71. Woensdag 5 September. Woensdag én Zaturdag» KTlffl AIIMSTBAÏffl. SMWSWBHGBS. >N 3ERIEZEESCËE i' wel| IR Elf Joilzj 7 COÜRAMT. ABdsitEiHEirTs.rBui: Po' drié madnden f 2,00. Franco per post f 2,15. doo Mending der A deert, daags!e voren.'s namidd. vdür 4 ure. verschuKt: 3? SLIS 'S »»H ADVJBKXESrXlKM: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodbètfgtèn van t-0 'règeh b f behalve het Zegclreg KG. IIUG UIER, dron. kuiU I» van dezec (ia; n een ijke pen be- bj Heer DER *te> gen ten der ede van len- 1 en wijl en ten om ooe aan dat op ir e- VKIUJHF.tn J)K« IJnlKI'KHS. (Slot van ens vorig n.°) Wie met eenige aandacht deze opgave gelezen a jaren genoeg bereikt heeftom ziöh de dagen nzer overhect-scllingwaarin hij leèfde nog eeris vertegenwoordigen zal niet kunnen loochenen lat., naarmate de vrijheid der drukpers meer of divider beperkt werdook onze burgerlijke vrij- icid daarnaar bepaald was. In een tijdstipwaarin wij door eene nieuwe ivct de grenzen der drukpers-Vrijheid eerlang uilen afgebakend zien, achten wij het niètover- lodigdie verhouding Van gene tot deze te her- nneren. Er is wel niemand, die het hooge belang der Irukpers-Vrijheid Zal ontkennenof haar niet vor- teven als een regtdat ieder toekomten hetwelk ven daarom moet ontheven zijn van alle belerti- neringen, De pers tochdie onder dwang ligt tan geen nut teweeg brengen. De ondervinding «vestigt die waarheid daardoor, dal daar, waar Ie onbepaaldste drukpers-vrijheid hcersehldö vctcnschappen en kunsten ook het weligst bloei en; terwijl de beperking ér vandezelve Zöo niet Wheel, althans grootstendeelsdoet kwijnen. I En die vrijheid zij moét zich tot' dtte dïukpevs- levvrochteti zonder onderscheid bepalen. Want, joorlra zij zich beperkt ziet tot eenige bepaalde «wrochten, is er voor een' schrijver ten allen ijde gevaar, om zijn geschrijf te zien rangschik ten in de cathégorie dier werken, welke men oor den Staat of voor het algemeen welzi jn schade- ijk acht en alzoo te zien verbannen. Zoo loopt men ievuar, te deelen in het lot van Galim, die op ii', gruwelijkste wijze vervolgd werdomdat hij ;esteld en geschreven had: dut de aarde om de ■■on draait.terwijl het algemeen juist het ömge- .eerde geloofde; - of in het lot van DescarTes die an Gödverlöoehening beschuldigd wet'd, omdat lij een nieuw bewijs vooi' het bestaan van God ncen.de uitgedacht te hebbenofitl dat van W'oi.rr lie als een Godverzaker verjaagd Werdómdat 'ij hetere gronden voor het aanwezen des Eeuwi- ;en in zijn wel'k leerde Wij weten het, er zijn er, en in onze dagen elfs velendie de vrijheid der drukpers groote- s zouden willen belemmeren, omdat zij zoo nenigwerven de grenzen der bezadigdheid te tuiten gaat. Er zijn er, die haar aanmerken als tone pest der maatschappijdieverre van haar ils een geschenk des hemels aan té itierkönhaar iceieer ten halve ten niinste van de aarde zouden villen verbannen omdat zij daden aan het licht Wiigtwelke men zóó gaarne voor het oog der we* eldzoude bedekken en voor alti jd verborgen hou ten; omdat zij dageli jks inzigten geeft in plannen bedoelingen wier roersels het licht schuwen, Wij erkennen het, de Vrijheid der drukpers slaat Decimalen, en, tot schande der menschheid 1'cpe, onheelbare wonden; maar even waar ook ls hetdat menig geslagene wonde, zonder haar, pent zou ontdekt, veel minder genezer! geworden '!ln- En wie dan is onzinnig genoegom haar ebruik te bannen alleen om het misbruikdat en- de snooden van haar maken Of, beseft gij niet pk die vreest uwe daden en verfoeijelijke roersels n bet staatkundige geopenbaard te ziéndat hel Volksgeluk geéne grootcre vijandin ként, dart VolksVérblindingen uit een drievoudig wee u u dreigt-, indien bet gehuicheld volksgeluk u alleen ten dekmantel dient om uwe Verfoeijelijke daden uit te voereti; ja, dat de wraak der gehoonde menschheid u onvermijdelijk volgt? Hoe! zoudt gij, Oiin hét misbruik,het grootste geschenk van het maatschappelijk leven óns ont nemen of zóó willen beperken dat hét ophield cene weldaad te zijn? Kleingeéstigenzegt de beroemdste redenaar van zijne eeuw, wat wilt gij dan Zijt gijlieden Nederlanders Wenscht gij dan, dat Europa's rivieren niet meer haren uit gang hebben in uw vaderland? Wenscht gij dan de vernietiging van uwen handel, omdat die rivieren die uwe akkers Zoo weldadig besproéi- jensoms buiten hare beddingen treden en een stortvloed wordendie het gewas Overstelpt en huizen, vee eri mérrscheri in hare Woede nrèdë- sleept en wegspoelt? Of, wilt gij de broii slechts laten vloei jen waar henen het u gelieftin kleine troebele slingerbcckjës zónder breedte, zóndér diepte, door uwe bekrompenheid uitgegraven? Wilt gij haar beletten, dat zij een bergstroom wordt, die van de rotsen néderstort? NeenWie dan ook laag gCnoeg zij om het on schatbaar genot der Vrije drukpers te vernederen tot een Werktuig der hoosheid; om driften te ont vlammen laster en eerroof ton dienste tö staan betreuren en Verfoeijeil wij hen, maar dulden wij het, evert als elk ahder kwaad in de maat schappij, en zij en blijve Nederland de plek, Waar vrijheid van schrijven en denkendóór ééilö milde Uitlegging der Grondwet, riog heilig is aan het hart van volst eri natie, van een Vorst, wiens bestuur, dooi' wijsheid voorgelicht, door liefde gematigd, nooit een blinddoek bëhoOvóom het oog van zijn volk te sluiten vöor liet gezigt vati vernedering, van slavernij of ellende. Worde en blijve alzoo Nederland de zetel Van godsdienst en burgerdeugd Van vri jheid en Volksgeluk en toone vooral elk, die zijne gedachten en mee* ningeti door de pers openbaart, dat hij waardig is, een bewoner van dien grond te zijn, die alleen Waardig Was de geboortegrond der edele Boekdrukkunst, het vaderland van LaudEns Jassz, KosTBn te wezen. bekendmaking. BühGEjfKÈsTRR en WktHoudvrs «Ier Slticl Zierikzee brengén tel" kennis van al'tie ilatchtpli^lLe in-en öpgé'Zetenen dat tie PA- TjBW'ï'BiiAltfEKï voo'i- het löoperidé dienstjaar ingevuld gereed liggen, en dat tut de uitgifte daarvan zdl wérden gevaceerd van vrijdag dbli 31 dezer rHaand löt eri niet 'zaturdag den 8 September aanstacindödiigelijks gedut tUide de kanlöor-iiren ter Secretarie dezer Stdd èti wel (den de pateulpll»ligen Uitgenoddigd om inper- sbtfn hun pit tent te k'oiiien afhalén, tftillnnde stan hén wélke daarin nalatig riiogten blijvéu het. patent worden te huis bézöl'gd door den Deurwaarder ilet1 Dih.-clé belastiiigëntégen betaling van 10 Cent» voor iederdnufgéhaal'd pdlëmbliul ingevolge de Wet. Èn opdat niemand hiervan onvVeten'd zijzal dëie wónden afge kondigd en in de Stads Coiirafit geplaatst. Zierikzee f den 29 Augustus 1849. Biirgeniee^ter en "V^éfhotfders DÉ CIIANE, vt. Tér ordonnantie, Ce Stads Secvetarisj W. J. RROEF. BEKENDMAKING. ï)e BdrgemicesteR def* Stad Zierikzeó btetïgfc ter kenniö vati de daarbij belanghebbenden- dat het stippïetoir kohier der belasting op het Personeel, oyef het 1ste ktfartasal, diétiSi j öjf üëu 24 AugHstós jongstleden door Zijne Excellentie den heer Staatsraad, Gouv'èVncnV dezeV Provincie is executoir verklaard en op lieden gfc- sfeld wordt ,in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen te ilezer stedeten fine vAn invordering én eindelijk dat iedér Verpligt t's zijnen aanslag, óp den bij de Wet bepaalden voet» te Vüldóen éicrikzee ileii Septeinbe'r 1849. DE CRANE. BUtTENLAND. B C l S O 1 t A IS' B. KRUbeiv 31 Augustus, bi een zeer belangrijk ver loog over tl en jongSlen opslami in Baden en de bron- hen waaruit die ontslaan is wijt de Algentéenc Xeitung Veel van bet gebeurde aan de onbegrijpelijke Gauwheid in bet beteugelen van misdrijven weike scder.t vele ja ren in dal land heeft gèheerselït. Bloedige vechtpar tijen dié soms uren lang voortduurden haddén Vooral des zondags avonds in de sleden plaats zonder dat de policie zich daarmede durfde hemoeijon. Dief stallen niet zelden van een ernstiger» aard werden eveneens oogluikend toegelaten én ongestraft werd dikwijls géheelc avonden lang ketelnmzijk voor do deuren vatt rustige burgers geduld. Door dit alles ver keerden de mindere klassen lartgs hoe moor in den waan, dat zij de heeten en meesters waren en eene onbeteu gelde drukpers, die op de grófste wijze alles beschimpte. Wat ergens dort naam van Overheid dioeg versterkte haai- in dien verderfelijke.il Waan. K'énó andere vruchtbare bron vah zedebederfver wildering en minachting Voor alle maatschappelijke handen was dé toestand Van hét onderwijs in Baden. Aan de hoogeSchool te Heidelberg waren nevens voor treffelijke on etnsiign mahne'n óók boogleeraars die Upertlijk liet atheïsnius verkondigden. Hel. kon dan ook fiiel Verwonderen dat hl dórpen nabij die stad bijna hiénlattd inent- tér kétk'e kwam deels 'uit verachting Vati de godsdienstdeels uit valsclié schaamte. In vele volksséluilen zag men hetzelfde verschijnselen verwekte het méér gelach, dan berisping, als de knapen wanneer de onderwijzer soms van de vertroostingen des Christen- doms sprakronduit zeiden dat rtoch zij noch hunnu OtiderS daarvan iets meer geloofden. Nóg Verdere Voorbeelden worden bijgebragt boe bij de iamenstelling der burgerwachten fatsoenlijke inge- Zctchéh zeldzaam rarigen verkregen maar deze meestal aan personen uit de lagere standen en beruchte kroeg- loopors ten deel vielen. Men kunt de wrange vruchten ■uit dezé Onbeteugelde vrijheid van vereeniging onder- W-ijs eit burgérwapening gesproten en weet boe het ongelukkige Haden na eerst bel slagtoffer dier veelja rige verwarring daarna gedurende eenige weken dat van bet schrikbewind der omwentelingsmannen geweest te zijn nóg met dankbaarheid een vréémd leger beeft moeten ontvangen welks kanonnen bel land voor deu oogenblik zijné rust hebben teruggeschonken eene rust, die echter slechts kortstondig zijn zal indien geeno even verstandige als krachtige band de grondzuilen van lederen wèl gevestigden slaat godsdienstzin eerbied vodr de wettige overheid Voor huiselijkheid en goede zeden weder vermag te bevestigen. Uit Berlijn wordt thans nader gemold dat de grootvorst Michael te Warschau bij gelegenheid eeuer wapenschouwing, werkelijk door eene beroerte getrof fen en van bet paard gestort is dat bij in zeer groot levensgevaar verkeert doch bij het afzenden der laatste berigten nog niet overleden was. Na ontvangst dezer tijding is de grootvorstin Helena onverwijld cn in do grootste haast dvef Berlijn naar Warschau vertrokken men had echter Weinig hoop dat zij baren gemaal nog levend aantreffen zou. Volgens de jongste berigten uit Weenen van 28 Augustus is Kotnprn nog in de magt der Hongaren. Aan Ktaplca is, op zijn verzoek, 14 dagen wapenstil stand toegestaan eindigende öp 4 September e. k. raistsKusi JPaKüS 1 geptstnbcrj Uit lli-ms meldt meiiüdt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1