MBKZEESGHE COURANT. 1*°. 13. Woensdag 12 September. 1849. Woensdag en Zaturdag» Particuliere Correspondentie AM okmsmeiïïts-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert, daags te voren 'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: enz. enz. [Vervolg en slot van ons vorig m.°) De meest vrijzinnige der ministers is reeds uit het ministerie geligten een manwien menwel- ligt te onregtmeer het oudé stelsel acht toege daan is daarvooropgetredenom, naar liet schijnt, weder af te tredenzonder de regterlijke organi satie (zijne voorname taak) zelfs aan te roeren. Wanneer nu nog de tweede minister, uit de staats-hervorming voortgekomenis geveld wiens antecedenten hem het meest bekend maken en vertrouwen hadden opgewektdan blijven er voor de reactie minder geduchte leden over. De voorname ontwerpers van de programma's van 13 Mei en 13 INovember 1848 zijn geweerd. Geen ander liberaal is inmiddels opgetreden met een meer volledig en beter programma. Men weet, dat de natie weinig hecht aan staatkundige stel sels, ja, zich ligt laat innemen door zoogenaamde practische mannenen goede financiers, al lei den zij ook van deficit tot deficit. Hoeveel kans alzoo voor den terugkeer der oude bewindslie den! En dan wordtde Grondwet p/o forma uit gevoerd, doch blijven de zaken au fond onver anderd tot dat het staatsbankroet ddllr is. Het is eene behendige taktiek geweest van de re actionaire partij, om het liberaal ministerie bij iedere schrede te belemmeren en te dépopulari- scren. Ongelukkiglijk gaf het ministerie veel prise op zichen zijne natuurlijke bondgenootcn moesten, ondanks zichzelven, den vijanden van bet ministerie in de hand werken. - Door het sla gen van die taktiek, is er weifeling bij de mi nisters zeiven ontstaan, zwakteen malheid. De nieuwe kamer was er cn er werd niets tot stand gebragtNieuwe stof, om de Grondwets-lierzie- ning verdacht te maken bij de natie. «Ziedaar," zeide men, «wat die nieuwe mannen weten uit «te rigten als zij zeiven aan bet roer zijn. Zij «bedillen, en beloven veel: doch zelf meester «doen zij nog minderdan zij wier plaats zij heb- »ben ingenomen «Onmagt, om iets degelijks' daar testellen, ligt «in den nieuwen toestand, waarin men ons, door «schrik bevangen, in 1848 heeft gebragt; vreemde «elementen hebben zichin het volksleven gemengd «en menigeen heeft zich op den voorgrond ge- «drongen, die weder op zijde moet gezet wor- «den enz."- Alzoo redeneren, onophoudelijk in bijzondere gesprekken en openlijk, de oude be- houdsmannencn zelfs heeft men in het brand punt derzulken te Utrecht, alsnu uitgevonden, dat de minister van den Bosch niet instemt met het programma van 13 November 11. (zie dn Ne derlander} zoo als den 8 Augustus 11. in de eerste kamer door dien minister zou zijn gezegd terwijl M de zitting der tweede kamer op 30 Jul ij 11.bet legended is verzekerd door den minister de Kem penaer, in tegenwoordigheid van eerstgenoemde;! en van al de overige ministers, opzettelijk aan wezig, om het inden ministerraad overlegde ant woord op de interpellatie van den beer Groen te staven.-Alzoo bezigt men allerlei, zelfs onedele wapenen om zijn doel te bereikendat is :j om Ie ministers, (die dan toch nog eenigennate aan liberale antecedenten zijn gebonden, cn van wie men nog niet heeft vernomendat zij een intimidatie stelsel of een stelsel van gunstbetoon enz. sterk drijven) weg te dringen, ten einde het verloren gezag te hernemen. Wij gelooven niet dat alleswat de reactie in de hand werkteen gevolg is van het slim overleg van die partij. De toestand van het buitenland heeft invloed op hare houding en inzigten. Nederland volgt niet zelden de impulsie van buiten. Zonderling, dat ook de drukpers schier eenparig helpt, om vooral den minister de Kempenaer gedurig aan te vallen en te doen bezwijken Hij, weleer de lie velingder liberalepers, doet thans geene schrede zonder afkeuring te ondervinden, en niet zelden ook miskend te worden! De ergste mystificatie is, dat sommigen beweren, dat als het ware een oude behoudsman in hem spreekt, en dat ande ren wederom volhouden dat dit zeggen juist geene mystificatie is. Wanneer men dien minister ecllter beoordeelt uit zijne daden met onpartijdigheid, en zonder het oor te leenen aan de inblazingen zijner vij anden die het niet kunnen vergeten dat juist deze minister en de heer Donker Curlias de voor name drijvers der Grond wets-herziening waren- dan gelooven wij te moeten erkennendatbij vele staatkundige feilen, het verwijt onverdiend is, als wilde men terugnemen in de uitvoering, wat met of zonder ophef bij de Grond wets-her ziening is toegezegd, en dat de liberale pers som wijlen te verre gaat in onophoudelijke aanvallen op het tegenwoordig ministerie, even als bestond nog het vroegere. Men moet toch den tijd laten tot opbouw, en bedenkenhoe veel uren voor de ministers verloren gaan in de discussiën der ka mer en hoezeer de bekrompenheid der geldmid delen dwingtdat de ministers hier te lande ook dagelijks als chefs de bureaux werkzaam zijn. Zonderling, (en men mag hierop wel letten) de lieeren can Hall, van Randwijkvan der Heirn enz. werden vroeger, cri teregt, fel bestreden, omdat /.ij eencn ruimen invloed der burgerij op de zaken van staat, provincie en gemeente wei gerden en zoodra zij den iriinisteriëlcn zetel heb ben verlaten en de eerste de liberale ministers fel bestrijdtzwijgt de pers over hunne antece denten en roemt zelfs de oppositie quand même door eerst ge melden gevoerd 1 Op die wijze wordt bet staatkundig geloof der natie geschoktde na tie weet niet meer op wien te vertrouwen en vervalt iri eene gevaarlijke onverschilligheid en moedeloosheid. I!c aanvallen der pers behooren gekeerd te blijven tegen de reactionaire rigting Van vele bladen en hunne patronen, welke juist die onverschilligheid wenschen tcbevorderen. In Engeland bestrijden niet de Whigs een Whig- miiiisterie, maar dit doen de Tory-bladen. In Nederland moet men, om populair te zijn steeds anti-ministeriëel wezen; dan juist daarin ligt een blijk van weinige staatkundige ontwikkeling. Professor Tgdeman heeft het reeds gezegd hoe bezwaarlijk het soms wasin Nederland staalkun dig leven op te wekken en beginselen te doen volgen bij de voormalige staatspartijen. Men be hoort eigen vaste beginselen te volgen, en als dan vooral niet de personen te bestrijden welke die beginselen, al is bet slechts gedeeltelijk ver tegenwoordigen men blijve veeleer kampen te gen hen 3 welke zich tegen die beginselen immer pkiis oer uvchrciitceii: Gewone 15 cents de regel. Gehoor te-Huwelijks- en Doodher'iglen van 1 -0 regels aft, behalve hel Zegelregt. hebben verzet, en wachte zich voor eene te zeer broksgewijze behandeling der zaken. Men beoor- deele niémand uit eene [.enkele handeling, uit een enkel vrijzinnig gezegde, maar uit het door loopend karakter zijner handelingen, uit zijn be stendig gedrag en zijne omgeving! Men verzwakte vooral niet, bij gebreke van een beter ministerie, dat, hetwelk de staats-hervorming beeft daarge- steld en hetwelk reeds zoozeer verzwakt istoen de beer Donker Curtius tot leedwezen Van de liberale partij en onder het juicher zoo der vroe gere bewindsliedenals der partij can den beer Groen [dien Nederlandschen Montaicmbert) is af getreden. Inderdaad, het schijnt, dat die vrij willige aftreding eenige liberale leden der kamer heeft doen inzien, waarbeen bet omvcrrewerpcn van bet tegenwoordig ministerie zou leiden, en dezen liicer toegevend beeft gemaakt, omdat mert de overtuiging scheen te erlangen, dat bet ook bier nadéelig Was, oudegebrekkige schoenen ta verwerpen alvorens men nieuwe-in de plaats had En resumé: 1> liet ministerie is nietzoo als men bet zoude wenschen en verwachten; 2.° bet is ecllter niet zoodanig, als de rcactinu- naire bladen willen doen Voorkomen 3.° het is eerie treurige rigting van de oppositie-bladen, quand même, mits de zoodanigen het bestaande minfstcrië'manf'aarivallen diegenen soms te prij zen welke, iril hoofde van hunne gezindheid uit antecedenten gebleken nimmer te vertrouwen zijn; 4.° Er is nog zeer weinig uitgerigt; alleen art. 3 eu 27 der Grondwet, hebben uitvoering erlangd doch er is veel voorbereid en nog niets geprejiidiciëerd 5.° bet tegenwoordig ministe rie, bij iedere schrede belemmerd Wordende door aanvallen van de meest verschillende zijden moet wel tot zekere matheid vervallen. Het is echter het eenige eu eerstedat met een programma is opgetreden-, en toch klaagt men, dat het zon der beginselen handelt en zonder eenheid is! Wie echter heeft nog één geheel, meer volledig en meer bepaald programma gegeven? en 6.° de liberalen in Nederland behooren zich voor alsnog aan bot ministerie de Kempenaer aan te sluiten even als men te Slutlgardtin dergelijk geval doel; want van dat ministerie is in ieder geval meer te verwachten, dan van een nieuw ministeriehet welk eer uit reactionnairendan liberalen zou zijn zamengesteld. Ofschoon overtuigd, dut hier te lande, onder een reactionnair ministerie, de liberale partij niet liet onderspit zou delvenzoo als men in W'urtemberg schijnt te vreezenzoo zoude toch een strijd geboren wordenwaarbij het algemeen belang Zeer zoude lijden en denoo- dige hervormingen onbepaald worden uitgesteld. De lieer Groen zou gelijk hebben, dat de nieuwe Grondwet niet in staat van uitvoeringzoü geraken. Wordt bet ministerie door de liberale leden der kamer gesteund, dan ook kan dit eenige kracht ontwikkelen en behoorlijke leiding geven. Ziedaar de zienswijze van velen, die het wel met de zaak van hel liberalisme meenen en eeneu grooten afkeer hebben van de oude arristocratiel Men moet in tijds zien, -waar heen men gaalen des noods nemenwat men krijgen kan. De tegenwoordige toestand is bedenkelijk, cn kan ook tot nieuwe financiële bezwaren leiden maar de toekomst kan nog helder worden bijal dien aansluiting en eensgezindheid plaats hebben

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1