a Iï°. 75. Woensdag 19 September. 1849. r BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Woensdag en Zaturdag. BINNENLAND. ZM1EZEESCHB as COURANT. AB OKaiEHEBITS-PBIJS: Ver drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daagste voren,'snamidd. vóór 4 ure. INSPECTIE OP DE STRATEN. Bpbgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis vande ingezetenen dater op Zalurdagdenll dezer maand eeneALftEMEENS INSPECTIE OP DS ITEATEN zal worden gehouden, weshalve eén ieder wordt verzocht, om te zorgen dat de straten, voetpaden, goten en stoepen, ieder vóór zijne woning of erfbehoorlijk schoongerpaakt en gereinigd zijn onder berinnering aan de strafbepalingen bij het bestaande Policie-Regle ment tegen de nalaligen verordend. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd, omgeroepen en in de Stads-Courant geplaatst, Zierikzee den. 12 September 1849- Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt.y Ter ordonnantie De Stads Secretaris W.J.P. KROEF. het LES uddte 00.00 5,2(1 o.oo 11,00 o.oo 7,00 r vati stuk»» ZES sM> V4!( DDItlOHLAB X>. Frankfort 14 September. Van den 8 wordt uit Petersburg geschreven dat Z. M. de keizer van Bus- land twee manifesten uitgevaardigd heeft. In het eerste herinnert Z. M. dat hij een' heiligen pligt vervuld heeft, door den keizer van Oostenrijk te hulp te komen. Na eeno algeheele overwinning is thans aan de troepen hevel gegeven huiswaarts te keeren. «Van dank (aldus eindigt dit manifest) voor Hem die alle zege geeft, doordrongen, roepen wij uil den grond van ons hart uitja waarlijk God is met ons hoort hetgij volkeren en verneemt het God is met ons." Bij een tweede manifest wordt eene ligting uitge schreven in de oostelijke gouvernementen van 4 en in onderscheidene westelijke gouvernementen van 8 op de 1000 zielen. Te Berlijn heeft men den 12 dezer het berigt ont vangen dat de grootvorst Michaëlbroeder des kei zers van Rusland van wiens ziekte wij melding maak ten te Warschau overleden is. De Zwitsersche bondsraad heeft besloten dat de loofden der Duitsche vlugtelingen die zich op dit oogenblik in Zwitserland bevinden binnen drie dagen dit land te verlaten hebben. De doortogt door Frank rijk is thans aan die uitgewekenen toegestaan. Van daar zullen zij zich vermoedelijk naar Amerika in schepen. Te Neuhofniet ver van Hamburg zijn in den "acht van den 1) op den 12 dezer twee schuiten om geslagen waarin zich 37 personen bevonden. Geen dezer ongelukkigen is gered alle zijn een prooi der golven geworden. Venetie heeft een droevig aanzien. De bevolking <9er groote fabrijk- en handelstad is door de revolutie bijna geheel te gronde gerigt. Een smartelijken indruk maakt het op elks gemoed als men die uitgehongerde fiTOgten ziet, en aan de handwerkers, die alleen of met knechts werken kan bemerken dat zij maanden lang tonder arbeid waren als men het oog slaat op al die gesloten winkels. De haven is ledig; Slechts eenige kustvaarders die de noodwendigsle levensbehoeften sis houtgroenten wijn enz. enz. aanbrengen ver levendigen het akelig tooneelen lag er niets dan eene "ostenrijksche brik voor anker zag men niet nu en dan den rook eener stoombootwerden er niet le Giorgio 'enige balen boomwol geladen men zou zich moeijelijk 'tinnen verbeelden te Venetie te zijn te Venetie - dat ee"s3300 koopvaardijschepen bezat en voor eene waarde *an 10 millioen ducaten - zijne bezittingen niet bere- kend omzette I Sedert 1830 toen de stad als vrijha- werd verklaard bekwam zij van haar verval en "ad reeds in 1841 meer dan 560'knop- en 4219 kust- va>irders. In den jongslen tijd bedroeg de waarde van 'ei> invoer 's jaarlijks 230 - de uitvoer 143 millioen "Wins. 9at levendig verkeer zal ophouden als Venetie op vbbicbmnt: bezzs li ek abvebtebities: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. houdt eene vrijhaven te zijn. Het is te wenschen dat de stad, die reeds zoo hard gestraft is dal lol niet treffe. Zij is het slagtoffer van de laauwheid der rus tige brave burgers, die toezagen dat revolulionnairen van allerlei natiën en tongen in haar midden het hoog ste woord voerden en haar ten laatstede Republiek op drongen. Die vrijheids-helden legden der stad een drukkend juk op. Mnnin droomde van eene glorierijke Venetiaansche Republiek rnaar na de inneming van Malghera was hij reeds ontwaakt en had stellig gecapi tuleerd maar hij werd verdrongen andere gewelds- lieden plaatsten zich op de regerings-banken de offi cieren kominandeerden Uit Hongarije vertelde men de avontuurlijkste der Republikeinsche partij gunstige berigten. Elke Fransche stoomboot bragt eene lading leugens binnen. De Engelschen predikten de waar heid maar vonden geen gfihoor. Nu is men tot be zinning gekomen maar hoe verschrikkelijk is die ont waking (Berigten uil Venetie van den 29 Augustus melden dat de gouverneur dier stad bad aangekondigd dat slechts een tijdsverloop van driemaanden voor den ver koop der goederen in de vrijhaven was toegestaan, na verloop van welke drie maanden al de goederen welke onverkocht waren gebleven onderworpen zouden zijn aan de betaling der regten.) raiiaBUH, Pabijs, 15 September. Op het oogenblik dat te Toulon eene nieuwe expeditie legen Maroceo gereed werd gemaakt zal men met «enoege.n vernemen dat aan onze regering eene voldoening is gegeven waar door de toevlngl tot de wapens overbodig is geworden. Het hoog gerealshnf. lot het vonnissen der be trokkenen in den opstand van den 13 Junij zal woens dag den 10 October te Versailles bijeenkomen. Ruim 10,000 man troepen zullen tijdens de debatten in en om Versailles worden bijeengetrokken. De paus heeft werkelijk Gaëta verlaten en zich nog verder van Rome verwijderd te weten naar Napels, waar hij der, 4 geland is Van tiaar denkt men dat Z. fï. zich naar Lorelto begeven zal en zich onder bescherming van de Ooslenrijksche vlag zal stellen. Te Rome zijn op dit oogenblik alle posten door geeste lijken bezet. Do Russische diplomaten geven mede te kennen dat de paus op de hulp van keizer jViicolaas kan rekenen ingeval de krachten der overige mogendheden mogten te kort schieten SBOOT'BBITÜAIISÏZ M. Lonufn 14 September. Van de Kaap-de-Goede- Hoop zijn dd. 10 Julij hoogst gewigtige tijdingen ont vangen. Het dekreet waarhij die kolonie tot eene bewaarplaats van misdadigers wordt verklaard was daar ontvangen en door de dagijiadon met rouwranden medegedeeld. Er waren groote volksvergaderingen in de open lucht gehouden waarin verscheiden krachtige resoluliën werden vastgesteld in de hoofdzaak daarop nederkornendedat II. 11 zal verzocht worden het hevel in rade van 4 September 1848 waarhij de Kaap kolonie tot eene bewaarplaats Van veroordeelden wordt verklaard in te trekken en de reeds aangekomen ge deporteerden te doen verwijderen. B E I, O I E. Brüssfl 14 September. 42 vereenigingen hebben de aan haar gerigte uitnoodiging beantwoord, met deel te zullen nemen aan den zangwedstrijd die in de Au gustijnen-kerk te Brussel zal plaats hebben bij gele genheid van den 19d™ verjaardag der September-feesten. De zang-genootschappen uit onderscheidene voorname plaatsen zullen er verschijnen om hunne talenten te doen hooren. Het getal zangers beloopt 1700. Op het glacis der vestingwerken van Antwerpen werd dingsdag II. door twee arbeiders eene vrouw ge vonden die uitgestrekt op den grond lag en zoo het scheen hevige pijn leed. De werklieden vermoedende dat de arme de cholera had spoedden zich naar een .depót van draagbaren om kennis van hef geval le ge ven. Onmiddolijk bègaven zich twee dragers naar de aangewezen plaats maar hoe verwonderd keken zij Zij vonden in plaats van eene cAo/éra-lijderes eene moeder met een kindje, oud ongeveer 10 minuten. Op hetzelfde oogenblik kwam er een verschrikkelijk onwederop de arbeiders plaatsten de draagbaar boven moeder en kind de één hield er vervolgens de wacht bij en de ander haalde een geneesheer en pastoor. Dezo verschenen onmiddelijk de geneesheer verleende zijne hulp de pastoor doopte het kind op de plaats waar het werd geboren en toen - naar het hospitaal. Moeder en zuigeling zijn zeer welvarende. 's Gravenhage 15 September. Heden namiddag is, in eene verecnigde zitting der beide kamers van de staten-gerieraal in het lokaal der tweede kamer do tegenwoordige zitting door den Minister van binnen- landsche zaken gesloten De eerste kamer heeft de laatstelijk door de tweede kamer aan haar toogezondene wets-ontwerpen cnedo aangenomen. Men heeft dezer dagen een gerucht vernomen dat de heer van Dam van Isnelt alle moeite zou hebben aan gewend om weder tot lid der tweede kamer te worden herkozen. !)e waarheid is dat de voormalige volksver tegenwoordiger aan de talrijke kiezers dioehom kwamen polsen onbewimpeld en volhardend te kennen gaf, dat hij hij zijn voornemen bleef, om voor het tegenwoordige ambteloos burger te blijven. (Z. B.) De minister van financiën heeft bekend gemaakt, dat. tot en met den 31 Augustus II. is uitgegeven een kapitaal van f 5.098,300 aan schatkistbiljetten. Uit 's Herlogenboscb wordt gemeld dat het Z. IVf den koning behaagd heeftvoor een aanzienlijk getal exemplaren in te teekenen op het leven en de krijgsbe drijven van D. H. baron Chassédoor \V. J. del Carnpo genaamd Campwelk werk eerlang bij de gebr. Maller boekhandelaars in genoemde stad zal worden uitge geven. 's Gravenhage 17 September. State sa-iw e ne a* u €t i, V£HEKïffïG2»E SSTTSaJG beet BSIOB KAMERS» Opening van het zittingjaar JLS-&D» aanspraak van zijne majesteit den koning. a Mijne Heerenl Ik verheug mij in het voorregt u andermaal om mij vergaderd te zien en ditmaal om van de plaats door mijnen onvergetelijken vader vroeger zoo waardig hekleed eene nieuwe zitting voor u te openen waarin gij geroepen wordt do dierbaarste belangen des vader lands met mij te behartigen en verdere uitvoering te geven aan de Grondwet die wij in onze vorige teza- menkomst wederkeerig hebben bezworen. »Wij mogen ons verblijden ter oorzake dat onzo uit- en inwendige aangelegenheden sedert het oogen blik waarop ik de regering aanvaardde niet zijn ver minderd, maar veeleer verbeterd, in gunstige gesteldheid. »Met alle mogendheden hebben wij vrede en goede verstandhouding. De onrust die elders woelt dringt onze grenzen niet binnen en de verdeeldheid die an dere staten eenigermate van elkander verwijdertblijft ons vreemd. Wij onderhouden met allen een volledig vriendschappelijk verkeer. De verwikkelingen in welke wij vroeger vreesden ten opzigte van Limburg te zul len of le kunnen geraken zijn door de bescher ming der traktaten gelukkig afgewend en wij hebben het gegronde vooruitzigtdat die regtmatige toestand nimmer andere, dan regtmatige bevestiging of oplossing zal verkrijgen. »De zege op Bali door de dapperheid onzer land en zeemagt bevochten heeft ons het verlies van meer dere verdienstelijke strijders en dat het meest is lo betreuren het verlies van eenen voortreffelijken bevel hebber gekostmaar f tot dien duren prijs zijn de en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1