A ZEETIJDINGEN. VERYOER-IIDDELEN. BEURS-, MMTBERIGTEN ENZ. Üf°. BE AÜACHTS-HEERLIJKHEID VA ÏONNEÜAIR E Parti de generaal Omlinotvóór zijn vertrek bij eene pro clamatie afscheid van de Romeinen had genomen. De nadere bijzonderheden betreffende de kapitulatie van Venelie en aangaande de oneenigheid tusschen de Franscbe en de Pauselijke regering te Rome en te Gaëla bewijzen aan den eenen kant dat do heldhaftige stad wet roem is gevallen en het medelijden van alle natiën verdient aan den anderen kant dat de regeling dor Bomeinsche zaken nog ver af is. Naar het schijnt zal bet Fransche leger den winter te Rome overblijven. Wanneer de paus zal terugkomen is onzekerder dan ooit. b B a i Brussel 31 Augustus. Men is voornemens hier ter stede eene nieuwe inrigting daar te stellen waar van bet doel zonde zijn, om op feestdagen aan de werk lieden uitspanningen te verschaffen die hen meer be vorderlijk zouden zijn dan de herbergen. Op verschil lende plaatsen zal gelegenheid zijn zich te vermaken met diverse spelen en oefeningen terwijl een aangename lectuur voor elk gezin voorhanden zat zijn. Deze in rigting zal den naam dragen van Gezondheids-Instituut. Te Parijs en Brussel heeft zich eene maatschappij gevormd la Californienne genaamd met het doel, om de landverhuizers overtogt welvaart en middelen tot arbeid in bet nieuwe Eldorado te verzekeren. BINNENLAND. 's Gravenhage 2 September. Gisteren hebben zich met den tweeden gewonen trein van den Hnllandschen spoorweg naar Amsterdam begeven HH. MM. de koning en de koningin Z. K. H. prins Hendrik en Z. K. H, de kroonprins van Zweden ten einde aldaar tegenwoor dig te zijn bij het van stapel loopen van 's rijks stoom boot Pluto. Ten 3 ure waren de hooge gasten met hun talrijk gevolg op 's rijks werf waar het bedoelde vaar tuig zou worden te water gelaten. Het doel van HH. MM. reis is echter niet bereiktvermits het stoom schip halverwege de helling is vastgeraakt. HH. M.M. en1 de verdere vorstelijke personen zijn dadelijk zonder verder iets merkwaardigs bezigligd te bobben zoo als bet plan was naar de residentie teruggekeerd en om streeks 6'/, nre alhier aangekomen. De regering heeft do bedenkingen der tweede ka- mer op de kieswet beantwoord en daarbij een gewij zigd ontwerp overgelegd waarin de verdeeling in 68 kies-districten elk één lid der tweede kamer kiezende behouden is. Volgens eene hij dit ontwerp hehoorende tabel ver meldende den eensus ter benoeming van leden voor de 2d° kamer, zoo als die nu veranderd is voorgedragen beloopt dezelve voor Zeeland als volgt te Middelburg f 62 Goes f 30 Zierikzee f 48 on in de overige gemeenten f 32. Men verzekert dat hij de commissie tot oprig- ting van een standbeeld ter eere van wijlen koning Wil lem 11, in de residee're bereids ruim f 20,000 zijn ontvangen en dat er van verschillende zijden bij baar nog bijdragen worden te genioel gezien. 'sGraveivhagb 3 September, in de zitting van de tweede kamer der slaten-generaal van heden zijn onder anderen ingekomen twee wets-ontwerpen als 1.* houdende regeling van bet lager onderwijs, en 2.' het ontwerp van gemeente-wel. Zwolle 30 Augustus. Het Noord-Amerïkaansche middel, om den e/iofera-lijders de zuivere zwavel in poe ders toe te dienen beeft lot nog toe geene gewcnschte uitkomst opgeleverd zoodat sommige reeds aan eene goede uilwerking twijfelen. ZieRikzee 4 September. De O4* verjaardag van Z. K. H. den prins van Oranje wordt beden op de ge bruikelijke wijze alhier gevierd. Het ligchaam van wijlen den Amsterdamse-hen olifant woog, volgens het Over-Veluwsch Weekblad. 3150 ned. ponden als de huid 500de snuit enz. 97 voor- en acblerpooten 758bet vlecscb 911 de ingewanden 328, het bekken 115, kop en tanden 194 ribbenkast 147 bloed enz. 100 ned. ponden. Aan bet bureau van den burgerlijken stand te Botterdam zijn van den 1 tot en met den 31 Augus tusaangegeven 252 geborenen en 364 overledenen. Men verneemt uit Amslenlam, dat Het gelukt is, de stoomboot Plulo wier weerbarstigheid zaturdag jl. zoö velen teleurgesteld beeftzondag morgen van stapel te doen loopen. Het bestuur der stad Maastricht heeft volgens -raadsbesluit van den 28 Augustus jl. bij proclamatie aan dé inwoners bekend gemaaktdat openbare dans in wijnbuizen en kleine kroegen tijdelijk verboden is. Hel gouvernement te Washington schijnt eenig- zins ongerust te worden over de ontzettende menigte vreemdelingen die in Noord-Amerika aanlanden en er aan le'denkcn eene wijziging der naturalisatie-wet ten .ia te voerpn. In '1630 was bet getal Engelscben in de Staten 4000 in 1660 80,000, en in 1701 werd bet op 262,000 geschat. Tbans landen er jaarlijks 3651000 volgens de opgave van een der bladeD of ongeveer 1000 daags in doorsnede. De president der Yereenigdc-Stalen beeft eene pro clamatie uitgevaardigd waarhij eene gewapende expe ditie klaarblijkelijk ten doel hebbende om hot eiland Cuba mei die Staten te vereenigen verboden wordt. IOK8STB BDITKNCASDICRI TIIDIKGES, Uit Zwitserland wordt gemeld dat de zich daar be vindende Duitscbe vlugtelingen er niet aan denken naar Amerika te verhuizen d.' Hecker's afschildering van den toestand aldaar zou velen van bun voornemen heb ben doen afzien. Do demonstration ter gunste van Hongarije du ren in Engeland voort. Men wil onder anderen dat de Britsche diplomatie met-goed gevolg moge tusschen beide komen om aan het Hongaatsche volk zijne vrij heden te waarborgen. De keizer van Rusland heeft de gravin weduwe van den in 1831 bij Ostrolenska gesneuvelden generaal Kicki verlof verleend om in het koningrijk Polen eene inzameling van giften ten behoeve van den paus te doen. Omtrent het lot der hoofdleiders van den Hon- gaarschen opstand verkeert men nog steeds in bet on ze k ere. Zierikzee 1 September. Heden is van deze roede naar zee gezeild: bet fregatschip Koning Willem 11. kapt. J. Kooger, van Middelburg naar Batavia. Den 22 Augustus is te Riga gearriveerd bet kof schip Johanna Wilhelmina, kapt. F. C. Kamminga van Zierikzee. Volgens particulier berigt is den 15 Junij te Buenos- Ayres gearriveerd het scboonerscbip Maria Sophia kapt. M. van Gijzelvan Rotterdamzijnde alles wel aan boord. AFTAABT DSB STOOMBOOT STAB ZXXHXKZXS. gedurende de maand September 1849. Van Zierikzee: Vrijdag 7, 'smorg. 4 ure. Zondags 9. o 5 Woensdag 12, 8 e BIX.IOSBCS- Vart Rotterdam: Zaturdag 8,'smorg. 7% ure. IHngsdag It, o 10 Donderdag 13, 11% DIENSTEN CORRESPONDERENDE Or DE STOOMBOOTEW AANLEGGENDE AAN HET 7,13 TE; Vertrek-uren van Zierikzee gedurende de maand September ('DIENST TVSSC0BIV MIDDE1BDBG RH BOTTERDAM.) Naar Middelburg Donderdag 6. 'smorg, 9 vi Vrijdag 7, 10 Zalurdag 8, 10% 'Zóndag 9. 'smrdd. 12 Dingsdag It, Ts nam, 1 Woensdag 12, 's morg. -5% Naar Botterdam: Donderdag 6,'smorg. 6% «re. Vrijdag 7, e 7% Zalurdag 8, e 7% Zondag 9, o 5 Dingsdag 11, o 6 Woensdag 12, 7% Zaturdag 8, Maandag 10, (DIF.NST TOS3CHKR VMSSINGE» en ROTTERDAM.) Naur Vlissingen: j Naar Botterdam: smorg. 9ure I -Vrijdag o 11% J Zondag (DTEKST AM1CITIA.) Naar Antwerpen Donderdag 6, 'smo-rg. 11 Vrijdag 7; Vroidd. 12 Zaturdag 8, Maandag 10, Dingsdag 11, W oensdag 12 7, 's nam. 1 9, 's morg. 4 's-namid. 12% morg. 3 3% Va PBUZEN OER EFFECTEN TE AMSTERDAM, den 3 September 1849. gebleven. Nederlandent 2% pC. Werk. Schuld 3 o p* i t 4 O 0 o Amort. Syndikaat «3% pC. Handel-Maatschapprj4% Oost-Indien 4 54'/je 63% ws 84 155% 83% PC. Binnenïandschefondsen waren heden goed prijshoudend. ROTTERDAM den 3 September. TarweNieuwe Zeeuws. Vlaams, en O rein». in de poilte. kwaliteiten 25 cents en mindere 40 a 50 cents lager goede en ptrike ƒ7,25 a 8; Mindere f6 al'-, Jarige dito weinig ter markt, doch onbegeerd en 30 cents lagergoede en puike j8,20 a 8,70; Mindere ƒ7 a 8. Rogge, Nieuwe Overm.Zeeuws, en Vlaams. 10 a 20 cents lager, ƒ4,10 a 5. Gerst, Zeeuws., Vlaams, en Overm. 20 cents lager Winter 3,40 a 4,10dito Zomer j 3,30 a 3,50. - Haver 10 cents lager, Zeeuws, en Tnl. Korte ƒ2,50 a 3 5 0 dito Lange 1,'90 a 2,70. Erwten, Nieuwe Zeeuws, en Waleh. Groene 5 a 6,50 dito Wil te ƒ5 a 5,50. BoonenNieuwe Zeeuws. Bruine 10 a 11; Paardeboonei» 10 cents lager, ƒ4,90 a 5,10. Heden beviel zeer voorspoedig van een* Koon9 THEODORA WILHELMINA COLENBRANDER, geliefde Echtgenoot van Hoofdplaat C. LOGEMAN. (44e District, Zeeland.) den 31 Augustus 1849. Bevallen van eene DochterC. A. BUIJZE Echtgenoot van NoonrrwELLE J. J. HOOGENBOOM. den 4 September 1849. De ondergeteekende berigt door deze aan hare geëerde Stad- en Landgenooten da bij baar gelegenheid bestaaltot inteekeiiin»- 0i eeu te geven op Zaturdag don 8 en Donderdag 13 September aan staande waarvoor deentrée is bepaald op ƒ1,50, daar voor genietende een flesch goede Wijn. Zierikzeeden 31 Augustus 1849. Wed. J. SWARTS in het Nieuwe Logement van Zeeland. Bij J h W. D. de JONGE te Pstcfeten, ruiin 4 oude gemeten BOUWLAND. gelegen onder de Stad-Zierikzee. De Notaris M.' C. van deb LEK CLERCQ zal, ten verzoeke van den Heer A. J. KOOLE op Donderdag den 20 Sep tember 1849 des middags ten 12-ure ten buize van den Heer A. PauluSSen te Zierikzeepubliek preses teren te verkoopen Een WIin-KOKKIUIOLEV, mei 2 paar Steenenen geheelen Inventaris genaamd ste Hoop, staande in de Lange Nobelstraat Zierikzee, kad. sectie A n."848 om te verplaat sen, waartoe dcnzelven zeer geschikt isalsmede drie Woonhuizenstaande aldaar. Bij biljetten breeder omschreven. De Notaris M.'J. J. ERMERtM zal', ten: verzoeke van zijne princi- ^pjpalén op Donderdag den 25 Oc- tober 1849, 's namiddags ten urein het Logement van den Hoer F. J. var Oppen, te Zierikzee, presenteren te verkoopen met de daaraan verbondene ah Aanwassen en RietveldErfpachten, Cijnsen, Jagi, Vogelarij en Vis- seller!j, en verdere Ambachts-gevolgen. 3.° Eene Erfpacht op de Koren-Wind-Molen van Nowdgoum en Zonnemairegroot f TS. 3.' 1/4 in 55 Blokken Tienden, in de Polders Hreiscltor en Maarland; 1/3 in 88 Blokken Tienden, in den Polder van Zonnemaire 3 Blokken Tienden in den Polder Bantam en de hef ft in de Tienden in bet Gnlge-I'd' dertje van welke Tienden de opbrengst gedurende de 15 laatste jaren beeft bedragen ge middefd f 1673,27 's jaars. 4.' 8 Bunders SS Roeden 50 Ellen Bouw land gelegen onder Zonnemaire, sectie II, n 66 verpacht aan Adriaan van Bloois voer 110.26's jaars, lol het rooven van den Oogst 1850. 5." 3 Bunders 35 Roeden 51» Ellen Bouwland, gelegen in den Sas-Polderonder de Gemeenli van Nieuwerkerk, kad. sectie B n.° 39vorp aan Leendert Moerland voor /"108'sjaars, lol voorschreven tijd. 6.° 3 Bunder 51» Roeden 30 Ellen Bouwland, gelegen in den Polder Zuider-Nieuwlandia le' Poort-Ambacht der Stad Zierikzee, sectie F n.°* 373 en 373 bis verpacht aan Willeb Haaf, voor /'57.ÖU sjaars, tot voorschrevenlï't en T." Eone 4H>lig atie ten laste Sebem f - groot f GOO. rentende 3 percenten eenedïW ten laste Buryh en Wesflandgroot f OOOren tende 3'/, percent. Nadere information te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. Bij de Uitgevers dezes Erven A. de VOS, is gedrukt en a 40 cents te bekomen De Zeeuicsche Duinvrettgdj bevattende meer dan 150 op verschillende gelegen- beden toepasselijke GEZELSCHAPS-L1EDKH'SA H T. Per drie 'mending uit 1 Vit Stu cratische p mdersleun mnislerie itn dat - n ie demo het ond In Net ■alische iiitdrukk gebezig icrigt lil nisterie h men zal e ^evenn naar hetp lat tegen Na een an de Sl ebeurteri ichijnselc ralen, wi en. - Zor tan het lour an lal ;e doen1 in plaats - egernvooi ®lve als TER STADS DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE V05. igene scf ip de hoo maal inge: veifclde r aendat - ls ware e oodig. en voor ti n provim ilaats mei oorden d ellende n d'ging, be hervormin- oi'dt, om leien, die [enken- rgaderin n aard; e öatgene, van de ger ontwerp dt faarin de 8'ng van 1 straalt een- centralisati voel onstaa f'o niet ten nen worde Wijtendal Voor -een a -dat ininiste "lef doelmc

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2