HZËESC Zaturdag 8 September. 184!». fï°. 12. WD J E jParticuliere Correspondentie Woensdag en Zaturdag* lilMI liö ADMSISTBATIEN. waarschuwing. RtrRGfcMEisTER en Wethouders der Stad ZiBrihzee willen de inge zetenen ernstig hebben gewa 'arschuw d tegen het gebruik van ÖMRSJPE VRUCHTJE vooral door Kinderen, in dezen tijd terwijl de gezondheids-toestand hier dusver too gelukkig bewaard blijften waaVtoe de ingezetenen alzoo in bun eigen belangdoor matigheid in het algemeenen het voorzigtig gebruik van alle Ooffc in het bijzonder gelieven mede te Werken onder aanbeveling aan de Stedelijke Lblicie om, zooveel doenlijk tegen den verkoop en het Uitstallen van Onrijpe Vruchten tc wakeh. M01WSTUDIKGB BUITENLAND. PariJS 3 September. Gisteren avond tusschen 7 en 8 ure, heeft hier een vfeesselijk onweder vergezeld van hevigen stnnn gewoed. Velen rneenen ook, eene ligle aafdschudding opgemerkt te hebben. 1IJZE :ze aaij o t dal US' oJ f Mtt-I daarJ AB ONNSMEKTS *-P RUSi üand ^ne ma^n(^en f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags te toren,'s namidd. vóór 4! ure. ten,I K DEI Heerl SepT :e Ydtil •esenJ iaar amtl; t, i aant. drie RfNl rinci- Oc- len 2| 'PEN, 11 alt te», Ikfis- ;eii.| lotcn Mo!! Men I trim, ■W-| ;»t, i ge I1V> II, voor] 850. nit, tenia lacit j'lotl Ml iet I F, res p OK ito ■en- tan uit Rotterdam den 20 Augustus 1849. Vit Stultgardl wordt gemeld dat de leiders der demo- Icrafiscke jrarii? hebbett beslotenhet ministerie Romer te OndersteunenZij hebben begrepen, dal de val van dit jjii'nislerie een reaclionnair kabinet zon doen geboren Wor lds,dat dien ten gevolge een strijd lusseben de regering lm de democratische partij zou ontstaan waarbij de laat- ji/e het onderspit zou delven. [Handelsblad Van 17 Augustus 1819.) In Nederland bestaat geene eigenlijke demo cratische partijalthans niet in dien zin, als die litdrukking, vooral inhet vorig jaar, meermalen Is gebezigd. Men leze daarvoor in bovenstaand lerigt liberale partijen in plaats Van het mi- listerie Rötner, het ministerie de Rempenaeren len zal eenigzins het denkbeeld hebben aange geven niet van hetgeen in Nederland bestaat, maar hetgeen in zeker opzigtwenschelijk was lat tegenwoordig hier te lande bestond. Na een halfjarig zamenzijn der nieuwe kamers ran de Staten-generaalen in verband met de jebeurtenissen buitenlands, benevenseenige ver schijnselen hier te lande, laat zich eenigzins be ulen, wat men van de toekomst heeft te wach [en. - Zonderling was al aanstonds de houding (an bet liberaal ministeriein de Zeeuwsche IWrawtfaanvankelijk ondersteund. In plaats van Ie doen, wat eene goede staatkunde voorschreef, in plaats van zich te verstaan met de nieuwe ver- [egenwoordigingdoor de leden van dit ministerie teïve als het ware ten voorschijn geroepenscheen iet, als wantrouwde men dit gewrocht zijner jigene schepping. In plaats ran zich te stellen )p de hoogte des tijds, eri manmoedig den een- laal ingeslagen weg te vervolgen scheen hetals 'eifclde men in de opgevatte taak als vreesde lendat de nieuwe kamer te veel zou eischen lis ware er een wederstandbiedend ministerie loodig. - In plaats van doortastende hervormin gen voor te stellen, door de invoering van kieswet en provincie-wet, kwam men NB. in de eerste plaats met een ontwerpje over de Dedemsvaurt voorden dag. Men verbeelde zich eene belang stellende natie en eene vernieuwde vertegenwoor diging, begeerigom het groote werk der staats hervorming te voltooijen. en wier eerste taak het Wordt, om de minstbeduidendc zaak te behan- l^elen, die welligt op dat oogcnblik waste be denken! Vervolgens eene policie-wet (legt van Vergadering), die nooit liberaal kan wezen uit ha-' I Kn aard; en men laat zich bidden en dreigen, om datgene, wat het meest dringend is: hervorming van de gemeentebesturen! Éindelijk komt een ontwerp daaromtrenten in eene aangelegenheid waarin de meeste vereenvoudiging en bezuini- Slno van werk, omslag en kosten mogelijk is, straalt eene groote neiging door tot behoud van Centralisatie en bureaucratie. In dat alles ligt joel onstaatkundigs, en wel zoodanig, dat deria» tie niet ten onregte op nieuw ontevreden zou kun- Ben worden. - Het ministerie heeft zichzelven te Vijlen, dat het zijne populariteit heeft verloren ■oor een aanmerkelijk gedeelte. De leden van j^a' ministerie hebben veel werk geleverddoch '*lel doelmatig gearbeid. Eerst had behoord het VEBiCHUHVI noodige, dan het nuttige, eindelijk het fraaige. Het bloot nuttige beeft hetzelve bezig gehouden, lnaar het noodige vrij laat. Dat is eene feil, en eene welligt onherstelbare feil. De natie was ongeduldig om te bemerken waarin zij de verwachte verbeteringen in het le ven zou zien tredenen tot dusverre zetelen nog overal levenslange gemeente-raden en even nüt- teloozeals kostbare geregtshovenis noch vesting noch werf geslooptis de vrijheid van onderwijs nog niet geregeld en de geest van openbaarheid en onbekrompenheid weinig merkbaar in provin ciale en plaatselijke besturenW'al onder het oog ran het groote publiek valt, is heizelfde ge- bieren. Evenweler is in voorschreven opzigt dan ook nog niets verloren. Eene nieuwe pharino- copoea is vastgesteld en eene vreemdelingen-Wet tot stand gekomen. Foor hel overige is ceelzeer veel voorbereiden de meerderheid der nieuwe kamer heeft steeds getoond, voor vooruitgang en verbetering te zijn gestemd. Omtrent de gewig- tige onderwerpen is nog niets geprejudici'derilen het laat zich verwachten, dat eene trouwe en vrijzinnige uitvoering der Grondwet alsnog in de volgende zitting haar beslag zal erlangenbijal dien van het voorbereide wordt gebruik gemaakt en de meerderheid der kamer steeds stem en kracht vindt hij de kern der natie, die zich helaas! in de laatste tijden, weder wat onverschillig heeft betoond. Heeft het ministerie eenen staatkun digen misslag begaan, en zijn zijne voorstellen niet zoodanig, als inen had verwacht; i3 het, voor de Waarlijk liberale leden der kamerevenzeer eene teleurstelling, als voor den heer van Dam van Issettdat zij zich vaak genoodzaakt hebben gezien, de voordragten te bestrijden van een mi nisterie. dat met die leden èènert oorsprong, de zelfde afkomst, dezelfde kleur heefthet schijnt voor de volt/joijing der Grondwets-herzienirig toch van aanbelangdat vooreerst dit ministerie worde behoudenen welomdat men tot geen ander kan geraken zonder eerie langdurige mi nisteriële crisis, welke nog meer, al hetgeen te verrigten staatzou doen vertragen ja zelfs het reeds voorbereide kan doen verloren gaan 5 als ook om het onzekere van den uitslag Van zoodanige crisis, fn de kamer toch hebben wij nog geene zoozeer aaneengesloten mannen kunnen hespeu ren dat tij een stelselmatig en homogeen ministe rie zouden uitmaken, in den, geest als de liberale partij zou verlangen. Enkele individu's, wier naanl op zichzelve een programma uitdrukt, zijn daartoe op zichzelven niet voldoende. Daaren- tegeh de oude partij is gereed, om het roer weder in hiiridcfi te nemen. Wanneer de gelegenheid zich aanbiedt. De reactie vertoont zich soms reedS Vrij stoutmoedig. De lieer van Hall heeft reeds voorgesteld om de vertegenwoordiging te doeri berustenniet alleen op de bevolkingmaar ook op den rijkdom, het belastingbedrag; om het getal vertegenwoordigers der natie te bepalen pet provincie; dan voor Holland, Utrecht enz. het oude misbruik te herstellen, en door meer leden ter tweede kamer door die gewesten te laten zen den, een overwigt te geven aan deze over de an dere provinciën, vooral over Noord-Braband en Limburg. - De lieer Groen van Prinslererve^t reeds bij zijne interpellatie, die vol fraaije zinsneden isdoch, zonder motietol afkeuring eindigtdat P&133 »2R VnVïBTïNTIENI Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt, hij wel wil verzekerendat hij niet lal eischen dat al de beloften bij de Grondwets-herzienirig gedaan vervuld worden, en gewaagt niet zonder ironie, van de groote Verwachtingen nopens die eersté, uit de regtsireeksche Verkiezingen voorge komen kamer Vervolg en slot hierna.) Afgekondigd van het Raadhuis der Stad Zierik'sëeden 16 Augustus 1849 en in de Stads Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DECÜANE ,vt.% Ter ordonnantie De Stads Secretaris W.J.P. KROEF. De Directie vdn de TkekhNscuooi, binnen deze Stad maakt bij deze der. belanghebbenden bekend, dat de School dit jaar zal Worden geopend op Maandag den 1 Öfetober 1849. tot ultimo Maart 1850. Dat de Lessen zoowel inde BÖÜWlSUNfiE als in de HASD- iröftKRiaiNQ- en PI.BiBTBR3aEEï.»EM zullen worden ge geven des Maandags TVnensdagi en Vrijdags. Dat op Maandag den 24 September 1849, van 'smorgfens 19 tot *smiddags 12 ure. aan liet lokaal der Teékenschool zal worden ge- vaóeerd tot liet 'erlangen van aangiften door hen welke wemeben tot de cursussen te worden toegelaten, en bij diezelve gelegenheid aan de bekroonde lfcetliugen door de Directie dt belooningen en prijzen worden uitgereikt. Dat wijders de contributie van eiken leerling voor ditsaizoen be paald is Dp f .9.1S, boven en behalve het benoodigde materieel,, dooi' hen aan te schaffen terwijl aan hen d'xêijvistvektonverinogend. Zijngratis onderwas zal worden gegeven; zullende in geen geval op deze school leet lingch worden toegelaten die niet den Ouderdom Van 12 jaren zijn ingetreden. DifeOteutén van öpgemelde school noodigen ten slotte alle de Zondani^en welke daarbij ebnig belang hebben uit, om van deze nuttige en onkostbare instelling gebriiik te maken eene instelling tvaa^door de werkman zich in staat zal zien gesteld eenmaal deszclfs beroep met vrucht te kunnen uitoefenen. 2ieriks.ee, den 7 September 1849. De Directie van de Teéketisbhool voornoemd K. VV. de JÖNdÈ, vt., Ter ordonnantie van dezelve De Secretaris. J. IN. Van Der HALEN. DtjtïSdHtAKD, ttAMÜuilö'2 Seplt'olHT- Het onilefzoek naar da personen die Idj de jotigsie Ongeregeldheden hier ter steile, eene hoofdrol hebben gespeeld wordt ijverig voortgezet. Het gedrag van de Zweadscbe troepen te Flens burg wordt als zeer behoorlijk geroemd. I)e soldalen dezer natie hebben nog de aloude getvnonto hehouden van des tnorgens en des avonds bij het appél een koor te zingen en een gemeenschappelijk gebed uit to spreken. C B a it k B ii k. Gisteren heeft de president der Republiek de opening van den spoorweg van Straatsburg naar Ëpernay bijgewoond. Deze reis was, als het ware, een zegetogt voor hem j de kreetlette de Keizerhad daar de boven toon i enkele malen hoorde men zelfs hel geroep van Weg met de Republiek Bij de beantwoording van een toastuilgebragl op een tér zijner eer gegeven banket geide de presidentonder andefeit dal nooit een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1