stukken (een dertigponder)bij he'f It, m

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1