W°. Zaturilag 15 September. 1849, 1IESTM ADiTOTlUim NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Cuba ■xpe- iland i den feede kapt. nen Rot- >rgen uell met IX, ENDS ure. a ABOaHBEBIEBlXS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. inzending der A dmrt.daagste voren,'s namidd.vóór dt ure. vbbschijsit: Woensdag en Xaturdag* p& IJS. kt en 5 a 8 ndere oren, r, 10 10. - dito i 6,50 ieuws "4,30. van ons en- ■egeo P'9 Wij hebben in één onzter nummers, hande lende over de vri jheid der drukpers, daarop aan* gédrongen, dat dié vrijheid ?,ich moet bêpaleiitot alle gewrochten der pers, zonder onderscheid, ten einde geen schrijver gevaar loope'tijn werk tè zien rangschikken onder diegenen, welke als verderfelijk beschouwd en daarom van wege «Je hooge Regering verboden worden. Wij haalden daarbij voorbeelden aan tot staving van ons ge voelen. Wij willen er thans èén onzen lezers mededeelen dathoewel van oude dagteekening in onze dagen niet ongepast isherinnerd te wor den en althans strekken kan tot overtuigingdat elke bandder pers aangelegdheillooze gevolgen na zich sleeptwelke verdienen te huis te komen op den kop van hem, die denzelven smeedt. Twee Hoogleeraren aan de Hoogeschool te Jena, genaamd Fichte en NiciitHaaimeR beiden van een onbesproken zedelijk gedrag, deelende in de hoogste achting hunner stad- en tijdgenooten kwamen overeen, om gezamentlijkéenwijsgeerig blad uit te geven. Het nieuwe werk in het licht verschijnende, werd met hooge belangstelling döor geleerden in alle vakken gelezen, en, meer dan een jaar ver scheen er geregeld cene aflevering vanzonder dat iemand er iets berispingwaardig in vond. Maar aan het hoofd der eerste aflevering van een ander jaar, prijkte eenc verhandeling van Fichte; Over de gronden ran ons geloof aan eene Voorzie nigheid over het wereldbestuurAVclk stuk als tot inleiding diende van eerle andere verhandeling van den Hooglceraar FoRbeug, getiteldontwik keling van het denkbeeld over de godsdienst. Weer verliep een jaar niemand vond eenig kwaad of gevaar in de geleerde vertoogenen reeds Waren de eerste afleveringen eenigermate op den achter grond der herinnering geplaatst, toen op eens in de toenmalige dagbladen een Vorstelijk bevel Verscheen, door het hof van Saxen aan de Univer siteiten van Leipzig en Wijtenberg gcrigt, hou dende kennisgeving der verbeurdverklaring van bovengemeld werk, uit hoofde, zóó luidde het: «in twee afleveringen Godlasterende denkbeelden Verspreid waren Na deze kennisgeving volgde eene uitnoodiging van het hof van Saxen aan andere Duitsche hoven met name aan dat van Hanover en Berlijn, om van hunne zijde mede te werken tot eene gelijke confiscatie van dat werk. Be Regering van lianovet* verklaarde hetzelve daarop voor gevaarlijkmaar wilde het niet con- fiwyueeren; doch liet hof vön Bellijn stelde de Zaak in handen der geestelijkheiddie verklaardedat hoezeer zij niet met het in dat werk uitgedrukt gevoelen instemde, zij het er echter voor hield, dat de verbeurdverklaring een ellendig gekozen middel wasom soortgelijke werken buiten om loop te brengen; welk gevoelen het hof van Berlijn dan ook omhelsde en dien overeenkomstig han delde. Ziet, dat zijn de onzalige gevolgen, Wanneer de loop van uitstorting onzer gedachten én gevoe lens en meeningendoor eerie baldadige handin hare vrijheid wordt tegengegaan en belem merd. l)ie oppermagt, onder welken vorm het ook regerekornt geen Bestuur toe. Hetzelve jfoodanig regt, ook voor het minste maar, toe te ennenis niet andersdan hetzelve de vrijheid te laten voor anderen te denken naar eigendun kelijke inzigten te bepalen, wat nuttig is of scha delijk, in een woord: dat is hetzelfde, als eener Regering de vrijheid te geven, om het vrije onderzoek des verstands aan handen te leggen. Het aangevoerde doet ïneehê enkele daadzaak die niet gezocht is, en dagelijks kan voorkomen, zien, hoe gevaarlijk, ja, heilloos het isin eene zoo teedere aangelegenheid, de Redeons hoogste Godsgeschenkdoor feilbare en ligt bevooroor deelde menschen hij eene bekrompene wetgeving tc laten beperkenen omschrijven binnen eene omtuining, door welke niets mag doorgelaten Worden, dan Wat voorzien is Van éen'Vrijbrief, naar willekeur door eene Regering af te geven. Bat dan onze Volksvertegenwoordigingbij een toe komstig in te dienen ontwerp van wet, welke dat onschatbaar regt zal beperken cn omschrijven zorgvuldig toezie dat ten dcZ'ên niets aan wille keur of eigendunkeli jke uitlegging worde overge laten, en «lie j) beseffe, dat elk, die in het minste slechts dat regt aanrandt of verkortde misdaad pleegt van heiligschennis, cn dat geenerlei voor gewend heil Van den Staat of ingrijping in de eeuwige onveranderli jke beginselen van waarheid ep godsdienst, die nooit te vergoeden heiligschen nis tol een pligt kan maken. Wie ook onder dien dekmantel ijvere Voor de-grondslagen vrtii dat gebouw, waarop alle menschen- en volks geluk rust; hoe schoonklinkend zijne redenerin gen schijnen, zijne woorden zijn hetlagcbend ge- hloemte gelijk, Waaronder een giftige adder schuilt. Waarheid en Godsdienst zi jn dc grond slagen Van een rijkdat niet verzwakt ol'omge worpen kan worden dooi' meerdere of mindere vrijheid der pers - maar dat, ook bij de grootste losbandigheid en. misbruik van dezelve, eeuwig zal bestaan Men zij alzoo op zijne hoede t'n wake, terwijl het tijd is! INSPECTIE OP DE STRATEN. fcttnGEMHKstKu en Wetöoüdèrs de,r Stad ZiePikzee brengeh teP kennis vande ingezetenen .dat er o|) Zalxirdagdbh%2 rlezer faadncl eene AïiGEMBEZWE jtNSMCÏïÉ OP BB STRATEW za! Wörden gehouden weshalve een ieder Wordt vePZoclit otn te zorgen dat de straten, vóetpaden götën én stoepen, ieder vóór zijné Woning of erfbehoorlijk schoongemaakt en gereinigd zijn oinlcF herinnering aan dé strafbepalingen bij het bestaande Policie-Eegle- trieut tegen de na huigen verordend. - Èn opdat niemand hiervan ottwëténdhëid voörtoendé zal d'ez'ë worden afgekondigd, omgeroepen erjjnde Stads-Courant geplaatst. Zierikzee den 12 September 1849* Bufgémëëstëv én WethoüdeïS DÈCRANE vl.% Ter ordonnantie tie Stads Secretaris W.J.P.KEOEF* ftT* Pp DtRECTtK van de TkekkkschooL binnen deiê Stad maakt bij'deze der. belanghebbenden bekend, dat de Séhool dit jaar zal Worden gbopënd op Maartdag den 1 ödtober 1849. tot ultitno Maart 1850. Dat de Lessen zoowel in de BÖUW&ÏTKDE als in de HANB- TEEKEBJÏWÖ en PLEISrEKBEELIVïlIV zullen worden ge geven des Maandags Woensdags en Vrijdags. Dat op Maandag den 24 Septeirlber 1849, van 's morgens 10 tot 's middags 12 Ure, aan het lokaal der Teekenschool zal worden ge vaceerd lot bel erlangéh van aangiften door hen, welke toenschen tot de cursussen te worden toegelaten, en bij die2elve gelegenheid aan de bekroonde leerlingen door de Directie de belooningen en prijzen worden uitgeteikt. Dat wijders tie contributie van eiken leerliftg vöor dit saiioen bé- j»aald is op ƒ5,15, boven en behalve het benoodigde materieel, door, ben aan te schaffen terwijl aan hen die volstrekt onvermogend zijn gratis onderwijs zal worden gegeven; zullende in geen geval op deze school leerlingen worden toegelatendie niet den ouderdom yan 12 jaren zijn ingetreden» P2UJS J)£B advertentxem: Gewöne 15 cents de regel. Geboorte- r Huwelijks- eii Docdberigten van l-ö regels h f behalve het ZegelrcgU Directeuren Van opgenrelde school n'oodigen ten slotte alle de èóodanigen welke daarbij eenig belang hebben uit, om van dezè nuttige en onkostbare instelling gebrüik te maken eene instelling waardoor dé werkman zich in staat zal zien gésteïd eenmaal deszeife beioep met vruéht te kunnen uitoefenen. ■Zierikzeéden 7 Septeihber 1849. Dé Directie van de Teekenschool voornoemd K. W. db JONGE, in.. Ter ordonnantie van dezelve De Secretaris, s. n. van der halen. ÏDiVscKtixR, Frankfort 10 September. Thans is lint officieel hekend dal dn Pruissische troepen voor dnn lijd vail driejaren ih het.groothertogdom Baden garnizoen zul len blijven houden. De cholera is ihans (rit zelfs in Zwitserland door-, gedrongen. Deze gevreesde ziekte heeft ziel) gelijktijdig tft Basel en ndn het meer van Corno in Vrij hevigen graad vertoond. Ook de Rhijn-provinfiiën zijn nog geenzins. Van die kwaal verlostte Mannheim Keulen en elders, blijft zij talrijke offers eischen. K'omorn hield het Volgens de laatste herigten J Rog uit. De vcldltiigmTesleT NugtM liet de vesting ge durig naauwet omsingelen. De llongaarsehé vesting Mongatz heeft zich op 27 Augustus aan de Russische Iruopeti onvoorwaardelijk overgegeven. t K A R ÏJ B. PAiti-iS 10 September. De hrief van den president der Repuldiek aan zijn ordonnaiis-oliieiér Nég maakt nOg altijd hel onderwerp van veler gesprekken uit en heeft reeds tul Verscheiden dagblad-artikelen aanleiding gegeven. Generaal Oudinol is thans uit Rothe té Parijs aangekomen. tlit Rome wordt gemeld dal de bevolking naaf aanleiding Val) den brief van dén president eene de- mnnslratio Ier gunste der Franschen heeft willen hou den de generaal ltóslolan had zich daartegen verzet. Sommige herigten houden in, dat de ZwilserSche wacht is hersteld en dienst deed aan liet Vatikaan. De finan ciën moeten in eeti deerlijken loestaild verkeeten. Particuliere brie Vei, sedert «enige dagen uit Gaëta ölitvahge'n komen overeen in hel herigt dat de gees telijke partij te Rome besloten hééft, liévdr ten uitérsló Vol te lloOileh dan te Wijken voor het programma aangewezen dóór dén président der Republiek in zijnen brief aan deh generaal Nég. Onlangs zag een bewoner der straat Carnotté Parijs, die tegen middernacht aan hel vertstereen luchtje schep Ie eensklaps een eigen rijtuig rrtel twee paarden bespannen, niet ver vati zijne woning ophouden en daar uit twee personen stijgen welke li ij Wegens de duis- lernis, niet goed kon onderscheiden, ofschoon hij inecnij dat dé eene eene vrouw was. Oniiiiildelijk daarop klommen heiden weder in hét rijtuig dat nu in vollen draf wegreed. Wéinige oogenblikkëb later hoorde dó getuigd van déze Verschijning river welkti hij niet wei. nig verbaasd Was eén kind krijten hij ging naar dó straat en daar vond men op den drempel eener deur een kihd van het mannelijk geslacht, dat nog niet meer, dan 24 Uren oud scheen het kind was in ongëriieori fijne luijers en doeken gewikkeld eri nevens hetzelvu bevond zich nog een pak kleederen verscheiden van welke met de hand vervaardigd en geborduurd waren schrift was er in het geheel niet hij te vinden. Do overheden hebben dit kind doen inschrijven bij de mailt; van het If" arrondissement, onder den naam van Cai- nöt, den naain van de straat, in welke het is nedergelegd. Volgens brieven Van Californie gedagteekeml San-Francisco den 15 Junij lag bet le Bordeaux te huis beboorend schip Chateaubriandkapitein Ëjniond hldaar iti do (javen zonder één man aan boord. Ai het volk was naar de goudwasscheryen gegaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1